ERB - FUNKCJONOWANIE

Euroregion Batyk (ERB) dziaa od roku 1998, a jego terytorium obejmuje nastpujce regiony: na terenie Polski województwa pomorskie i warmisko-mazurskie oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwód Kaliningradzki, na terenie Litwy Stowarzyszenie Gmin Kajpedzkich, na terenie Szwecji regiony Blekinge, Kalmar, Kronoberg, na terenie Danii wyspa Bornholm. ERB by pierwszym euroregionem, który do formalnej wspópracy wczy partnera z Federacji Rosyjskiej, dziki czemu stanowi skuteczn sie kontaktów i powiza ponad granicami, przyczyniajc si do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównowaonego rozwoju spoeczno-gospodarczego, wzmacniajc tym samym demokracj lokaln.

Euroregion Batyk stawia sobie za cele:

  • popraw warunków ycia jego mieszkaców,
  • promowanie wizi i kontaktów midzy spoecznociami lokalnymi,
  • przeamywanie historycznych uprzedze,
  • wspieranie dziaa zmierzajcych do wspópracy midzy wadzami regionalnymi i lokalnymi,
  • dziaanie na rzecz zrównowaonego rozwoju w regionie.

W ramach ERB poza sta wspóprac polityków, administracji i ekspertów polegajc na wspólnym lobbingu, poszerzaniu wiedzy i wymianie dowiadcze realizowane byy m.in. nastpujce projekty: Capacity Building Project (2010 -  pomoc dla potencjalnych beneficjentów Programu Wspópracy Transgranicznej Poudniowy Batyk, zwaszcza dla samorzdów lokalnych i maych organizacji pozarzdowych, w przygotowaniu i realizacji projektów trans granicznych); MOMENT 2009 – 2012 i MOMENT UP (gospodarka wodna), Yc3 2009 – 2011 (wspópraca modzieowa). Poza Euroregionem bylimy partnerami w projektach Baltic Master 2005-2007 (bezpieczestwo na morzu), Baltic Gateway 2003-2006 (gospodarka przestrzenna), Baltic Gateway Plus 2006-2007, DISKE 2009 – 2012 (intensyfikacja wspópracy MP), LED 2009 – 2012 (energooszczdne technologie). Od sierpnia 2013 roku realizowany jest projekt SYPERB dot. poprawy codziennego ycia modych ludzi oraz stworzenia strategicznej polityki modzieowej w regionie Morza Batyckiego.

Najwyszym organem Euroregionu Batyk jest Zarzd, w którym zasiadaj przedstawiciele polityczni z kadego regionu czonkowskiego oraz Przewodniczcy Rady Modzieowej. Zarzd obraduje co najmniej 3 razy w roku, decyzje podejmowane s na zasadzie konsensusu. Jego pracami kieruje Prezydent Euroregionu. Funkcja Prezydenta jest peniona kolejno przez przedstawiciela kadej ze stron, rotacja nastpuje po rocznej kadencji. W 2015 roku wicemarszaek województwa pomorskiego obj funkcj Prezydenta Euroregionu Batyk.

W Euroregionie dziaaj Grupy Robocze, które powoywane s jako stae, do rozwizywania problemów dugofalowych, lub tematyczne do rozwizania doranego problemu.

Dziaalno bieca w ramach Euroregionu jest koordynowana przez Sekretariaty Regionalne. Od 1 lipca 2004 roku istnieje Stay Midzynarodowy Sekretariat Euroregionu, któryby zlokalizowany by w Olsztynie przy Fundacji „ Wspieranie i Promocja Przedsibiorczoci na Warmii i Mazurach", a obecnie od grudnia 2015  znajduj si w Elblgu przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk

Z pocztkiem 2008 roku zostaa powoana Rada Modzieowa Euroregionu Batyk. Celem powoania tej struktury byo nadanie szerszego wymiaru dziaaniom podejmowanym przez Euroregion, umoliwienie lepszego poznania si i zrozumienia modziey zamieszkujcej obszar Euroregionu oraz walka z uprzedzeniami.

Z inicjatywy Zarzdu organizowane jest Doroczne Forum Interesariuszy ERB. Ide Forum jest stworzenie platformy uatwiajcej dialog pomidzy partnerami z krajów czonkowskich. Forum to przestrze do zaprezentowania opinii i interesów wszystkich interesariuszy ERB takich jak: organizacje czonkowskie czy spoecznoci i wadze lokalne, jak równie gosów z zewntrz ERB (przedstawicieli innych organizacji, wiodcych polityków, wysokich rang urzdników, przedstawicieli szczebla krajowego i UE oraz ekspertów i praktyków wspópracy terytorialnej. Gównym celem Forum jest przedyskutowanie wanych kwestii dotyczcych wspópracy w ramach Euroregionu Batyk, w szczególnoci zwizanych z Uni Europejsk, Regionem Morza Batyckiego czy stosunkami UE – Rosja. Forum wypracowuje ogólne rekomendacje i pomysy na wspóprac w ramach ERB, z których Prezydium moe korzysta w swoich pracach

VI Forum odbyo si w Gdasku 2 listopada 2015r. pod hasem „Korzyci i wyzwania dla wspópracy transgranicznej w Regionie Morza Batyckiego".

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk