HISTORIA STG

HISTORIA UTWORZENIA STOWARZYSZENIA GMIN RP EUROREGION BATYK

Prace organizacyjne nad utworzeniem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk podj Komitet Organizacyjny Euroregionu Batyk (pierwotnie – Jantar), który zosta zawizany na pierwszej midzynarodowej konferencji powiconej Euroregionowi w dn. 28.02 – 1.03 1997 r. Zebranie zaoycielskie Stowarzyszenia odbyo si 17 listopada 1997 r., w którym wzio udzia 53 przedstawicieli gmin z terenu województw elblskiego, gdaskiego, supskiego i olsztyskiego. Zebranie przyjo  Statut Stowarzyszenia, wyonio 6-osobowy Komitet Zaoycielski, któremu udzielono penomocnictwa do prowadzenia dziaa zwizanych z zarejestrowaniem i rozpoczciem dziaalnoci Stowarzyszenia. 

 

POWOANIE ORGANIZACJI DO YCIA

Komitet ten do Sdu Wojewódzkiego w Elblgu , I Wydzia Cywilny, przedoy list 17 gmin - zaoycieli Stowarzyszenia. Byy to: Koczaa, Ustka (miasto), Braniewo (gmina), Postomino, Miastko, Stegna, Przechlewo, Czarna Dbrówka, Orneta, Poskinia, Gdynia (miasto), Smodzino, Supsk, Parchowo, Gówczyce, Sztutowo oraz Elblg (miasto). Tymczasow siedzib Stowarzyszenia miao w  Elblgu, ul. w. Ducha 19.

Postanowieniem Sdu z dnia 22 grudnia 1997 r. Stowarzyszenie zostao wpisane do Rejestru Stowarzysze pod numerem 513. Od tego dnia nasza organizacja otrzymaa osobowo prawn.

ROK 1998 r.
Po dopenieniu wszelkich formalnoci Komitet Zaoycielski 30 stycznia 1998 r. zwoa I Walne Zebranie Czonków, na którym powoano wadze Stowarzyszenia, okrelono budet, ustalono skadk czonkowska w wysokoci 10 groszy od jednego mieszkaca gminy rocznie. 9 marca Sd Wojewódzki zarejestrowa pierwszy Zarzd Stowarzyszenia (9-osobowy) w skadzie: Witold Gintowt-Dziewatowski (Elblg-miasto) – Przewodniczcy, ), Maciej Brzeski (Gdynia)- Wiceprzewodniczcy, Eugeniusz Wyrzykowski (Sztutowo), Jadwiga Semmerling (Mynary), Zbigniew Galek (Postomino), Jan Klasa (Czarna Dbrówka Marek wieczkowski (Gdask), Boena Cebulska (Iawa), Andrzej Helbrecht (Górowo Iaweckie – miasto). 

Poniej prezentujemy Pastwu kalendarium dziaa i spotka, jakie odbyy si od tego czasu w ramach Stowarzyszenia:
20.02.1997 – posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia poszerzone o udzia przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Euroregionu, powicone przygotowaniom do midzynarodowej konferencji, na której podpisano Umow o utworzeniu Euroregionu Batyk (22 lutego 1998 r. , Malbork)
17.04.1998 r. – Elblg,  posiedzenie Zarzdu (omówiono plan pracy, sprawy zwizane z udziaem w pracach Grup Roboczych Euroregionu)
8.06.1998 r. - Ostróda , posiedzenie Zarzdu  (poruszano spraw konkursu na opracowanie logo Euroregionu i Stowarzyszenia, udziau przedstawicieli gmin w pracach Grup Roboczych oraz w posiedzeniu Rady Euroregionu Batyk)
10-11.09.1998, Jarosawiec – posiedzenie Zarzdu poszerzone o udzia przedstawicieli Strony Polskiej Euroregionu (midzy innymi omawiano propozycj euroregionu Nysa w sprawie nawizania staej wspópracy)
21-22.09.1998 , eba – spotkanie z przedstawicielami Euroregionu Nysa, podpisanie porozumienia o wspópracy
9.11.1998, Elblg, posiedzenia Zarzdu, (przygotowania do II Walnego Zebrania Czonków, na którym powinny zosta wybrane nowe wadze Stowarzyszenia)
23.11.1998 , posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Elblg
11.12.1998, Elblg – posiedzenie Zarzdu oraz II Walne Zebranie Czonków, które postanowio utrzyma skadk na rok 1999 w niezmienionej wysokoci, tj. 10 groszy od jednego mieszkaca, ustalio sta siedzib  Stowarzyszenia w Elblgu, ul. w.Ducha 19, wybrao , po wyborach samorzdowych , nowy skad Zarzdu i Komisji Rewizyjnej. W skad Zarzdu weszli: Maciej Brzeski (Gdynia) – Przewodniczcy, Zbigniew Czepukowski (Gdask) – Wiceprzewodniczcy, Henryk Sonina (Elblg) – II Wiceprzewodniczcy, Andrzej Helbrecht (Górowo Iaweckie), Jadwiga Semmerling (Mynary), Zbigniew Rychy (Supsk), Tadeusz Lubaszewski (Ostróda), Antoni Winkowski (Przechlewo), Grzegorz Miloch (czyce)

W roku 1998 Sekretariat Stowarzyszenia dziaa równie jako Sekretariat programu Phare – Credo dla granicy polsko-rosyjskiej. W ramach tego programu zoono 14 wniosków, z których 3 uzyskay rekomendacje Komitetu Granicznego dla Programu Phare – Credo na granicy polsko-rosyjskiej.

ROK 1999 r.
21.01.1999 r., Elblg, odbyo si pierwsze posiedzenie nowego skadu Zarzdu. Powicone byo sprawom organizacyjnym Stowarzyszenia, realizacji Funduszu Maych Projektów Euroregionalnych oraz przygotowaniom do targów Euroregionu Batyk
5.03.1999 , Elblg, posiedzenie Zarzdu (sprawy organizacyjne w zwizku z i Midzynarodowymi Targami Euroregion Batyk Expo’99, informacja o rodkach pomocowych w ramach Wspópracy Przygranicznej w Regionie Morza Batyckiego, informacja o zmianach w organach Euroregionu (skady Rady i Prezydium)
16.04.1999 r., Olsztyn, posiedzenie Zarzdu, program dziaa Strony Polskiej w Euroregionie, targi Expo’99, 
27.04.1999 , Elblg, pierwsza wizyta delegacji najstarszego w Europie Euroregionu Euregio, przedstawilimy gociom realizowane w ramach Euroregionu Batyk 20projektów wspieranych finansowo przez Uni Europejsk
9.05.1999, Elblg – zakoczenie konkursu „Od morza jestemy” z udziaem dzieci z Rosji i Litwy
28.05.1999, Supsk, posiedzenie Zarzdu (omówiono dziaania Strony Polskiej, przygotowania do targów, zakoczenie konkursu „Od Morza jestemy” – midzynarodowy konkurs twórczoci plastycznej dla dzieci i modziey o tematyce morskiej, nad którym patronat objo Stowarzyszenia, przygotowania do III Walnego Zebrania)
19-20. 06. 1999 – Stare Pole, zaprezentowano Euroregion w czasie VI uawskich Targów Rolnych
25.06.1999 r., Gdynia,  - posiedzenie Zarzdu oraz  III Walne Zebranie Czonków Stowarzyszenia; zademonstrowano przedstawicielom gmin miejsce przyszych targów Euroregionu, omówiono stan przygotowa; Wysza Szkoa Humanistyczna przedstawia sw propozycj – program studiów podyplomowych dla przedstawicieli gmin Euroregionu Batyk z dziedziny administracji rzdowej i samorzdowej, studium jest cakowicie finansowane ze rodków pomocowych Unii Europejskiej
15.07.1999 r., Elblg – pierwsze spotkanie zainteresowanych gmin w sprawie opracowania koncepcji przebiegu cieek rowerowych na terenie Euroregionu Batyk.
10.09.1999 r., Górowo Iaweckie, posiedzenie Zarzdu; relacja Przewodniczcego ze spotkania w Kaipedzie w sprawie planowania przestrzennego i programów Interreg IIC omówienie biegu sztafetowego dookoa granic Polski (inicjatywa Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr), I Mistrzostwa wiata w Poawianiu Bursztynu, dziaania w sprawie koncepcji cieek rowerowych Euroregionu Batyk
13-15.10.1999 r. Gdynia, – I Midzynarodowe Targi „Euroregion Baltic Expo’99” oraz sympozjum pt. „Produkt Markowy w turystyce”
16.10.1999, Elblg, drugie spotkanie z delegacj Euroregionu Euregio, podpisanie porozumienia o wspópracy w dziedzinie sportu, kultury i wymiany modzieowej
29.10.1999, Gdask, posiedzenie Zarzdu, sprawy organizacyjne, realizacja Programu Maych Projektów Euroregionalnych; omówienie kontynuacji dziaa w dziedzinie turystyki w zwizku z powstaniem Polskiej Organizacji Turystycznej
24.11.1999r., Gdask, spotkanie ekspertów – ustalenie priorytetów szlaków transportowych i przej granicznych dla Pomorza oraz Warmii i Mazur.
1.12.1999 r. Elblg, – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
10.12.1999, Elblg – posiedzenie Zarzdu oraz IV Walne Zebranie Czonków Stowarzyszenia; podjto decyzje m.in. o podniesieniu wysokoci skadki w roku 2001 – do 15 groszy od mieszkaca, a w roku 2002 – do 20 groszy od jednego mieszkaca, zadecydowano o przystpieniu do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych na prawach czonka rzeczywistego, przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wród polskich gmin po targach Euroregion Baltic expo’99

ROK 2000 r.
21.01.2000, Elblg, posiedzenie Zarzdu, omówienie m.in. organizacji obozu „By Balticum Milenium” we Fromborku
02.02.2000, Elblg, posiedzenie Zarzdu poszerzone o udzia przedstawicieli Strony Polskiej – sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Euroregionu, przygotowania do Rady, temat aktywizacji Grup Roboczych Stowarzyszenia, przygotowania do V Walnego Zebrania Czonków Stowarzyszenia
18.02.2000, Elblg, pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Stowarzyszenia ds. ochrony rodowiska, omówienie planu dziaa
7.03.2000 r., Iawa – spotkanie w sprawie rozpoczcia prac nad stworzeniem koncepcji przebiegu cieek rowerowych na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur – okrelono harmonogram dziaa, wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania
10.03.2000, Elblg – posiedzenie Zarzdu oraz V Walne Zebranie Czonków , na którym uzupeniono skad Zarzdu. Obecnie jest on nastpujcy: Henryk Sonina (Elblg) – Przewodniczcy, Zbigniew Czepukowski (Gdask) – Wiceprzewodniczcy, Zbigniew Rychy (Supsk) – II Wiceprzewodniczcy, Andrzej Helbrecht (Górowo Iaweckie), Jadwiga Semmerling (Mynary), Tadeusz Lubaszewski (Ostróda), Antoni Winkowski (Przechlewo), Zbigniew Kozowski (Starogard Gdaski), Zbigniew Karpowicz (Olsztyn).
27.04.2000 r., Starogard Gdaski, posiedzenie Zarzdu,  przygotowania do IX Forum Polskich Regionów Granicznych, sprawozdanie z Funduszu Maych Projektów
13.05.2000 r., Elblg, fina XVI edycji konkursu plastycznego dla dzieci i modziey „Od morza jestemy” (wpyno 1213 prac z Polski, Rosji, Litwy, otwy i Szwecji, nagrodzono 131 prac, które prezentowano na wystawie w Elblskim Muzeum
13.05.2000 r., Elblg, fina II Mistrzostw wiata w IRCowaniu, jeden z konkursów dotyczy Euroregionu Batyk (historia, dziaalno itd.) W konkursie móg wzi udzia kady chtny, bez wzgldu na wiek i miejsce zamieszkania.
2 czerwca 2000 r., Mynary, posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia  oraz Strony Polskiej Euroregionu – sprawozdania z przygotowa do IX Forum, II Midzynarodowych Targów Euroregionu w Kajpedzie, Zarzd okreli tematyk projektów wasnych Stowarzyszenia.
18-20 czerwca 2000 r., Elblg, IX Forum Polskich Regionów Granicznych – omówienie gównych problemów we wspópracy euroregionalnej. 
7 lipca 2000 r., Olsztyn – spotkanie robocze w sprawie opracowania koncepcji cieek rowerowych , uzyskano materiay pozwalajce na prace na terenie województwa  Warmisko-Mazurskiego, nie ma informacji nt. stanu prac w województwie Pomorskim
10-22 lipca 2000 r., Frombork, Zlot harcerski By Balticum Milenium, udzia wzili harcerze z Polski, Rosji i Litwy – razem ok. 160 osób. Beneficjantem programu bya Komenda Hufca ZHP w Elblgu
24 lipca – 06 sierpnia 2000 r., Midzynarodowy Obóz Ekologiczny w Piaskach, tematem wiodcym by problem globalnego ocieplenia. Udzia wziy grupy z Polski, Rosji, Litwy, otwy, Szwecji i Niemiec. Na obozie pracowali amerykascy wolontariusze z Korpusu Pokoju
08 wrzenia 2000 r., Przechlewo, posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia oraz Strony Polskiej, omówiono udzia Stowarzyszenia w II Targach Euroregionu, moliwoci organizacji konferencji nt. wspópracy transgranicznej, rozpoczcie nastpnej edycji Funduszu Maych Projektów, zainicjowanie prac nad utworzeniem Grupy Roboczej ds. Turystyki
15 wrzenia 2000 r.  – posiedzenie Grupy Roboczej ds. transportu (w ramach Stowarzyszenia), gównym tematem prac tej Grupy s dziaania wspierajce odbudow drogi szybkiego ruchu Elblg – granica pastwa (dalej do Kaliningradu)
3 listopada 2000 r., Elblg, posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia oraz Strony Polskiej – sprawozdanie z przebiegu II Midzynarodowych Targów Euroegionu, spotka midzynarodowych i krajowych, w których wzili udzia przedstawiciele Stowarzyszenia, omówiono spraw przynalenoci naszego Euroregionu do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych z siedzib w Gronau (Niemcy), ogoszenie XVII Edycji konkursu „Od morza jestemy”
8 grudnia 2000 r. Elblg, – posiedzenie Zarzdu oraz VI Walne Zebranie Czonków Stowarzyszenia, p. A.Helbrecht, czonek Zarzdu zoy sprawozdanie z konferencji w Debreczynie. Zoono wtedy wniosek w imieniu Stowarzyszenia na rce p. J.Gabbe, Sekretarza Generalnego SERG-u o przyjcie Strony Polskiej Euroregionu Batyk na czonka rzeczywistego (do tej pory bylimy obserwatorem). Dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia (podyktowanych zmianami w podziale administracyjnym kraju)
8 grudnia 2000 r. Elblg, organizacyjne posiedzenia Grup Roboczych ds. turystyki oraz spraw socjalnych. 

ROK 2001-2002 r.
24 stycznia 2001 r. posiedzenie Grupy Roboczej ds. turystyki, omówiono udzia Stowarzyszenia w Targach Turystycznych w Gdasku
26 stycznia 2001 r. Olsztyn, posiedzenie Zarzdu oraz Strony Polskiej – przedoono sprawozdania z odbytych spotka (w tym Prezydium Euroregionu), podjto decyzj o udziale Stowarzyszenia w Targach Turystycznych w Gdasku w dn. 30 marca 1 kwietnia br., rozpoczto przygotowania do VII Walnego Zebrania Czonków Stowarzyszenia
21 luty 2001 r. , Nowy Dwór Gdaski – posiedzenie Grupy Roboczej ds. turystyki, przyjto kalendarz imprez turystycznych w gminach czonkowskich Stowarzyszenia, omówiono udzia w Targach Turystycznych 
30 marca – 1 kwietnia 2001 r. – Gdaskie Targi Turystyczne oraz posiedzenie Grupy Roboczej ds. turystyki – prezentowano oferty turystyczne poszczególnych gmin oraz materiay wasne Stowarzyszenia
27 kwietnia 2001 r. Górowo Iaweckie, posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia oraz Strony Polskiej,
22 marca 2002, Gdynia – spotkanie gmin, uczestniczcych w Gdaskich Targach Turystycznych, omówienie spraw organizacyjnych zwizanych ze wspólnym stoiskiem
15 marca 2002, Jantar – posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Gmin oraz Strony Polskiej
12-14 kwietnia 2002 , Gdask -  Gdaskie Targi  Turystyczne, Gdask – Stowarzyszenie zorganizowao stoisko, na którym prezentowao swoj ofert turystyczn 11 gmin 
26 kwietnia 2002 – posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Gmin RP oraz Strony Polskiej Euroregionu

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2024
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk