CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation

Szanowni Pastwo!

Przedstawiamy informacj o projekcie realizowanym przez Uniwersytet w Wismarze z Niemiec w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Batyk, a take z organizacjami z Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk (nr STHB.01.02.00-DE-0077/16). Projekt nosi tytu: Creative Traditional Companies Cooperation, co w wolnym tumaczeniu brzmi „Wspópraca Przedsibiorstw Tradycyjnych i Kreatywnych". W skrócie CTCC.

Cel projektu: Wzmocnienie wspópracy midzy sektorem przemysu kreatywnego i tradycyjnego w nastpujcych branach:

Brana sektora tradycyjnego:

- transport morski

- turystyka morska

- energie odnawialne

Brana sektora kreatywnego:

- projektowanie/wzornictwo

- architektura

- reklama

Krótka geneza projektu

Sektor przemysu tradycyjnego jest filarem regionalnej gospodarki, ale jest obciony presj otoczenia. Przykadem moe by transport morski, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i caej UE, poniewa ok. 90% dóbr przeznaczonych na eksport poza granice UE jest wspierany przez transport morski. Dziaalno sektora morskiego zwizana jest z transportem oraz budow statków, produkcj energii i utylizacj energii, turystyk przybrzen wliczajc w to infrastruktur na ma skal (jachty i podróe). Zmusza to przedsibiorców do poszukiwania nowych innowacji i zrównowaonych rozwiza, które s rezultatem presji rodowiskowych (redukcja gazów cieplarnianych i innych emisji), aby przestrzega nowe regulacje w przepisach w transporcie i spokrewnionymi z nimi dziedzinami. Przepisy te s zmieniane, aby zredukowa, bd cakowicie wyeliminowa negatywny wpyw na rodowisko dziki dziaaniom zwizanym z najnowszym raportem Technicznym dotyczcym Niebieskiego wzrostu i Inteligentnych Rozwiza (2016).


Projekt CTCC ma za zadanie poprawi innowacyjno grupy docelowej - 200 maych i rednich przedsibiorstw z regionu Morza Batyckiego, z Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji w przecigu trzech 3 lat (do 30 czerwca 2020), z 3 tradycyjnych sektorów, co przyczyni si do poprawy w dziedzinie niebieskiego i zielonego wzrostu (Niebieski wzrost odnosi si do potencjau gospodarczego Morza Batyckiego i regionów przybrzenych oraz rozwoju w harmonii ze rodowiskiem morskim. Zielony wzrost termin opisujcy ciek wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównowaony) dziki wykorzystywaniu innowacji w tradycyjnych MP, które zostan wsparte poprzez zaangaowanie we wspóprac midzysektorow z 100 kreatywnymi przedsibiorcami. Projekt dostarczy cztery midzysektorowe rozwizania dla innowacyjnego rozwoju, zarzdzania i eksploatacji:

 1. Potrójny Model (triple-helisa) partnerstwa kreatywno-biznesowego i kreatywna platforma uatwiajc tworzenie i wprowadzanie innowacji
 2. Midzysektorowe szkolenia metodologiczne dotyczce innowacji
 3. 30 konkretnych rozwiza innowacyjnych zalenych od obecnego popytu dla 30 MP i regionów Morza Batyckiego, takich jak przyjazne rodowisko, ergonomiczne projektowanie statków, symulatory do zastosowa morskich, poprawa ochrony i bezpieczestwa znaków nawigacyjnych w portach i obszarach przybrzenych
 4. Cztery zrównowaone niezalene mechanizmy finansowe dla rozwinitych modeli, które bd dziaay po zamkniciu projektu

 

Jak bd osignite cele projektu:

 1. Opracowanie niezawodnej platformy partnerstwa kreatywno-tradycyjnego potrójnego modelu (potrójna helisa) midzy poszczególnymi branami kreatywnymi, a przemysem tradycyjnego sektora MP.

Platforma zbierze szerok wiedz z caego regionu, dane, analiz i wpyw na przenikanie midzy wybranymi branami tradycyjnymi i kreatywnymi.

 1. Transfer umiejtnoci i wiedzy na rzecz rozwoju innowacji z wzajemnie oddziaujcych przedsibiorstw brany tradycyjnej – 200 reprezentantów – oraz z brany kreatywnej – 100 reprezentantów – w formie wspólnych szkole. Obejmuj one szkolenia podstawowe i zaawansowane o charakterze innowacyjnym - sie poredników kreatywnych, audyt kreatywny i studium wykonalnoci. Zarówno tradycyjni przedstawiciele MP, jak i osoby z brany kreatywnej skorzystaj ze zdobywania wiedzy, umiejtnoci i narzdzi z sektora, które s dla nich mao znane, a w których brakuje im kompetencji do skutecznego angaowania si w rozwój innowacji i odwaniejszego wchodzenia na rynki.
 2. Wzrost wiedzy na temat moliwoci innowacji w obszarze Poudniowego Batyku poprzez rozwijanie wspólnych kontaktów z tradycyjnymi MP i kreatywnymi, 15 rozwiza innowacyjnych oraz 15 modeli biznesowych.
 3. Stworzenie platformy do regularnej wymiany – Potrójny Model Partnerstwa Biznesowo-Tradycyjnego i Porednictwa Kreatywnego wraz z czterema niezalenymi mechanizmami finansowymi:

a) coroczne Innowacyjne Konkursy Przedsibiorczoci – pomidzy branami tradycyjnymi a kreatywnymi;

b) rozwijanie partnerstwa naukowo-biznesowego – kreatywne narzdzia w programach nauczania;

c) opracowanie programów szkoleniowych i programów do przekwalifikowa – programy dla tradycyjnych lub kreatywnych profesjonalistów zaangaowanych w ycie akademickie i naukowe;

d) rozwijanie transgranicznych centrów mobilnoci kompetencyjnych ulokowanych w inkubatorach przedsibiorczoci oraz izbach przemysowych;

e) wspieranie decydentów politycznych w przyszych wytycznych dotyczcych wykorzystania potencjau midzyinstytucjonalnego do pobudzenia gospodarki regionalnej w regionie Morza Batyckiego i na zewntrz.

A zatem projekt opiera si na strukturze: 1) Rozumienia i Komunikacji; 2) Tworzenia poj, zbierania, nagrywania, analizy, syntezy i ledzenia; 3) Dowiedz si i zastosuj; 4) Wykorzystaj, przekszta w kapita i utrzymaj

 

Przewidywany czas trwania projektu: 36 miesice

Zatwierdzony budet: 1 583 075,00 Euro

Okres realizacji projektu: lipiec 2017 – lipiec 2020

ródo finansowania: Program Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk

Partnerstwo:

1. Lider projektu: Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (Niemcy)

2. PP2  ATI erc gGmbH education, research and furtherance of cooperations (Niemcy)

3. PP3  Season of Creativity e.V. (Niemcy)

4. PP4  Public institution Rietavas Tourism and Business Information Centre (Litwa)

5. PP5 Association Rietavas Women Employment Centre (Litwa)

6. PP6  Klaipeda Science and Technology Park (Litwa)

7. PP7  Media Dizajn (Polska)

8. PP8 Pomeranian Science and Technology Park(Polska)

9. PP9 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk (Polska)

10. PP10 Blekinge Institute of Technology (Szwecja)

Partnerzy stowarzyszeni:

 1. The German Association for Small and Medium-Sized Businesses (Niemcy)
 2. Steinbeis Research Center - Institute for Resource Development (Niemcy)
 3. Chamber of Industry and Commerce Schwerin (Niemcy)
 4. Lithuanian Confederation of Employers (Litwa)
 5. Rietavas Municipality Administration (Litwa)
 6. Westpomeranian Region (Polska)
 7. Elblg Chamber of Commerce (Polska)
 8. Blekinge Business Incubator (Szwecja)
 1. The Fund for Entrepreneurship Bornholm (Dania)
 2. Creative Business Cup (Dania)

 

Kontakt: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk; ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elblag Tel: +48 55 611 20 00 Fax: +48 55 611 20 01 Email: sekel@eurobalt.org.pl; www.eurobalt.org.pl

 

Pliki do pobrania:

Doczone pliki:Powrt na stron gwn projektu CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk