Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


SZTUTOWO - GMINA WIEJSKA

Adres: 82-110 Sztutowo, ul. Gdaska 55
Telefon: +48 55 247 81 51
E-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl
Strona www: www.sztutowo.pl

GMINA SZTUTOWO

Nadmorska Gmina Sztutowo jest niezwykle urokliw gmin o wspaniaych walorach turystycznych. W caoci znajduje si na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wilana" oraz w jego otulinie, stanowicej pónocny skraj uaw Wilanych. Gmina Sztutowo pooona jest w pobliu drogi krajowej nr 7, czcej Trójmiasto z Warszaw. Pooenie u nasady Mierzei Wilanej umoliwia dogodn lokalizacj dla dziaalnoci gospodarczej, a zarazem atwe poczenia transportowe z Trójmiastem, Elblgiem oraz z Nowym Dworem Gdaskim i Malborkiem. Gmina Sztutowo znajduje si w obszarze funkcjonowania Zielonych Puc Polskich, wyrónia si bogatymi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi oraz bioklimatycznymi, korzystnymi dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Dlatego te gmina szczególn dbao przywizuje utrzymaniu waciwego stanu rodowiska naturalnego.

W sezonie letnim Gmina Sztutowo staje si turystycznym kurortem. Wspaniae, czyste, szerokie i bezpieczne plae s idealnym miejscem kpieli morskich i sonecznych. Jest tu bogata baza gastronomiczna i noclegowa. Dobrze zagospodarowany teren w pasie nadmorskim oraz wiele atrakcji na samej play sprawia, e pobyt u nas jest cudownym relaksem. Odbywa si tu take wiele atrakcyjnych imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym. Dodatkow atrakcja i naturalnym skarbem Gminy Sztutowo jest – bursztyn. Wród spienionych fal rozbijajcych si o zote wybrzea ukrywa si ten surowiec. Bursztyn jest cenionym surowcem do produkcji biuterii  i ozdób, posiada take waciwoci lecznicze.  
Gmina Sztutowo posiada bardzo dobrze rozbudowan baz sportow i rozrywkow.

Na terenie Gminy prnie dziaa Boisko Orlik w Sztutowie, boisko trawiaste w Sztutowie i Ktach Rybackich oraz 3 nowoczesne boiska wielofunkcyjne i liczne place zabaw. Jedn z najnowszych inwestycji naszej Gminy jest port jachtowy  nad Zalewem Wilanym w Ktach Rybackich oraz przysta eglarska nad Wis Królewieck w Sztutowie.

PODSTAWOWE DANE:

Gmina Sztutowo jest gmin wiejsk pooon w województwie pomorskim, powiat nowodworski.  Powierzchnia gminy obejmuje 11.153 ha, liczba mieszkaców wynosi 3687 (dane z czerwca 2016r.). Podstaw egzystencji mieszkaców w wieku produkcyjnym jest praca w usugach  zwizanych w duym stopniu z turystyk, rolnictwem oraz ryboówstwem.

Gównym celami strategicznymi Gminy s:

 • Realizacja dziaa w kierunku umiejtnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i istniejcej bazy turystycznej,
 • Stworzenie warunków do budowy i modernizacji caorocznej infrastruktury turystycznej,
 • Kontynuacja dziaa w kierunku rozbudowy infrastruktury technicznej i  okoo turystycznej,
 • Przygotowywanie terenów pod potrzeby potencjalnych inwestorów.

Atuty Gminy Sztutowo:

 • Blisko do aglomeracji trójmiejskiej oraz Malborka i Elblga
 • Dobre poczenie z Tras Warszawa – Gdask i autostrad A1. Najblisze „morze” dla caej wschodniej i rodkowej Polski
 • Warunki terenowe umoliwiajce caoroczny aktywny wypoczynek: eglarstwo, wdkarstwo, jazda rowerowa, grzybobranie, obserwacje ornitologiczne, zbieranie bursztynu, nordic walking, jazda konna
 • Nowy port jachtowy w Ktach Rybackich i  przysta eglarska nad Wis Królewieck w Sztutowie
 • Wolne tereny pod inwestycje z brany turystycznej oraz innych

ГМИНА ШТУТОВО

Приморская гмина Штутово – это чрезвычачно прекрасная гмина, у которой чудесные туристические достоинства. Целая гмина помещается на территории Пейзажного заповедника «Mежея Висляна» и его окрестности, которая становит северный край вислинских жулав. Гмина Штутово расположена поблизости государственной дороги номер 7, которая скрепляет Трехградье с Варшавой. Местонахождение у базы Висляной Межеи становит хорошее расположение для экономической деятельности и простые пути сообщения, которые скрепляют эту гмину с Трехградьем, Эльблонгом, а также с Новым Двором Гданьским и Мальборком. Гмина Штутово помещается в пространстве, в котором функционируют «Зеленые легкие Польши», выделяться богатыми природно-пейзажными и биоклиматическими достоинствами, которые корыстные для развития туризма. Поэтому, гмина чрезвычайно заботиться о окружающей среде и ей правильной состоянии.

В летнем сезоне, Гмина Штутово – это туристический курорт. Хорошее, чистые, широкие и безопасные пляжи – это идеальное место для морского и солнечного купания. Здесь находится богатая гастрономическая и ночлежная база. Хорошо освоенная территория в приморском районе и много аттракционов на пляже справляет, что пребывание у нас – это чудесное расслабление. Здесь имеют место  много интересных культурно-развлекательных мероприятий. Прибавочном аттракционом и натуральным сакравищем гмины Штутово яавляется янтарь. Среди взмыленных волн, которые разбиваются о золотые побережья, скрывается это сырье. Яантарь – это ценное сырье для производства бижутерии и украшений и у него также целебность. У гмины Штутово очень хорошо развитая спортивная и развлекательная база.

На территории гмины находится спортплощадка «Орлик» в Штутове, травянистая спортплощадка в Штутове и Катах Рыбацких и три современные, многофункциональные спортплощадки, а также много детских площадок. Одна из новейших инвестиций нашей гмины – это яхтенный порт при Висланском Заливе в Катах Рыбацких и пристань парусных лодок при Висле Крулевецке в Штутове.

Основные информации:

Гмина Штутово это сельская гмина, которая расположена в поморском воеводстве, в новодворском повете. Поверхность гмины занимает 11,153 га, число жителей – это 3687 (информации из июня 2016). Основой существования жителей в производственном возрасте является  работа в сфере обслуживания, которая существует в большой зависимости от туризма, сельского хозяйства и рыболовства.

Главные стратегические цели гмины это:

 • Осуществление действий в направлении умелого использования природных запасов и существующей турбазы.
 • Создание условий к строительству и модернизации круглогодичной туристической инфраструктуры.
 • Продолжение действий в направлении расширении технической и туристической инфраструктуры.
 • Подготовление местностей под потребности потенциальных инвесторов.

Активы гмины Штутово:

 • Близость к Трехградной агломерации и Мальборка и Эльблонга.
 • Хорошее соедининение с маршрутом Варшава - Гданьск и автострадой А1. Наиболее близкое море для всей восточной и средней Польши.
 • Местные условия позволяющиие на  круглогодичный, активный отдых: Парусный спорт, ужение, катание на велосипеде, тихая охота, орнитологические наблюдения, собирание янтаря, нордик волкинг, верховая езда.
 • Новый яхтенный порт в Катах Рыбацких и пристань парусных лодок при Висле Крулевецке в Штутове.
 • Территория под капиталовложения по туристических и дригих отрасли.

Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk