STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BATYK

O nas

STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BATYK

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk jest organizacj, która zostaa powoana w celu wspierania wspópracy zagranicznej lokalnych samorzdów, w tym wspópracy transgranicznej. Naszym podstawowym zaoeniem jest teza, e w przypadku regionów przygranicznych wspópraca z ssiadem moe by jednym z czynników wpywajcych stymulujco na rozwój spoeczno-gospodarczy regionu. Równie na zewntrznej granicy UE.  Wielokrotnie podkrelano, e granica nie moe by „elazn kurtyn” dzielc graniczne obszary, a powinna, przy zachowaniu zasad bezpieczestwa, umoliwia szerokie kontakty i wspóprac spoecznoci lokalnych.

Obecnie Stowarzyszenie tworzy 38 gmin czonkowskich z województwa Warmisko-Mazurskiego oraz Pomorskiego.

Celem Stowarzyszenia jest, uwzgldniajc specyfik pooenia Euroregionu na obszarze poudniowo-wschodniego Batyku, na styku granic Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy, i poprzez Batyk - ze Szwecj i Dani (wyspa Bornholm) oraz wykorzystujc w jak najwikszym stopniu inicjatywy europejskie jakie s planowane w rónych programach dotyczcych tej czci Europy, dziaa na rzecz poprawy warunków ycia ludnoci zamieszkujcej teren dziaania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzgldnieniem terenów przygranicznych.

2. Cel Stowarzyszenia jest realizowany w sferze zada publicznych w zakresie:
2.1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielgnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
2.2. dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych
2.3. ochrony i promocji zdrowia
2.4. dziaania na rzecz osób niepenosprawnych
2.5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy
2.6. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dziaalno na rzecz równych praw kobiet i mczyzn
2.7. dziaalnoci wspomagajcej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsibiorczoci
2.8. dziaalnoci wspomagajcej rozwój wspólnot i spoecznoci lokalnych
2.9. nauki, edukacji, owiaty i wychowania
2.10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey
2.11. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2.12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2.13. ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
2.14. porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym
2.15. upowszechnienia i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobód obywatelskich a take dziaa wspomagajcych rozwój demokracji
2.16. ratownictwa i ochrony ludnoci
2.17. dziaa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspópracy midzy spoeczestwami
2.18. promocji i organizacji wolontariatu
2.19. dziaalnoci wspomagajcej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzdowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisów o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kocioów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego i stowarzysze jednostek samorzdu terytorialnego.


3. Stowarzyszenie bdzie realizowa swe cele statutowe poprzez:
3.1. wspóudzia w opracowywaniu i realizacji wspólnych programów z pokrewnymi instytucjami i organizacjami dziaajcymi na terytorium Euroregionu
3.2. samodzieln realizacj programów i projektów
3.3. udzielanie pomocy czonkom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na realizacj celów statutowych Stowarzyszenia
3.4. organizowanie szkole, konferencji i sympozjów
3.5. prowadzenie dziaalnoci informacyjnej i publicystycznej, wydajc biuletyny, informatory i inne publikacje
3.6. udzia w targach
3.7. prowadzenie dziaalnoci promocyjnej w zakresie wspópracy transgranicznej
3.8. wystpowanie w imieniu czonków Stowarzyszenia w celu promowania ich na arenie midzynarodowej i krajowej.
4. Dla tworzenia korzystnych warunków realizacji postawionych celów Stowarzyszenie moe podejmowa dziaalno gospodarcz.

Obszary dziaa:

 • Przezwycianie trudnych sytuacji yciowych, dziaalno wspierajca
  - Dziaalno na rzecz osób niepenosprawnych
 • Ochrona zdrowia
  - Ochrona i promocja zdrowia
  - Przeciwdziaanie uzalenieniom i patologiom spoecznym
 • Ochrona praw
  - Upowszechnianie i ochrona wolnoci i praw czowieka, swobód obywatelskich oraz dziaa wspomagajcych rozwój demokracji
  - Dziaalno na rzecz równych praw kobiet i mczyzn
 • Przeciwdziaanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
  - Dziaalno wspomagajca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsibiorczoci
  - Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy
 • Nauka, kultura, ekologia
  - Nauka, szkolnictwo wysze, edukacja, owiata i wychowanie
  - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  - Ekologia i ochrona zwierzt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Dziaalno midzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywno spoeczna
  - Dziaalno na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspópracy midzy spoeczestwami
  - Dziaalno wspomagajca rozwój wspólnot i spoecznoci lokalnych
  - Promocja i organizacja wolontariatu
  - Wspieranie organizacji pozarzdowych
 • Wspieranie organizacji pozarzdowych - obszary wsparcia:
  - Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
  - Dostarczanie informacji o ródach finansowania
  - Wsparcie finansowe, w tym poyczki
 • Wspieranie organizacji pozarzdowych - sposoby wsparcia:
  - poradnictwo telefoniczne
  - poradnictwo mailowe
  - poradnictwo w czasie wizyt, spotka
  - informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
  - wydawnictwa, publikacje
  - szkolenia, warsztaty, konferencje
 • Tosamo, tradycja narodowa
  - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci, rozwój wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  - Dziaalno na rzecz mniejszoci narodowych i etnicznych oraz jzyka regionalnego
 • Sport, turystyka, wypoczynek
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Turystyka i krajoznawstwo
  - Wypoczynek dzieci i modziey
 • Bezpieczestwo publiczne
  - Ratownictwo i ochrona ludnoci

About STG

The Association of Polish Communes (STG) is non-profit cross-border cooperation organisation with 38 members municipalities of Pomorskie and Warmia-Mazury voivodships. Since 1997 the STG’s activities focus on the development of international cooperation in tourism, culture, environmental protection, and especially people to people cross-border cooperation on the local and regional levels. In different roles the STG took part in many projects. It hosts the ERB International Permanent Secretariat (IPS) which coordinates the ERB cooperation. Acting with ERB IPS the STG could provide broad knowledge and experience with respect to cross-border cooperation in the South Baltic Area. It also cooperate with ERB Youth Board (YB) founded in 2007 connecting active young people on the youth issue’s from all ERB regions. On STG area of activity through associated municipalities a substantial amount of local authorities from North of Poland - Pomorskie and Warmia-Mazury voivodships is involved in youth participation in local, regional life of South Baltic Area.

The aim of the Association is, taking into account the specifics of the position of the Euroregion in the area south-east of the Baltic Sea, at the junction of Polish, Russia (Kaliningrad), Lithuania, and through the Baltic - Sweden and Denmark (Island of Bornholm) to use as much as possible of European initiatives which are planned in various programs relating to this part of Europe, and action to improve the living conditions of the people living in the area of the Association, with special emphasis on border areas.

Fields of activities:

 • Overcoming difficult situations, support activities 
 • Supporting people with disabilities 
 • Healthcare 
 • Health protection and promotion
  - Prevention of social pathologies and addictio 
 • Protection of rights
  - Promoting and protection of human rights and freedoms, civil liberties and supporting the development of democracy
  - Equality of rights between men and women
 • Economic development, economic development
  - Supporting economic and entrepreneurship development
  - Promoting employment and professional activation of the unemployed and those threatened with dismissal
 • Science, culture, ecology
  - Science, higher education, education, education and education
  - Culture, art, protection of cultural and national heritage
  - Ecology, animal protection, protection of natural heritage
 • International activity, local communities, social activity
  - Supporting European integration, and the development of contacts and cooperation between societies
  - Supporting development of local communities
  - Promoting and organizing volunteer work
  - Supporting non-governmental organizations
 • Supporting non-governmental organizations - areas of support:
  - Assistance in writing projects, consultation requests
  - Providing information about the sources of funding
  - Financial support, including loans
 • Supporting non-governmental organizations - ways of support:
  - Telephone counseling
  - Guidance mail
  - Counseling during visits, meetings
  - Information on the Internet, keeping service organization
  - Publishing, publications
  - Training, workshops, conferences
 • Identity, national tradition
  - Supporting and promoting national tradition, cultivating the national consciousness, civic and cultural
  - Supporting national and ethnic minorities and regional dialects
 • Sports, tourism, recreation
  - Supporting and promoting physical exercise and sports
  - Tourism
  - Recreation of children and youth
 • Public safety
  - Rescue and civil protection

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk