PROJEKTY


Projekt Euroregionalne Centrum Informacji (dalej: ECI) jest to dziaanie zrealizowane dziki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w okresie od czerwca do listopada 2013.
Szanowni Pastwo, Zapraszamy do zapoznania si z jedn z dobrych praktyk, która zostaa udostpniona w ramach realizacji projektu Tourage. Jak nam si wydaje jest to bardzo dobra propozycja nie tylko dla naszych samorzdów, lecz równie organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju spoeczestwa czy te organizacji socjalnych. Praktyka, któr chcemy przedstawi i upowszechni to Program Miast i Powiatów przyjaznych wiekowi (ang. Age Friendly Cities and Counties Programme, dalej: AFP) Czy jest, kto go realizuje, jakie s zasady funkcjonowania przedstawiamy poniej. W przypadku pyta prosimy o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.
Od maja br. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk realizuje projekt pn. „Blaski i cienie wspópracy. Praktyka samorzdowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej na szczeblu lokalnym” , który jest wspófinansowany ze rodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 7 padziernika br zrealizowano gówne wydarzenie - tj. Targi promocyjne oraz konferencj. Zdjcia z tego wydarzenia znajduj si w galerii projektu "Blaski i cienie wspópracy"
Z przyjemnoci informujemy, i 12 padziernika 2016 decyzj komitetu Monitorujcego zaakceptowano do realizacji projektu SB PIN - South Baltic Public Innovators Network, w którym Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk bdzie penio rol partnera (szerszy opis w zaczeniu). Planowany termin realizacji projektu- stycze 2017. W ramach drugiego konkursu Programu Interreg Poudniowy Batyk 2014-2020 zosta zatwierdzony do realizacji projekt, w którym Stowarzyszenie peni bdzie rol partnera. Aplikacja ta zostaa zarejestrowana pod numerem: "STHB.05.01.00-EN-0039/16". Obecnie trwaj prace zwizane z klaryfikacjami i przygotowaniem niezbdnej dokumentacji projektowej wymaganej do podpisaniu umowy kontraktowej. Dziki projektowi mamy szans zintensyfikowa wspóprac instytucji i organizacji samorzdowych i ich pracowników, lokalnych polityków w Regionie Poudniowego Batyku, w partnerstwie midzynarodowym z instytucjami ze Szwecji i Danii. Celem projektu jest zwikszenie za porednictwem gmin uczestniczcych i innych organizacji midzynarodowej zdolnoci do wspópracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów. Projekt ma na celu wspólne dziaanie i koncentracj na wzajemnych wyzwaniach w obszarach wymagajcych wspólnych dziaa rozwojowych. Celem projektu jest zwikszenie zdolnoci gmin i innych organizacji lokalnych i poszerzenie ich wiedzy oraz dowiadczenia w midzynarodowej wspópracy poprzez tworzenie sieci kooperacji podnoszcej zdolnoci do innowacji i stwarzania warunków, które uka korzyci z midzynarodowej wspópracy i dziaa w ramach sieci transgranicznych.
Szanowni Pastwo! Przedstawiamy informacj o projekcie realizowanym przez Uniwersytet w Wismarze z Niemiec w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Batyk, a take z organizacjami z Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk (nr STHB.01.02.00-DE-0077/16). Projekt nosi tytu: Creative Traditional Companies Cooperation, co w wolnym tumaczeniu brzmi „Wspópraca Przedsibiorstw Tradycyjnych i Kreatywnych". W skrócie CTCC.
     Mamy przyjemno zaprezentowa kolejny projekt , w którym uczestniczy nasze Stowarzyszenie w ramach programu wspópracy transgranicznej Pd. Batyk. Jest to projekt pn. „FilmNet” (South Baltic Film and Culture Network), zosta on zatwierdzony przez Komitet Sterujcy Programu w listopadzie 2017 r. w 5 priorytecie. Celem projektu jest wzmocnienie zdolnoci do wspópracy transgranicznej instytucji i organizacji z sektora filmu i edukacji filmowej. W wyniku podejmowanych dziaa ma powsta otwarta sie organizacji filmowych (gdzie bdzie moga przystpi kada instytucja / organizacja zajmujca si dziaalnoci filmow lub edukacj filmow), partnerzy projektu bd mieli okazj wzmocni swoje moliwoci i umiejtnoci w zakresie midzynarodowej wspópracy transgranicznej dziki takiemu instrumentowi jak „job shadowing”, zostanie zainicjowana szeroka dyskusja nad pojciem „batyckiej tosamoci” poprzez pokaz wybranych filmów. To tylko niektóre z proponowanych przez projekt dziaa. Liderem projektów jest Centrum Spotka Europejskich wiatowid w Elblgu, obok naszego Stowarzyszenia partnerami s Nadbatyckie Centrum Kultury w Gdasku, szwedzka organizacja „Reaktor Sydost, Centrum Kultury w Gargdai (Litwa) oraz Instytut Nowych Mediów z Rostoku (Niemcy). Partnerem Stowarzyszonym jest Stowarzyszenie Officyna ze Szczecina. Projekt bdzie trwa 24 miesice i zakoczy si 31 stycznia 2020 roku. Zapraszamy do wspópracy i udziau w wydarzeniach projektowych.
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach postpowania prowadzonego zgodnie z zasad konkurencyjnoci w celu udzielenia zamówienia obejmujcego wsparcie przy tworzeniu regionalnej platformy interesariuszy poprzez stworzenie bazy danych beneficjentów projektu UMBRELLA na terenie Niemiec,wchodzcego geograficznie w skad programu INTERREG V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Poudniowy Batyk), wraz z niemieckojzyczn wersj publikacji projektu oraz treci strony internetowej i materiaami informacyjnymi dla partnerów projektu w jzyku niemieckim
  Projekt uzyska dofinansowanie ze rodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2019” i bdzie realizowany od kwietnia do koca grudnia 2019 r. na terenie Polski (województwa Warmisko-Mazurskie oraz Pomorskie). Celem bezporednim jest Promocja i przekazanie wiedzy o najlepszych polskich  lokalnych praktykach i modelach wspódziaania lokalnych samorzdów z organizacjami pozarzdowymi   jako nowej przestrzeni i moliwoci dla rozwoju spoeczestwa obywatelskiego”.
Project  CONTRA - COnversion of a Nuisance To a Resource and Asset Interreg Baltic Sea Region Programme Project Number: #R090 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, razem z partnerami z Niemiec, Polski, Danii, Estonii, Szwecji oraz Rosji oficjalnie rozpoczo realizacj projektu CONTRA dotyczcego zarzdzaniem materiaem morskim wyrzucanym na plae który jest okrelany wspóln nazw „odpady plaowe, czyli beach wreck” w regionie Morza Batyckiego. Beach wreck, bd w naszym rodzimym jzyku „kidzina morska” jest materiaem organicznym, który jest wyrzucany na brzeg. Z jednej strony jest ona zarówno materiaem bogatym w skadniki odywcze, które zasilaj wydajno systemów wodnych jak np. zerwana trawa morska i brzowe algi. Z drugiej strony traktowany jest jak odpad i usuwany. Czsto take uwaa si, e jest to uciliwe i nieestetyczny element szpeccy nasze plae, a wadze przybrzene, szczególnie w kurortach turystycznych, s poddawane ogromnej presji, aby sprosta wymaganiom i usun te „odpady”. Obecne praktyki "sprztania play" s kosztowne dla lokalnych spoecznoci i czsto stwarzaj konflikt z dziaaniami majcymi na celu ochron rodowiska. Celem projektu CONTRA (CONversion of a Nuisance To a Resource and Asset) jest skompilowanie szeroko istniejcej wiedzy potrzebnej do zrównowaonego zarzdzania odpadami plaowymi. W ramach projektu odbd si badania w 6 orodkach nadbatyckich, majce na celu okrelenie wpywu rodowiskowego, spoecznego i ekonomicznego usuwania tych odpadów. Stworzy to nowe szanse dla polepszenia sytuacji na plaach i ponownego wykorzystania tych „odpadów” w tym jako naturalnych nawozów, dodatków do wzbogacania gleby bio-char (biokarbonizatorów), algowych bio-pokry skadowisk odpadów z zebranego i przetworzonego materiau, czy ochron obszarów przybrzenych w tym wydm, produkcj biogazu lub poprawy jakoci wody. Gównym celem Stowarzyszenia Gmin RP w ramach dziaa projektowych bdzie koordynacja dziaa po polskiej stronie granicy, w tym stworzenie lokalnej sieci Beach Wreck, skupiajcej zainteresowane podmioty i gminy. Odpowiedzialni równie bdziemy za stworzenie Zestawu przepisów i wymaga prawnych wystpujacych w krajach czonkowskich zawierajcych  ramy prawne i polityczne dotyczce obsugi i wykorzystania Beach Wreck.
Projekt dofinansowany ze rodków EFRR w ramach  Programu Interreg Pd.Batyk 2014-2020 Gównym celem projektu Creative Clusters jest nawizanie wspópracy transgranicznej pomidzy protagonistami bran kreatywnych a lokalnymi sieciami w 4 rónych lokalizacjach w regionie Poudniowego Batyku (dalej:SB).  W ten sposób utworzona zostanie sie bran kreatywnych obejmujca cay region, która zaangauje osoby zainteresowane z kilku krajów SB w midzynarodow wymian i wspóprac oraz bdzie promowa sie w regionie SB i poza nim.

Archiwum projektw

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk