Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


SZTUM - GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
Telefon: +48 (055) 640 63 03
E-mail: sztum@sztum.pl
Strona www: www.sztum.pl

Gmina Sztum

Liczca 181 km2 gmina Sztum ley w pónocno- zachodniej czci Pojezierza Iawskiego woj. pomorskie i charakteryzuje si szczególnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. W rodkowej czci gminy znajduj si jeziora: Sztumskie, Barlewickie, Biae i Parleta (dzikie jezioro pooone w lesie z niezliczon iloci ptactwa wodnego i niesamowitym mikroklimatem). Miasto otaczaj lasy (pow. 4458 ha) z du iloci zwierzyny ownej (rewir dewizowy) i bogatym runem lenym. Krajobraz pojezierny oraz pooenie w dolinie Wisy, czyni gmin atrakcyjnym terenem wypoczynku i rekreacji. Posiada piesze szlaki turystyczne, oraz ley na trasie midzynarodowego szlaku rowerowego-R1. Na terenie gminy mona aktywnie wypoczywa w wielu kwaterach agroturystycznych, pooonych w atrakcyjnych miejscach, oraz korzysta z kpielisk, wypoyczalni sprztu wodnego, pól namiotowych, kortów tenisowych, boisk i stadionu.

Dostpno komunikacyjna

Dodatkowym walorem Sztumu jest jego dobre pooenie komunikacyjne: obecne i projektowane, Sztum bowiem ley na trasie komunikacyjnej drogi krajowej Nr 55 z Nowego Dworu Gdaskiego do Stolna (w pobliu Torunia), posiada zatem dobre poczenie komunikacyjne z Gdaskiem (odlego 75 km), Gdyni (prom do Szwecji), Toruniem. Przy granicy gminy przebiega autostrada A-1.

W odlegym o 14 km Malborku znajduje si duy wze kolejowy na trasie Warszawa - Gdask. Stacja PKP w Sztumie posiada bocznic kolejow z moliwoci swobodnego przeadunku towarów.

Odlegoci jakie dziel Sztum od waniejszych miast, wynosz:
Malbork – 14 km, Stegna (Morze Batyckie) – 54 km, Elblg – 45 km, Gdask – 69 km, Kwidzyn – 23 km, Toru – 126 km, Warszawa – 272 km, Berlin – 489 km, Kaliningrad – 150 km.

Штум

У гмины Штум 181 км². Она находится в северо-западной части Илавецкого поозерья в Поморском воеводстве и она характеризуется чрезвычайными природными и ландшафтными активами. В средней части гмины находятся озера: Штумске, Барлевицке, Биале и Парлета (дикое озеро расположеное в лесе с несчетным числом водных птиц и чрезвычайным микроклиматом). Город окружают леса (поверхность 4458 га) с большим количеством дичи и богатым подземным ярусом леса. Пейзажи  и распложение в долине Вислы делают из гмины хорошую территорию для отдыха. У гмины туристические шлаки и она находится на трассе международного велосипедного шлака Р1. На территори гмины можна активно отдыхать в многих агротуристических базах, которые находится в прекрасных местах и пользоватся купальнями, прокатом водных развлечений, кемпингами, теннисными кортами, спортплощадками и стадионами.

Коммуникационная доступность

Прибавочном активом Штума является его хорошее коммуникационное расположение: нынешнее и проектированное, потому что, Штум находится на трассе коммуникационной государственной дороги №55 из Нового Двора Гданьск в Столн (недалеко от Торунья), и у него хорошая коммуникационная связь с Гданьском (дистанция – 75 км), Гдыню (паром в Швецию) и Торуни. При границе гмины располагается автострада А1.

В Мальборке, который находится в 14 км от Штума, находится большой железнодорожный узел на трассе Варшава – Гданьск. У Станции PKP в Штуме боковой путь с возможностью свободной перегрузки товаров.

Расстояния Штума от важнейших городов – это:
Мальборк - 14 км, Стегна (Балтийское море) – 54 км, Эльблонг – 45 км, Гданьск – 69 км, Квидзин – 23 км, Торунь – 126 км, Варшава – 272 км, Берлин – 489 км, Калининград – 150 км.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk