ERB - EUROREGION BATYK

EUROREGION BATYK - PODSTAWOWE INFORMACJE

Euroregion Batyk

Euroregion Batyk (ERB) powsta w lutym 1998 roku i jest organizacj opart na wspópracy, politycznie solidne i dobrze zakotwiczon w poudniowo-wschodniej czci regionu Morza Batyckiego, skadajca si z omiu regionów Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. By to pierwszy Euroregion uwzgledniajcy w swoich szeregach formalnego partnera z poza UE, czyli Partnera z Federacji Rosyjskiej. Od swoich pierwszych dni ERB dy do poprawy warunków ycia mieszkaców, promowanie wizi i kontaktów midzy spoecznociami lokalnymi oraz zapewnienia rodków na rzecz bardziej zrównowaonego rozwoju w regionie. To wtedy okazao si trudne zadania dla organizacji która obejmowaa oprócz pastw czonkowskich UE, kraje przystpujce oraz Obwód Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Obejmujc regiony zarówno starych i nowych pastw czonkowskich UE, a take rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego, Euroregion Batyk stanowi sie operacyjn znaczcych i skutecznych powiza midzy granicami. Ma za zadanie uatwianie promocji dialogu politycznego i reform, a take trwaego, ekonomicznego, spoecznego rozwoju, z uwzgldnieniem dbaoci o rodowisko, a tym samym wzmocnienia demokracji lokalnej oraz wspierania ludzi i kontaktów midzy spoeczestwami obywatelskimi. Aktywna wspópraca obejmuje zarówno wadze lokalne i regionalne, sektor prywatny i publiczny oraz organizacje pozarzdowe.

Wspópraca transgraniczna

Euroregion Batyk jest powszechnie uznawany za centrum dla stosunków transgranicznych dla wszystkich grup go zamieszkujcych w tym dla obywateli, polityków, instytucji, partnerów gospodarczych i spoecznych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Rola ta,  jak spenia ERB jest równie uznawana przez rzdy krajowe, które przyznay euroregionowi funkcj podmiotu zarzdzajcego Funduszem Maych Projektów Phare. W latach 1999 i 2006 udao si ERB zrealizowa dwie cieki posepowania ramach Funduszu: jedna dotyczya wspópracy w regionie Morza Batyckiego, a druga wspópracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W ramach Funduszu ponad 6 milionów euro zostao przyznanych wnioskodawcom z 10 krajów, którzy zrealizowali cznie 225 projektów, w tym z przeznaczeniem na: wsparcie maych i rednich przedsibiorstw oraz organizacji edukacyjnych, jak równie uatwienie wymiany modziey, organizacji i realizacji imprez kulturalnych i sportowych, zwikszenia integracji spoecznej, organizacji konferencji, seminariów i szkole.

W 2009 roku partnerzy z ERB mogli  korzysta z mechanizmu grantowego Norwegian Financial Mechanism facility zwanego "Small Cross-Border and Inter-Regional Grant Fund" oferowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk. Mikroprojekty w ramach realizacji wspópracy transgranicznej, których celem bya poprawa dziaania administracji samorzdowej i pobudzenie inicjatyw spoecznych, transfer wiedzy pomiedzy bardziej rozwinitymi regionami a tymi sabiej rozwinitymi, promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zapewnienie rozwoju komunikacji i systemów wymiany informacji, byy moliwe do wykonania w obszarze pastw EEA i EFTA, pozostaych krajach regionu Morza Batyckiego, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Biaorusi. Do tej pory 81 projektów zostao zrealizowanych o wartoci dofinansowania w wysokoci 1,8 mln euro.

Wspópraca strategiczna

Euroregion Batyk by równie odpowiedzialny za wdraanie inicjatyw strategicznych z udziaem wszystkich partnerów czonkowskich dc do zrównowaonego rozwoju regionów zaangaowanych we wspóprac. Tak due projekty jak Seagull devERB, Seagull II, DISKE, LED, MOMENT and YC3 zostay wdroone w ramach ERB przez co organizacja przyja charakter bardziej uporzdkowany i sformalizowany. Oba projekty Seagull doprowadziy do ​​przyjcia Wspólnego Programu Rozwoju ERB w omiu rónych obszarach tematycznych, w w których zalecane s konkretne dziaania, i w celu ktrych wdroenie wymagao utworzenia odpowiednich grup roboczych.

 Projekt DISKE mia na celu wzmocnienie stosunków transgranicznych pomidzy innowacyjnymi MP i wzmacnianie ich potencjau ekonomicznego oraz konkurencyjnoci dziki wspópracy z parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsibiorczoci, wadz lokalnych oraz rodowisk akademickich. Projekt MOMENT mia na celu popraw zarzdzania wod i lokaln/ regionaln gotowoci do wdroenia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Batyckiego Planu Dziaa. Gówn ide jego jest to, aby testowa i rozwija model nowoczesnego zarzdzania zasobami wodnymi poprzez Partnerstwo Uytkowników Wody, czyli np. odpowiedniego zarzdzania kanaami rzecznymi przy silnym udziale lokalnych interesariuszy. Projekt LED bada i inwestuje w skuteczne rodki zmniejszajce zuycie energii i emisji CO2 w stosowanym owietleniu publicznym, jak równie tworzy sie na szczeblu midzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przystosowania istniejcych rozwiza do potrzeb komunalnych i uatwienia szybkiej konwersji starych wersji owietlenia do tych z wykorzystaniem energii LED.

Wspópraca polityczna

Z biegiem lat Euroregion Batyk sta si równie bardzo wan platform polityczn celujc w kierowanie jej skutecznymi dziaaniami lobbingowymi w rónych instytucjach na terenie Unii Europejskiej zarówno na poziomie krajowym i regionalnym. W wyniku tych dziaa ERB przyj szereg uchwa i wspólnych stanowisk w tak wanych kwestiach, jak polityka spójnoci UE, polityki morskiej, ochrony rodowiska, infrastruktury transportowej etc. Ponadto, Euroregion Batyk dziaa równie bardzo aktywnie w czasie przygotowa do utworzenia Europejskiej Strategia Unii dla Regionu Morza Batyckiego i innej strategii UE -Europa 2020, a obecnie jest aktywnie zaangaowany w proces obu ich realizacji.

Jednym z najbardziej spektakularnych wyników politycznych aspektów wspópracy w ramach Euroregionu Batyk jest ustanowienie Programu Wspópracy Transgranicznej Poudniowy Batyk. Ten zupenie nowy program prowadzony przez Komisj Europejsk w ramach obecnej perspektywy finansowej UE zaoferowa ponad 60 mln EUR w celu wspierania wspólnych inicjatyw wielu podmiotów w poudniowo-wschodniej czci regionu Morza Batyckiego. Wspólne wysiki lobbingu ERB nie tylko umoliwiy inauguracj programu, który zosta uruchomiony w 2007 roku, ale równie pozwoliy na oparcie zdecydowanej wikszo priorytetów i dziaa w ramach Wspólnego Programu Rozwoju ERB.

Nowy rozdzia

W 2010 roku Euroregion Batyk przeszed zmian strategicznego podejcia do wspópracy, która bya bezporednim wynikiem znaczcych zmian strukturalnych, które miay miejsce na rónych poziomach w naszych spoeczestwach, wpywajcych na wspóprac ERB w wielu aspektach. Na poziomie regionalnym organizacyjne struktury, role i zadania regionów ulegy zmianie na skutek reform regionalnych. To miao miejsce w Danii, Polsce, Rosji, a czciowo w Szwecji, a take na Litwie. Po drugie, po 2004 czyli po ozszerzeniu Unii Europejskiej uleg przesuniciu zakres tematyczny wspópracy znacznie przesunity w kierunku polityk UE. Inne aspekty zewntrzne, które miay wpyw na warunki pracy ERB to: ustanowienie programu Interreg IV A Poudniowy Batyk 2007-2013 (jego geograficzna lokalizacja nie jest w peni dostosowana i odpowiada obszarowi ERB), przyjcie rozporzdzenia UE w sprawie ustanowienia europejskich ugrupowa wspópracy terytorialnej (EGTC), i na kocu, nowo przyjtej strategii UE dla regionu Morza Batyckiego, wykonywanie wywiera ogromny wpyw na wspóprac w regionie Morza Batyckiego jako caoci, a take na Euroregion Batyk.

Ogólnym celem procesu przegldu strategii byo ustanowienie Agendy Programu Wspópracy ERB do roku 2020 ze zmienionymi celami wspópracy, a take konkretnymi celami i planami dziaa z myl o osigniciu przyszych wspólnych celów. Agenda ta ma uzupenia wizj ERB jako organizacji z jasno okrelonymi rolami i wzmocni jej zdolnoci instytucjonalne i finansowe. Celem Agendy ERB 2020 jest wykorzystanie efektu przegldu poprzednich udanych dowiadcze oraz pomoc w przeniesieniu organizacji do nowego etapu wspópracy, gdzie stanie si bardziej dynamicznym narzdziem do sprostania wspólnym wyzwaniom obserwowane przez jej czonków oraz wzmocni efekt dwigni politycznej w midzynarodowej wspópracy w regionie Morza Batyckiego. Aby zrealizowa ten cel, Agenda okrelono trzy gówne obszary, dlatego pozwala na skonsolidowanie podejcia do wspópracy w ramach Euroregionu. Pierwszy strategiczny obszar zorientowania obejmuje dziaania lobbingowe. Pozwala on ERB na zwikszenia jego roli jako platformy lobbingowej w stosunku do Unii Europejskiej oraz umoliwia odgrywanie aktywnej roli w ksztatowaniu polityk UE, takich jak: polityka spójnoci UE, strategii UE dla regionu Morza Batyckiego, Strategii Europa 2020, Polityki TEN-T, Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wspópracy UE - Rosja w ramach Partnerstwa Wschodniego. Drugi obszar dziaa dotyczy strategicznych dziaa, które maj za zadanie uaktualni warto dodan wspópracy poprzez umoliwienie nawizywania kontaktów pomidzy rónymi partnerami oraz zapewnienie komplementarnoci z regionalnymi strategii rozwoju. W ramach tego obszaru tematycznego ERB bdzie koordynowa realizacj wspólnego programu rozwoju, realizacji priorytetowych dziaa instytucjonalnych i rozwoju platform wspierajcych inne formy wspópracy i aktorów. Trzeci obszar dziaa obejmuje dziaania zwizane z wymian, która dziki wspólnej wspópracy w podejciu do pojawiajcych si wyzwa przed lokalnymi i regionalnymi politykami, decydentami, ekspertami i praktykami, doprowadzi do pogbionych stosunków midzy regionami ERB i wzmocni wspóprac.

Strategia UE dla Regionu Morza Batyckiego

Strategia UE dla Regionu Morza Batyckiego, która zostaa przyjta przez Rad Europejsk na posiedzeniu w Brukseli 28-29 padziernika 2009 roku, ma na celu koordynacj dziaa pastw czonkowskich, regionów, UE, organizacji pan-batyckich, instytucji finansowych i organizacji pozarzdowych w celu promowania bardziej zrównowaonego rozwoju regionu. Cztery fundamenty strategii maj sprawi, e region Morza Batyckiego bdzie:

1. ekologicznie zrównowaony (np. ograniczenie zanieczyszcze w morzu);
2. dobrze prosperujcym obszarem (np. promowanie innowacji w maych i rednich przedsibiorstwach);
3. dostpny i atrakcyjny (np. lepsze poczenia komunikacyjne);
4. bezpieczny (np. poprawy reagowania na wypadki).

Euroregion Batyk jest jednym z pierwszych zwolenników ustanowienia makroregionalnej strategii UE, które uatwiaby rozwój regionu Morza Batyckiego. W wyniku serii seminariów i warsztatów organizowanych przez Euroregion Batyk, zainteresowane strony miay i maj okazj do zaprezentowania swoich pogldów na temat strategii oraz omówienia gównych jej elementów. Pierwsza konferencja ERB w sprawie strategii odbya si w Brukseli w dniu 11 czerwca 2008 roku i wzili w niej udzia przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, rzdu szwedzkiego, DG Regio, Komitetu Regionów, Baltic Development Forum, ScanBalt, Komisji Helsiskiej i  Stowarzysze Izb Gospodarczych Basenu Morza Batyckiego. Uczestnicy mieli okazj usysze o strategii w sposób bardziej szczegóowy, w momencie w którym bya nadal rozwijana co miao przyczyni si do jej wzmocnienia i rozszerzenia o ich pogldy. W dniu 20 listopada 2008 roku Rada Euroregionu Batyk przyja stanowisko w sprawie strategii UE dla regionu Morza Batyckiego, w którym przyjto z  zadowoleniem i poparciem jego gówne cele i obszary dziaania. W dniu 7 padziernika 2009 roku w Brukseli Euroregion Batyk zorganizowa kolejne seminarium na temat strategii. ERB wspópracowa take z innymi organizacjami batyckimi z regionów, BSSSC, CPMR, UBC, B7 oraz BDF z którymi omówi niektóre z najwaniejszych pyta dotyczcych realizacji strategii, takich jak zaangaowanie wadz lokalnych i regionalnych, niezbdnych rodków finansowych i koniecznoci uwzgldnienia istniejcych programów transgranicznych i midzy-regionalnych w realizacji strategii. W rezultacie tych zabiegów, wspólne stanowisko szeciu organizacji zostao przedstawione do Danuty Hübner Komisarza UE w sprawie polityki regionalnej, w grudniu 2008 roku.

ERB pragnie kontynuowa swój udzia w realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Batyckiego. Zaangaowanie ERB bdzie efektem przenikania si wszystkich trzech kluczowych obszarów wspópracy ERB. Jako platforma politycznej ERB bdzie dziaa jako interesariusz strategii, poprzez monitorowanie jej wdraania i uczestnictwo w corocznych forach Strategii Batyckiej. W swoich wspólnych przedsiwziciach strategicznych, ERB moe dziaa jako jeden z uczestników w odpowiednich projektaach przewodnich przyjtych w Strategicznym Planie dziaania lub jako uczestnik wasnych propozycji projektów, które maj zosta przedoone Komisji Europejskiej do zatwierdzenia jako flagowe projekty strategii. Jako broker informacji, ERB uatwi wymian informacji midzy regionami czonkowskimi i Unii Europejskiej, midzy czonkami Euroregionu Batyk oraz innych organizacji batyckich, a take wród samych regionów czonkowskich.

Euroregion Batyk jest równie aktywnie zaangaowany w rozwój jednego z wniosku flagowego projektu i Nowego Horyzontalnego Planu Dziaania, które maj by realizowane w ramach strategii. Inicjatyw przewodni projektu jest rozwój przez Rad Modziey ERB w projektu noszcego jeszcze nieoficjaln nazw projektu "Informal learning and mobility for young people” odnoszcego si do trudnoci jakie napotykaj modzi ludzie, gdy wchodz na rynek pracy. Przyszy projekt mógby by realizowany w ramach obszaru priorytetowego 12 Strategicznego Planu Dziaa - utrzymanie i zwikszenie atrakcyjnoci regionu Morza Batyckiego, zwaszcza dziki edukacji, turystyki i zdrowia. Opierajc si na dowiadczeniach projektu „Moment” Rady Regionalnej w Kalmaru penicego rol jego lidera i pracy Forum Wody ERB Now Horyzontaln Strategi zaproponowano Komisji Europejskiej i jest obecnie rozpatrywana na wielopoziomowego poziomie rzdowym, lokalnych i regionalnych poziomach planowania przestrzennego i zrównowaonego rozwoju.

EUROREGION BALTIC - BASIC KNOWLEDGE

Euroregion Baltic
Euroregion Baltic (ERB) was established in February 1998 and is a politically solid and well-anchored cooperation in the south-east of the Baltic Sea region, consisting of eight regions of Denmark, Lithuania, Poland, Sweden end Russia. It was the first Euroregion to have formally included a partner from the Russian Federation. Since its early days ERB has been pursuing the goals of improving life conditions for its inhabitants, promoting bonds and contacts among local communities, and providing measures for a more sustainable development within the region. These then proved challenging tasks for the organisation which included EU member states, acceding countries, and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation.

Comprising the regions from both old and new EU Member States, and the Russian Kaliningrad Oblast, Euroregion Baltic constitutes the operational network of substantial and effective links across the borders, facilitating the promotion of political dialogue and reform, as well as sustainable, economic, social and environmental development, and thus strengthening local democracy and fostering people-to-people contacts between civil societies. The co-operation actively involves both local and regional authorities, private and public sectors, and NGOs.

Cross-border Cooperation
Euroregion Baltic is widely recognised as a hub for cross-border relations, involving citizens, politicians, institutions, economic and social partners, educational and cultural institutions. This role is also recognised by national governments which bestowed ERB with the management function of the Phare Small Project Fund. Between 1999 and 2006 ERB managed two strands within the Fund: one for cooperation in the Baltic Sea Region and the other for cooperation with the Kaliningrad Region of the Russian Federation. More than 6 million EUR was granted to applicants from 10 countries who implemented 225 projects supporting small and medium enterprises and educational organisations, as well as facilitating youth exchanges, cultural and sports events, social inclusion, and organising conferences, seminars and trainings.

In 2009 ERB partners have been able to use the Norwegian Financial Mechanism facility called "Small Cross-Border and Inter-Regional Grant Fund" offered by the Association of Polish Communes Euroregion Baltic. Micro-projects implementing cross-border cooperation, aiming and improving the operations of self-governmental administration and at stimulating social initiatives, transferring knowledge from the more developed regions to the less developed ones, promoting regional and local development and ensuring the development of communication and development of systems for exchange of  information have been possible to execute in the area of EEA and EFTA states, the other countries of the Baltic Sea Region, Kaliningrad Region of the Russian Federation, Ukraine, and Belorussia. So far 81 projects have been implemented at the value of 1.8 MEUR of the co-financing.

Strategic Cooperation
Euroregion Baltic has also been implementing strategic initiatives involving all of its member partners and aiming at the sustainable development of the regions involved in the cooperation. Such major projects as Seagull devERB, Seagull II, DISKE, LED, MOMENT and YC3 have been implemented within the ERB framework and the organisation has become more structured and formalised. The two Seagull projects resulted in the adoption of the ERB Joint Development Programme with eight different thematic focus areas within which specific actions are recommended, and the Working Groups were set up to implement them.

DISKE project aims at intensifying cross-border relations between innovative SMEs and strengthening their economic potential and competitiveness through cooperation of science and technology parks, incubators, local authorities and academia. MOMENT project aims at improved management with water and local/regional preparedness for implementation of the Water Framework Directive and Baltic Sea Action Plan. The main idea is to test and develop a model for modern water management through Water Users Partnerships, i.e. for river basin based management with strong participation from local stakeholders. LED project investigates and invests in effective measures to reduce the energy consumption and CO2 emissions caused by public lighting, as well as establishes a network on international, national, regional and local level in order to adapt the existing LED solutions to municipal needs and facilitate rapid conversion to LED. Read more here.

Political Cooperation
Over the years Euroregion Baltic has also become a very important political platform targeting its effective lobbying activities at various institutions within the European Union and on national and regional levels. As a result of these activities ERB adopted a series of resolutions and joint positions on such important issues as the EU cohesion policy, maritime policy, environmental protection, transport infrastructure etc. Moreover, Euroregion Baltic has also been very active during the preparation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region and another EU strategy Europe 2020, and is now actively involved in the process of implementation of both strategies.

One of the most spectacular results of the political aspect of the cooperation within Euroregion Baltic has been the establishment of the South Baltic CBC Programme. This completely new facility provided by the European Commission within the current EU financial perspective has offered more than 60 million EUR to support common initiatives of a wide range of actors in the south-eastern part of the Baltic Sea Region. Joint ERB lobbying efforts did not only make it possible for the programme to be launched in 2007 but also enabled basing the overwhelming majority of its priorities and measures on the ERB Joint Development Programme.

New Chapter
In 2010 Euroregion Baltic has undergone a strategic review of cooperation which was a direct result of major structural changes that have occurred at different levels in our societies, affecting the ERB cooperation in a number of ways. At the regional level the organisational structures, roles and responsibilities of the regions have changed due to regional reforms. This has occurred in Denmark, Poland, Russia and partly in Sweden and is currently taking place in Lithuania. Secondly, following the 2004 Enlargement of the European Union the thematic scope of the cooperation shifted significantly towards the EU policies. Other external aspects which have impacted the conditions for the ERB work include: establishment of the Interreg IV A South Baltic programme 2007-2013 (with its geography not fully aligned to correspond to the ERB area), adoption of the EU regulation on establishing European Groupings of Territorial Cooperation (EGTC), and last but not least, the newly approved EU Strategy for the Baltic Sea Region which is believed to exercise enormous impact on the cooperation in the Baltic Sea Region as a whole, and on Euroregion Baltic.

The overall objective of the review process has been to set the agenda for the ERB cooperation until 2020 with revised goals of the cooperation, as well as specific objectives and activities planned with the view of reaching the goals. The agenda compliments the vision of the ERB as an organisation with clearly defined roles and strengthened institutional and financial capacities. The goal of the ERB 2020 Agenda is to draw on the previous successful experiences and help the organisation move into a new phase of cooperation where it becomes a more dynamic tool to tackle common challenges observed by its members, and a strengthened political leverage in the cross-border cooperation of the Baltic Sea Region. To implement that goal, the Agenda set out three main focus areas, therefore allowing for a consolidated approach to the cooperation within the ERB. The first strategic focus area includes lobbying activities. It will allow the ERB to enhance its role as lobbying platform towards the European Union and take an active role in the shaping of EU policies, such as EU Cohesion Policy, EU Strategy for the Baltic Sea Region, Europe 2020 Strategy, TEN-T Policy, Rural Development Policy, EU – Russia Cooperation and Eastern Partnership. The second focus area concerns strategic actions which upgrade the added value of the cooperation by enabling networking among variety of partners and providing complementarity with the regional development strategies. Within this focus area the ERB will coordinate the implementation of the Joint Development Programme, accomplishment of prioritised institutional activities and development of platforms supporting other forms of cooperation and actors. The third focus area includes exchange activities which, through collaborative approach to common challenges by local and regional politicians, decision-makers, experts and practitioners, will lead to deepened relations between the ERB member regions and strengthened cooperation.  

EU Strategy for the Baltic Sea Region
The EU Strategy for the Baltic Sea Region, which was adopted by the European Council at the meeting in Brussels between 28-29th October 2009,  aims at coordinating action by Member States, regions, the EU, pan-Baltic organisations, financing institutions and non-governmental bodies to promote a more balanced development of the Region. The four cornerstones of the Strategy are to make the Baltic Sea Region more:
1.    Environmentally sustainable (e.g. reducing pollution in the sea);
2.    Prosperous (e.g. promoting innovation in small and medium enterprises);
3.    Accessible and attractive (e.g. better transport links); and
4.    Safe and secure (e.g. improving accident response).

Euroregion Baltic has been an early supporter of  establishing an EU macro-regional strategy that would facilitate the development of the Baltic Sea Region. In a series of seminars and workshops organised by Euroregion Baltic, relevant stakeholders were offered an opportunity to present their views on the Strategy and discuss its main elements. The first ERB conference on the Strategy took place in Brussels on 11th June 2008 and was attended by representatives of the European Parliament, Swedish Government, DG Regio, Committee of the Regions, Baltic Development Forum, ScanBalt, Helsinki Commission and Baltic Sea Chambers of Commerce Association. The participants had the opportunity to hear about the Strategy in more detail while it was still being developed and contribute to the process with their views. On 20th November 2008 the Euroregion Baltic Council adopted a position on the EU Strategy for the Baltic Sea Region in which it welcomed and supported its main objectives and areas of activity. On 7th October 2009 in Brussels Euroregion Baltic organised another seminar on the Strategy. ERB also cooperated with other Baltic organisations and regions, BSSSC, CPMR, UBC, B7 and BDF to discuss some of the key questions regarding the implementation of the Strategy, such as the involvement of local and regional authorities, necessary financial resources and the need to include existing cross-border and inter-regional programmes in the implementation of the Strategy. As a result, a joint position of the six organisations was presented to the EU Commissioner on Regional Policy, Ms Danuta Hubner in December 2008.

ERB is committed to continuing its involvement in the implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region. ERB’s engagement will permeate all three focus areas of the ERB cooperation. As a political platform, ERB will act as a stakeholder of the Strategy, by monitoring its implementation and attending the Baltic Strategy annual fora. In its joint strategic undertakings, ERB may act as a participator in relevant flagship projects agreed in the Strategy Action Plan or as a contributor of its own project proposals, to be submitted to the European Commission for approval as the Strategy flagship projects. As an information broker, ERB will facilitate the exchange of information between the member regions and the European Union, between Euroregion Baltic and other Baltic organisations, as well as among the member regions themselves.

Euroregion Baltic is also actively involved in the development of one flagship project proposal and a new horizontal action to be implemented within the Strategy. The flagship project initiative is being developed by the ERB Youth Board under yet the unofficial title of "Informal learning and mobility for young people" and addresses the difficulties young people encounter while entering the labour market. The future project could be implemented under the priority area 12 of the Strategy Action Plan – To maintain and reinforce attractiveness of the Baltic Sea Region in particular through education, tourism and health. Based on the experience of the Moment project with the Regional Council in Kalmar County as its leader, and the work of the ERB Water Forum a new Horizontal Action of the Strategy has been proposed to the European Commission and is currently developed on multi-level governance, local and regional spatial planning and sustainable development.

Doczone pliki:KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2024
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk