Ukryte Skarby Powila/ Vistula Hidden Treasures

AKTUALNE DZIAANIA

GRUDZIE 2016 - WITA BOEGO NRODZENIA

W imieniu Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk w Elblgu, koordynatora dziaanoci naszej Sieci turystycznej - Ukryte Skarby Powila, przesyamy wszystkim najserdeczniejsze yczenia:

wit Boego Narodzenia wypenionych radoci i mioci,
nioscych spokój i odpoczynek.

Nowego roku speniajcego wszelkie marzenia, penego optymizmu
wiary, szczcia i powodzenia.

Dzikujemy wszystkim osobom dziaajcym na rzecz Sieci za wspólne i intesnywne dziaania w 2016 roku
i z optymizmem spogldamy na kolejny 2017 rok.

LISTOPAD/GRUDZIE 2016 - PONOWNE PRZYGOTOWANIE I ZOENIE PROJEKTU - ARKA POMORZA W RAMACH PROGRAMU INTERREG POUDNOWY BATYK - 16.12.2016

Projekt Ark Pomerania - Using the unexploited potentials of old Pomeranian breeds for improving innovation capacities of rural SMEs (Arka Pomorza – Zastosowanie niewykorzystanego potencjau starych pomorskich marek/produktów/wartoci dla poprawy zdolnoci innowacyjnych MP wiejskich) zosta przygotowany wspólnie z LP projektu (University of Greifswald Institute of Geography)  w ramach Osi priorytetowej: Wzmocnienie aktywnoci midzynarodowej oraz zdolnoci innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Poudniowego Batyku i dziaania: Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MP poprzez wspólne dziaania transgraniczne.

Dziki Staraniom Stowarzyszenia (peniacego rol partnera projekt z wasnym budetem i odpowiedzialnosci) udao sie wpisac dziaania sieci w cel projektu, który obejmie dziaalno czonków Ukrytych Skarbów Powila oraz Stajnii Iskra (Partner Stowarzyszony) wpisywa przyczyniajac sie do rozwoju sieci

BENEFICJENCI – lokalni producenci i wytwórcy gmin czonkowskich z obszaru Pomorza

ROLA STG - PARTNER

CELE PROJEKTU: Wzmocnienie siy i potencjau regionu poprzez rozwój wspólnej marki opartej na lokalnych produktach i ich producentach z terenów Pomorza zarówno po polskiej i niemieckiej stronie granicy.

Projekt skupia si na poprawie zdolnoci innowacyjnych maych i rednich przedsibiorstw wiejskich w celu zwikszenia udziau nowych produktów i usug opartych na starych pomorskich markach/produktach domowych. Oprócz korzyci ekonomicznych dla maych i rednich przedsibiorstw, ma zapewni dobre szanse rozwoju oraz, wyostrzy profil gospodarczy i turystyczny regionu. Stare regionalne marki i produkty w woj. pomorskim (obecnie prawie zapomniane) byy dobrze znane i cenione w przeszoci, z solidn reputacj zdrowych produktów rolnych wysokiej jakoci.

Partnerzy w obszarze Pomorza rozpoczn wspóprac transgraniczn, bd rozwija, przesya i wspólnie realizowa strategie innowacji. Mierzc si z tym wyzwaniem bd wspierani przez partnerów naukowych, specjalistów i dowiadczonych duskich partnerów. Projekt wymaga by sytuacja zostan w tym obszarze zostaa przeanalizowana, naley odpowiedzie na pytania, takie jak: Kto i gdzie jest zainteresowany? Które marki jeszcze istniej? Jak zainicjowa wzrost pomorskich ras? Jakie rodki s potrzebne? Regionalna analiza potencjau udzieli tych wskazówek. Partnerzy bd okrela kryteria jakociowe dla produktów pomorskich wytworzonych w sposób zrównowaony, strategie marketingowe i koncepcje do narzdzi marketingowych. Wspólna kampania wizerunkowa doprowadzi do tego, e produkty pomorskie bd bardziej widoczne. Projekt pozwoli na szereg wspólnych dziaa wiejskiego MP, które jest gówn grup docelow: podróe studyjne w dziedzinie dobrych praktyk, wytyczne i instrumenty innowacyjnych produktów, rozwój nowych usug i spódzielczych modeli rozwiza, wspólnego porozumienia i udziau w rynku dzie i targach oraz uruchomienie narzdzi marketingowych jak platforma internetowa "produkty i producentów" i "Pomorski sklep internetowy". Partnerzy maj na celu uzyska certyfikat jako pierwszy transgraniczny produkt "Arka Pomorza" przyznawany przez (www.geh.de).

Stworzenie wspólnej strategii rozwoju, wspólne dziaania wdroeniowe marki i jej promocji, budowanie potencjau wspópracy miedzy partnerami, promocja lokalnych producentów i ich firm na arenie midzynarodowej, zwikszenie dostpu dla lokalnych odbiorców, dostawców i turystów. Wspólne seminaria, konferencje i warsztaty, opracowanie wspólnych systemów certyfikacji, tworzenie klastrów podmiotów

DATY REALIZACJI: - rozpoczcie: 01.01.2017 - zakoczenie: 31.12.2019

LISTOPAD 2016 - WNIOSEK DO MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA WSPARCIE SIECI USP - 25.11.2016

W dniu 25.11.2016 Stowarzyszenie Gmin rP Euroregion Batyk reprezentujace podmioty sieci uSP przygotowao i zoyo w ramach relizacji zada publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku wniosek oferty do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Turystyki o „Utworzenie strategii rozwoju i wsparcie promocji sieci turystycznej Ukryte Skarby Powila”

BENEFICJENCI po stronie STG: wszystkie gminy czonkowskie tworzce sie zlokalizowane w obszarze Powila i ich zlokalizowane na ich terenie podmioty turystyczne, docelowym odbiorcami (nowi czonkowie sieci), obszarem oddziaywania i funkcjonowania sieci (nowej strategii i promocji) ma by w przyszoci obszar caego Powila - wspóczesnego regionu geograficznego obejmujcego obszary nad doln Wis, na jej wschodnim brzegu.

CELE PROJEKTU: Projekt bezporednio realizuje cel konkursu w zakresie upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych. Zaoeniem projektu jest wzmocnienie istniejcej ju sieci Ukryte Skarby Powila (dalej okrelanej w wniosku skrótem USP). Bdzie to mona osign poprzez budow wspólnej strategii turystycznej wraz z jednoczesn intensyfikacj kontaktów midzy podmiotami sieci, samorzdem i jednotaktami terytorialnymi jak te organizacjami pozarzdowymi. To wszystko zmierza ma ku pogbieniu wspópracy midzy ww. podmiotami oraz prowadzi do zmiany wizerunku i wiedzy o turystycznych produktach/zasobach lokalnych w regionalnym i midzynarodowym wymiarze.

Docelowym odbiorcami (nowi czonkowie sieci) oraz obszarem oddziaywania i funkcjonowania sieci (nowej strategii i promocji) ma by w przyszoci obszar caego Powila - wspóczesnego regionu geograficznego obejmujcego obszary nad doln Wis, na jej wschodnim brzegu.

Oczekiwane efekty/rezultaty realizacji dziaa:
−/ Caoroczna, kompleksowa i atrakcyjna oferta turystyczna i kulturalna sieci obejmujca take efektywne wykorzystanie istniejcych zasobów czonków sieci
−/ Promocja unikatowych walorów naturalnych, kulturalnych i dziedzictwa kulturowego, wykorzystywane w sposób racjonalny, efektywny i zrównowaony;
−/ Wzmocniony wizerunek sieci oraz wiksza rozpoznawalno i spójno kluczowych lokalnych oferta  turystycznych i kulturalnych;
−/ Wzmocniona wspópraca pomidzy podmiotami brany turystycznej i samorzdowej

KWOTA PROJEKTU: 135 090,00 PLN z czego 33 790,00 PLN wkadu wasnego

DATA REALIZACJI: 01.06.2016 – 30.11.2016

LISTOPAD 2016 - GALA LAUREATÓW KONKURSU NA LOGO ORAZ OBRADY CZONKÓW SIECI USP - 04.11.2016

W dniu 4 listopada 2016 (pitek) w Urzdzie Miejskim w Dzierzgoniu odbyo si spotkanie czonków Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Batyk poczone z Honorow Gal Laureatów Konkursu dziki uprzejmoci Pani Burmistrz Dzierzgonia – Elbiety Domaskiej , która obja honorowy patronat nad konkursem dot. loga sieci

W Gali zorganizowanej w celu uhonorowania zwycizców konkursu na logo sieci "Ukryte Skarby Powila" skierowanego do dzieci ze szkó podstawowych i gimnazjów z terenu Gmin: Dzierzgo, Zalewo, Rychliki, Malbork, Sztum i Mikoajki Pomorskie wzio udzia 25 uczniów wraz z opiekunami, w tym laureaci 5 wyrónionych prac oraz zwyciezca którym okaza si by Maciej Leoniak, którego praca stanowi logo "Ukrytych Skarbów Powila".

W trakcie Galii uhonorowane zostay wszystkie dzieci biorce udzia w konkursie – dlatego te dla dzieci przygotowane zostay drobne upominki i pamitkowe dyplomy (dla 19 dzieci biorcych udzia w konkursie) oraz nagrody dla 6 laureatów wraz z dwoma opiekunami, w tym laureata zwyciskiej pracy. Nagrody – przedstawicieli samorzdu gminy postanowiy uhonorowa zwycizców zestawami malarskimi – dla szeciu prac wyrónionych w tym dla zwycizcy. Z strony STG zwycizca oraz laureaci otrzymali sprzt elektroniczny i publikacje ksikowe, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Po galii lauratów miay miejsce spotkanie czonków sieci w trakcie, którego zostay omówione dalsze dziaania zwiazane z funkcjonowaniem sieci, w tym przygotowanie projektu w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dalszy rozwój sieci, w tym stworzenie dugoterminowej strategii rozwoju i wsparcie promocji sieci turystycznej oferowanej przez czonków Ukrytych Skarbów Powila

PADZIERNIK 2016 - KONKUS NA LOGO SIECI - ROZTRZYGNICIE KONKURSU - 19.10.2016

16 padziernika 2016 r. nastpio rozstrzygnicie Konkursu Plastyczno-graficznego Ukryte Skarby Powila – Logo Sieci”. Konkurs zosta zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk wspólnie z czonkami sieci kooperacji Ukryte Skarby Powila, którzy stanowili jury konkursu.

Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów szkó podstawowych oraz ponadgimnazjalnych gmin województwa pomorskiego i warmisko-mazurskiego: Sztum, Malbork, Dzierzgo, Mikoajki Pomorskie, Zalewo, Rychliki ich wizji i pomysu na logo sieci wspópracy pod nazw Ukryte Skarby Powila skupiajcej podmioty z kreatywnej kultury  - z wykorzystaniem prac plastycznych bd graficznych jako nowego rodka wyrazu w twórczoci artystycznej.

Celem konkursu byo wykreowanie logotypu dla sieci podmiotów dziaajcych w brany turystycznej, rzemielniczej, usugowo-gastronomicznej, spoywczej z terenu w/w gmin czonkowskich Stowarzyszenia. Logotyp mia odzwierciedla niepowtarzalny charakter i unikalne moliwoci jakie uzyskuje turysta odwiedzajcy region.

Ze wzgldu na to, e na konkurs nadesanych zostao wiele przepiknych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa miaa nieatwe zadanie. Komisja braa pod uwag pomys, rónorodno technik i materiaów wykorzystanych w pracy oraz wiadomo ucznia na temat niepowtarzalnych zasobów regionu.

Ostatecznie, po dugich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowaa i zwycisk prac – stanowic przysze logo sieci, po drobnych graficznych modyfikacjach stanowi bdzie praca:

Macieja Leoniaka z Dzierzgonia – zwyciska praca, opiekun – Danuta Cieciora

Jury konkursu postanowio ponadto wyróni nastpujce prace:

 1. Beaty Baszczyk
 2. Pauliny Czechowskiej
 3. Dawida Kruszyskiego
 4. Igora Kwidzyskiego
 5. Julii Wansowicz

Wszystkim dzieciom skadamy serdeczne gratulacje i podzikowania za udzia w Konkursie. Laureatom konkursu zostan wrczone pamitkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe – podczas spotkania z czonkami sieci oraz reprezentantami wadz miasta i gminy Dzierzgo podczas uroczystej Galii.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów.

Koordynator konkursu – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk

PADZIERNIK 2016 - WIZYTA STUDYJNA PODMIOTÓW SIECI - PODZIKOWANIA ZE STRONY STG - 18.10.2016

Wszystkim podmiotom bioracym udzia w wizycie  dzikujemy za moliwo zorganizowania, osobisty udzia oraz przeprowadzenie prezentacji swojej dziaalnoci w ramach wizyty studyjnej sieci kooperacji „Ukrytych Skarbów Powila”. Jestemy wdziczni za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia oraz okazan gocinno czonkom sieci.

Moliwo skorzystania z Pastwa wiedzy, umoiejtnosci bogatego dowiadczenia i zaangaowania w proces partycypacyjny czonków sieci , z pewnoci pomoe wszystkim uczestniczcym w wizycie w zwikszeniu zaangaowania i gotowoci wspópracy oraz poszerzeniu wiedzy na temat wspólnych moliwoci dalszej kooperacji.

Spotkanie z poszczególnymi ofertami i Pastwa zasobami oraz moliwo zapoznania si prowadzon dziaalnoci byo niezwykle pouczajce, a take inspirujce do dalszych dziaa w kierunku aktywizacji podmiotów lokalnej spoecznoci oraz wczenia ich w dziaalno sieci.

wspólna wizyta studyjna czonków sieci przeprowadzona w praktyce stanowi dobry przykad wspópracy podmiotów na rzecz lokalnego rozwoju i jest niezwykle cenna w procesie upowszechniania dowiadcze sieci kooperacji. Cieszmy si, e mogli Pastwo si tym dowiadczeniem z nami podzieli.

Zespó Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk

PADZIERNIK 2016 - WSPÓLNA WIZYTA STUDYJNA PODMIOTÓW SIECI - 17.10.2016

W  dn. 15.10.2016-16.10.2016 miaa miejsce wspólna wizyta studyjna czonków sieci USP, podczas której poszczególne podmioty sieci miay okazj zaprezentowa si i swoje oczekiwania co do wspópracy z pozostaymi, w tym zakres swojej dziaalnoci i oferty, pozna si lepiej oraz wymieni dowiadczeniami i spostrzeeniami ze wszystkimi  "Skarbami Powila".

Jej celem byo nawizanie bliszych kontaktów i poznanie moliwoci wzajemnej kooperacji, promocji, udziau w wspólnych dziaaniach - np. - przygotowanie wspólnego stoiska podczas targów, wystaw itd. Celem tych dziaa byo równie nawizanie bliej wspópracy na poziomie person to person, business to business oraz rozpowszechnienie wzajemnej idei wspópracy i jej utrwalenie. W trakcie wizyty studyjnej dokonano wyboru zwyciskiej pracy stanowiacej logo sieci.

Wizyta przebiegaa w dwóch etapach:

– 1 dzie – sobota 15 padziernik:

 • Obrady jury konkursu, które miay miejsce dziki uprzejmoci Pana Prezesa Leszka Sarnowskiego przewidziane s w RTI w Dzierzgoniu, w tym prezentacja nadesanych prac kursowych, gosowanie przez wszystkich czonków sieci, wybór przyszego loga oraz wybór wytypowanych i nagrodzonych prac w konkursie na Logo sieci
 • wizyta studyjna u 4 czonków, w tym wizyty: w uawskiej Kolei Ogrodowej, Browarze Gociszewo s.c., Wielkiej Konfraterni Zacnego Jada, Napitku i Rkodziea, Stadninie Koni Pensjonat Iskra.

- 2 dzie – niedziela 16 padziernika

 • wizyta u czterech czonków sieci, czyli w: Ceramice Sowiana w Dzierzgoniu, Gospodarstwie Pszczelarskim Ewa i Bogdan Toporkiewicz w Dzierzgoniu, w kole Gospody Wiejskich Cieszymowo, w Ekomarinie w Zalewie 
 • wizyta u potencjalnych czonków sieci zaprzyjanionej organizacji, która rozwaa czonkostwo – Zamku w Przezmarku Jolanty von Pilichowskiej oraz w Pensjonacie "Ostoja" oraz w Paacu Pozorty.

PADZIERNIK 2016 - KONKUS NA LOGO SIECI - PRZESUNICIE OGOSZENIA WYNIKÓW - 04.10.2016

Ze wzgldów organizacyjnych i technicznych z  przykroci informujemy o przesuniciu ogoszenia wyników konkursu na logo sieci Ukrytych Skarbów Powila – na 19.10.2016 w zwizku z przesuniciem o jeden tydzie daty wizyty studyjnej i obrad jury konkursowego (skadajcego si z czonków sieci)

Uaktualniony harmonogram konkursu:
15.10.2016 - 16.10.2016 - gosowanie jury na najlepsze prace
17.10.2016
- ogoszenie zwycizcy konkursu, którego praca bdzie stanowia logo sieci
19.10.2016 – ogoszenie listy nagrodzonych i wyrónionych prac

Do Stowarzyszenia Gmin RP w ramach konkursu na „Logo sieci Ukryte Skarby Powila” wpyno 25 prac dzieci modziey.

 1. Baszczyk Beata, Budzisz
 2. Bober Edyta, Bruk
 3. Budziska Karolina, Dzierzgo
 4. Cheliska Maja, Dzierzgo
 5. Chwesiuk Kacper, Bruk
 6. Dordzik Agata, Bruk
 7. Godzielewska Dominika, Dzierzgo
 8. Grajewski Jan, Dzierzgo
 9. Kaczmarczyk Julia, Dzierzgo
 10. Klemenczyk Antosia, Budzisz
 11. Klemenczyk Emilia, Budzisz
 12. Krause Artur, Dzierzgo
 13. Krejmer Adrian, Dzierzgo
 14. Kroszyski Dawid, Dzierzgo
 15. Kwidzyski Igor, Dzierzgo
 16. Leoniak Maciej, Dzierzgo
 17. Czechowska Paulina, Dzierzgo
 18. Potomska Barbara, Bruk
 19. Przybysz Jakub, Dzierzgo
 20. Ryczkowski Tymoteusz, Dzierzgo
 21. Sikora Wiktor, Stanówko
 22. Tomczak Gabrysia, Bruk
 23. Tomczyk Edyta, Dzierzgo
 24. Wansowicz Julia, Dzierzgo
 25. Wickowski Mikoaj, Dzierzgo

O wszelkich zaistniaych zmianach bdziemy informowa na bieco na stronach Stowarzyszenia

Za zaistniae opónienia przepraszamy!

WRZESiE/PADZIERNIK 2016 - OGOSZENIE KONKUSU

09.09-30.09.2016 - konkurs plastyczno-graficzny na logo sieci kooperacji – „Ukryte Skarby Powila – Logo sieci”  realizowany na terenie Gmin: Dzierzgo,  Zalewo, Rychliki, Malbork, Sztum, Mikoajki Pomorskie

O konkursie:

Konkurs skierowany jest do: uczniów szkó podstawowych oraz ponadgimnazjalnych gmin województwa pomorskiego i warmisko-mazurskiego: Sztum, Malbork, Dzierzgo, Mikoajki Pomorskie, Zalewo, Rychliki.

Organizatorem konkursu: jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk

Celem konkursu jest: promowanie wród dzieci i modziey sieci wspópracy pod nazw Ukryte Skarby Powila skupiajcej podmioty z kreatywnej kultury z wykorzystaniem prac plastycznych bd graficznych jako nowego rodka wyrazu w twórczoci artystycznej. Konkurs ma na celu propagowanie i ksztacenie wraliwoci estetycznej oraz wykorzystanie wasnej wyobrani i oryginalnoci pomysów.

Harmonogram konkursu:
a) 08.09.2016 – ogoszenie zasad konkursu
b) 08.09.2016 – 30.09.2016 – zgaszanie prac konkursowych wraz z formularzem zgoszeniowym
c) 08.10.2016 - 09.10.2016 - gosowanie jury na najlepsze prace
d) Ogoszenie wyników konkursu nastpi najpóniej do 11.10.2016.

WYMAGANIA:

Kady uczestnik moe przesa maksymalnie dwie prace wykonane samodzielnie nt. „ Loga Sieci kooperacji Ukrytych Skarbów Powila”  

· Praca musi by wykonana wycznie indywidualnie.

· Prace mog by w formie plastycznej (techniki malarskie, odbijanka symetryczna, techniki wyklejanki, papieroplastyka itp.) lub grafiki komputerowej (Praca moe by wykonana w dowolnym programie grafiki komputerowej i musi by zapisana w jednym z ogólnodostpnych formatów (np. gif, jpg, png)

Prac naley przekaza w wersji elektronicznej (pyta CD) lub papierowej i przesa na adres: Stowarzyszenie Gmin RP euroregion Batyk 82-300 Elblg, ul. Stary Rynek 25 lub pod adres: sekel@eurobalt.org.pl jako zacznik do dnia 30.09.2016 r.

z dopiskiem konkurs  „Ukryte Skarby Powila – Logo Sieci” wraz z wypenion Kart Zgoszeniow

Prace oceniane bd przez komisj konkurs ow powoan przez organizatora.

JESIE 2016 - ROZWÓJ SIECI I WSPÓLNYCH WIZI

Na kolejnych spotkaniach opracowana zostanie ostateczna nazwa sieci i logo: (Powstaa idea konkursu na logo wród szkó podstawowych, gimnazjalnych z terenów dziaania grupy).

Zaplanowano równie wspóln wizyt studyjn podmiotów – czonków sieci pozwalajc zapozna si im z wzajemn dziaalnoci

Po opracowaniu wspólnego loga i dopracowaniu szczegóów funkcjonowania sieci – promocja „Ukrytych Skarbów Powila” na stronach samorzdów, stronach podmiotów biorcych udzia w przedsiwziciu, portalach spoecznociowychW przyszoci wspólna promocja na targach zagranicznych (stworzenie wspólnego folderów)

W przyszoci wspólna promocja na targach zagranicznych (stworzenie wspólnego folderów)

2016 - POWSTANIE SIECI

Efektem prac grupy Roboczej  jest powstanie sieci podmiotów dziaajcych pod robocz nazw „Ukryte Skarby Powila”
Wytypowano podmioty zainteresowane udziaem w sieci, opracowano odpowiednie szablony wizytówek dla czonków sieci, okrelono przysze wspólne dziaania

2015/2016 - IV SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOSKIEJ

Odbyy si ju 4 spotkania Grupy Roboczej (dwa z nich w poszerzonym skadzie o podmioty -  dziaajcych, kreatywnych ludzi (z sfery usug, gastronomi, turystyki, rzemiosa, szeroko rozumianej kultury)
Cz potka poprowadzi ekspert – Piotr Geise

W spotkaniach udzia brali przedstawiciele Gmin oraz reprezentanci przedsibiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa oraz reprezentanci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk oraz prowadzcy zajcia ekspert ds. turystyki i produktów regionalnych Pan Piotr Geise

Prace odbyway si w poszerzonym gronie, poniewa w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich podmiotów wytypowanych przez eksperta reprezentujcy instytucje dziaajce w szeroko rozumianej brany turystycznej regionu.

Zasadniczym celem prac byo poczenie przedsiwzi kreatywnych – poczenia twórczo dziaajcych, kreatywnych ludzi (z sfery usug, gastronomi, turystyki, rzemiosa, szeroko rozumianej kultury) i próba stworzenia wspólnej koncepcji (produktu/oferty) w tej dziedzinie, nastpnie docelowe powstanie konkretnego pakietu usug, tj. produktu turystycznego, który mógby zosta skierowany do zagranicznego odbiorcy.

Ze wzgldu na bogat ofert zaprezentowan przez podmioty poczwszy od rzemiosa, turystyki, poprzez usugi ze sfery gastronomicznej, a skoczywszy na na usugach hotelowych oraz na moliwociach aktywnego spdzania czasu opartych na jedzie konnej, czy aktywnoci wodnej - podmioty korzystajc z pomocy Stowarzyszenia oraz eksperta postanowiy obra wspólny kierunek dziaania jakim jest dalsza wspópraca i rozwój wspólnej wzajemnej wizi. Wi ta oparta na bazie zrónicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujcych w caej gospodarce regionu i dysponujcych zrónicowanym charakterem organizacyjnym), a oparta dodatkowo na woli wspópracy w dugim okresie doprowadzia do konkretnych postanowie zwizanych z budow wspólnej sieci czcej produkty/instytucje turystyczne regionu pod robocz nazw – „Ukryte Skarby Powila”. W zamyle czonków spotkania ma by to sie o charakterze ponadlokalnym, przyczyniajca si do promocji tych ukrytych skarbów Powila jakie stanowi kreatywne podmioty regionu, w obszarze caego Euroregionu Batyk.

Doczone pliki:WIZYTA STUDYJNA PODMIOTW SIECI USP

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk