Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


GDASK - GMINA MIEJSKA

Adres: 80-803 Gdask, ul. Nowe Ogrody 8/12
Telefon: +48 58 323 60 00
E-mail: umg@gdansk.gda.pl
Strona www: www.gdansk.pl

GMINA MIASTA GDASKA

Stolica województwa pomorskiego zamieszkana przez 460 tys. mieszkaców, pooona nad Zatok Gdask. Liniowy rozwój miasta (w odrónieniu od tradycyjnego koncentrycznego) w duej mierze zdeterminowany zosta przez morsk lini brzegow oraz morenowe uksztatowanie terenu - podzia miasta na 2 tarasy dolny i górny. Na dolnym tarasie wyrónia si nie jedno, a 3 centra miejskie: ródmiecie – centrum historyczne i administracyjne, Wrzeszcz – centrum handlowo-usugowe oraz Oliw - centrum historyczne, usugowe. Na górnym tarasie miejskim intensywnie rozwija si od wielu lat budownictwo mieszkaniowe, co przyczynio si utrzymaniu liczby mieszkaców miasta. 

Gdask stanowi najwikszy orodek miejski Polski pónocnej i gówny port w regionie Batyku. Ley na skrzyowaniu szlaków morskich ze Skandynawii i Europy Zachodniej, dróg ldowych i linii kolejowych prowadzcych w gb Polski oraz dalej do poudniowej, wschodniej i zachodniej Europy. Podstawowymi elementami ukadu transportowego s: port lotniczy, port morski, linia kolejowa E-65/CE65, autostrada A1 oraz drogi ekspreso­we S6 i S7.

Gospodarka Gdaska, zarówno pod wzgldem zatrudnienia, jak te kreowanej wartoci, ma orientacj usugow, przy zachowaniu silnej pozycji niektórych gazi przemysu. Do sektorów szczególnie rozwinitych zalicza si m.in. turystyk, bran stoczniowo-portow oraz petrochemiczn, a uzupeniane s przez prnie rozwijajce si sektory, takie jak: energetyczny, biotechnologiczny oraz ICT. Szczególnego znaczenia nabiera w ostatnich latach sektor logistyczny z zapleczem produkcyjno-magazynowym.

Obszar Metropolitalny Gdask-Gdynia-Sopot jest najwikszym w Polsce pónocnej orodkiem akademickim, gdzie funkcjonuj 23 wysze uczelnie ksztacce 100 tys. studentów, a liczba absolwentów przekracza 26 tys. osób rocznie. Unowoczeniana i rozbudowywana baza edukacyjna na kadym szczeblu nauczania oraz poszerzane spektrum dostpnych kierunków ksztacenia czyni z Gdaska metropolitalne centrum owiatowe.

Walory przyrodnicze (nadmorskie pooenie, piaszczyste plae) i zabytkowe miasta (m.in. historyczne centrum miasta, Konkatedralna Bazylika Mariacka, uraw, Ratusz Gównego Miasta, Park Oliwski z Katedr Oliwsk) oraz jego bogata historia (miejsca historyczne: Westerplatte, tereny Stoczni Gdaskiej - Europejskie Centrum Solidarnoci), a take Jarmark w. Dominika sprawiaj, e Gdask jest co roku odwiedzany przez okoo 2 mln turystów. Coraz czstszym powodem przyjazdu do Gdaska turystów krajowych i zagranicznych jest udzia w masowych imprezach o charakterze sportowym i kulturalno-rozrywkowym, które organizowane s na nowoczesnych obiektach sportowych i widowiskowych, m.in. na stadionie w Gdasku - Letnicy i hali widowiskowo-sportowej na granicy Gdaska i Sopotu.

ГМИНА ГОРОДА ГДАНЬСК

Столица Поморского Воеводства, в которой живут 460 тыс. жителей, Расположенный над Гданьским Заливом. Линейный город (в отличие от традиционного Радиально-кольцевой планировки), в значительной мере формировался благодаря морской береговой линии и моренному рельефу – разделение города на две террасы, нижняя и верхняя терраса. В нижной террасе отделяется не одно, но три центры города: центр города – исторический и административный центр, Вжещ - торгово-услуговый центр и Олива – исторический и услуговый центр. В верхней террасе, интенсивно развивается домостроение, которое причиниться к поддержанию числа жителей.

Гданьск – это самый большой город северной Польшы и главный порт в регионе Балтики. Находится на перекрестке морксих путей из Скандинавии и Западной Европы, пути сообщения и железных дорог, которые ведут в глубь Польши и далее к южной, восточной и западной Европе. Основные элементы транспортой системы это: аэропорт, порт, железная дорога Э-65/ЦЭ65, автострада А1, а также скоростные дороги С6 и С7.

Хозяйство города, по отношению к трудоустройству и ценности, развивается к сфере обслуживания, в которой существует сильная часть промышленности. К особенно размотанным секторам, относятся в частности туризм, портовая и нефтеперерабатывающая отрасль, которые дополняют секторы такие как: энергетический, биотехнологический, а также ICT. Особенного значения в последные годы, набирает логистический сектор с производственно-складской пазухой. Обширность метрополии Гданьск-Гдыня-Сопот это самый большой академический центр Соверной Польшы, где функционируют 23 институты, которые изорщают 100 тыс. студентов, а число выпускников перевышает 26 тыс. людей в году. Модернизированная и дополняемая эдукацонная база на каждом уровне обучания, а также дополняемое полоса частот доступных курсов, делают из Гданьска метрополитарный и эдукацонный центр.

Природные качества (расположение города у моря, песчаные плажи) и исторические городы (между прочим исторический центр города, Кафедральный Мариацкий собор, Журав, ратуша главного города, Оливский парк с Оливской Кафедрой) а также его богатая история (исторические места: Вестерплатте, территория Гданьской верфьи – Европейский центр Солидарности), а также Ярмарка Святого Доминмка делают, что Гданьск в каждом году посешает около 2 000 000 туристов. Чаще всего, причиной приезда в Гданьск туристов из Польшы и из заграницы это участие в массовых мероприятиях о спортивном или культурно- развлекательном характере, которые организованы в современных спортивных и зрелищных зданиях, между прочим на стадионе в Гданьску – Летницы и спортзале на границе Гданьска и Сопота.

MUNICIPALITY OF THE CITY OF GDASK

Capital of the Pomorskie Voivodship with a population of 460,000, located by the Bay of Gdask. The city’s linear development (in contrast to typical concentric urban development) was largely determined by the line of the seacoast and the moraine topography with the city being divided into two terraces: upper and lower. The lower terrace has not one, but three urban centres: the historical and administrative City Centre (ródmiecie), Wrzeszcz – a centre for shopping and services and Oliwa – a historical and service centre. The upper terrace has had intense housing development for many years, which helped to maintain the city’s population. 

Gdask is the largest urban centre in northern Poland and the main port in the Baltic region. It lies at  the crossroads of maritime routes from Scandinavia and Western Europe, land routes and railway lines leading into the heart of Poland and further to Southern, Eastern and Western Europe. The primary elements of the transport system are: the airport, the seaport, the E-65/CE65 railway line, the A1 motorway and express roads S6 and S7.

Gdask’s economy, both in terms of employment and in terms of value creation, is service-oriented, while maintaining a strong standing of certain branches of industry. Especially well-developed sectors include tourism, the shipyard, port and petrochemical industries, complemented by such dynamically developing sectors as: the electric power and biotech industries and ICT. In recent years, there is a growing importance of the logistics sector together with an industrial and storage hinterland.

The Gdask-Gdynia-Sopot Metropolitan Area is northern Poland’s largest academic centre with 23 universities and colleges educating 100,000 students, and the number of graduates is over 26,000 each year. The constantly modernised and developed educational base at every level of learning and the expansion of the range of the fields of studies make Gdask the metropolitan area’s centre of education.

The city’s natural (seaside location and sandy beaches) and historical attractions (including the historical city centre, St Mary’s Church, the Medieval Crane, the Main Town Hall, Oliwski Park with Oliwa Cathedral) and its rich history (with historical sites such as: Westerplatte, the Gdask Shipyard area with the European Solidarity Centre), and St Dominic’s Fair attract some 2 million tourists to Gdask each year. More and more tourists from Poland and abroad come to Gdask for large sports, cultural and entertainment events held in state-of-the-art sports and entertainment facilities, such as the stadium in Gdask - Letnica and the sports and entertainment hall on the border between Gdask and Sopot.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk