STG - EUROREGION

Rzecz o Euroregionie

Przez wiele stuleci wokó Batyku rywalizowano, czsto zbrojnie o dominacj polityczn, wpywy gospodarcze, biedniejsi ssiedzi patrzyli zazdronie na zasobniejszych. Nigdy jednak nie ustawaa integracja poprzez przenikanie kultury, przepyw idei, kupcy torowali drog do wspópracy gospodarczej. Przykadem, e najsilniejszym motywem bya ch wspópracy gospodarczej jest historia powstania i dziaalnoci Hanzy.

Lata 1989-1990 przyniosy zmiany polityczne w Europie, które umoliwiy zmaterializowanie projektów nawizywania formalnej i faktycznej wspópracy na poziomie regionalnym w obszarze Poudniowo-Wschodniego Batyku. Kluczowym elementem byy decyzje rzdu Federacji Rosyjskiej o otwarciu Obwodu Kaliningradzkiego i zezwoleniu na nawizywanie wspópracy zagranicznej z partnerami, których przez bardzo wiele lat oddzielaa granica.

Euroregion Batyk

Idea utworzenia Euroregionu prawie równoczenie powstaa wród polityków dziaaczy gospodarczych poudniowo-wschodniej Szwecji oraz pónocno-wschodniej Polski. Prace organizacyjne trway bardzo krótko, pierwsza konferencja powicono moliwociom utworzenia Euroregionu (pod robocza nazw „Jantar”) odbya si na przeomie lutego i marca 1997 roku w Malborku a ju 22 lutego 1998 roku podpisano Porozumienie o utworzenie Euroregionu Batyk.

Euroregion Batyk jest jedn z najwikszych tego typu organizacji w Europie zarówno pod wzgldem iloci uczestniczcych Stron, obszaru oraz ludzi zamieszkujcych te regiony. Terytorium Euroregionu to na terenie Polski województwa pomorskie i warmisko-mazurskie, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwód Kaliningradzki, na terenie Litwy Kajpeda i Okrg Kajpedzki, na terenie Szwecji województwa Blekinge, Kalmar, Kronoberg, na terenie Danii wyspa Bornholm.

Euroregion Batyk ma charakter samorzdowo-rzdowy, w pracach Euroregionu uczestnicz przedstawiciele wadz samorzdowych i pastwowych. Struktura organizacyjna jest typowa dla Euroregionów, najwyszym Organem jest Rada, ze swego skadu wyania Prezydium, pracami Rady i Prezydium kieruje Prezydent Euroregionu - obecnym prezydentem jest Pan Aleksander Bogdanov, z Rosji. Rada obraduje co najmniej dwa razy do roku, Prezydium od 4-6 razy w roku, decyzje podejmowane s na zasadach konsensusu. Funkcja Prezydenta jest peniona kolejno przez przedstawiciela kadej ze Stron Umowy, rotacja nastpuje po rocznej kadencji. W Euroregionie dziaaj Grupy Robocze, które powoywane s jako stae, do rozwizywania problemów dugofalowych, lub tematyczne do rozwizania doranego problemu.

W ramach Euroregionu dziaaj Narodowe Sekretariaty zlokalizowane w: Elblgu (Polska), Batijsku (Rosja), Kajpedzie (Litwa), Ronne (Dania) lub rotacyjnie w Karlskronie, Kalmarze, Växjo (Szwecja). Rada Euroregionu podja bardzo wan decyzj tworzc od 1 lipca 2004 roku Stay Midzynarodowy Sekretariat Euroregionu, który dziaa w strukturze Sekretariatu polskiego w Elblgu. Stay Midzynarodowy Sekretariat jest finansowany przez kad ze Stron i jest to pierwsze wspólne finansowe przedsiwzicie w ramach Euroregionu. Euroregion Batyk wie bardzo due nadzieje na podniesienie na wyszy poziom wspópracy prze wzmocnienie wewntrznej sieci wspópracy oraz uruchomienia informacji zewntrznej o pracach i osigniciach Euroregionu. Stron polsk w Euroregionie Batyk tworz Wojewodowie i Marszakowie Pomorza oraz Warmii i Mazur oraz Stowarzyszenie Gmin, do którego naley ok. 39 gmin  z terenu tych województw.  Stowarzyszenie Gmin jest organizacj otwart dla gmin i powiatów z terenu Pomorza oraz Warmii i Mazur, znaczy to, i mog one wstpowa do Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi dziaalno ukierunkowan na: kompleksow obsug programów pomocowych, akcje szkoleniowo-instruktaowe, kojarzy partnerów do wspópracy transgranicznej, dziaalno informacyjn w formie Biuletynów, wystawiennicz, organizuje midzynarodowe spotkania i seminaria.

Euroregion Batyk zrealizowa programy pomocowe w ramach Phare Credo i Phare CBC oraz projekt z programu INTERREG III B - Seagull II.

Dziki Funduszowi Maych Projektów w ramach programu Phare zdobylimy dowiadczenie wspierajce realizacj celów i priorytetów nie tylko polskiej czci Euroregionu Batyk ale caego obszaru dziaania Euroregionu. W oparciu o wspóprac trangraniczn zrealizowano projekty o charakterze ponadregionalnym i ponadnarodowym. Jako organizacja, która w statucie wymienia midzy innymi wspieranie dziaa majcych na celu popraw warunków ycia ludzi zamieszkujcych obszar przygranicza, uatwienie wzajemnych kontaktów czy zblianie lokalnych spoecznoci bardzo dobrze wypeniamy priorytet Funduszu, który skierowany jest na dziaania typu „ludzie dla ludzi”.

W cigu 10 lat funkcjonowania mamy zrealizowanych ponad 250 projektów z udziaem naszych partnerów z obszaru Euroregionu Batyk.

Atutami we wspópracy Strony Polskiej w Euroregionie Batyk s:

 • nadmorskie pooenie;
 • warunki przyrodnicze umoliwiajce rozwój rónych form turystyki;
 • aglomeracja Trójmiejska jako przysza metropolia batycka;
 • rozwinita siec orodków o znaczeniu ponadregionalnym;
 • tranzytowe pooenie na styku dwóch europejskich korytarzy transportowych;
 • rozwinity system obszarów chronionych;
 • korzystna struktura zatrudnienia z wysz dominacj w sektorze usug i mniejsz dominacj w rolnictwie;
 • rosncy udzia sektora prywatnego oraz MP;
 • korzystne kierunki przeksztace lokalnej gospodarki;
 • midzynarodowy port lotniczy i porty morskie;
 • dobrze rozwinita baza noclegowa;
 • dowiadczenia z midzynarodowej wspópracy na szczeblu lokalnym i regionalnym;

Barierami, które ograniczaj wspóprac s:

 • dua dysproporcja w poziomie rozwoju gospodarczego województw tworzcych stron Polsk;
 • wysokie bezrobocie;
 • niska mobilno mieszkaców;
 • jednokierunkowy strumie migracyjny ku wikszym orodkom miejskim;
 • niski udzia bran innowacyjnych w produkcji przemysowej;

Strona Polska:

Województwo pomorskie i warmisko-mazurskie zamieszkuje 3.653.300 ludnoci, najwiksze miasta: Gdask, Sopot, Gdynia, Supsk, Olsztyn, Elblg, Malbork, Starogard Gdaski.

Strona Litewska:

Kajpeda i Okrg Kajpedzki: 415.800, najwiksze miasta: Kajpeda.

Strona Rosyjska:

Obwód Kaliningradzki: 935.000, najwiksze miasta: Kaliningrad, Czerniachowsk, Sovieck.

Strona Szwedzka:

Regiony Blekinge, Kalmar, Kronoberg: 562.440, najwiksze miasta: Karlskrona, Kalmar, Växjo.

Strona Duska:

Wyspa Bornholm: 44.000, najwiksze miasto Ronne.

Najwaniejsze imprezy o charakterze ogólno-regionalnym:

 1. Coroczne konkursy plastyczne dla dzieci i modziey pt. "Od Morza Jestemy". Co roku wpywa ok. 2000 prac m.in. z Polski, Rosji, Litwy.
 2. Midzynarodowe obozy ekologiczne dla modziey w Piaskach (Zielona Szkoa). Zajcia prowadzone SA SA jzyku angielskim, uczestnikami jest modziez z obszaru ERB.
 3. Uczestnictwo w Targach Turystyczne.
 4. Liczne imprezy sportowe, m.in. Igrzyska Sportowe Modziey Euroregionu Batyk.

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk