Jak dziaamy

STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BATYK

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk jest organizacj, która zostaa powoana w celu wspierania wspópracy zagranicznej lokalnych samorzdów, w tym wspópracy transgranicznej. Naszym podstawowym zaoeniem jest teza, e w przypadku regionów przygranicznych wspópraca z ssiadem moe by jednym z czynników wpywajcych stymulujco na rozwój spoeczno-gospodarczy regionu. Równie na zewntrznej granicy UE.  Wielokrotnie podkrelano, e granica nie moe by „elazn kurtyn” dzielc graniczne obszary, a powinna, przy zachowaniu zasad bezpieczestwa, umoliwia szerokie kontakty i wspóprac spoecznoci lokalnych.

Obecnie Stowarzyszenie tworzy 38 gmin czonkowskich z województwa Warmisko-Mazurskiego oraz Pomorskiego.

Celem Stowarzyszenia jest, uwzgldniajc specyfik pooenia Euroregionu na obszarze poudniowo-wschodniego Batyku, na styku granic Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy, i poprzez Batyk - ze Szwecj i Dani (wyspa Bornholm) oraz wykorzystujc w jak najwikszym stopniu inicjatywy europejskie jakie s planowane w rónych programach dotyczcych tej czci Europy, dziaa na rzecz poprawy warunków ycia ludnoci zamieszkujcej teren dziaania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzgldnieniem terenów przygranicznych.

Informacje o Stowarzyszeniu

Ze wzgldu na uwarunkowania prawne Euroregion na swym midzynarodowym poziomie nie posiada osobowoci prawnej. Na terenie kadego kraju poszczególni sygnatariusze rozwizuj ten problem we wasnym zakresie. Strona Polska, aby uatwi polskim podmiotom - samorzdom szczebla lokalnego uczestnictwo we wspópracy transgranicznej utworzya Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, które posiada osobowo prawn i jest jednym z sygnatariuszy Umowy o utworzeniu Euroregionu.
Prace nad utworzeniem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk zostay podjte przez Komitet Organizacyjny Euroregionu Batyk (pocztkowo mia on nosi nazw Jantar). Nastpio to podczas pierwszej midzynarodowej konferencji powiconej Euroregionowi, która odbya si w dniach 28.02 - 01.03 1997 roku. Dziewi miesicy póniej, 17 listopada 1997 roku odbyo si zebranie zaoycielskie Stowarzyszenia, na które przybyli przedstawiciele 53 gmin z terenu województwa elblskiego, gdaskiego, supskiego, olsztyskiego. Przyjto wówczas Statut Stowarzyszenia, wyoniono 6-osobowy Komitet Zaoycielski, który otrzyma penomocnictwo do prowadzenia dziaa zwizanych z rejestracj i rozpoczciem funkcjonowania organizacji. W Sdzie Wojewódzkim w Elblgu, w I Wydziale Cywilnym zostaa przedoona lista 17 gmin - zaoycieli Stowarzyszenia, w skad których wchodziy: Koczaa, Ustka (miasto), Braniewo (gmina), Postomino, Miastko, Stegna, Przechlewo, Czarna Dabrówka, Orneta, Poskinia, Gdynia (miasto), Smodzino, Supsk, Parchowo, Gówczyce, Sztutowo oraz Elblg (miasto). Postanowieniem Sdu z dnia 22 grudnia 1997 r. Stowarzyszenie wpisano do Rejestru Stowarzysze.

Funkcje Stowarzyzenia

Stowarzyszenie realizuje swoje funkcje poprzez profesjonalne serwisy wiadczone na rzecz swoich czonków. Do najwaniejszych naley zaliczy:

  • Pomoc w identyfikacji problemów rozwojowych moliwych do rozwizania poprzez aktywizacj wspópracy midzynarodowej i transgranicznej,
  • Pomoc w wyszukaniu odpowiedniego partnera do wspópracy na obszarze Euroregionu Batyk,
  • Pomoc w przygotowaniu zaoe do wspópracy z partnerami z obszaru Euroregionu Batyk,
  • Pomoc w przygotowaniu projektów inwestycyjnych i o charakterze „mikkim” dla samorzdu czonkowskiego w ramach programów wspópracy transgranicznej UE,
  • Profesjonalne szkolenia dla kadr zwiane z przygotowywaniem projektów transgranicznych,
  • Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnych Zespoów Projektowych,
  • Pomoc w tworzeniu profesjonalnych instytucji wspópracy transgranicznej,
  • Pomoc w przygotowywaniu projektów do funduszy którymi zarzdza Stowarzyszenie.

W ZACZENIU LOGO I STATUT STOWARZYSZENIA

Doczone pliki:KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2024
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk