STG - STATUT

Czym jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk (STG)? -  nie kady wie, dlatego warto zapozna sie z tekstem jednolitym statutu organizacji aktualnym na czeriwec 2016 roku. Oócz podstawowych informacji o Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk takich jak,jego forma prawna-  pozarzdowa organizacja poytku publicznego dziaajca na terenie województwa Pomorskiego i Warmisko-Mazurskiego, zapoznaj si Pastwo z celami (STG) a wic m. in. o jego subie spoecznociom lokalnym, wspieraniu inicjatyw promujcych midzy innymi: kultur, atrakcje i potencja turystyczny, a take dziaaniach w zakresie nowoczesnych rozwiza i technologii, oprócz tego dowiedz si Pastwo wicej o pozostaych celach sTG oraz rodkach ich realizacji. Bdc zaintersowanym czonkowstwem warto przeledzi dokadniej przeledzi wynikjacego z tego prawa i obowiazki, zapozna si ze sposobem sprawowania wadzy w STG czy strukturze organizacyjnej. Zapraszamy do lektury!

Statut Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Batyk

Rozdzia I Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Batyk. Dopuszcza si stosowanie nazwy skróconej Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk.

§ 2

1. Terenem dziaania Stowarzyszenia s województwa Pomorskie i Warmisko-Mazurskie. 

Stowarzyszenie moe dziaa na pozostaym obszarze RP oraz by czonkiem midzynarodowej organizacji o nazwie Euroregion Batyk.

2. Siedzib wadz Stowarzyszenia jest miasto Elblg.

3. Stowarzyszenie opiera sw dziaalno na pracy spoecznej czonków. Do obsugi biecej dziaalnoci powouje Sekretariat i zatrudnia pracowników.

§ 3

Stowarzyszenie moe uywa odznak i pieczci na zasadach okrelonych w przepisach szczegóowych.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje zawizane na czas nieokrelony.

Rozdzia II Cele i rodki do ich realizacji

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest, uwzgldniajc specyfik pooenia Euroregionu  na obszarze poudniowo-wschodniego Batyku, na styku granic Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy i poprzez Batyk - ze Szwecj i Dani (wyspa Bornholm) oraz wykorzystujc w jak najwikszym stopniu inicjatywy europejskie jakie s planowane w rónych programach dotyczcych tej czci Europy, dziaa na rzecz poprawy warunków ycia ludnoci zamieszkujcej teren dziaania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzgldnieniem terenów przygranicznych.

2. Cel Stowarzyszenia jest realizowany w sferze zada publicznych w zakresie:

2.1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielgnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2.2. dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych

2.3. ochrony i promocji zdrowia

2.4. dziaania na rzecz osób niepenosprawnych

2.5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy

2.6. dziaalno na rzecz równych praw kobiet i mczyzn

2.7. dziaalnoci wspomagajcej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsibiorczoci

2.8. dziaalnoci wspomagajcej rozwój wspólnot i spoecznoci lokalnych

2.9. nauki, szkolnictwa wyszego, edukacji, owiaty i wychowania

2.10. turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey

2.11. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2.13. ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2.14. porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym

2.15. upowszechnienia i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobód obywatelskich a take dziaa wspomagajcych rozwój demokracji

2.16. ratownictwa i ochrony ludnoci

2.17. dziaa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspópracy midzy spoeczestwami

2.18. promocji i organizacji wolontariatu

2.19. dziaalnoci wspomagajcej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzdowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisów o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kocioów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego i stowarzysze jednostek samorzdu terytorialnego.

3. Stowarzyszenie bdzie realizowa swe cele statutowe poprzez:

3.1. wspóudzia w opracowywaniu i realizacji wspólnych programów z pokrewnymi instytucjami i organizacjami dziaajcymi na terytorium Euroregionu

3.2. samodzieln realizacj programów i projektów

3.3. udzielanie pomocy czonkom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej  oraz z innych róde na realizacj celów statutowych Stowarzyszenia

3.4. organizowanie szkole, konferencji i sympozjów

3.5. prowadzenie dziaalnoci informacyjnej i publicystycznej, wydajc biuletyny, informatory i inne publikacje

3.6. udzia w targach

3.7. prowadzenie dziaalnoci promocyjnej w zakresie wspópracy transgranicznej

3.8. wystpowanie w imieniu czonków Stowarzyszenia w celu promowania ich na arenie midzynarodowej i krajowej.

4. Dla tworzenia korzystnych warunków realizacji postawionych celów Stowarzyszenie moe podejmowa dziaalno gospodarcz wycznie jako dodatkow w stosunku do dziaalnoci poytku publicznego.

Rozdzia III  Czonkowie, ich prawa i obowizki.

§ 6

1. Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:

1.1. zwyczajnych

1.2. wspierajcych

1.3. honorowych

2. Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe by gmina i powiat ziemski z terenu województw Pomorskiego oraz Warmisko-Mazurskiego na podstawie stosownej uchway Rady gminy lub powiatu ziemskiego  i aprobujcej decyzji Zarzdu Stowarzyszenia.

3. Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna jeli wystpi ze stosownym wnioskiem i wniesie lub zadeklaruje wsparcie materialne Stowarzyszenia.

4. Nabycie praw czonka zwyczajnego i wspierajcego nastpuje w drodze uchway Zarzdu Stowarzyszenia.

5. Nadanie godnoci czonka honorowego nastpuje przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarzdu i moe by nadane osobie fizycznej lub prawnej.

§ 7

1. Czonek zwyczajny ma prawo do:

1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego do wadz Stowarzyszenia

1.2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez wadze Stowarzyszenia

1.3. zabierania gosu we wszystkich sprawach dotyczcych Stowarzyszenia, zgaszania opinii, wniosków i postulatów

1.4. noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia

1.5. korzystania z urzdze, wiadcze i pomocy Stowarzyszenia

1.6. ubiegania si o dofinansowanie dziaa w ramach funduszy pomocowych zarzdzanych przez Stowarzyszenie

2. Czonek zwyczajny obowizany jest do:

2.1. czynnego uczestnictwa w realizacji zada statutowych

2.2. przestrzegania postanowie statutu

2.3.regularnego opacania skadek czonkowskich.

Czonkowie wspierajcy i honorowi posiadaj prawa i obowizki wg § 7 pkt 1 i 2, za wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowizku opacania skadek czonkowskich. Czonkowie wspierajcy wnosz wsparcie materialne zgodnie z deklaracj lub dwustronnym porozumieniem.

§ 8

 Dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany na cele statutowe Stowarzyszenia. Dla gmin skadk ustala si w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy, dla powiatów , z wyczeniem miast na prawach powiatów -  ryczatowo. Wysoko skadki na kady rok Walne Zebranie Delegatów okrela w specjalnej uchwale.

§ 9

1. Czonkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.1. dobrowolnego wystpienia (w przypadku gminy lub powiatu - w drodze uchway Rady Gminy lub Powiatu) z zachowaniem 3-miesicznego okresu wypowiedzenia

1.2. skrelenia z listy czonków Stowarzyszenia z powodu zalegoci w uiszczaniu skadki czonkowskiej, przez okres 12 miesicy, po uprzednim pisemnym upomnieniu

1.3. mierci osoby fizycznej

2. W wypadku dziaania sprzecznego ze Statutem lub na szkod Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarzdu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje decyzj o skreleniu z listy czonków.

3. W uzasadnionych przypadkach moliwe jest ponowne nabycie prawa czonka Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszeniu zabrania si:

1. udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem organizacji w stosunku do jej czonków, czonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi czonkowie, czonkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostaj w zwizku maeskim, we wspólnym poyciu  albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2. przekazywania  majtku na rzecz ich czonków, czonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w szczególnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach

3. wykorzystywania majtku na rzecz czonków, czonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96, poz. 873 oraz z 2004 nr 64, poz. 593 i nr 116 poz. 1203)

4. zakupu towarów lub usug od podmiotów, w których uczestnicz czonkowie organizacji, czonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyszych ni rynkowe.

Rozdzia IV Struktura organizacyjna

§ 11

1. Wadzami Stowarzyszenia s:

1.1. Walne Zebranie Delegatów

1.2. Zarzd

1.3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich wybieranych wadz Stowarzyszenia odpowiada kadencyjnoci wadz samorzdowych, a ich wybór odbywa si na Walnym Zebraniu Delegatów w gosowaniu tajnym bezwzgldn wikszoci gosów. Po upywie kadencji Rad Gmin, Powiatów Zarzd i Komisja Rewizyjna dziaaj do dnia wyboru nowego Zarzdu i nowej Komisji Rewizyjnej.

3. Skad wadz Stowarzyszenia w przypadku ustania czonkostwa mona uzupenia powoujc na wakujce miejsca osoby sporód nie wybranych kandydatów wg kolejnoci uzyskanych gosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób czonków wadz nie moe przekracza 1/3 liczby

czonków pochodzcych z wyborów. Walne Zebranie moe zadecydowa o przeprowadzeniu wyborów uzupeniajcych na zasadzie wg pkt. 2. W przypadku wyborów uzupeniajcych w sytuacji kandydowania jednej osoby Przewodniczcy Zebrania moe za zgod obecnych Delegatów wyraon w gosowaniu jawnym oraz osoby kandydujcej zatwierdzi przeprowadzenie wyborów w trybie jawnym.

4. Odwoanie czonków wadz Stowarzyszenia nastpuje w glosowaniu tajnym, bezwzgldn wikszoci gosów. Wniosek o odwoanie moe by zgoszony przez delegatów dysponujcych 1/3 ogólnej liczby gosów w Stowarzyszeniu lub na wniosek Przewodniczcego Zarzdu.

§ 12 Walne Zebranie Delegatów

1. W Walnym Zebraniu Delegatów bior udzia :

1.1. z gosem stanowicym czonkowie zwyczajni - po jednym przedstawicielu kadej gminy i powiatu

1.2. z gosem doradczym - czonkowie honorowi i wspierajcy

2. Walne Zebranie winno by zwoywane przez Zarzd  co najmniej dwa razy w roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwouje Zarzd z wasnej inicjatywy lub na danie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 czonków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów naley:

3.1.okrelenie gównych kierunków dziaalnoci Stowarzyszenia

3.2.ustalenie Statutu i zmian w Statucie

3.3. podejmowanie decyzji o przystpieniu lub wystpieniu z Euroregionu Batyk

3.4. Wybór i odwoywanie Przewodniczcego Zarzdu

3.5. wybór i odwoywanie czonków Zarzdu i Komisji Rewizyjnej

3.6. zatwierdzanie sprawozda Zarzdu i Komisji Rewizyjnej

3.7. udzielanie Zarzdowi absolutorium

3.8. ustalanie wysokoci skadki czonkowskiej

3.9. uchwalanie planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia

3.10. zatwierdzanie rocznych bilansów i przeznaczanie nadwyki finansowej

3.11.rozpatrywanie i zaatwianie wniosków i postulatów zgaszanych przez czonków Stowarzyszenia;

3.12. okrelanie górnej granicy  do jakiej upowania si Zarzd do zacigania zobowiza finansowych.

3.13. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów

3.14 Wybór i odwoywanie Czonka Rady Modzieowej Euroregionu Batyk

3.15 Wybór biura biegego rewidenta do badania  rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

4. Uchway Walnego Zebrania Delegatów zapadaj zwyk wikszoci gosów.

5. Zaproszenia na posiedzenie Walnego Zebrania Delegatów wysyane s co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i nadzwyczajnym wraz z proponowanym porzdkiem obrad oraz niezbdnymi dokumentami. Dokumenty stanowice przedmiot obrad mog by wysyane drog elektroniczn. W zaproszeniu na posiedzenia naley poda godzin rozpoczcia obrad. Jeeli w przecigu 30 minut po godzinie wyznaczonej jako rozpoczcie Walnego Zebrania nie stwierdzi si obecnoci przynajmniej 50% delegatów, to Walne zaczyna obradowa bez wzgldu na ilo obecnych i podejmowa uchway na zasadach § 12 pkt 4. oraz dokonywa wyborów wedug § 12 pkt 3.4., 3.5 oraz 3.14.

§ 13 Zarzd

1. Zarzd kieruje biec dziaalnoci Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewntrz i ponosi odpowiedzialno przed Walnym Zebraniem Delegatów. Czonkowie Zarzdu Stowarzyszenia nie mog by skazani wyrokiem prawomocnym za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe.

2. W skad Zarzdu wchodzi  9 osób:

2.1. Przewodniczcy

2.2. I Wiceprzewodniczcy 

2.3. II Wiceprzewodniczcy

2.4. 6 czonków

3. Zarzd wybiera ze swego grona I i II  Wiceprzewodniczcych .

4. Posiedzenia Zarzdu zwouje Przewodniczcy. Zaproszenia na posiedzenie wraz z porzdkiem obrad naley wysa na 7 dni przed dat posiedzenia. Uchway i decyzje Zarzdu zapadaj zwyk wikszoci gosów przy obecnoci przynajmniej 5 czonków Zarzdu.

5. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si nie rzadziej ni raz na kwarta.

6. Do kompetencji Zarzdu naley:

6.1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwa Walnego Zebrania Delegatów

6.2. skadanie sprawozda ze swej dziaalnoci na Walnym Zebraniu Delegatów

6.3 zwoywanie Walnego Zebrania Delegatów

6.4. przyjmowanie i skrelanie z listy czonków Stowarzyszenia

6.5. prowadzenie dokumentacji czonkowskiej

6.6. przyjmowanie skadek czonkowskich

6.7. ustalanie projektu planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia

6.8. podpisywanie rocznych bilansów

6.9. sprawowanie zarzdu nad majtkiem Stowarzyszenia

6.10. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majtku Stowarzyszenia

6.11. organizowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

6.12. Ustalanie struktury i etatyzacja Sekretariatu.

7. Skadanie owiadcze woli.

7.1. Owiadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia oraz w zakresie zacigania zobowiza finansowych maj prawo skada Przewodniczcy i jeden Czonek Zarzdu (I i II Wiceprzewodniczcy s czonkami Zarzdu) bd Przewodniczcy i Dyrektor Sekretariatu lub jeden z Wiceprzewodniczcych i Dyrektor Sekretariatu.

7.2. Dla biecej obsugi finansowej oraz wynikajcych z niej umów Zarzd Stowarzyszenia udziela penomocnictw Dyrektorowi Sekretariatu. Wysoko penomocnictwa finansowego okrela Zarzd Stowarzyszenia. 

7.3 Midzy posiedzeniami Zarzdu w sprawach wymagajcych podjcia decyzji, które nie mog oczekiwa do daty kolejnego zebrania Zarzdu moe by zadane pytanie i zebrane odpowiedzi drog elektroniczn. Sekretariat Stowarzyszenia wysya do wszystkich czonków Zarzdu pytanie i wyznacza termin odpowiedzi. Wydruki z odpowiedziami stanowi zacznik do akt w rozpatrywanej sprawie.

8. Przewodniczcy Zarzdu Stowarzyszenia staje si Czonkiem Prezydium Euroregionu Batyk z racji penionej funkcji w Stowarzyszeniu. Zarzd dokonuje wyboru w gosowaniu tajnym sporód czonków Zarzdu (Vice-Przewodniczcy s Czonkami Zarzdu) na funkcj Zastpcy Czonka Prezydium Euroregionu Batyk. Zarzd Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Euroregionu Batyk moe wybra dodatkowo w miar potrzeb jednego Czonka Prezydium Euroregionu Batyk. Wyboru dokonuje si w gosowaniu tajnym sporód czonków Zarzdu (Vice-Przewodniczcy s Czonkami Zarzdu).

§ 14 Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest powoana do sprawowania kontroli nad dziaalnoci Stowarzyszenia.

2. W skad Komisji Rewizyjnej wchodzi 5  osób, w tym Przewodniczcy, Wiceprzewodniczcy, Sekretarz i 2 Czonków. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwouje Przewodniczcy Komisji, wysyajc za porednictwem sekretariatu Stowarzyszenia zaproszenia w terminie 14 dni przed rozpoczciem posiedzenia.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje si w ramach swego skadu.

4. Czonkowie Komisji Rewizyjnej :

4.1. Nie mog by spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawa w podlegoci subowej, zwizku maeskim lub we wspólnym poyciu z Czonkami Zarzdu,

4.2. Nie mog by skazani wyrokiem prawomocnym za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe.

4.3. Nie pobieraj wynagrodzenia z tytuu penienia funkcji w Komisji.

4.4. Nie mog czy czonkowstwa w Komisji Rewizyjnej z czonkowstwem w Zarzdzie Stowarzyszenia.

5. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej  naley:

5.1. badanie zgodnoci dziaa organów Stowarzyszenia ze Statutem, uchwaami Walnego Zebrania Delegatów oraz zatwierdzonych kierunków dziaania Stowarzyszenia

5.2. dokonywanie oceny sprawozda rocznych, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozda finansowych w zakresie ich zgodnoci z ksigami i dokumentami Stowarzyszenia

5.3. wnioskowanie o skreleniu z listy czonków Stowarzyszenia

5.4. skadanie sprawozda z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Delegatów

5.5. wnioskowanie o udzielenie lub odmow udzielenia absolutorium wadzom Stowarzyszenia.

6. Uchway Komisji Rewizyjnej podejmowane s zwyk wikszoci gosów.

§ 15 Majtek i fundusze

1. Majtek Stowarzyszenia stanowi nieruchomoci, ruchomoci i fundusze.

2. Przychody Stowarzyszenia powstaj z:

2.1. skadek czonkowskich

2.2. darowizn, zapisów od osób prawnych i fizycznych

2.3. dochodów z wasnej dziaalnoci gospodarczej

2.4. dochodów z majtku Stowarzyszenia

2.5. dotacji (w tym dotacji na zakup rodków trwaych stanowicych przychód Stowarzyszenia)

2.6. przychodów finansowych powstajcych z odsetek bankowych od rachunków biecych i lokat terminowych oraz rónic kursowych.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow, rachunkowo zgodnie z obowizujcymi przepisami w tym zakresie. rodki pienine, niezalenie od róde ich pochodzenia winny by przechowywane wycznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.

4. Rok kalendarzowy jest rokiem obrachunkowym dla Stowarzyszenia.

§ 16 Rozwizanie Stowarzyszenia

Podjcie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Delegatów wymaga kwalifikowanej wikszoci gosów (2/3) przy obecnoci co najmniej poowy delegatów.

§ 17 Postanowienia kocowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie obowizuj przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 1989 r.  Nr 20, poz. 104 z póniejszymi zmianami, Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855).

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk