Ukryte Skarby Powila/ Vistula Hidden Treasures

POWSTANIE SIECI:

Sie Ukryte Skarby Powila (USP) jest owocem spotka grupy roboczej Dzierzgoskiej w skad, której wchodz przedstawiciele gmin oraz reprezentanci przedsibiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa, Mikoajek Pomorskich i Rychlik.

Efektem prac czonków jest bogata oferta zaprezentowana przez podmioty w dziedzinie: rzemiosa, turystyki, gastronomii, usug hotelarskich,  aktywnych form spdzania czasu (opartych na jedzie konnej i sportach wodnych). Kompromis pomidzy podmiotami prowadzi do obrania wspólnego kierunku dziaa w ramach wzajemnej wspópracy i rozwoju wizi, przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia. Wi ta oparta jest na bazie zrónicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujcych w caej gospodarce regionu i dysponujcych zrónicowanym charakterem  organizacyjnym), a oparta dodatkowo na woli wspópracy w dugim okresie doprowadzia do konkretnych postanowie zwizanych z budow wspólnej sieci czcej produkty/instytucje turystyczne regionu pod robocz nazw – „Ukryte Skarby Powila”. W zamyle czonków spotkania ma by to sie o charakterze ponadlokalnym, przyczyniajca si do promocji tych „ukrytych skarbów” jakie stanowi kreatywne podmioty regionu, w obszarze caego Euroregionu Batyk.

Przyjta forma wspópracy miedzy instytucjami z rejonu Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Mikoajek Pomorskich Zalewa, Rychlik jest szczególnie korzystn kategori wspópracy przy takim bogactwie ofert kreatywnych podmiotów, i nie wymaga opierania owej wspópracy na konkretnej umowie i tworzenie powiza formalnych. Partnerzy deklaruj w niej ch rozwoju wielokierunkowej wspópracy, która wykracza zwykle poza zadeklarowan formalnie integracj.

W przypadku sieci „Ukrytych Skarbów Powila” nie ma mowy o scalaniu jakichkolwiek podmiotów (firm, instytucji), ale o kreowaniu sieci powiza i kontaktów, niejako ponad tymi podmiotami. Taka sie wspópracy tworzona na bazie zrónicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujcych w caej gospodarce regionu majca zrónicowany charakter) ma przyczyni si ponadto do promocji bogactwa kulturowego naszych gmin czonkowskich i istniejcych na ich terenie podmiotów.

INFORMACJE O SIECI

Sie jako forma wspópracy oparta na dziaaniach dugookresowych w zaoeniu ma prowadzi do promocji i wspierania uczestniczcych w nich podmiotów.  

Sie - to specyficzna forma powiza pomidzy podmiotami oparta na wspózalenociach, kooperacji i zaufaniu. Istot tej formy wspópracy stanowi rozwój rozumiany jako efektywne  dostosowywanie si do zmiennego otoczenia oraz szeroko rozumiana wspópraca midzy uczestnikami, dla której nie ma granic, ani w sensie przedmiotu dziaa, ani ich umiejscowienia w czasie i przestrzeni. Prócz tego intensyfikacja relacji wewntrz podmiotów schodzcych-na zasadzie partnerstwa- w skad Sieci pozwoli lepiej promowa dziedzictwo kulturalne regionu, zarówno na poziomie lokalnym jak i szerszym w wymiarze krajowym lub nawet euro regionalnym.

Sieciowanie to te platforma wymiany dowiadcze, realizacji wspólnych dziaa i pracy w podgrupach zadaniowych nad poszczególnymi problemami, które atwiej i dogodniej rozwiza w grupie ni samemu.

Funkcjonowanie Sieci sprawia, i wspópracujce ze sob Podmioty z brany turystycznej tworz korzyci nie tylko dla sobie, ale caej lokalnej spoecznoci i tym samym przestaj si wzajemnie postrzega i ocenia z perspektywy konkurencji.

SIE UKRYTE SKARBY POWILA:

Ukryte Skarby Powila – sie zacza funkcjonowa od 2016 roku w wyniku wspólnej inicjatywy i nawizania wspólpracy pomidzy trzema grupami podmiotów:

  • Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Batyk
  • Wadz i pracowników gminnych podmiotów tworzcych grup robocz Dzierzgosk
  • Podmiotów z kreatywnej kultury z terenów Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa, Mikoajek Pomorskich, Rychlik

Udzia w sieci jest bezpatny, jego  promocja zagranicznej odbywa si poprzez Stowarzyszenie, oraz przez gminy czonkowskie Stowarzyszenia.

Sie „Ukryte Skarby Powila”  stanowi platform biecej wymiany pogldów, dowiadcze, umiejtnoci midzy podmiotami z 6 gmin czonkowskich Stowarzyszenia,  prowadzc w konsekwencji do osignicia wspólnego dobra, jakim jest zarówno wzrost rozpoznawalnoci poszczególnych usug Podmiotów Sieci, ale równie promocja dziedzictwa kulturowego regionu na którym funkcjonuje Sie.

W zamyle czonków sieci ma by to sie o charakterze ponadlokalnym, przyczyniajca si do promocji tych "ukrytych skarbów" regionu, jakie stanowi kreatywne podmioty regionu, w obszarze caego Euroregionu Batyk.

Taka forma wspópracy oparta na dugoterminowych dziaaniach bdzie promowana i wspierana przez Stowarzyszenie nie tylko w kraju ale równie za granic.

CELE SIECI „UKRYTE SKARBY POWILA”:

- razem moemy wicej zyska pod kadym wzgldem: jakoci, trwaoci naszej pracy, rozwoju
- sta si bardziej rozpoznawalni w kraju i w  Euroregionie Batyk
- wspópraca pozwoli lepiej promowa dziedzictwo kulturalne regionu
- dugofalowych relacje sprawi, e nie bdziemy ocenia siebie nawzajem jako konkurencji
- wspópracujc ze sob tworzymy korzyci nie tylko sobie, ale caej lokalnej Spoecznoci

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk