Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


ELBLG - GMINA MIEJSKA

Adres: 82-300 Elblg, ul. cznoci 1
Telefon: +48 55 239 30 00
E-mail: umelblag@umelblag.pl
Strona www: http://www.umelblag.pl

MIASTO ELBLG (ok.128 tys. mieszkaców) - miasto powiatowe pooone w pónocnej czci Polski, w województwie warmisko-mazurskim. Ley nad rzek Elblg, czc jezioro Druno z Zalewem Wilanym. Miasto ley na styku dwóch krain geograficznych: depresyjnych uaw Wilanych, przypominajcych krajobraz Holandii oraz Wysoczyzny Elblskiej, która pocita jarami wznosi si nad wodami Zalewu Wilanego. Elblg ley przy trasie z Warszawy do Gdaska oraz z Europy Zachodniej do Kaliningradu (Rosja) i pastw nadbatyckich.

Elblg jest dynamicznie rozwijajcym si miastem grodzkim, orodkiem przemysowym, akademickim i kulturalnym, atrakcyjn baz wypadow dla turystów.

Elblg to jedno z najstarszych miast w Polsce. Jest pooone na granicy dwóch malowniczych krain – Wysoczyzny Elblskiej i uaw Wilanych. Swój pocztek bierze w 1237 roku od niewielkiego grodu zbudowanego przez Krzyaków na wyspie u ujcia rzeki Elblg.

Osada bardzo szybko si rozwijaa za spraw handlu morskiego, prowadzonego przez naturalne przejcie morskie na dzisiejszej Mierzei Wilanej. O tym jak wanym orodkiem handlowym by Elblg wiadcz dzisiaj bogate zbiory archeologiczne elblskiego muzeum.

W poowie XV wieku elblanie wypdzi krzyaków z miasta, a nastpnie zoyli hod królowi polskiemu Kazimierzowi Jagielloczykowi. Wedug postanowie Pokoju Toruskiego koczcego wojn trzynastoletni w 1466 Elblg przyznano Polsce. Prób odbicia miasta udaremni krzyakom legendarny piekarczyk, którego posta znajdziemy dzisiaj na starówce przy Bramie Targowej.

Przeom XVI i XVII wieku to zoty okres w dziejach miasta. Wówczas cay polski eksport i import przechodzi przez port elblski. Miasto w granicach Rzeczpospolitej funkcjonowao przez okoo 300 lat, a do pierwszego rozbioru w roku 1772. Ponownie stao si polskim miastem w 1945 roku.

Stare Miasto Elblga po II wojnie wiatowej zostao niemal cakowicie zniszczone. Wród niewielu zachowanych zabytków architektonicznych, znajdziemy XIV-wieczn ciek kocieln – wsk uliczk pomidzy kamienicami z ceglanymi kami. Jedyny taki zabytek w Polsce.

Od ponad 30 lat starówka si odradza. Rozwija si baza hotelowa i gastronomiczna. Na miejscu redniowiecznych fundamentów budowane s kamienice nawizujce do starej architektury. Kad budow poprzedzaj prace archeologiczne, dlatego Elblg jest jednym z najlepiej przebadanych archeologicznie miast w Europie.

W sercu starówki swój pocztek ma Kana Elblski – jedyna na wiecie dziaajca droga wodna z systemem pochylni i luz, dziki którym statki pokonuj blisko 100-metrow rónic poziomu terenu. XIX-wieczny zabytek hydrotechniki do dzi budzi podziw, a przeprawa nim dostarcza niezapomnianych wrae. Miasto stanowi take wany element Midzynarodowej Drogi Wodnej E70 i jest idealn baz dla eglarzy.

Jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Elblgu, Katedra pw. w. Mikoaja, moe poszczyci si najwysz wie kocieln po prawej stronie Wisy (97 m). Z wiey katedry rozpociera si widok na panoram miasta i okolic. Wejcie na wie zajmuje okoo 20 minut. Std przy sprzyjajcej pogodzie dostrzec mona zamek w Malborku, Mierzej Wilan, Wysoczyzn Elblsk i rezerwat ptaków wodnych na jeziorze Druzno.

Drugim, najbardziej charakterystycznym zabytkiem Starego Miasta jest Brama Targowa.
W przeszoci stanowia fragment umocnie miejskich. Z najwyszej kondygnacji obiektu roztacza si panorama caego miasta.

Elblg to równie wany punkt na artystycznej mapie Europy. A to za spraw metalowych form przestrzennych, które powstaway w ramach Biennale Form Przestrzennych. Na terenie miasta znajduje si okoo 60 rzeb, dziki którym Elblg sta si otwart galeri sztuki i jest miastem z najwiksz liczb rzeb nowoczesnych w przestrzeni miejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkaca

Bdc w Elblgu warto odwiedzi Muzeum Archeologiczno-Historyczne. To jedno z najnowoczeniejszych i zaskakujcych muzeów w Europie, które w swoich zasobach ma wiele unikalnych eksponatów.

Ciekawym miejscem jest równie Centrum Sztuki Galeria EL mieszczca si w dawnym kociele dominikaskim z XIII w., obok którego zachoway si fragmenty ruin zabudowa klasztornych. Na cianach znajduj si kilkusetletnie epitafia, a na posadzkach le dawne pyty nagrobne.

W miecie s bardzo dobre warunki do uprawiania rekreacji. W Parku Miejskim Baantarnia – na 30 kilometrach szlaków mona uprawia piesze wdrówki, nordic walking, jedzi rowerem. Góra Chrobrego to najwysze wzniesienie w miecie. Przy dobrej pogodzie mona std dostrzec wody Zalewu Wilanego. Zim Góra Chrobrego staje si centrum sportów zimowych - wycigi orczykowe, owietlony stok, trasy narciarskie opiniowane przez GOPR, trasy narciarstwa biegowego, snowpark sprawiaj, e mionicy biaego szalestwa znajd tu doskonae warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. Latem dziaa tu park linowy.

Elblg wi umowy partnerskie z 17 miastami zagranicznymi. W Europie Zachodniej s to: Leer w Niemczech (2001); Ronneby w Szwecji (1991); Compiegne we Francji (2002) i Hrabstwo Wiltshire w Wielkiej Brytanii (2000).

Elblg prowadzi wspóprac take  z miastami w Europie Wschodniej: Kaliningradem i Batyjskiem (1994), Nowogrodem Wielki (2014) w Federacji Rosyjskiej; Nowogródkiem (1995) i Grodnem (2004 – List Intencyjny)  na Biaorusi; Druskiennikiami na Litwie (1996);  Liepaj (1991) na otwie; Tarnopolem (1992) na Ukrainie; Narw (2006) w Estonii.  Miastami bliniaczymi Elblga s równie: Coquimbo w Chile(1995);  Baoji (1997) i Laibin (2011) w Chinach i Tainan na Tajwanie (2004).

Gówne obszary wspópracy z miastami partnerskimi to wymiana dowiadcze samorzdowych, a take wymiana modzieowa, kulturalna i sportowa.

Город Эльблонг (около 128 тыс. жителей) - Повятовый город, расположен в северной части Польши в Варминьско-Мазурском воеводстве. Город расположен на реке Эльблонг, которая соединяет Озеро Дружно с Вислинским заливом. Эльблонг расположен также на стыке Вислинских жулавов, которые напоминают ландшафты Голландии и Эльблонгской возвышенности, которая возвышаться над водами Вислинского Залива. Находится в пути из Варшавы в Гданьск и из Западной Европы в Калининград (Россия) и Надбалтийский государств.

Эльблонг это важный промышленный, административный и культурный центр и хорошая туристическая база.

Эльблонг это один из самых старых городов в Польше. Он расположен на стыке Эльблонгской возвышенности и Вислинских жулавов. Основан в 1237 году на месте более древнего, тевтонского города на острове у устья реки Эльблонг.

Селение очень быстро розвивалось благодаря морской тарговке, которая управляна была через натуральный морский перевал на сегодняшей Балтийской косе. Об этом, что это было очень важное тарговое средоточие, можна узнать из богатых архологических коллекций в музее в Эльблонге.

В плолвине XV века жители Эльблонга выгнали из города тевтонцев, а потом сделали дань польскому королю Казимиру IV. По решении торуньского мира, который кончил войну в 1466 Эльблонг стал присоединен к Польше. Попытку отбития города прекратил легендарный пекарь, которого облик можно найти на площади старого города при Тарговых Воротах.

Перелом XVI и XVII века это золотая пора в истории города. Тогда целый польский экспорт и импорт переходил через порт в Эльблонге. Город в границах Речи Посполитой, функционировало около 300 лет, аж к первому разделу в 1772.  Опять стал польским городом в 1945.

Площадь старого города Эльблонга позле Великой Отечественной войны, стала почти полностью разрушена. Среди немногих сохраненных архитектонических памятников старины, можна найти церковную тропинку из XIV века. Это узкая уличка среди каменных домов с кирпичными арками, в Польше находится только одна такая достопримечательность.

От 30 лет площадь старого города перерождается. Развивается гостиничная и гастрономическая база. Вместо средневековых фундаментов строятся многоквартирные домы которые напоминают эти со старой архитектуры. Каждую стройку предшествуют археологические работы, поэтому Эльблонг это один из наиболее освидетельствованных городов в Европе.

В центре площади старого города начинается Эльблонгский канал - единственная в мире действующая водная дорога у которой работает система стапеля и шлюз, благодаря которой суда могут проплыть 100 метровое различие уровня территории. Гидротехническая достопримечательность из XIX века до сих пор вызывает возхищение, а переправа доставляет незабвенные впечатления. Город становит также важный элемент водных пути международного значения Э70 и это идеальная база для любители парусных лодок.

Один из наиболее старых сакральных объектов в Эльблонге, Кафедра св. Николая, может похвалиться высочайшую церковную башней с лицевой стороны Вислы (97 м). С этой башни можна увидеть панораму города и окрестностей. Восход на башню занимает около 20 минут.

Второй наиболее известная достопримечательность площади старого города это Тарговые Ворота. В прошлом представляла собой фрагмент городских закреплений, из ее наиболее высокого места можна увидеть панораму города.

 Эльблонг это тоже важный пункт на артистической карте Европы, благодаря металлическим пространственным формам, которые сделано в рамках Biennale Form Przestrzennych. На территории города находится около 60 изваяний, благодаря которым Эльблонг стал открытой артистической галерей и городом у которого больше всего изваяний в городском пространстве в переведении в одного жителя.

Будучи в Эльблонге стоит посетить Историко-археологический музей. Это один из более современных музеи в Европе, у  которого много уникальных экспонатов.

Интересным местом является также Центр Исскуства Галерея EL, которая находится в в прежней доминиканской церкви из XII века, мимо которого повели себя фрагменты развалин монастырских построек. На стенах можно найти имеющие несколько сот лет эпитафии, а на полах находятся встроенные старые нагробные плиты.

В городе существуют хорошие условия для отдыха. В Городском Парке Бажантария – это 30 км шлаков, где можна заниматься пешим туризмом, нордик валкингом или катанием на велосипеде. Гора Хроброго это наиболее высокое возведение в городе. При хороших погодных условиях можна увидеть Висланский Залив. Зимой Гора Хроброго это центр зимних видов спорта - освещённый горнолыжный склон, безопасные горнолыжные трассы проверенные службой GOPR, трассы для катания на беговых лыжах и сноупарк делают, что любители зимних видов спорта найдут хорошие условия чтобы заниматься сноубордом и катанием на лыжах. Летам здесь работает Веревочный парк.

У Эльблонга 17 сделок с зарубежными городами. В Западной Европе это: Леер в Германии (2001); Роннебы в Швеции (1991); Цомпегнэ во Франции (2002) и Графство Уилтшир в Великобритании.

Эльблонг сотрудничает также с городами в Восточной Европе: Калининград и Балтийск (1994), Великий Новгород (2014) в России; Новогрод (1995) и Гродно (2004) на Беларуси, Друскиенники в Литве (1996); Лиепая в Латвии; Тернополь на Украине, (1992), Нарва в Эстонии (2006); города близнецы Эльблонга это также: Кокимбо в Чили (1995); Баодзи и Лайбин в Китае и Тайнань в Тайване (2004).

Главные пространства сотрудничества это: обмен автономических опытов, а также молодежный, культурный и спортивный обмен.


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk