STG - Jak doczy?

Zasady przystpowania i wspópracy w ramach Stowarzyszenia Gmin Euroregion Batyk

Przystpienie Jednostki Samorzdu Terytorialnego do Stowarzyszenia Euroregion Batyk ma standardowy charakter i polega na:

I. Podjciu Uchway przez Rad o przystpieniu Samorzdu do Stowarzyszenia
Podjcie Uchway o przystpieniu do Stowarzyszenia wie si z przyjciem obowizków czonka Stowarzyszenia i przejcia wspóodpowiedzialnoci za prace i funkcjonowanie Stowarzyszenia Euroregion Batyk i jego struktury.

II. W szczeólnych sytuacjach podjcia Uchway przez Rad o wyznaczeniu penomocnika/przedstawiciela do wspólpracy z Stowarzyszeniem
Czonkostwo samorzdu w Stowarzyszeniu wie si z koniecznoci wyboru jego przedstawiciela. Osoby fizycznej bdcej reprezentantem Samorzdu w Stowarzyszeniu i na Walnym Zebraniu Delegatów, w którym bior udzia z gosem stanowicym czonkowie zwyczajni - po jednym przedstawicielu kadej gminy i powiatu, oraz z gosem doradczym - czonkowie honorowi i wspierajcy

Zgodnie ze statutem przedstawicielem Samorzdu w STG Euroregion Batyk powinien by kadorazowy szef Jednostki Samorzdu Terytorialnego. Przystpienie Jednostki Samorzdu Terytorialnego wie si z przyjciem zasad wspópracy w ramach Stowarzyszenia.

Samorzd wyznaczy moe penomocnika/ przedstawiciela gminy osob koordynatora do biecych kontaktów i wspólpracy z Sekretariatem Stowarzyszenia. Osoba ta peni funkcj„ "oficerów cznikowych Stowarzyszenia” – osoby te odpowiadaj za wymian informacji i biec koordynacj dziaa samorzdu w ramach systemu istniejcej wspópracy. Odpowiadaj równie za przygotowanie samorzdu oraz podmiotów dziaajcych na jego terenie do wykorzystania rodków Unii Europejskiej przeznaczonej na wspóprac transgraniczn i midzyregionaln.

Skadka Czonkowska

Samorzd ponosi cz wydatków zwizanych z finansowaniem dziaa Stowarzyszenia. Skadka czonkowska w Stowarzyszeniu ustalona jest w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy, dla powiatów, z wyczeniem miast na prawach powiatów - ryczatowo. Wysoko skadki na kady rok Walne Zebranie Delegatów okrela w specjalnej uchwale. Jednostki Samorzdu Terytorialnego s zobowizane wpaty skadki czonkowskiej w daym roku kalendarzowym

Czonkowstwo

Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:
- zwyczajnych - Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe by gmina i powiat ziemski z terenu województw Pomorskiego oraz Warmisko-Mazurskiego na podstawie stosownej uchway Rady gminy lub powiatu ziemskiego  i aprobujcej decyzji Zarzdu Stowarzyszenia.
- wspierajcych - Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna jeli wystpi ze stosownym wnioskiem i wniesie lub zadeklaruje wsparcie materialne Stowarzyszenia.
Nabycie praw czonka zwyczajnego i wspierajcego nastpuje w drodze uchway Zarzdu Stowarzyszenia
- honorowych - Nadanie godnoci czonka honorowego nastpuje przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarzdu i moe by nadane osobie fizycznej lub prawnej.

W zaaczeniu:

- Wzór Uchway Rady Miejskiej o przystoieniu do Stowarzyszenia

- Uchwaa o wysokoci skadki za 2016 rok

 

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk