TOURAGE - Pomysy i idee projektowe

Dziaania na otwie :

Komitet Doradczy ds. Turystyki

Stworzony przez wadze miasta Valmiera w celu wspierania rozwoju turystki lokalnej i regionalnej. Komitet stworzono w oparciu o koncepcj Triplex Helix (Potrójna Helisa), spenia kilka funkcji, m.in. uatwia przepyw informacji miedzy poszczególnymi uczestnikami (podmiotami w obszarze Turystyki), pozwala zwikszy efekt synergii midzy projektami realizowanymi w obszarze oddziaywania, umoliwia koncentracje rodków i dziaa w wybranych obszarach priorytetowych, stanowi platform uatwiajc wypracowywanie wspólnych projektów. W skad komitetu wchodz przedstawiciele lokalnych przedsibiorstw z brany turystycznej, administracje czterech gmin regionu (Valmiera, Beverīna, Burtnieki i Kocēni) i specjalizujcy si zagadnieniach turystyki naukowcy Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Valmiera. Oprócz funkcji doradczych dotyczcych wyznaczania najwaniejszych kierunków rozwoju turystyki, Komitet prowadzi take praktyczne dziaania informacyjne i promocyjne poprzez swoj stron internetow Visit Valmiera.

Hotel „Paac Dikli”

Dziaajcy od roku 2003 Hotel „Paac Dikli” mieci si w odrestaurowanym XIX-wiecznym neobarokowym dworze pooonym w maej miejscowoci Dikli nieopodal stolicy regionu Vidzeme, Valmiery. Oprócz usug hotelowych, Paac Dikli oferuje rónorodne formy turystyki wypoczynkowej, historycznej i leczniczej, w tym midzy innymi wycieczki krajoznawcze do Parku Narodowego Gauja, spektakle teatralne w Teatrze Miejskim w Valmierze czy zabiegi lecznicze w hotelowym SPA. Oferta hotelu cieszy si bardzo duym zainteresowaniem take wród seniorów, którzy obecnie stanowi okoo 35% klientów. Dc do staego poszerzania swojej oferty, hotel cile wspópracuje z wieloma instytucjami i przedsibiorstwami rónych bran. Oprócz Teatru Miejskiego w Valmiera s to m.in. linie lotnicze Air Baltic i Browar Valmiera (“Valmiermuias alus”).

Centrum Rehabilitacyjne Ligatne

Pooone w sercu Parku Narodowego Rzeki Gauji Centrum Rehabilitacyjne Ligatne (SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne") oferuje bardzo szeroki wachlarz usug rehabilitacyjnych, leczniczych i wypoczynkowych dla osób starszych i niepenosprawnych z caego terytorium otwy. W zwizku z bardzo wysokim poziomem usug, Centrum cieszy si bardzo du popularnoci take wród turystów zagranicznych. Rocznie z jego usug korzysta ponad 2000 kuracjuszy. Oferta rehabilitacyjna Centrum kierowana jest gównie do osób z chorobami ukadu krenia, puc, krgosupa czy stawów. Oprócz tego Centrum oferuje terapie zajciowe i psychologiczne dla osób z zaburzeniami nerwicowymi lub dotknitych zespoem chronicznego zmczenia. Z usug Centrum korzystaj gównie osoby starsze, które mog ubiega si o dofinansowanie pobytu w wysokoci do 50% kosztów. Obecnie cz Centrum Rehabilitacji przechodzi przebudow dofinansowan ze rodków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Celem dziaania jest dostosowanie oferty rehabilitacyjnej Centrum do najwyszych standardów.

Centrum to powstao na bazie Radzieckiego Bunkra, który by wybudowany jeszcze w latach 80-ych ubiegego wieku, wanie w tym bunkrze mia si mieci punkt dowodzenia na wypadek wojny atomowej. „Przykrywk” od pocztku byo legalnie dziaajce Centrum Rehabilitacji . Bunkier o powierzchni 2000 m2 wybudowano na gbokoci 9 metrów. Centrum obok usug typowo leczniczych oferuje równie wycieczki po bunkrze z atrakcjami typu posiek w stylu komunizmu. Kompleks stanowi udany przykad wykorzystania lokalnych moliwoci i czenia ze sob, wydawaoby si, nie moliwych do poczenia, elementów.

 

 

 

<p text-align:center"="">alt

Muzeum Opera „Banuta”

Muzeum stworzono na terenie starego gospodarstwa rolnego z XIX w. Prezentuje ono szereg eksponatów zwizanych z pierwsz otewsk oper pt. Banuta skomponowan w roku 1920 przez Alfredsa Kalninsa. Gospodarstwo organizuje take coroczne uroczystoci wita przesilenia letniego Jāņu naktī (Noc Jana), którego polskim odpowiednikiem jest Noc witojaska. Kadego roku w uroczystociach bierze udzia kilkanacie tysicy ludzi z terenu caej Litwy, a w tym take przedstawiciele najwyszych wadz pastwowych. Muzeum kultywuje tradycje niepodlegociowe i kulturowe otwy, zachowujc przy tym niepowtarzalny charakter otewskiej wsi. Oferta cieszy si bardzo duym zainteresowaniem turystów, w tym take osób starszych. Podkreli naley fakt, i od pocztku do koca jest to idea prywatna, znajduje si na terenie posiadoci prywatnej jednego z potomków Alfredsa Kalninsa, osoby mocno zaangaowanej w zachowanie kultury otewskiej.

 

alt

 

Muzeum Historii Regionalnej i Sztuki w Valmiera

Muzeum Historii Regionalnej i Sztuki (Valmieras Muzejs) zlokalizowane jest w samym sercu historycznego centrum Valmiery w obrbie ruin starego zamku Zakonu Kawalerów Mieczowych. W jego skad wchodzi osiem odrestaurowanych XVII-wiecznych kamienic, w których znajduj si zarówno pomieszczenia wystawiennicze, jak magazyny, archiwa i biura. Muzeum powstao w 1959 roku i obecnie jest najwaniejszym obiektem tego typu w caym regionie. Jego zbiory zawieraj ponad 60 tysicy eksponatów z rónych epok dokumentujcych bogat histori miasta i regionu. Oprócz klasycznej oferty wystawienniczej, muzeum organizuje take wycieczki, wykady i rozmaite programy edukacyjne. Duym zainteresowaniem osób starszych cieszy si program edukacyjny na temat zielarstwa i parzenia herbat zioowych. Podczas zaj odbywajcych si w ogrodzie zielnym muzeum, uczestnicy maj okazj zapozna si rozmaitymi rodzajami zió, sposobami ich pielgnacji i preparowania, by potem uczestniczy w zajciach parzenia herbat zioowych. Duym zainteresowaniem seniorów ciesz si take wycieczki piesze z przewodnikiem organizowane przez muzeum w sezonie letnim.

 

alt

 

Tramwaj Wodny na rzece Gauja

Dziaajcy od tego roku Tramwaj Wodny stanowi najnowsz atrakcj turystyczn Valmiery adresowan do wszystkich grup wiekowych, w tym take do osób starszych i niepenosprawnych. Pomys uruchomienia tej usugi turystycznej powsta na bazie inicjatywy lokalnego centrum turystyki aktywnej “EI” i uzyska wsparcie finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, co umoliwio stworzenie odpowiedniej infrastruktury portowej dostpnej dla osób niepenosprawnych. Oferta przewiduje 30-40 minutowe rejsy rzek Gauj przez zabytkowe centrum Valmiera i stanowi ciekaw alternatyw turystyczn zwaszcza dla osób niepenosprawnych i w podeszym wieku.

Dobre praktyki - Finlandia:

Sie Karelia a la Carte 

Sie Karelia a la Carte to porozumienie ponad 80 maych przedsibiorstw brany agroturystycznej, kulinarnej i rkodzielniczej dziaajce na rzecz przezwyciania wyzwa dotyczcych promocji, rentownoci i rozpoznawalnoci rynkowej maych przedsibiorstw. Sie powstaa w ramach projektu Karelia a la Carte realizowanego w latach 2008-2011 przez organizacj wsparcia rozwoju przedsibiorczoci i rolnictwa ProAgria z Karelii Pónocnej. Celem dobrej praktyki powstaej na bazie projektu Karelia a la Carte jest rozwój wspópracy pomidzy przemysem agroturystycznym, kulinarnym i rkodzielniczym dla poprawy dostpu do specjalistycznej wiedzy, produkcji, marketingu i logistyki przedsibiorstw skupionych w ramach marki; promowanie przedsibiorstw marki wród pozostaych przedsibiorstw regionu Karelii Pónocnej; poprawa kontroli jakoci produktów i usug, strategii marketingowych i dochodowoci przedsibiorstw; stworzenie powszechnie rozpoznawalnej marki Karelia a la Carte promujcej turystyczne walory Karelii Pónocnej w kraju i zagranic. 

W ramach sieci stworzono 7 ronych produktów turystycznych w tym tzw. wycieczki kulinarne, przygotowano ksik kucharsk z przepisami kuchni karelskiej i przewodnik po historii kulinarnej Karelii. Dziki temu stworzono rozpoznawaln i trwa mark turystyczn, której rozpoznawalno w samej Karelii Pónocnej przekracza 85%. 

W czasie realizacji projektu Karelia a la Carte zauwaono due zainteresowanie osób starszych ofert turystyczn opart na sieci, w tym zwaszcza wycieczkami kulinarnymi. Jako jedna z grup docelowych projektu, osoby starszy byy take zainteresowane zwiedzaniem zabytków kultury i poznawaniem lokalnej historii czy sposobu ycia mieszkaców yjcych na tych terenach.

alt

Przewodnik Turystyczny dla Pónocnych Peryferiów (TG4NP)

Jest to nowatorski projekt pilotaowy realizowany obecnie przez Rad Regionaln Pónocnej Karelii, którego celem jest wsparcie przemysu turystycznego w regionach peryferyjnych poprzez umoliwienie turystom dostpu do informacji o atrakcjach dziedzictwa kulturowego i naturalnego danego obszaru za pomoc multimodalnej platformy informacyjnej opartej na sieci telefonii komórkowych. W ramach projektu wykorzystywane s najnowsze technologie teleinformatyczne umoliwiajce dostp do multimedialnych wycieczek z przewodnikiem, informacji o bazie noclegowej i usugach turystycznych, a take bezporedni kontakt pomidzy przedsibiorc brany turystycznej a odwiedzajcym region turyst. Stworzone w ramach projektu usugi stanowi warto dodan zrównowaonego przemysu turystycznego, oferujc turystom natychmiastowy dostp do bogatej oferty turystycznej regionu. Usugi te bd równie atwo dostpne dla osób starszych i niepenosprawnych, gdy wszystkie informacje bdzie mona uzyska w prosty sposób za pomoc telefonu komórkowego, w razie koniecznoci przy zastosowaniu systemów gonomówicych.

Turystyka Lena (Fond of the Forest – Forest Wellbeing Tourism)

Dobra praktyka oparta jest o projekt realizowany przez Centrum Szkole i Rozwoju Aducate przy Uniwersytecie Finlandii Wschodniej przy wspópracy przedsibiorstwa Karelia Expert Travel Service. Celem projektu jest stworzenie szeregu produktów turystycznych podkrelajcych wyjtkow charakterystyk regionu. Produkty te opieraj si na walorach lokalnej biosfery, lasów i lokalnej kultury karelskiej. cz one naturalne pikno karelskiej przyrody z lokaln kuchni, kultur, zielarstwem i zioolecznictwem. W ramach projektu powstaa sie usug oferowana przez maych przedsibiorców brany turystycznej i kulturalnej. Jedn z grup docelowych dobrej praktyki s osoby starsze, gdy wykazuj due zainteresowanie aktywn turystyk opart o natur, cisz i budowanie dobrostanu. 

Dobrym przykadem takiej oferty turystycznej jest gospodarstwo agroturystyczne Nevala pooone okoo 40 km od Joensuu. W trakcie wizyty studyjnej przedstawiciele projektu TOURAGE zapoznali si z bogat ofert gospodarstwa w tym turystyk pastersk czy turystyk ciszy.

alt

Zielona Opieka – Rozwój Zielonej Przedsibiorczoci Karelii

Beneficjentami tego projektu s przedsibiorstwa brany agro- i ekoturystycznej, a take turyci wymagajcych specjalnych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych lub osoby zainteresowane odpoczynkiem w naturalnym rodowisku. Zielona opieka to wykorzystanie walorów rodowiska naturalnego dla poprawy zdrowia i samopoczucia turystów i kuracjuszy. Usugi zielonej opieki maj zastosowanie nie tylko w orodkach turystycznych, ale take w miastach, domach opieki czy szpitalach. Zielona opieka to powizanie turystyki z opiek zdrowotn, co daje moliwo stworzenia szeregu innowacyjnych produktów turystycznych. W ramach dobrej praktyki propaguje si przede wszystkim wiedz na temat zielonej opieki, opracowuje, testuje i promuje konkretne usugi turystyczne. W dalszej kolejnoci planowane jest stworzenie sieci przedsibiorstw tej brany w oparciu o przygotowany wczeniej caociowy model biznesowy i przeprowadzenie kampanii marketingowej w oparciu o mark Zielona Karelia. Oferta Zielonej Opieki jest skierowana gównie do aktywnych osób starszych, ale take dla osób mniej aktywnych wymagajcych leczenia lub rehabilitacji.

alt

Turystyka Bez Barier (Accessible Tourism)

alt

Dobra praktyka powstaa w wyniku realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowanego przez Uniwersytet Nauk Stosowanych Pónocnej Karelii. Celem tego projektu byo rozwijanie usug ekoturystycznych w Pónocnej Karelii w kierunku poprawy ich dostpnoci dla osób starszych i niepenosprawnych. W ramach projektu projektowano i wdraano procedury, studia badawcze i strategie dziaania niezbdne do rozwijania turystyki bez barier w organizacjach uczestniczcych w projekcie. W czasie jego trwania przeprowadzono szereg seminariów i szkole, dokonano wymiany dowiadcze i wiedzy pomidzy organizacjami eksperckimi, i opublikowano przewodnik dotyczcy dostpnoci w turystce pt. „Rado i korzyci pynce z dostpnoci”. Przewodnik zawiera praktyczne porady dla przedsibiorców brany turystycznej chccych zmodernizowa swoj baz turystyczn pod ktem poprawy dostpnoci dla osób starszych i niepenosprawnych. Projekt ten zosta uznany za jedn z najlepszych dobrych praktyk w ramach Europejskiej Sieci Turystki Dostpnej ENAT. Swoje praktyczne zastosowanie projekt uzyska w Centrum Turystycznym Ruunaa w Pónocnej Karelii.

Taksówka Wahadowa Koli (Koli Shuttle Taxi)

Jest to przykad dobrej praktyki dotyczcej poprawy dostpnoci usug turystycznych poprzez tworzenie alternatywnych rozwiza transportowych na obszarach peryferyjnych. Praktyka ta zostaa wdroona w ramach projektu Rural Transport Solutions (Rozwizania Transportowe dla Obszarów Wiejskich) w Programie Pónocnych Peryferiów. Dziki niemu moliwe byo uruchomienie pilotaowej usugi transportowej w postaci wahadowej taksówki kursujcej codziennie pomidzy Joensuu a Parkiem Narodowym Koli. Rezerwacji i patnoci mona dokona przez Internet. W przyszoci, dziki uyciu samochodów napdzanych biogazem, usuga bdzie mie neutralny wpyw na rodowisko naturalne. Roczny budet to 107 000 EUR z czego 75 % pochodzi ze rodków publicznych. Oprócz przyczyniania si do rozwoju turystki, usuga ta ma take due znaczenie dla mieszkaców Koli, dla których jest to obecnie jedyny rodek transportu publicznego oferujcy niedrogi dojazd do oddalonego o 80 km Joensuu. Dobra praktyka ma due znaczenie dla rozwoju turystyki osób starszych, jako e zapewnia atwy i relatywnie tani dostp do najwaniejszej atrakcji turystycznej regionu, Parku Narodowego Koli. Taksówka funkcjonuje w systemie drzwi-w-drzwi i moe zatrzyma si w kadym miejscu na trasie przejazdu, zapewniajc komfortowy przejazd podrónych w wieku podeszym wieku.

alt

 
Dobre praktyki w Hiszpanii:

Program “Alhambra dla Seniorów” – Paac Alhambra w Granadzie.

Alhambra – nazwa ta powstaa z uwagi na czerwone zabarwienie cian (po Arabsku - («qa'lat al-Hamra'» oznacza Czerwony Paac). Wybudowano go na szczycie wzgórza al.-Sabika, na lewym brzegu rzeki Darro, na zachód od miasta Granada. Paac Alhambra jest ulokowany w strategicznym punkcie z widokiem na cae miasto oraz ki. Wydaje si, e inne budynki ju istniay w tym miejscu zanim Muzumanie wznieli swoj twierdz. Kompleks jest otoczony waami, ma nieregularny ksztat.

Paac Alhambra w 1984 roku zosta wniesiony na wiatow List Zabytków Dziedzictwa Kulturowego. Zgodnie z danymi Obserwatorium Turystycznego w Granadzie (http://www.turgranada.es/pdf/espanyol/MemoriaObservatorio2010.pdf) Paac Alhambra odwiedzio w 2010 roku 2 170 250 turystów. To lokuje Alhambr na szczycie listy najczciej odwiedzanych miejsc nie tylko w regionie, lecz równie w caej Hiszpanii.

Mieszkacy miasta – Seniorzy (w wieku 65 lat oraz emerycie z Unii Europejskiej maj prawo do ulgowego biletu , uprawniajcego do zwiedzania Alhambry (dla seniorów regionu Andaluzji jest on bezpatny), jak równie zadbano o specjalne programy zwiedzania dla seniorów oraz programy edukacyjne (np. historyczne), które s przygotowywane zgodnie z potrzebami seniorów (tylko dla obywateli Andaluzji). Wicej informacji mona znale na stronie internetowej Alhambry: http://www.alhambradegranada.org/en/

alt

Jaskinie z oknami w gminie Pinar. 

Jaskinie te byy zasiedlone przez ludzi od wczesnego paleolitu, zostay uznane za pomnik przyrody i dziedzictwo kulturowe regionu. Jest to dobry przykad wykorzystania podobnych obiektów dla celów turystycznych. Jaskinie zostay udostpnione dla zwiedzania 12 lat temu. Jest to jedna z kilku turystycznych jaski w Hiszpanii Bez Barier architektonicznych i pierwsza cakowicie dostpna w Europie. Ma 1200 metrów dugoci, zwiedzanie obejmuje pierwsze 500 metrów w górnej czci jaskini. Zwiedzajcy mog zapozna si z najciekawszymi miejscami, m.in. legowiskiem hien i odtworzonymi scenami (w tym: pochówkiem) z okresu neolitu.

Miasteczko Pinar liczy 600 mieszkaców, tak wic jaskinia jako obiekt turystyczny jest bardzo istotna dla lokalnej gospodarki. W celu rozwizania problemu dostpnoci do obiektu (przede wszystkim miejsc parkingowych) utworzone zostao specjalne poczenie czce Centrum miasta z jaskini w postaci „kolejki turystycznej”. Zapewnia to równie uatwiony dostp do jaskini dla osób niepenosprawnych, m.in. dziki specjalny miejscom dla wózków inwalidzkich. Jaskinie odwiedza rocznie okoo 60-70 tysicy turystów, szczególnie duo grup szkolnych. Jednak równie dla seniorów oferowane s specjalne zniki na bilety oraz zniki grupowe do 30%. W dolnej czci jaskini mog odbywa si koncerty oraz np. wesela. Tradycyjnie ju w kad sobot miesica organizowane s koncerty muzyki klasycznej. Duym wyzwaniem jest zadania by przyciga jak najwicej turystów z uwagi na stosunkowo du odlego tej atrakcji , jak równie du konkurencj ze strony innych, wikszych atrakcji turystycznych. Z uwagi jednak na unikaln dostpno tej jaskini rocznie odwiedza j okoo 150-200 osób na wózkach inwalidzkich, jak równie regularnie odwiedzaj to miejsce osoby niewidome. Wicej informacji mona znale na stronie http://www.cuevasturisticas.es/ (tylko jzyk hiszpaski).

 

alt

 

alt

Wybrzee tropikalne Granady – pomys na partnerstwo publiczno-prywatne 

Program „Turystyka Tropikalna” obejmuje 138 jednostek samorzdu terytorialnego i jest zarzdzany przez Delegatur ds Zatrudnienia i Rozwoju Regionalnego Rady Prowincji Granada. Grup docelow s mieszkacy regionu powyej 65 roku ycia oraz osoby niepenosprawne mieszkajce na stae w regionie Granada. Samorzd regionalny Granady jest wacicielem nieruchomoci pooonych w Almuñecar (jest to 2* orodek apartamentów dla 190 osób, cznie z moliwoci dodatkowych usug (np. basen). W okresie tzw. ‘niskiego sezonu” seniorzy mog otrzyma nieodpatnie zakwaterowanie w tym Orodku na 4 dni/3 noclegi. Rocznie w programie uczestniczy okoo 3000 osób starszych. Program dziaa dziki temu, e Samorzd Regionalny ma zagwarantowane w kontraktach zawieranych z operatorami korzystajcymi z nieruchomoci nieodpatne wykorzystanie 3000 noclegów. Gminy regionu Granada mog korzysta z tej moliwoci rotacyjnie, co dwa lata. Podzia Gmin na poszczególne grupy jest oparty na wielkoci tych samorzdów. Zwykle gminy opacaj (jako wkad wasny) transport do/z Orodka. Program pobytu seniorów obejmuje rozrywk, lekkie wiczenia ruchowe, dziaania spoeczne. Jest ju realizowany od 22 lat i cieszy si ogromnym zainteresowaniem. Koncesje i kontrakty z Operatorami kocz si w kwietniu 2013 roku i nowe kontrakty bd zawieray warunki gwarantujce lepsze usugi w ramach programu. Jest to unikalne rozwizanie oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym dziki któremu seniorzy regionu nie musz zapewnia wkadu wasnego. Wicej informacji znajduje si na stronie http://www.turismotropical.com/ (w jzyku hiszpaskim).

 

 Dobre praktyki w Irlandii:

 Active Retirement Ireland

Organizacja Active Retirement Ireland (ARI) powstaa w roku 1978. Jest organizacj o charakterze ogólnonarodowym, zrzeszajc obecnie 23197 osoby w grupie wiekowej powyej 55 roku ycia.  Organizacja opiera si gównie na pracy wolontariuszy skupionych w ponad 500 grupach dziaajcych na szczeblu lokalnym na obszarze 26 hrabstw Irlandii. W swojej wizji ARI podkrela wspólnotowy charakter swoich dziaa – seniorzy dziaajcy na rzecz swojej wspólnoty i siebie samych. Ogólnym celem dziaania ARI jest zmniejszenie izolacji spoecznej osób starszych, pomoc w utrzymaniu niezalenoci, zdrowia i aktywnoci. W tym celu ARI zachca seniorów do utrzymania niezalenoci, promuje bardziej pozytywny stosunek wobec zjawiska starzenia si i przechodzenia na emerytur, wspiera seniorów w ich staraniach na rzecz utrzymania zdrowego i aktywnego ycia, zabiera gos w sprawach wanych dla caego rodowiska seniorów w Irlandii. W ramach swoich dziaa o charakterze zarówno krajowym jak i zagranicznym ARI organizuje dziaania edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rozrywkowe w tym m.in. zawody w krgle, kursy taca czy wycieczki statkiem. Prowadzi take dziaalno doradcz i informacyjn w sprawach dotyczcych m.in. uprawnie emerytalnych. Wicej informacji na stronie ARI - http://www.activeirl.ie/   

Sanktuarium w Knock – Projekt ULTREIA

Sanktuarium stanowi jedn z najwikszych atrakcji regionu. Jako cel turystyki pielgrzymkowej jest odwiedzany tumnie zarówno przez Irlandczyków jak i wiernych i turystów z zagranicy. Co roku kompleks odwiedza okoo pótora miliona pielgrzymów i turystów. Histori objawie z roku 1879 i póniejszego rozwoju sanktuarium dokumentuje pooone na terenie sanktuarium muzeum. Odwiedzajcy maj do dyspozycji wycieczki z przewodnikiem i dostp do biblioteki muzeum. Turyci indywidualni mog skorzysta ze specjalnych audioprzewodników. Muzeum jest w caoci dostosowane do potrzeb osób niepenosprawnych i majcych trudnoci w poruszaniu si. W Knock uczestnicy wizyty studyjnej obejrzeli teren tamtejszego Sanktuarium Maryjnego, Bazylik, a take wyposaenie i zabudowania pomocnicze dla pielgrzymów, w tym m.in. dzienny domu wypoczynku i opieki dla seniorów, samochód ratownictwa medycznego dla pielgrzymów i autobus dostosowany do potrzeb osób niepenosprawnych. Sanktuarium w Knock jest jedn z atrakcji turystyki religijnej w ramach projektu ULTREIA – Promocja zrównowaonej turystyki kulturowej i religijnej realizowanego w latach 2008-2010 w ramach Programu Wspópracy Transnarodowej Wybrzea Atlantyku. Wicej informacji na stronie Sanktuarium -  http://www.knock-shrine.ie/ 

Hotel Westport Woods 

Hotel Westport Woods pooony w nadmorskiej miejscowoci Westport w hrabstwie Mayo. Nastpnie przedstawicielka hotelu Westport Woods przedstawia zaoenia programu pt. Golden Years Holidays, w ramach którego hotel oferuje osobom starszym po 55 roku ycia atrakcyjne pobyty w Westport po zakoczeniu sezonu turystycznego. Dodatkowo hotel zapewnia udogodnienia dla seniorów z niepenosprawnoci, w tym atwy dostp do recepcji i waniejszych pomieszcze, bezpatny transport autobusowy pomidzy hotelem a stacj kolejow, darmowe przejazdy komunikacj miejsk, a take indywidualne udogodnienia dla staych goci. Sam hotel pooony jest na teranie piknego kompleksu parkowo-lenego. Dziki temu, a take z powodu prowadzonej polityki ekologicznego zarzdzania i niskiej emisji CO2, hotel nosi miano „najzieleszego hotelu Irlandii”. W czasie wizyty w hotelu partnerzy projektu zapoznali si take z prezentacj przedstawiciela Krajowej Agencji Rozwoju Turystyki – Fáilte Ireland na temat obecnego stanu sektora turystycznego w regionie i biecych dziaa promocyjnych agencji, w tym na temat programu pt. „The Gathering”, inicjatywy turystycznej majcej zachci osoby pochodzenia irlandzkiego, których liczb szacuje si obecnie na okoo 70 milionów, do przyjazdu do Irlandii w roku 2013. Wicej informacji na temat Hotelu Westport Woods na stronie http://www.westportwoodshotel.com/about/. Informacje na temat programu The Gathering mona znale na stronie   http://www.thegatheringireland.com/ 

Age Friendly Programme

W drodze powrotnej uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali si z kolejnymi trzema propozycjami dobrych praktyk Irlandii Zachodniej. Pierwsz z nich by Age Friendly Programme realizowany na terenie czterech hrabstw okrgu. Przedstawicielka programu zaprezentowaa podstawowe cele Strategii programu,  a take potencjalne korzyci dla osób starszych. Celem programu jest stworzenie silnego porozumienia pracowników sektora publicznego (samorzdy, ochrona zdrowia, policji), biznesu, organizacji pozarzdowych i uczelni z przedstawicielami osób starszych; prowadzenie konsultacji z osobami starszymi i reprezentujcymi ich organizacjami, a take stworzenie Forum Osób Starszych i przygotowanie projektu Strategii odzwierciedlajcego potrzeby osób starszych. 

Festiwal Bealtaine

Kolejn dobr praktyk przedstawion podczas wizyty by Festiwal Sztuki i Kreatywnoci Bealtaine, który organizowany jest w maju kadego roku poczwszy od 1996 roku. Uczestnikami festiwalu s osoby starsze z terenu caej Irlandii. W czasie festiwalu tysice uczestników bior udzia w szeregu dziaa kulturalnych, w tym warsztatach teatralnych i tanecznych, spektaklach, prezentacjach multimedialnych, projekcjach filmów, paradach ulicznych. Z roku na rok festiwal zyskuje na popularnoci i obecnie stanowi jedno z bardziej rozpoznawalnych wydarze na mapie kulturalnej Irlandii. Wicej informacji na stronie festiwalu - http://bealtaine.com/   

Ireland Reaching Out 

Ostatni dobr praktyk zaprezentowan przez irlandzkich partnerów projektu by program pt. Reaching Out, którego celem jest identyfikacja irlandzkiej diaspory i pomoc w odnajdywaniu swoich korzeni przy pomocy wspóczesnych metod badawczych. Obecnie szacuje si, e ponad 70 milionów ludzi na wiecie ma korzenie irlandzkie. Program Reaching Out ma na celu zachcenie wszystkich czonków diaspory do poszukiwania informacji o swoich przodkach, miejscach urodzenia, posiadoci rodzinnych etc. Wicej informacji na stronie programu - http://www.irelandxo.com/

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk