Gminy Czonkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk


ELBLG - GMINA WIEJSKA

Adres: 82-300 Elblg, ul. Browarna 85
Telefon: 55 234 18 84
E-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Strona www: http://www.gminaelblag.pl/

GMINA ELBLG pooona jest w Powiecie Elblskim, na pograniczu dwóch mezoregionów - uaw oraz Wysoczyzny Elblskiej, w ssiedztwie jeziora Druno. Zachodnia granica gminy jest jednoczenie czci granicy pomidzy województwem warmisko-mazurskim, a pomorskim. Pooenie Gminy, dogodne poczenie komunikacyjne, rozwijajca si baza noclegowa i gastronomiczna, nieskaone rodowisko, wynikajce z oddalenia od aglomeracji przemysowych sprawiaj, e jest to doskonae miejsce na wypoczynek.

DANE STATYSTYCZNE: Gmina Elblg jest gmin wiejsk. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 192 kmi zamieszkuje j ok. 7061 osób. Z uwagi na specyfik geograficzn - tereny depresyjne uaw - na terenie gminy znajduje si 26 ha wód stojcych oraz 1541ha wód pyncych (w tym jez. Druno). Warunki glebowe sprzyjaj produkcji rolnej. Gmina nie posiada swojego naturalnego centrum, a Urzd Gminy jest zlokalizowany w obrbie Miasta Elblg - ssiadujcej z gmin Elblg gminy miejskiej o tej samej nazwie. Terytorium gminy w znacznej czci stanowi wic otoczenie miasta. Gmina szczyci si take specyficznym rodowiskiem kulturowym, bdcym czci tradycji osadnictwa holenderskiego na obszarze uaw Wilanych.

Jednostkami pomocniczymi w Gminie Elblg s soectwa i osiedla, stanowice samorzd mieszkaców wsi.
Mamy 24 soectwa (Adamowo, Cieplice, Czechowo, Duyna – Klepa, Druno, Gronowo Górne-Nowe Pole, Janowo, Kazimierzowo, Kpa Rybacka, Kpiny  Wielkie, Komorowo uawskie, Mylcin – Pasieki, Nowakowo, Nowe Batorowo, Nowina, Nowotki, Pilona, Przezmark, Raczki Elblskie, Sierpin, Tropy Elblskie, Weklice – Bogaczewo, Wzina, Wadysawowo) oraz 12 osiedli (Adamowo, Bielnik Pierwszy, Bielnik Drugi, Batorowo, Bogaczewo, Gronowo Górne, Helenowo, Janów, Lisów, Nowy Dwór, Nowa Pilona, Przezmark).

Gmina Elblg dwukrotnie tj. w 2008 i w 2009 roku bya laureatem rankingu w województwie warmisko-mazurskim „Europejska Gmina Europejskie Miasto”. Ranking corocznie objty jest patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wyróniono w ten sposób nie tylko wadze samorzdowe, rolników, ale i lokalne spoecznoci biznesowe z terenu Gminy Elblg.

W 2010 roku Gmina Elblg uzyskaa wyrónienie I stopnia za doskonao zarzdzania w X edycji konkursu Warmisko - Mazurska Nagroda Jakoci.

Majc na wzgldzie rozwój ponadlokalny Gmina Elblg naley do wielu zwizków, stowarzysze, których dziaalno ma zasig midzygminny i midzynarodowy. Naley tu wymieni m.in. przynaleno do Komunalnego Zwizku Gmin Nadzalewowych, Zwizku Gmin Zlewni Jeziora Druno i Zalewu Wilanego, Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Batyk”, Stowarzyszenia „uawy”, Stowarzyszenia czy Nas Kana Elblski Lokalna Grupa Dziaania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wilany”.

Zdobyty w roku 2006 oraz  odnawiany w 2009 roku certyfikat Systemu Zarzdzania Jakoci ISO 9001, a  take cele okrelone w Polityce Jakoci zobowizuj Urzd Gminy Elblg do wiadczenia usug na wysokim poziomie oraz do ich doskonalenia.

Myl o postpie i wzbogacaniu dziaa gminy to take kilkuletnia wspópraca z partnerami z zagranicy. W dniu 29 sierpnia 2000r. podjto uchwa intencyjn o nawizaniu partnerskich stosunków midzy gminami Elblg i Barssel. Deklaracja o wzajemnej wspópracy obejmowaa: popularyzacj informacji o gminie Elblg w Niemczech i gminie Barssel w Polsce, wspóprac midzy szkoami, wymiana dzieci i modziey, wymiana w dziedzinie turystki i sportu, bezporednie kontakty osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Odbyo si kilka wizyt wzajemnych i podczas jednej z nich 16 marca 2001r. w Barssel reprezentanci obu Gmin  podpisali umow o partnerstwie. W 2004r. deklaracj o wzajemnej wspópracy Gmina Elblg podpisaa take z Gmin Czeczelnik na Ukrainie. Wspópraca ta odbywa si przede wszystkim na paszczynie owiaty, kultury i sportu, co sprzyja przeamaniu barier narodowociowych, poznaniu kultur i integracji pomidzy naszymi lokalnymi wspólnotami.

WALORY TURYSTYCZNE: Teren gminy Elblg to architektura z domami podcieniowymi oraz zagrodami holenderskimi. S to pozostaoci po dawnych mieszkacach tych terenów - Mennonitach, którzy na yznych ziemiach uawskich starali si poszerza i zabezpiecza area rolny przez budow waów, melioracj - kopanie rowów i kanaów, budowanie urzdze odwadniajcych - konnych i wiatrowych przepompowni.

Przez teren Gminy Elblg przebiegaj: 
- szlaki turystyczne piesze
- szlaki turystyczne wodne
- trasy rowerowe

Na terenie Gminy Elblg znajduj si:
- rezerwaty przyrody


Powrt do listy gmin

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk