ERB W POLSCE - DEFINICJE

EUROREGIONY W POLSCE UYTECZNE INFORMACJE I DEFINICJE

Wspólpraca ponadgraniczna

Przeom polityczno-ustrojowy w 1989 r. midzy pastwami Europy rodkowej umoliwi nawizywanie wspópracy ponadgranicznej oraz jej instytucjonalizacj.

We wspópracy ponadgranicznej naley wymieni:
- wspóprac transgraniczn
- wspóprac euroregionaln

Wspópraca transgraniczna to kade wspólne podjte dziaanie majce na celu umocnienie i rozwój ssiedzkich kontaktów midzy wspólnotami i wadzami terytorialnymi dwóch lub wikszej liczby stron i jest ona pojciem szerszym ni wspópraca euroregionalna.

Euroregion to:

 • zinstytucjonalizowany zwizek formalny, zawarty pomidzy organizacjami pastwowymi lub samorzdowymi, lub nieformalny, utworzony przez stowarzyszenia zawodowe bd naukowe dla wspópracy obszarów przygranicznych,
 • sformalizowana struktura wspópracy transgranicznej pomidzy regionalnymi lub lokalnymi podmiotami wadzy, ewentualnie z udziaem parterów gospodarczych i socjalnych,
 • porozumienie ssiadujcych regionów przygranicznych o wspópracy trans-granicznej,
 • lokalna instytucjonalizacja wspópracy transgranicznej z penym uznaniem granic pastwowych i praw obowizujcych w krajach uczestniczcych w tworzeniu danego euroregionu,
 • ponadgraniczna struktura zrzeszajca stowarzyszenia zwizków administracyjnych poszczególnych obszarów wchodzcych w jego skad w celu wzajemnej wspópracy,
 • organizacja ponadgraniczna, której ramy s wyznaczone przez podobne problemy, sploty stosunków, a take gotowo do kooperacji poszczególnych jednostek i instytucji lokalnych.

Definicja euroregionu brzmi:
jest to formalna struktura wspópracy transgranicznej skupiajca przedstawicieli szczebla lokalnego i regionalnego, a take w uzasadnionych przypadkach partnerów spoecznych. S to podmioty prawne, które stawiaj przed sob cele i posiadaj rozlege moliwoci dziaania.

Obszary wspópracy euroregionalnej:

 • tereny przygraniczne (graniczne, nadgraniczne); obszar i strefa,
 • obszar pograniczny, pogranicze, obszar transgraniczny,
 • region,
 • region przygraniczny (graniczny, nadgraniczny),
 • region transgraniczny,
 • euroregion

Inne najczciej stosowane definicje:

Teren przygraniczny - pas do 100 km od granicy
Strefa przygraniczna - pas 20-30 km od granicy
Strefa nadgraniczna - pas 2-6 km od granicy
Pas drogi koniecznej – pas 15-100 m od granicy
Obszar pograniczny, pogranicze i obszar transgraniczny - to pojcia o zblionym zakresie znaczeniowym. Rozumie si go jako obszar pooony w ssiedztwie (pobliu) granicy po obu jej stronach.
Region - rozumiany jest jako wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar, odróniajcy si od terenów przylegych cechami naturalnymi lub nabytymi.
Region przygraniczny (graniczny, nadgraniczny) to teren zlokalizowany po jednej stronie granicy.
Region transgraniczny - to teren zlokalizowany po obu stronach granicy.

Instytucje i organizacje wspierajace funkcjonowanie euroregionów:

Istotn rol we wspópracy transgranicznej na granicach Polski odgrywaj:

 • Instytucje i organizacje midzynarodowe, w tym Rada Europy i Unii Europejskiej,
 • Midzynarodowe organizacje pozarzdowe wspierane solidarnie przez Rad Europy i Uni Europejsk,
 • Midzyrzdowe i krajowe komisje (komitety) oraz biura zajmujce si problemami tej wspópracy.

Wspópraca regionów przygranicznych naley od lat do priorytetów Unii Europejskiej. Komisja Wspólnot i Komisja Europejska udziela pomocy finansowej regionom przygranicznym w ramach specjalnego programu INTERREG. W 1994 roku powoano Komitet Regionów jako organ doradczy Rady Europy i Komisji Europejskiej, a jednoczenie jako przedstawicielstwo organów lokalnych i regionalnych z pastw czonkowskich Unii Europejskiej.

W celu zwikszenia swojej roli we wspópracy europejskiej regiony utworzyy midzynarodow organizacj pozarzdow - Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG). Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Gronau w RFN.

Do zada SERG naley w szczególnoci:

 • Realizowanie wspólnych programów i projektów, wnioskowanie o rodki finansowe, deponowanie i dysponowanie nimi,
 • Organizowanie imprez zwizanych z problematyk wspópracy transgranicznej,
 • Wspóudzia przy rozwizywaniu problemów transgranicznych i wspieranie szczególnie wanych, modelowych inicjatyw,
 • Przygotowywanie i realizacja wspólnych akcji,
 • Rozbudowa "centrum europejskich regionów granicznych i transgranicznych" w cisej wspópracy z Uni Europejsk i Rad Europy,
 • Informowanie polityków i opinii publicznej w Europie o kwestiach wspópracy transgranicznej,

Wspópraca euroregionalna jest wanym instrumentem tworzenia w Europie nowych stosunków midzypastwowych i midzyregionalnych.

Podstaw nowej infrastruktury prawnej stosunków dwustronnych stanowi umowy wielostronne (midzynarodowe), w których jedn z najwaniejszych zasad jest nawizywanie i rozwój rónych form wspópracy transgranicznej.

Szczególne znaczenie dla wspópracy transgranicznej w polskich regionach przygranicznych maj umowy sporzdzane i uchwalane przez instytucje midzynarodowe, a zwaszcza przez Rad Europy czy Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG). Do grupy tych umów przede wszystkim nale:

 • Europejska Konwencja Ramowa o wspópracy transgranicznej midzy wspólnotami i wadzami terytorialnymi z 1980 roku, nazywana w skrócie Konwencj Madryck,
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych z 1981 r.,
 • Europejska Karta Samorzdu Terytorialnego z 1985 r.
 • Europejska Karta Samorzdu Regionalnego z 1997 roku
 • Europejska Konwencja Ramowa o wspópracy transgranicznej midzy wspólnotami i wadzami terytorialnymi uchwalona przez Rad Europy w 1980 roku w Madrycie.

Finansowanie wspópracy euroregionalnej

Finansowanie wspópracy okrelone jest w statutach euroregionów. Czonkowie euroregionu maj obowizek wspódziaania w finansowaniu jego dziaalnoci w uzgodnionej wysokoci oraz formie. rodki te gromadzone s na oddzielnych kontach i pochodz z takich róde, jak:

 • skadki czonkowskie pacone przez uczestników porozumienia euroregionalnego, skadki czonków wspierajcych, dary, itp..,
 • inne róda finansowania:
 • subwencje jednostek administracyjnych wyszego szczebla, w tym rodki regionalne i centralne (np. przy opacaniu skadek czonkowskich w SERG),
 • rodki programów pomocowych Unii Europejskiej

ERB IN POLAND - DEFINITIONS

EUROREGIONS IN POLAND - USEFUL INFORMATIONs AND DEFINITIONS

Politico-constitutional breakthroughin 1989 between the countries of Central Europe has enabled the establishment of cross-border cooperation and its institutionalization.

Cross-border cooperation include:
- Cross-border cooperation
- Euro-regional cooperation

Cross-border cooperation is any common action designed to reinforce and foster neighborly relations between territorial communities or authorities of two or more sides, and it is a broader concept than Euroregional cooperation.

EUROREGION :
- formal institutionalized relationship, concluded between state organizations or local governments, or informal cooperation, created by professional or scientific associations  in border areas,
- formalized structure of cross-border cooperation between regional or local bodies of power, possibly involving economic and social partners,
- agreement beetwen neighboring border regions on cross-border cooperation,
- local institutionalization of cross-border cooperation with the full recognition of national borders and laws of the countries participating in the creation of the Euroregion,
- cross-border structure bringing together the association relationships of each administrative areas of its component for mutual cooperation,
- organization of cross-border, which frames are designated by similar problems, weave relations and the willingness to cooperate individuals and local institutions.

Definition of Euroregion:
This is the formal structure of cross-border cooperation bringing together representatives of the local and regional level, and in appropriate cases the social partners. These are legal entities who set themselves goals and have vast possibilities of action.

Areas of cooperation euroregional:
- border areas (border, a border); area and zone
- a border area, borderland, cross-border area,
- region,
- border region (border, frontier)
- cross-border region,
- Euroregion

Usefull definitions:

Border area - area up to 100 km from the border
Border area - area 20-30 km from the border
Frontier zone - area 2-6 km from the border
Necessary road area - belt 15-100 m from the border

Area frontier, the frontier and cross-border area - this idea of ​​a similar range of meaning. It is understood as an area located in the neighborhood (nearby) border on both sides.
Region - is understood as a separate, relatively homogeneous area distinctive from adjacent areas of natural or acquired traits.
Border region (border, frontier) is an area located on one side of the border.
Cross-border region - is an area located on both sides of the border.

INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS SUPPORT OPERATION EUROREGIONS

An important role in cross-border cooperation on the borders of Polish play:
- Institutions and international organizations, including the Council of Europe and the European Union,
- International non-governmental organizations supported jointly by the Council of Europe and the European Union,
- Intergovernmental and national committees (committees) and the offices dealing with the problems of this cooperation.

Cooperation in border regions should be the years of the priorities of the European Union. Communities Commission and the European Commission provides financial assistance to border regions in the framework of a special program INTERREG. In 1994, he established the Committee of the Regions as an advisory body of the Council of Europe and the European Commission, and at the same time as the representative of local and regional authorities of the Member States of the European Union.

In order to increase its role in European cooperation regions have formed an international non-governmental organization - Association of European Border Regions (AEBR). The seat of the Association is the town of Gronau in Germany.

The tasks of AEBR in particular:
- Implementation of joint programs and projects applying for funds, deposit and disposal of them,
- Organization of events relating to the issue of cross-border cooperation,
- Participation in solving cross-border problems and support particularly important, model initiatives,
- Preparation and implementation of joint action,
- Expansion of the "center of European border regions" in close cooperation with the European Union and the Council of Europe,
- Informing politicians and public opinion in Europe on the issues of cross-border cooperation,

Euroregional cooperation is an important instrument to create in Europe a new relationship interstate and interregional.

The basis of the new legal infrastructure of bilateral relations are the multilateral agreements (international), in which one of the most important rules is to establish and develop various forms of cross-border cooperation.

Of particular importance for cross-border cooperation in the Polish border regions have contracts drawn up and adopted by the international institutions, especially the Council of Europe and the Association of European Border Regions (AEBR). The group of these contracts primarily include:
- The European Framework Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities of 1980, known as the Madrid Convention in brief,
- The European Charter for Border and Cross-Border Regions 1981.,
- The European Charter of Local Self-Government of 1985.
- European Charter of Regional Self-Government, 1997
- The European Framework Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities adopted by the Council of Europe in 1980 in Madrid.

Financing cooperation euroregional

Financing cooperation is defined in the statutes of Euroregions. Members of the Euroregion are obliged to contribute to the financing of its activities in the agreed amount and form. These measures are collected on separate accounts and come from sources such as:
- membership fees paid by the participants of the agreement euroregional supporting members, donations, gifts, etc ..
- other sources of funding:
- subsidies higher level administration units, including the regional and central (eg. when paying membership fees SERG)
- aid funds from the European Union

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk