EUROREGIONY W POLSCE - HISTORIA

EUROREGIONY NA GRANICACH POLSKI

Powstanie i funkcjonowanie euroregionów w Polsce

Mimo wielu wczeniejszych inicjatyw dotyczcych wspópracy regionów przygranicznych - np. w zakresie tzw. maego ruchu turystycznego, przygranicznej wymiany handlowej, transferu siy roboczej, kooperacji przemysowej a take prób zagospodarowania Odry - w Polsce trway wzrost moliwoci wspópracy transgranicznej obserwuje si od pocztku lat dziewidziesitych, co cile wie si z transformacj ustrojow. W sferze praktycznej przejawia si to utworzeniem i funkcjonowaniem na granicach Polski 16 euroregionów.

Szczególne znaczenie dla powstajcych na granicy niemiecko-polskiej, a take polsko - czeskiej euroregionów miao powoanie w 1991 roku pierwszego na granicach Polski i w Europie rodkowej i Wschodniej Euroregionu Nysa". W latach 1991 - 1993 wypracowa on w ukadzie trójstronnym pierwsze dowiadczenia w tworzeniu podstaw instytucjonalnych wspópracy transgranicznej. Euroregion Nysa, podobnie jak pozostae 3 euroregiony na pograniczu zachodnim (Pomerania", Pro Europa Viadrina", i Sprewa-Nysa-Bóbr"), ma modelowe znaczenie dla tworzenia rónych form wspópracy ponadgranicznej na granicach Polski.

Regiony transgraniczne:

Wród najwaniejszych czynników sprzyjajcych powstawaniu regionów transgranicznych na granicy zachodniej naley przede wszystkim wymieni:

  • nowy ksztat polityczny granicy zachodniej, co spowodowao, e granica polsko-niemiecka staa si jednoczenie granic zewntrzn Unii Europejskiej,
  • zawarcie ukadu stowarzyszeniowego Polski z Uni Europejsk, co nadao polsko- niemieckiej wspópracy transgranicznej charakter prekursorski w skali Europy rodkowej i Wschodniej,
  • aktywno rodowisk lokalnych i regionalnych w nawizywaniu wspópracy transgranicznej.

Take korzystne zmiany polityczne ostatnich lat stwarzaj nowe moliwoci dla zblienia i wzajemnej koordynacji rozwoju oraz odnowy powiza midzyregionalnych i lokalnych na pograniczu poudniowym. Granica z Czechami i Sowacj staa si równoczenie granic midzy pastwami stowarzyszonymi z Uni Europejsk. Jest to take granica wewntrzna pastw Grupy Wyszehradzkiej i granica wewntrzna w ramach utworzonej przez to ugrupowanie Strefy Wolnego Handlu(CEFTA).

Na pograniczu wschodnim wspópraca euroregionalna najbardziej zaawansowana jest z Ukrain, czego efektem byo powoanie we wrzeniu 1995 roku pierwszego w Europie Wschodniej Euroregionu Bug.

Na pograniczu pónocnym pierwsze inicjatywy nadania form instytucjonalnych wspópracy transgranicznej pojawiy si w 1997 roku. W wyniku intensywnych prac organizacyjnych rodowisk lokalnych i regionalnych obszarów przygrani-nych pastw nadbatyckich, w lutym 1998 roku podpisano w Malborku umow o utworzeniu Euroregionu Batyk, obejmujcego przygraniczne obszary Polski, Danii, Litwy, otwy, Rosji (Obwód Kalingrad) i Szwecji.

Chronologia tworzenia euroregionów:
1 „Nysa" 21 grudnia 1991
2 „Karpacki" 14 lutego 1993
3 „Sprewa-Nysa-Bóbr" 21 wrzenia 1993
4 „Pro Europa Viadrina" 21 grudnia 1993
5 „Tatry" 26 sierpnia 1994
6 „Bug" 29 wrzenia 1995
7 „Pomerania" 15 grudnia 1995
8 „Glacensis" 5 grudnia 1996
9 „Niemen" 6 czerwca 1997
10 „Pradziad" 2 lipca 1997
11 „Batyk" 22 lutego 1998
12 „lsk Cieszyski" 22 kwietnia 1998
13 „Silesia" 20 wrzenia 1998
14 „Beskidy” 18 luty 2000
15 „Puszcza Biaowieska” maj 2002
16. „Euroregion yna-awa" wrzesie 2003

EUROREGIONS WITHIN THE POLISH BODERS


The establishment and functioning of the Euro-regions in Poland
Despite many earlier initiatives on cooperation of border regions - eg. in the field of so-called little tourism, cross-border trade, the transfer of labor, industrial cooperation and the development of the Oder attempts - in Poland, sustainable growth possibilities for cross-border cooperation is observed since the early nineties, which is closely associated with the political transformation. In the sphere of practical manifests itself is the establishment and operation on the Polish borders, 16 Euroregions.

Of particular importance for emerging on the German-Polish border and the Polish - Czech Euroregion was the establishment in 1991 of the first on the Polish border and in Central and Eastern Europe Euroregion Neisse. "In the years 1991-1993 he developed the tripartite arrangement first experience in creating an institutional basis cross-border cooperation. Euroregion Neisse, like the other three Euro-regions on the border between the western (Pomerania, "Pro Europa Viadrina" and Spree-Neisse-Bober "), has the model significance for the creation of various forms of cross-border cooperation on the Polish border.

Among the most important factors that contribute to the formation of cross-border regions to the western border should first of all include:
- new political shape of the western border, which resulted in the Polish-German border has become the external border of the European Union,
- Polish the conclusion of the Association Agreement with the European Union, which gave the Polish-German border cooperation a pioneer in the scale of Central and Eastern Europe,
- activity of local communities and regional authorities in establishing cross-border cooperation.

Also preferred political changes of recent years offer new opportunities for rapprochement and mutual coordination of development and renewal of interregional and local authorities on the border south. The border with the Czech Republic and Slovakia became at the same time the border between the countries associated with the European Union. It is also the internal frontier of the Visegrad Group and the internal frontier within the framework established by the group Free Trade Area (CEFTA).

On the eastern border of cooperation Euroregional most advanced is Ukraine, which resulted in the appointment in September 1995 of the first in Eastern Europe Euroregion Bug.

On the northern border of the first initiatives to give institutional forms of cross-border cooperation emerged in 1997. As a result of intensive organizational work of local communities and regional areas przygrani-of the Baltic states, in February 1998 in Malbork signed an agreement to establish ERB, including border areas of Polish, Denmark, Lithuania, Latvia, Russia (circuit Kalingrad) and Sweden.

 Creating  Euroregions chronology:
1 „Nysa" 21 December 1991
2 „Karpacki" 14 February 1993
3 „Sprewa-Nysa-Bóbr" 21 September 1993
4 „Pro Europa Viadrina" 21 December 1993
5 „Tatry" 26 August 1994
6 „Bug" 29 September 1995
7 „Pomerania" 15 December 1995
8 „Glacensis" 5 December 1996
9 „Niemen" 6 June 1997
10 „Pradziad" 2 July 1997
11 „Batyk" 22 February 1998
12 „lsk Cieszyski" 22 April 1998
13 „Silesia" 20 September 1998
14 „Beskidy” 18 February 2000
15 „Puszcza Biaowieska” in May 2002
16. „Euroregion yna-awa" September 2003

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk