SB PIN - - South Baltic Public Innovators Network

Z przyjemnoci informujemy, i 12 padziernika 2016 decyzj komitetu Monitorujcego zaakceptowano do realizacji projektu SB PIN - South Baltic Public Innovators Network, w którym Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk bdzie penio rol partnera (szerszy opis w zaczeniu). Planowany termin realizacji projektu- stycze 2017.

W ramach drugiego konkursu Programu Interreg Poudniowy Batyk 2014-2020 zosta zatwierdzony do realizacji projekt, w którym Stowarzyszenie peni bdzie rol partnera. Aplikacja ta zostaa zarejestrowana pod numerem: "STHB.05.01.00-EN-0039/16". Obecnie trwaj prace zwizane z klaryfikacjami i przygotowaniem niezbdnej dokumentacji projektowej wymaganej do podpisaniu umowy kontraktowej. Dziki projektowi mamy szans zintensyfikowa wspóprac instytucji i organizacji samorzdowych i ich pracowników, lokalnych polityków w Regionie Poudniowego Batyku, w partnerstwie midzynarodowym z instytucjami ze Szwecji i Danii.

Celem projektu jest zwikszenie za porednictwem gmin uczestniczcych i innych organizacji midzynarodowej zdolnoci do wspópracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów.

Projekt ma na celu wspólne dziaanie i koncentracj na wzajemnych wyzwaniach w obszarach wymagajcych wspólnych dziaa rozwojowych. Celem projektu jest zwikszenie zdolnoci gmin i innych organizacji lokalnych i poszerzenie ich wiedzy oraz dowiadczenia w midzynarodowej wspópracy poprzez tworzenie sieci kooperacji podnoszcej zdolnoci do innowacji i stwarzania warunków, które uka korzyci z midzynarodowej wspópracy i dziaa w ramach sieci transgranicznych.

Partnerstwo:
LP:
Gmina Hässleholm - Biuro UE Direct Skania (Szwecja)
PP2: Gmina Køge (Dania)
PP3: Stowarzyszenie Gmin Euroregion Batyk (Polska)
PP4: Inkubator Krinova & Park Naukowy (Szwecja)
PP5: Centrum Strategii i Innowacji, Gmina Naestved (Dania)
Partner stowarzyszony 1: Stowarzyszenie wadz lokalnych Skanii (Szwecja)
Partner Stowarzyszony 2: Administracja Kultury Regionu Skanii (Szwecja)

O priorytetowa 5 - Zwikszanie zdolnoci wspópracy lokalnych podmiotów w obszarze Poudniowego Batyku w dziedzinie niebieskiego i zielonego wzrostu

Cel szczegóowy 5 - Poprawa zdolnoci wspópracy lokalnych podmiotów w obszarze Poudniowego Batyku poprzez ich uczestnictwo w sieci transgranicznej

Cel projektu: Zwikszenie za porednictwem gmin uczestniczcych i innych organizacji midzynarodowej zdolnoci do wspópracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów.

Efekty projektu: Lepsze zaangaowanie lokalnych spoecznoci i organizacji w sieci wspópracy transgranicznej. Projekt bdzie dy poprzez organizacje uczestniczce biorce udzia w sieci do wzrostu ich zdolnoci do realizacji projektów transgranicznych z udziaem midzynarodowych partnerów w dziedzinie niebieskiego i zielonego wzrostu, a take innych dziedzin o znaczeniu lokalnym.

Przewidywany czas trwania projektu: 24 miesice

Szacowany budet: ok 500.000 Euro

Data rozpoczcia projektu: stycze 2017

Opis sytuacji wyjciowej: Uczestniczce w projekcie organizacje zdaj sobie spraw z faktu, e istnieje wiele inicjatyw transgranicznych w obszarze Poudniowego Batyku oraz s wiadome koniecznoci uczestnictwa w nich. Niektóre z uczestniczcych gmin maj, na przykad, bliniacze miasta, ale niestety ta wspópraca ogranicza si czsto, tylko co najwyej do krótkich wizyt, które nie prowadz do rozwoju lokalnego lub wzmocnienia poczucia wspólnej tosamoci spoecznoci Poudniowego Batyku. Obecnie mona stwierdzi, i istnieje niewiele podmiotów lokalnych, które maja zdolno do uczestnictwa w projektach transgranicznych i inicjatywach majcych na celu rozwijanie jakoci wiadczonych usug. Lokalne podmioty, takie jak jednostki samorzdowe, firmy i lokalni usugodawcy w regionach objtych projektem stwierdzio trudnoci w angaowaniu si w projekty, które maj charakter midzynarodowej wspópracy. Wikszo projektów UE w obecnym okresie programowania wymaga od udziaowców w ich realizacji szerokiego partnerstwa. Niestety na tym etapie organizacjom brakuje zarówno kontaktów, dowiadczenia i wiedzy dotyczcej wspópracy z partnerami midzynarodowymi. Od momentu kiedy znaczna cze funduszy i programów bdcych przedmiotem zainteresowania gmin i innych czonków wymaga zaangaowania partnerów europejskich, istnieje potrzeba, aby znale sposoby, aby pomóc lokalnym podmiotom w uruchomieniu ich zasobów, tak aby byy w stanie uczestniczy we wspópracy transgranicznej.

Opis projektu: Samorzdy/wadze lokalne w regionach objtych projektem odkryy trudnoci w zarzdzaniu projektami, które maj charakter midzynarodowej wspópracy. Lokalne organizacje mimo i wykazuj zainteresowanie i maja pozytywny stosunek do wspópracy ponadnarodowej, s niejednokrotnie wykluczone z udziau w projektach finansowanych przez UE w wspólnotach (z kilkoma wyjtkami), dlatego te narodzia si potrzeba rozwoju szerokiego partnerstwa midzynarodowego i wzmocnienia wspópracy midzynarodowej. Ma ona na celu wspólne dziaanie i koncentracj na wzajemnych wyzwaniach w obszarach wymagajcych wspólnych dziaa rozwojowych. Celem projektu jest zwikszenie zdolnoci gmin i innych organizacji lokalnych oraz poszerzenie ich wiedzy i dowiadczenia w midzynarodowej wspópracy poprzez tworzenie sieci kooperacji podnoszcej zdolnoci do innowacji i stwarzania warunków, które uka korzyci z midzynarodowej wspópracy i dziaa w ramach sieci transgranicznych. Dziaania projektowe d do przygotowania uczestników do odpowiedniej alokacji dostpnych zasobów, w taki sposób aby zwikszy ich obecno we wspópracy transgranicznej i wdraaniu tematycznych programów transgranicznych, kursów, warsztatów, rozwoju midzynarodowej wiedzy przez uczestników, zdolnoci innowacyjnych i utworzenia wspólnej sieci. Projekt bdzie skutkowa popraw wydajnoci lokalnych jednostek we wspópracy midzynarodowej i doprowadzi gminy uczestniczce do rozwoju wspópracy i sieci transgranicznych w ramach programu INTERREG SB.

Grupa docelowa: Grup docelow projektu tworz kluczowe osoby, jeli chodzi internacjonalizacj w poczeniu z koordynatorami  unijnymi, urzdnikami i politykami zaangaowanymi w procesy rozwojowe/ projektowe, urzdnicy i politycy zaangaowani w rozwój niebieskim i zielonym obszarze. W duszej perspektywie, uczestnikami projektu bd gminy/samorzdy, jednak dla powodzenia projektu, gównym odbiorc wytworzonych treci bd miejscy urzdnicy i politycy, którzy bd stanowi centrum uwagi projektu.

Podsumowanie planu prac: Projekt SB PIN ma na celu przygotowanie lokalnych podmiotów do bardziej aktywnego uczestnictwa w sieci i projektach transgranicznych. Partnerzy uczestniczcy  w projekcie zorganizuj szkolenia dla wspólnego rozwoju umiejtnoci, gdzie uczestnicy z rónych regionów bd uczestniczy w minimum 8 warsztatach o nastpujcej treci:

- Zwikszenie lokalnych umiejtnoci dotyczcych rozwoju wspólnych projektów, potencjau innowacyjnego i dialogu midzykulturowego wród uczestników poprzez wymian dowiadcze i transfer wiedzy w ramach wspólnych warsztatów;

- Przygotowanie uczestników do alokacji dostpnych zasobów, w celu zwikszenia  zaangaowania w sieciach transgranicznych. W skrócie, wymiana dowiadcze w tym, jak zorganizowa i zintegrowa wspóprac midzynarodow dla rozwoju lokalnej polityki i/lub rozwoju organizacyjnego.

- Omówienie dziedzictwa, wspólnej tosamoci i kultury z uczestnikami w celu podniesienia wiadomoci i zainteresowania wspóln Batyck i jej tosamoci w celu sprostania wspólnym  wyzwaniom.
- Omówienie jak uczestnictwo i sieciowanie projektowe moe wpyn na decyzje i/lub polityki (regionalne, krajowe i UE), które maj wpyw na lokalne podmioty oraz ich rozwój.

Nastpujce pakiety robocze bd wdraane:

- WP 1 Zarzdzanie projektem wcznie z zarzdzaniem administracyjnym, ocen i budetem. Opracowanie metod wzmocnienia midzynarodowej ekspertyzy partnerów projektu poprzez wspólne wysiki internacjonalizacyjne,
- WP 2 Komunikacja rezultatów projektu;
- WP 3 Motyw niebieskiego wzrostu. Warsztaty, seminaria i dziaania sieciowe zwizane z dziedzin bkitnego wzrostu, takiego jak morska i przybrzena turystyka, ochrony wybrzey, innowacji w dziedzinie wody i monitoringu rodowiska.
- WP 4 Motyw zielonego wzrostu. Warsztaty, seminaria i dziaania sieciowe zwizane z zielonego wzrostem, takimi jak energia odnawialna, zarzdzania rodowiskowe, zielone konstrukcje, zrównowaona turystyka, zarzdzanie rolnictwem, ziemi i lasami
- WP 5 temat  age tourism – temat rozwoju turystyki osób starszych i miast przyjaznych wiekowi.
- WP 6 Rozszerzanie sieci transgranicznych.

Dokumenty strategiczne: Projekt jest ustrukturyzowany i w zgodnoci z priorytetami EUSBSR i krajowymi oraz odnosi si do wszystkich trzech gównych celów EUSBSR. Projekt ten czy i bdzie skutkowa tworzeniem sieci i relacji midzy innowacyjnymi osobami, organizacjami i forami w obszarze Poudniowego Batyku. Poprzez zwikszenie kompetencji, zdolnoci i kontaktów, realizacj innowacyjnych wspólnych pomysów sucych celom BSR. Projekt ten ma na celu rozwój  oraz udzia w ustanowieniu partnerstwa/sieci innowacji w zgodzie z celami EUSBSR. Poprzez uczestnictwo w sieciach transgranicznych, prawdopodobiestwo zaangaowania w projekty UE wzronie. Nacisk w nim zostanie pooony na cele EUSBSR poprzez ulepszona wydajno i ustalenie partnerstwa i sieci sucych sprostaniu wyzwaniom w EUSBSR. Projekt wesprze uczestniczce organizacje w realizacji ich celów i speni swoje zadania w odniesieniu do strategii UE 2020.

Contact persons:
LP: Municipality of Hässleholm  - EU office Skåne Nordost

Ludvig Einarsson EU-koordinator    mobil: 0451-26 71 55 / 0721-99 68 50
Ludvig.Einarsson@hassleholm.se websiede
www.hassleholm.se

Project Partner - Association of Polish Communes of Euroregion Baltic (Poland)
ul. Stary Rynek 25 82-300 Elblag Tel: +48 55 611 20 00   Fax: +48 55 611 20 01
Email: sekel@eurobalt.org.pl strona www.eurobalt.org.pl

Pliki do pobrania:

Doczone pliki:Powrt na stron gwn projektu SB PIN - - South Baltic Public Innovators Network

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk