CONTRA Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset

Project  CONTRA - COnversion of a Nuisance To a Resource and Asset

Interreg Baltic Sea Region Programme
Project Number: #R090

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, razem z partnerami z Niemiec, Polski, Danii, Estonii, Szwecji oraz Rosji oficjalnie rozpoczo realizacj projektu CONTRA dotyczcego zarzdzaniem materiaem morskim wyrzucanym na plae który jest okrelany wspóln nazw „odpady plaowe, czyli beach wreck” w regionie Morza Batyckiego.

Beach wreck, bd w naszym rodzimym jzyku „kidzina morska” jest materiaem organicznym, który jest wyrzucany na brzeg. Z jednej strony jest ona zarówno materiaem bogatym w skadniki odywcze, które zasilaj wydajno systemów wodnych jak np. zerwana trawa morska i brzowe algi. Z drugiej strony traktowany jest jak odpad i usuwany. Czsto take uwaa si, e jest to uciliwe i nieestetyczny element szpeccy nasze plae, a wadze przybrzene, szczególnie w kurortach turystycznych, s poddawane ogromnej presji, aby sprosta wymaganiom i usun te „odpady”. Obecne praktyki "sprztania play" s kosztowne dla lokalnych spoecznoci i czsto stwarzaj konflikt z dziaaniami majcymi na celu ochron rodowiska.

Celem projektu CONTRA (CONversion of a Nuisance To a Resource and Asset) jest skompilowanie szeroko istniejcej wiedzy potrzebnej do zrównowaonego zarzdzania odpadami plaowymi. W ramach projektu odbd si badania w 6 orodkach nadbatyckich, majce na celu okrelenie wpywu rodowiskowego, spoecznego i ekonomicznego usuwania tych odpadów. Stworzy to nowe szanse dla polepszenia sytuacji na plaach i ponownego wykorzystania tych „odpadów” w tym jako naturalnych nawozów, dodatków do wzbogacania gleby bio-char (biokarbonizatorów), algowych bio-pokry skadowisk odpadów z zebranego i przetworzonego materiau, czy ochron obszarów przybrzenych w tym wydm, produkcj biogazu lub poprawy jakoci wody.

Gównym celem Stowarzyszenia Gmin RP w ramach dziaa projektowych bdzie koordynacja dziaa po polskiej stronie granicy, w tym stworzenie lokalnej sieci Beach Wreck, skupiajcej zainteresowane podmioty i gminy. Odpowiedzialni równie bdziemy za stworzenie Zestawu przepisów i wymaga prawnych wystpujacych w krajach czonkowskich zawierajcych  ramy prawne i polityczne dotyczce obsugi i wykorzystania Beach Wreck.

W skrócie o projekcie:

CONTRA (Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset)

Zatwierdzony do realizacji i wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu UE Interreg Region Morza Batyckiego 2014-2010

Czas realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2021
Budet: 2.565.180,87 EUR ; dofinansowanie ze rodków EFRR 1.924.940,30 EUR

Partnerstwo: 14 partnerów z Niemiec, Polski, Danii, Estonii, Szwecji, Polski oraz Rosji (Obwód Kaliningradzki), 22 partnerów stowarzyszonych

Polskie partnerstwo: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, Politechnika Gdaska, Instytut Oceanologii PAN, Gmina Miasta Puck, Gmina Miasta Tolkmicko, Gdyskie Centrum Sportu, Gdaska Infrastruktura Wodocigowo-Kanalizacyjna, WFOiGW w Olsztynie, Gdaskie Wody Sp. Z o.o.

OPIS PROJEKTU

Sama nazwa projektu CONTRA, w wolnym tumaczeniu: „Batyckie Odpady Plaowe – zamiana uciliwoci na zasób i kapita” powie niewiele osobom postronnym. A projekt koncentruje si na problemie, który moe dotkn kadego, kto lubi od czasu do czasu przyjecha nad Batyk by wypocz i nacieszy si czyst pla. No wanie… czyst pla. Niestety nie zawsze tak jest. Morze bowiem, stale wyrzuca na brzeg resztki rolin i innych organizmów (i nie tylko). Fachowo nazywa si to „kidzina morska” (ang. Beach wreck). S to odpady organiczne np. trawa morska, brzowe algi, wodorosty, czasem – martwe ryby lub meduzy, resztki drzew, gazie itp. Z jednej strony – to materia biologiczny, który wzbogaca morze w skadniki odywcze, a z drugie strony – odpad, bardzo niepodany szczególnie w miejscowociach turystycznych. Lokalne wadze z takich miasteczek robi bowiem wszystko, by przycign turystów, a takie zwaowisko, delikatnie mówic, nieadnie pachncych resztek nie stanowi atrakcji. Jego usunicie te jest kosztowne, a dodatkowo – stwarza konflikt z wymogami ochrony rodowiska. Dla samorzdów dbanie o czysto pla, szczególnie po burzy czy sztormie, jest uciliwe i kosztowne. Tego typu odpady w duych ilociach gromadz si na plaach, tworzc cae zway gnijcych resztek. W kocowym etapie resztki te wracaj do wody morskiej w postaci brudnej zawiesiny, która skutecznie zniechca do korzystania z play i wody.

Z problemem tym mierz si waciwie wszystkie miasta i regiony nadmorskie lece nad Batykiem. Tak naprawd do koca nie ma jasnoci co z tym fantem robi. Sprzta? Zostawia? Jeli zbiera z pla, to co dalej z tym robi? Jak utylizowa? Gdzie jest ten punkt równowagi midzy wymogami ochrony rodowiska i morza, a gospodark czowieka (szczególnie turystyk)? Wiele takich i innych pyta staje przez partnerami projektu.

W ramach projektu CONTRA partnerzy chc po pierwsze sprawdzi jak wyglda obecnie stan wiedzy (w tym uregulowa prawnych) na temat zrównowaonego zarzdzania odpadami plaowymi, przetestowa niektóre rozwizania jak równie stworzy zestaw „narzdzi”, które uatwi rozwizywanie problemu.

 W 6 wybranych nadbatyckich orodkach zostan przeprowadzone  badania, majce na celu okrelenie jaki wpyw na gospodark lokaln, rodowisko i spoecznoci ma usuwanie tych odpadów, jednoczenie w ramach tych bada zostan przetestowane sposoby utylizacji i ich wykorzystania. Na przykad jako nawozów, dodatków wzbogacajcych gleb (biokaronizatory), algowych bio-pokry skadowisk odpadów, materiau wzmacniajcego teren wydm czy do produkcji biogazu lub poprawy jakoci wody.  Wyniki zostan uwzgldnione w opracowanym przez partnerów „zestawie narzdzi” (toolkit), który dotyczy bdzie metod i technik zarzdzania, recyklingu i wykorzystania odpadów plaowych. Da to moliwo wszystkim zainteresowanym samorzdom z terenów wybrzea Morza Batyckiego na sprawniejsze i bardziej skuteczne zarzdzanie plaami, a co za tym idzie – bardziej zrównowaony ruch turystyczny.

Jak wspomniaam, planowane jest 6 rónych dziaa – studiów przypadku, które okrel moliwoci, skutki, warunki wykorzystania kidziny morskiej. Bd to:

1/ Produkcja nawozów / produktów do uyniania gleby; (Niemcy)

2/ wykonalno karbonizacji vapo termicznej (czyli  sprawdzenie czy odpady te mog wzbogaca substancje organiczne w wgiel); (Niemcy)

3/ odpady plaowe jako materia kompostowy w bio-warstwach wysypiskowych w celu biologicznego utleniania metanu; (miasto Koge, Dania)

4/ Ochrona wybrzea (wydmy i piaszczysta ciana wydmowa) (Mierzeja Kuroska, Rosja)

5/ Wykorzystanie odpadów w procesie fermentacji beztlenowej (biogaz); (Kalmar, Szwecja)

6A/ Kompost w produkcji nawozów; (Swarzewo, Polska)

6B/ Analiza przepywu zanieczyszcze pochodzcych z gnijcych glonów morskich na plaach do strefy przybrzenej (Zatoka pucka, Polska)

Wane jest to, e w projekcie poczyli siy partnerzy z rónych sfer – samorzdowcy, instytucje badawczo-naukowe, organizacje i instytucje ochrony rodowiska, biznes. To otwiera nowe moliwoci dla dialogu i wspópracy midzy wadzami i komercyjnymi podmiotami, które zajmuj si przetwarzaniem bioodpadów. By moe uda si wypracowa takie rozwizania, które nie tylko pomog samorzdom utrzyma czyste plae w sposób nie naruszajcy równowagi rodowiskowej, ale równie pozwol na gospodarcze wykorzystanie tych odpadów.

Przez cay czas trwania projektu, a miejmy nadziej, e i po jego zakoczeniu, bdzie dziaa midzynarodowa sie interesariuszy. W ramach tej sieci zadbamy o wymian informacji, dowiadcze, promocj najlepszych rozwiza dotyczcych zarzdzaniem odpadami plaowymi.    

Zadaniem naszego Stowarzyszenia jest koordynacja dziaa projektowych podejmowanych po stronie polskiej, jak równie zebranie i opracowanie ram prawnych obowizujcych w przypadku zarzdzania odpadami plaowymi (beach wreck) w krajach regionu Morza Batyckiego. Chcemy by nasze gminy nadmorskie, nie uczestniczce bezporednio w projekcie równie otrzymay konieczne informacje i narzdzia, które pomog im lepiej, skuteczniej i z korzyci dla rodowiska naturalnego zarzdza takimi odpadami. Problem jest bowiem wspólny dla wielu nadmorskich miejscowoci, które jak na razie s pozostawione same sobie, i które w róny sposób próbuj sprosta zadaniu.

W rezultacie realizacji projektu zostan stworzone:
- narzdzia (dostpne dla wszystkich zainteresowanych) do nowoczesnego i zrównowaonego recyklingu problematycznych odpadów plaowych;
- wytyczne w zakresie pomocy gminom w codziennym zarzdzaniu plaami, które przynios najwiksze korzyci rodowiskowe i gospodarcze;
- midzynarodowa i interdyscyplinarna sie wsparcia i wymiany informacji midzy zainteresowanymi podmiotami
- zebrana i udostpniona informacja na temat trendów turystycznych i reakcji spoeczno-ekonomicznych dotyczcych beach wreck

Nasze Stowarzyszenie podjo wyzwanie i zaangaowao si w projekt CONTRA wanie z uwagi na uciliwo problemu dla wielu gmin nadmorskich, a poza tym – z uwagi na jego wpyw na jako wody Morza Batyckiego. Po to wanie stworzylimy w 2017 roku Grup ds. Wody zarówno na poziomie Stowarzyszenia, jak i na poziomie caego Euroregionu Batyk. Ochrona wód Morza Batyckiego (i szerzej – rodowiska RMB) jest jednym z priorytetów naszej organizacji. Tylko czc wysiki wszystkich pastw, regionów, miast i po prostu ludzi mieszkajcych wokó Batyku moemy skutecznie podejmowa wyzwania jakie s nam „rzucane” przez dzisiejsz Rzeczywisto. Jakie bdzie wynik naszych stara? O tym opowiemy Pastwu za 2,5 roku. I mam nadziej, e bdzie to historia z happy endem.

Wicej informacji o projekcie znajd Pastwo na:
- stronie projektu na Facebooku @ beachwrack.CONTRA
- stronie internetowej projektu https://www.beachwrack-contra.eu/

 

Pliki do pobrania:

Doczone pliki:

Powrt na stron gwn projektu CONTRA Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk