Prawo dotyczce granic

Prawo zwizane z granic i jej przekraczaniem.

 Rosja

 

Informacje dla wjedajcych na teren przygraniczny Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim

 

 

1. Zezwolenie uprawniajce do maego ruchu granicznego daje prawo do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu wycznie na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego kadorazowo do 30 dni, liczc od dnia wjazdu, jednake czny okres pobytu nie moe przekracza 90 dni w okresie kadych 6 miesicy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Zezwolenie na may ruch graniczny nie jest wiz, nie pozwala wjeda do innych czci terytorium Federacji Rosyjskiej poza Obwodem Kaliningradzkim.

Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego s strefy, wjazd do których przez obcokrajowców jest prawnie ograniczony (ich spis i mapa w zaczniku), a dla ich odwiedzania wymagane s  specjalne zezwolenia. Podobny tryb obowizuje na terenach wokó jednostek wojskowych, obiektów chronionych, organizacji oraz formacji wojskowych. Naley mie na uwadze, e nie wszystkie strefy s specjalnie oznaczone. Fotografowanie i filmowanie obiektów strzeonych jest zabronione.

Zezwolenie na may ruch graniczny daje prawo do odwiedzania stref przygranicznych Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim bez uzyskiwania dodatkowych zezwole, z wyjtkiem strefy midzy granic pastwow a lini urzdze inynieryjno-technicznych i  stumetrowej strefy wzdu brzegu rzeki Niemen.

 

2. Zezwolenie nie uprawnia do podejmowania pracy lub dziaalnoci gospodarczej.

 

3. Podczas pobytu na terytorium Rosji naley  przestrzega przepisów prawa Federacji Rosyjskiej. Przekroczenie zasad wjazdu, wyjazdu i pobytu na terytorium  Rosji moe skutkowa  kar albo wydaleniem Pana/Pani w trybie administracyjnym poza granice Rosji.

 

4. Wjazd na i wyjazd z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego w ramach maego ruchu granicznego jest moliwy wycznie przez ldowe przejcia graniczne na rosyjsko-polskiej granicy pastwowej. Podczas wjazdu do Obwodu Kaliningradzkiego na przejciu granicznym jest  Pan/Pani zobowizany/a do wypenienia karty migracyjnej, której jedna cz podlega zwrotowi na przejciu, przez które dokonuje si wyjazd. Formularz karty migracyjnej jest wydawany bezpatnie przez przewonika albo na przejciu  granicznym.

W przypadku utraty karty migracyjnej w trakcie  pobytu na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego naley zwróci si do najbliszego oddziau Federalnej Suby Migracyjnej (ФМС) Rosji.

 

5. Podczas wjazdu i wyjazdu z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego do wanego dokumentu podróy i zezwolenia na may ruch graniczny nie wstawia si pieczci przekraczania granicy pastwowej Federacji Rosyjskiej. Pieczcie stawia  si natomiast do karty migracyjnej.

Jeeli wraz z zezwoleniem uprawniajcym do maego ruchu granicznego Pan/Pani ma wiz rosyjsk i zamierza wjecha do Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie tej wizy, naley uprzedzi o tym  funkcjonariusza suby granicznej na przejciu granicznym.. W takim przypadku do wanego dokumentu podróy zostanie wstawiona piecz przekraczania granicy pastwowej, która potwierdzi, e wjecha(a) Pan/Pani do Rosji na podstawie wizy.

 

6. Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, jeeli okres pobytu obcokrajowca na terytorium Federacji Rosyjskiej przekracza 7 dni roboczych,  musi on dopeni formalnoci, zwizanych z rejestracj w ewidencji migracyjnej w  oddziale Federalnej Suby Migracyjnej (ФМС) Rosji. Rejestracji w ewidencji migracyjnej dokonuje hotel albo osoba prywatna, u której Pan/Pani si zatrzyma(a), albo organizacja przyjmujca.

Jeeli celem podróy do strefy przygranicznej jest turystyka ekologiczna, wdkarstwo itp. a Pan/Pani bdzie si zatrzymywa poza granicami osiedli, na przykad w namiotach, a okres pobytu przekroczy 7 dni roboczych, naley zwróci si do wadz miejscowych po to, by dokonaly one Pana/Pani zarejestracji w ewidencji migracyjnej.

 

7. W przypadku utraty lub uszkodzenia zezwolenia na may ruch graniczny albo paszportu naley niezwocznie zwróci si do najbliszego oddziau organu  terytorialnego MSW (МВД) Rosji. Po otrzymaniu dokumentu, potwierdzajcego fakt takiego zgoszenia, w celu uzyskania  nowego dokumentu podróy w zamian uszkodzonego albo zgubionego paszportu naley uda si do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.

 

8. Jeeli na skutek okolicznoci siy wyszej nieprzerwany okres Pana/Pani pobytu na terytorium obwodu kaliningradzkiego przekroczy 30 dni albo czny okres pobytu  przekroczy 90 dni w okresie kadych 6 miesicy, trzeba o tym poinformowa najbliszy oddzia organu terytorialnego FSM (ФМС) Rosji, powiadamiajc o  zaistnieniu okolicznoci siy wyszej. Oddzia organu terytorialnego FSM (ФМС) Rosji przedua dozwolony okres Pana/Pani pobytu, udzielajc wizy wyjazdowej.

 

„Poziom rozwoju wspópracy transgranicznej na nowej wschodniej granicy Unii Europejskiej: granica polsko-rosyjska”

 

„Poziom rozwoju wspópracy transgranicznej na nowej wschodniej granicy Unii Europejskiej: granica polsko-rosyjska”

 

Index / wskanik

 

 

 

 

 opis

ródo

4

 Indeks szczegóowyPodstawy prawne

4.1.

Урегулированность политического и правового статуса границ. Заключены ли межгосударственные соглашения о границах. Regulacje polityczne i prawne statusu granic. Czy zostay  podpisane midzypastwowe porozumienia o granicach

 

4.1.1.

Wskaniki jakociowe

4.1.1.1.

Stabilno politycznego i prawnego statusu granic

Przed II wojn wiatow oba regiony znajdoway si w granicach jednego pastwa: Prus Wschodnich. Po II wojnie sytuacja diametralnie si zmienia. Nowa granica Polski z ZSRR zostaa ustalona w porozumieniu midzy PKWN a rzdem ZSRR "O polsko-radzieckiej granicy" podpisanym w Moskwie 27 lipca 1944 roku przez Edwarda Osóbk-Morawskiego i Wiaczesawa Mootowa. Z kolei ksztat granicy polsko-radzieckiej by tematem tzw. Konferencji Jataskiej trwajcej od 4 do 11 lutego 1945r. Jej przebieg zosta ostatecznie zatwierdzony w Protokole Kocowym konferencji przez wszystkie uczestniczce w niej Mocarstwa. Zosta on powtórzony w umowie pomidzy RP a ZSRR "O polsko-radzieckiej granicy pastwowej", zawartej przez Tymczasowy Rzd Jednoci Narodowej i rzd ZSRR w Moskwie, w dniu 16 sierpnia 1945 roku. (Dz. U. z 1947 r. Nr 35, poz. 167). Na obszarze regionów których dotyczy badanie granica ldowa zaczynaa si na Mierzei Wilanej w miejscowoci Nowa Karczma, przecinaa Zalew Wilany i przebiegaa dalej ldem równolegle na pónoc od miejscowoci Braniewo, Bartoszyce, Wgorzewo, Godap, przez Puszcz Rominck, na pónocny wschód od Suwak w okolicach Wiajn. Dalej (poza obszarem badanych regionów, przecinaa dolin Czarnej Haczy, biega wzdu doliny wisoczy, przecinaa dolin Narwi, Puszcz Biaowiesk, skrcaa lini prost na poudniowy zachód, nastpnie biega wzdu Bugu, zostawiajc po stronie wschodniej nadrzeczny Brze, w okolicach Kryowa opuszczaa koryto Bugu i skrcaa lini niemal prost na poudniowy zachód, przecinajc Bram Przemysk, dolin rzeki Strwi, na wschód od Ustrzyk Dolnych osigajc dolin Sanu, jego korytem biega do Przeczy Uockiej, zakrcaa na zachód i po kilku kilometrach docieraa na szczyt Krzemieca, gdzie osigaa trójstyk z Czechosowacj. Obecnie pónocna i wschodnia granica Polski ma identyczny przebieg, pomimo likwidacji ZSRR.

Stosunkowo niewielka dugo granicy Polski i Rosji w rejonie obwodu Kaliningradzkiego, szczególny charakter polskich regionów na pónocnym wschodzie kraju wpywaj na brak sporów granicznych. Od 1945 roku granica bya zmieniana 3 razy – zmiany nie dotyczyy badanego obszaru i tego odcinka granicy. Po rozpadzie ZSRR i zmianach politycznych w Polsce , zainteresowane strony (Rzeczpospolita Polska oraz Federacja Rosyjska) uznay wczeniejsze Umowy i Porozumienia w sprawie granic za obowizujce, zachowano stan sprzed 1990 roku, (pomimo rozpadu ZSRR, powstania je jego terenie odrbnych pastw: Litwy, Biaorusi, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej).

 

4.1.2.

Wskaniki ilociowe

4.1.2.1.

Ilo midzyrzdowych porozumie regulujcych stosunki graniczne

19 umów/porozumie

 

1.        Umowa pomidzy RP a ZSRR "O polsko-radzieckiej granicy pastwowej", zawarta przez Tymczasowy Rzd Jednoci Narodowej i rzd ZSRR w Moskwie, w dniu 16 sierpnia 1945 roku

2.        Umowa midzy Rzeczpospolit Polsk a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów pastwowych wraz z zacznikami podpisanej dnia 15 lutego 1951 roku,

3.        Umowa  midzy Polsk Rzeczpospolit Ludow a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wytyczeniu istniejcej polsko-radzieckiej granicy pastwowej w czci przylegajcej do Morza Batyckiego podpisanej dnia 5 marca 1957 roku

4.        Protokó  midzy Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzdem Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdaskiej Morza Batyckiego podpisanym dnia 18 marca 1958 roku,

5.        Umowa midzy Rzeczpospolit Polsk a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy pastwowej oraz wspópracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisana 15 lutego 1961

6.        Porozumienie midzy Rzdem PRL a Rzdem ZSRR o uproszczonym trybie przekraczania granicy pastwowej przez obywateli zamieszkaych w miejscowociach przygranicznych z dnia 14.05.1985 r. 

7.        Ustalenie trój styku granic stref ekonomicznych i szelfu kontynentalnego pomidzy Polsk, Szwecj i ZSRR, 30.06.1990 r.

 

Po roku 1990  zostay podpisane nastpujce porozumienia i Umowy:

 

1.        Traktat midzy RP a FR o przyjaznej i dobrossiedzkiej wspópracy z dnia 22 maja 1992 r.

2.        Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem FR w sprawie przej granicznych z dnia 22 maja 1992 r

3.        Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem FR o wspópracy transgranicznej z dnia 2 padziernika 1992 roku;

4.        Porozumienie midzy Rzdem RP a Rzdem FR o wspópracy pónocno-wschodnich województw RP i Obwodu Kaliningradzkiego FR z d. 22 maja 1992 r.

5.        Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem FR o wspópracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysowym, klskom ywioowym i likwidacji ich skutków z dnia 25.08.1993 r.

6.        Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem FR w sprawie przej granicznych z dnia 22.05.1992 r.

7.        Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem FR o warunkach podróy obywateli RP i obywateli FR z dnia 18.09.2003 r.

8.        Porozumienie midzy Rzdem RP a Rzdem FR o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejciu granicznym Godap-Gusiew (…)  z dnia 4.01.2002

9.        Porozumienie midzy Rzdem RP a Rzdem FR o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejciu granicznym Godap-Gusiew (…)  z dnia 8.08.2002

10.     Porozumienie midzy Rzdami Polski, Litwy i Rosji w sprawie okrelenie punktu styku granic pastwowych”  z dnia 27 padziernika 2005

11.     Porozumienie midzy Rzdem RP a Rzdem FR o rozszerzeniu zakresu ruchu w  drogowym przejciu granicznym Godap-Gusiew (…)  z dnia 24.04.2009 r.

12.     Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Federacji Rosyjskiej o zasadach maego ruchu granicznego, 14.12.2011 r.

 

 

 

Na mocy Porozumienia midzy Rzdem RP a Rzdem FR o wspópracy pónocno-wschodnich województw RP i Obwodu Kaliningradzkiego FR z d. 22 maja 1992 r zostaa powoana Polsko-rosyjska Rada ds. wspópracy, w ramach której dziaaj m.in. komisja ds. przej granicznych, ds wspópracy samorzdów, ds. transportu, eglugi i cznoci, ds. ratownictwa i wspópracy w sytuacjach kryzysowych. Do zada Komisji ds. przej granicznych naley m.in. wypracowywanie propozycji budowy nowych przej granicznych, propozycji rozwizywania problemów, które powstay w obszarze przej granicznych, które s zwizane z funkcjonowaniem poszczególnych punktów przekraczania granicy, jak równie zwizanej z tym infrastruktury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

Czy zostaa przeprowadzona delimitacja oraz demarkacja granicy

4.2.1.

Wskaniki jakociowe

4.2.2.

Wskaniki ilociowe

4.2.1.1.

Ilo midzyrzdowych porozumie o delimitacji i demarkacji granic.

 

Delimitacji i demarkacji linii granic dotyczy   7  aktów prawnych:

 

1.        Umowa midzy Rzeczpospolit Polsk a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy pastwowej, podpisanej- dnia 16 sierpnia 1945 roku,

2.        Umowa midzy Rzeczpospolit Polsk a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów pastwowych wraz z zacznikami podpisanej dnia 15 lutego 1951 roku,

3.        Umowa  midzy Polsk Rzeczpospolit Ludow a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wytyczeniu istniejcej polsko-radzieckiej granicy pastwowej w czci przylegajcej do Morza Batyckiego podpisanej dnia 5 marca 1957 roku

4.        Protokó  midzy Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzdem Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdaskiej Morza Batyckiego podpisanym dnia 18 marca 1958 roku,

5.        Umowa midzy Rzeczpospolit Polsk a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy pastwowej oraz wspópracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisana 15 lutego 1961 r.

6.        Ustalenie trój styku granic stref ekonomicznych i szelfu kontynentalnego pomidzy Polsk, Szwecj i ZSRR, 30.06.1990 r.

7.        Porozumienie midzy Rzdami Polski, Litwy i Rosji w sprawie okrelenie punktu styku granic pastwowych”  z dnia 27 padziernika 2005

 

 

16 sierpnia 1945 r zostaa podpisana midzy ZSRR a Rzdem PRL Umowa o radziecko-polskiej granicy pastwowej. Zgodnie z tym dokumentem utworzono Mieszan radziecko-polsk komisj ds. demarkacji granicy. W maju 1946 roku rozpoczy si prace zwizane z demarkacj granicy. Do kwietnia 1947 roku zostaa wyznaczona linia demarkacyjna granicy pastwowej „od zbiegu granic ZSRR, PRL i Czechosowacji do styku granic z Litewsk SRR, PRL i Prus Wschodnich”. 30 kwietnia 1947 r. w Warszawie podpisano odpowiednie dokumenty demarkacyjne.  [АВПРФ, ф.06, оп.9, п.64, д.983, л.9-10.].

Zmiana przebiegu granicy midzy Polsko a ZSRR zostaa dokonana ju w nastpnym roku (1948) , jednake dotyczya odcinka na poudniu (obecnie granica z Ukrain) oraz rodkowego odcinka granicy (dzi z Biaorusi).

15.02.1951 r. midzy ZSRR a PRL podpisano Umow o zmianie granic. Zmiana ta nie dotyczya regionów przygranicznych (obwód Kaliningradzki / województwo Warmisko-mazurskie). Ostateczne ustalenie przebiegu granicy w regionie zostao podpisane 05.03.1957 r.:

„Ukadajce si Strony potwierdzaj, e ustalona w 1945 r. na konferencji Barliskiej i istniejca obecnie granica pastwowa midzy Polsk Rzeczpospolit Ludow a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w czci przylegajcej do morza Batyckiego zaczyna si od znaku granicznego nr 1987, ustawionego w miejscu zetknicia si granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej (Kaliningradzki obwód) i Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w czasie wytyczenia polsko-radzieckiej granicy pastwowej w latach 1946-1947, i dalej biegnie w kierunku na ogó zachodnim 0,5 km na pónoc od miejscowoci ytkiejmy, 4 km na pónoc od miejscowoci Godap, 0,5 km na poudnie od miejscowoci Kryowo, 3 km na poudnie od miejscowoci eleznodoronyj, 2 km na poudnie od miejscowoci Bagrationowsk, 4 km na poudnie od miejscowoci mamonowo, 7 km na pónoc od miejscowoci Braniewo (dawniej Braunsberg) i dalej przez Zalew Wilany (Kaliningradzkij Zaliw) i Mierzej Wilan (Batijskaja Kosa) do punktu znajdujcego si na zachodnim brzegu wspomnianej mierzei 3 km na pólnocny-wschód od miejscowoci Nowa Karczma (odlegoci od linii granicy do miejscowoci podane s w przyblieniu).”

 

Granica na terenie woj. Warmisko-mazurskiego – 208 km (+2 km granicy na Mierzei Wilanej, tj. woj. Pomorskie oraz 22 km granicy morskiej na Zalewie i wodach przybrzenych Batyku)

 

Obecnie delimitacja i demarkacja granicy pastwowej midzy Polsk a Rosj zostay cakowicie ukoczone.

Uwaga dodatkowa: formalno-prawne rozdzielenie granicy na wodach terytorialnych FR posiada tylko z Norwegi, Finlandi, Polsk oraz Kore.  

 

4.3.

 

Czy istnieje specjalne midzyrzdowe porozumienie regulujce uproszczony ruch ludzi i towarów przez granic

4.3.1.

Wskaniki jakociowe

4.3.1.1.

Jeli istnieje specjalne midzyrzdowe porozumienie regulujce uproszczony ruch ludzi i towarów przez granic, to naley zanalizowa jego jako

W padzierniku 2010 r. Rada Unii Europejskiej na poziomie ministrów sprawiedliwoci i spraw wewntrznych uzgodnia wspólne stanowisko w sprawie wprowadzenia poprawek do prawodawstwa europejskiego regulujcego kontrol graniczn w celu uproszczenia trybu przekraczania granic UE przez obywateli Federacji Rosyjskiej  mieszkajcych w obwodzie kaliningradzkim.

W lipcu 2011 Komisja Europejska  zaakceptowaa polsko-rosyjsk propozycj dotyczc bezwizowego maego ruchu granicznego Polski i FR – obwód Kaliningradzki. W grudniu 2011 roku Umowa o maych ruchu granicznym midzy FR a Polsk zostaa podpisana. Wejdzie w ycie w 2 poowie 2012 roku.

Innych normatywnych aktów prawnych upraszczajcych ruch graniczny lub wprowadzajcych ulgi nie ma.

 

 

4.4.

 

Czy s przyjte w ssiadujcych pastwach przepisy regulujce prawa wspóobywateli za granic (w tym kwesti podwójnego obywatelstwa)

4.4.1.

Wskaniki jakociowe

4.4.1.1.

Jeli s przyjte przepisy regulujce prawa wspóobywateli (w tym kwesti podwójnego obywatelstwa), to naley zanalizowa ich jako

 Ustawa Federalna RF „O obywatelstwie RF” nr №62-ФЗ z dnia 31 maja 2002 r. , art. 7 – ochrona i opieka nad obywatelami FR za granicami. Nabycie przez obywatele FR innego obywatelstwa nie skutkuje utrat obywatelstwa rosyjskiego, co szczególnie podkrelone jest w pkt 2 art.6 nowej Ustawy. Nie ma wymogu zrzeczenia si innego obywatelstwa przy nabyciu obywatelstwa rosyjskiego po urodzeniu lub nadaniu dzieciom obywatelstwa Rosyjskiej Federacji (art. 12 i 14, cz.2 Ustawy).

 

Konwencja o zapobieganiu podwójnego obywatelstwa midzy Rosj i Polsk zostaa anulowana w 1999 r. : Postanowieniem Rzdu Federacji Rosyjskiej z dnia 17 kwietnia 1999 r. N 434 „O podpisaniu protokou midzy Rzdem Rzeczpospolitej Polskiej i Rzdem Federacji Rosyjskiej o ustaniu wanoci w stosunkach midzy Rzeczpospolit Polsk i Rosyjsk Federacj Konwencji midzy Rzdem Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o zapobieganiu powstawania przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie 31 marca 1965 roku”

 

 

W Polsce co do zasady obywatel polski w myl prawa polskiego nie moe by równoczenie uznawany za obywatela innego pastwa (art. 2 Ustawy o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 2000 Nr 28, poz 353).

Nadanie obywatelstwa polskiego moe by uzalenione od zoenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego. (art. 8 pkt 3 Ustawy)

 

Ten zapis jest rozumiany w taki sposób, e Obywatel polski moe posiada obywatelstwo innych pastw, jeeli od wadz tych pastw to obywatelstwo otrzyma.

Dopóki jednak obywatel polski nie utraci obywatelstwa polskiego, w Polsce nie moe by traktowany jako cudzoziemiec, czyli np. nie moe korzysta na terenie Polski z opieki konsularnej Konsulatu kraju obcego, którego obywatelstwo równie posiada. Osoba taka powinna przekracza granic RP okazujc polski dokument podróy, czyli polski paszport lub dowód osobisty i posugiwa si nim w kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

 

Poziom kompetencji pastwowych organów w regionie oraz jednostek samorzdu terytorialnego do prowadzenia wspópracy transgranicznej.

 

4.5.1.

Wskaniki jakociowe

4.5.1.1.

Poziom zgodnoci z europejskimi standardami

Wspópraca trans graniczna do prawidowej realizacji wymaga stosowania prawa midzynarodowego, europejskiego oraz wewntrzkrajowego. (1)

Ogólne ramy wspópracy transgranicznej w Europie tworz nastpujce akty prawne:

 - Europejska Konwencja Ramowa o wspópracy transgranicznej midzy wspólnotami i wadzami terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka) uchwalona przez Rad Europy 21 maja 1980 r.; (definicja wspópracy transgranicznej)
- Europejskie Ramowe Porozumienie o wspópracy na terenach przygranicznych, przyjte przez Rad Europy w 1980 r.;
- Europejska Karta Regionów Przygranicznych uchwalona przez Rad Europy 19 listopada 1981 r.;
- Europejska Karta Samorzdu Terytorialnego zatwierdzona przez Rad Europy 15 padziernika 1985r.

Konwencja Madrycka, Europejska Konwencja Ramowa o Wspópracy Transgranicznej midzy Wspólnotami i Wadzami Terytorialnymi (21 maja 1980 r., ratyfikowana przez Polsk w 1993 r.), zostaa przyjta przez Rad Europy 21 maja 1980 roku na konferencji w Madrycie. Pastwa które ratyfikoway Konwencj powinny wspiera wspóprac transgraniczn i przyczynia si do postpu gospodarczego i spoecznego obszarów przygranicznych. Konwencja podkrela równie pierwszestwo prawa wewntrznego danego kraju w stosunku do umów zawieranych z partnerami wspópracy transgranicznej. Konwencja Madrycka okrela wic prawne i strukturalne wzorce wspópracy regionów granicznych. Konwencja Madrycka skada si z preambuy i 12 artykuów oraz z zacznika , w którym znajduj si wzory umów, porozumie i statutów potrzebnych do wspópracy transgranicznej. Polska, która zostaa czonkiem Rady Europy w 1991 roku ratyfikowaa Konwencj Madryck w 1993 roku. (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 287 i 288)

 Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (1995 r., deklaracja przyjta przez Polsk), powstaa w 1981 roku. Do 1995 roku nosia nazw Europejska Karta Regionów Przygranicznych. 1 grudnia 1995 roku na zebraniu Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Szczecinie w Euroregionie Pomerania dokonano zmiany nazwy na obecn oraz uaktualniono tekst Karty tak, by uwzgldnia now sytuacj geopolityczn w Europie rodkowo - Wschodniej. Karta precyzuje zamierzenia i cele, które powinny by uwzgldniane w rozwoju regionów granicznych i transgranicznych. Szczególn uwag powicono problemom rozwoju ekonomicznego, polityki regionalnej, ochrony rodowiska, wspópracy kulturalnej, zagospodarowania przestrzennego i przygranicznemu ruchowi osobowemu. Karta nie jest midzynarodowym aktem prawnym i nie ma mocy obowizujcej. Jest to tylko deklaracja wspópracy i swoistego rodzaju kodeks postpowania wspópracy transgranicznej

 Europejska Karta Samorzdu Terytorialnego (15 padziernika 1985 r., ratyfikowana przez Polsk w 1993 r.),zostaa uchwalona przez Rad Europy 15 padziernika 1985 roku. Karta daje jednostkom terytorialnym ogólne kompetencje do wspópracy transgranicznej. Artyku 10 pkt. 1 brzmi: "Wykonujc swoje uprawnienia, spoecznoci lokalne maj prawo wspópracowa z innymi spoecznociami lokalnymi oraz zrzesza si z nimi - w granicach okrelonych prawem - w celu realizacji zada, które stanowi przedmiot ich wspólnego zainteresowania." Moliwo wspópracy transgranicznej dopuszcza art. 10 pkt. 3 , który mówi, e spoecznoci lokalne mog wspópracowa ze spoecznociami innych pastw na warunkach okrelonych prawem. Polska ratyfikowaa Europejsk Kart Samorzdu Terytorialnego w 1993 roku.

 Europejska Karta Samorzdu Regionalnego (5 czerwca 1997 r.). 5 czerwca 1997 roku na posiedzeniu Kongresu Wadz Lokalnych i Regionalnych Europy zostaa przyjta Europejska Karta Samorzdu Regionalnego. Karta przyznaje regionom uprawnienia do prowadzenia wspópracy transgranicznej podobne do zawartych w Europejskiej Karcie Samorzdu Terytorialnego uprawnie dla spoecznoci lokalnych. Wedug zapisów Karty region powinien by podmiotem samorzdowym prowadzcym wasn polityk i wspóprac midzynarodow. Regiony powinny take posiada uprawnienia do tworzenia wasnego ustawodawstwa w ramach okrelonych ustawami poszczególnych krajów.

Europejskie standardy wspópracy transgranicznej opieraj si przede wszystkim na poszanowaniu prawa wewntrznego pastw narodowych a take ich systemu administracyjnego i politycznego. Z punktu widzenia spoecznoci lokalnych wydaje si to niezwykle wane, poniewa wyraenie „wspólnoty i wadze terytorialne” odnosi si do funkcjonujcych na podstawie regulacji prawa krajowego jednostek i organów realizujcych zadania lokalne i regionalne.” (2)

Podstaw prawn prowadzenia wspópracy midzynarodowej przez samorzdy województw jest artyku 172 Konstytucji RP stwierdzajcy, e „jednostka samorzdu terytorialnego ma prawo przystpowania do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych i regionalnych oraz wspópracy ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw”. Zapis ten odpowiada artykuowi 10 ust. 2 i 3 ratyfikowanej w 1993 roku Europejskiej Karty Samorzdu Terytorialnego.

Szczegóowe kompetencje polskich samorzdu okrelaj odpowiednie ustawy: o samorzdzie gminnym, samorzdzie powiatowym, samorzdzie regionalnym.

Na poziomie  samorzdu gminy naley m.in. (Art. 7. 1.) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naley do zada wasnych gminy. W szczególnoci zadania wasne obejmuj sprawy: 20) wspópracy ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw. Samorzd lokalny moe równie przystpowa do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych:

Art. 84. 1. W celu wspierania idei samorzdu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mog tworzy stowarzyszenia, w tym równie z powiatami i województwami. Art. 84a. Zasady przystpowania gminy do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych i regionalnych okrelaj odrbne przepisy.

Pomimo tego, e do zada wasnych powiatu nie naley wspópraca midzynarodowa, jednake jednostki te mog przystpowac do midzynarodowych zwizków z stowarzysze , co stwierdza art. 75a. Ustawy o samorzdzie powiatowym: „Zasady przystpowania powiatu do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych i regionalnych okrelaj odrbne przepisy.”

Powysze kompetencja s zgodne z zapisami Europejskiej Karty Samorzdu Terytorialnego.

Do kompetencji (zada wasnych) samorzdu wojewódzkiego naley w zakresie wspópracy midzynarodowej: „organizowanie wspópracy ze strukturami samorzdu regionalnego w innych krajach i z midzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi (art. 41 Ustawy o samorzdzie województwa):, samorzd moe  (art. 12, pkt 2.) wykonujc zadania okrelone w ust. 1 (art. 12 Ustawy o samorzdzie województwa) „wspópracowa z organizacjami midzynarodowymi i regionami innych pastw, zwaszcza ssiednich. „, co odpowiada duchowi Europejskiej Karty Samorzdu Regionalnego. O ile w ustawach o samorzdzie gminnym oraz o samorzdzie powiatowym zawarto jedynie ogólne sformuowania dotyczce wspópracy zagranicznej, to ustawa o samorzdzie województwa zawiera ju szczegóowe regulacje. Zostay one zawarte w Rozdziale 6 ustawy pod tytuem „Wspópraca zagraniczna”. Tak wic, wspópraca zagraniczna województwa prowadzona jest na podstawie uchwalonych przez sejmik województwa Priorytetów wspópracy zagranicznej województwa

 

W 2011 r. Duma Pastwowa Federacji Rosyjskiej rozpatrzya projekt ustawy o podstawach wspópracy transgranicznej w FR.

Tym dokumentem po raz pierwszy zaproponowano by na poziomie ustawodawstwa okreli mechanizm podpisywania porozumie o wspópracy transgranicznej przez samorzdy lokalne. Obecnie obowizujce prawo nie zawiera nawet samego pojcia „wspópraca transgraniczna” .

Na poziomie administracji Obwodu jest przyjte Postanowienie Rzdu Obwodu Kaliningradzkiego z dnia 04.09.2008 Nr 572 „Dziaalno Rzdu Obwodu Kaliningradzkiego w zakresie opracowania, uzgodnienia, realizacji i koordynacji midzynarodowych projektów w ramach midzynarodowych programów wspópracy i wsparcia technicznego”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

 

Czy zostay zawarte porozumienia o wspópracy regionów przygranicznych

 

4.6.1.

Wskaniki jakociowe

4.6.1.1.

Jeli takie porozumienia s zawarte, to naley zanalizowa ich jako

 Wspópraca midzyregionalna Polski i Rosji jest realizowana w oparciu o Traktat zawarty midzy RP a FR o przyjaznej i dobrossiedzkiej wspópracy z dnia 22 maja 1992 r., midzyrzdowe porozumienia, jak równie porozumienia zawarte midzy podmiotami FR i polskimi województwami.  Wszystkie trzy województwa (warmisko-mazurskie, pomorskie oraz podlaskie), które le na wschodniej granicy RP maja podpisane podobne porozumienia. Na poziomie samorzdu terytorialnego niszych szczebli (powiat oraz gminy) po stronie polskiej oraz municypalitetów  po stronie rosyjskiej  równie s podpisywane umowy o wspópracy.

Wspópraca zagraniczna Województwa Warmisko-Mazurskiego prowadzona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 6 Wspópraca zagraniczna ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z pón. zm.). Aby formalnie uzna stosunki Województwa Warmisko-Mazurskiego z jego zagranicznymi partnerami i stworzy platform do wielopaszczyznowego wspódziaania Sejmik Województwa uchwali „Priorytety  wspópracy zagranicznej województwa”.

 

Kontakty midzynarodowe na poziomie lokalnych samorzdów s aktywnie rozwijane , szczególnie w takich obszarach jak kultura, wymiana modzieowa, sport, turystyka. Najczciej zawierane porozumienia s ogólnikowej treci, okrelane s jedynie potencjalne kierunki wspópracy, niestety w samorzdach nie id w lad za porozumieniami wydzielane jakiekolwiek rodki w budetach gminnych. Najczstszym ródem finansowania i realizacji tych umów pozostaj rodki zewntrzne (Unia Europejska, program Mechanizmów Finansowych EOG i Norwegii itp.).

 

 

4.6.2.

Wskaniki ilociowe

4.6.2.1.

Jeli s, to naley okreli ich ilo (równie w stosunku % do ogólnej iloci j.s.t. na danym obszarze przygranicznym)

Podstawy prawne wspópracy transgranicznej w regionach badanych:

Na poziomie krajowym: 3

1.        Traktat zawarty midzy RP a FR o przyjaznej i dobrossiedzkiej wspópracy z dnia 22 maja 1992 r

2.        Porozumienie midzy Rzdem RP a Rzdem FR o wspópracy pónocno-wschodnich województw RP i Obwodu Kaliningradzkiego FR z d. 22 maja 1992 r.

3.        Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem FR o wspópracy transgranicznej z dnia 2 padziernika 1992 roku;

 

Na poziomie regionalnym: 2 (tj. 100%)

1/ Porozumienie o wspópracy pomidzy Województwem Warmisko-Mazurskim – Rzeczpospolita Polska i Administracj Obwodu Kaliningradzkiego – Federacja Rosyjska, z dnia 19 wrzenia 2001 r.

(wraz z Planami pracy, obecnie obowizujcy na lata 2011-2013)

2/ Porozumienie o wspópracy pomidzy Sejmikiem Województwa Warmisko-Mazurskiego i Kaliningradzk Dum Obwodow, podpisane 09 kwietnia 2002 r.

Poziom lokalny:

100% = 1 region / 19 powiatów ziemskich + 2 grodzkie/ 116 gmin

100% = 22 municypalitety pierwszego poziomu

 

 

Niesterow – porozumienie z powiatem Giyckim, gmin Pisz

Oziersk: porozumienie z powiatem Wgorzewskim

Prawdinsk - porozumienie z powiatem Ktrzyskim, Wgorzewskim, Ostródzkim, z gmin Ktrzyn

Bagrationowsk – porozumienia z gminami Bartoszyce, Lidzbark, Górowo Iaweckie (gminy miejskie)

Mamonowo - porozumienia z gminami Braniewo (miasto), Pienino, Prabuty, Pisz

rednio kady przygraniczny muniypalitet wspópracuje z 3 – 4 zagranicznymi partnerami.

 

 

4.7.

 

Czy w strategicznych dokumentach jednostek samorzdu terytorialnego / regionalnego jest odwoanie do roli wspópracy transgranicznej

 

4.7.1.

Wskaniki jakociowe

4.7.1.1.

Jeli takie odwoania s zawarte, to naley zanalizowa ich jako

OBWÓD KALININGRADZKI: (Program spoeczno-gospodarczego rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego)

 

1.Jednym z zada jest rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, infrastruktury cznoci i dostpu do nowoczesnych technologii informatycznych -  jako elementu czcego w stosunkach midzyregionalnych i midzynarodowych.

2. O integracji w ramach batyckiego makroregionu (str 67 Programu): Jednake dugoterminowa strategia rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego nie moe by okrelona bez jasnych perspektyw wspópracy FR i UE w makroregionie batyckim. A ponadto, obwód moe wykorzysta w peni moliwoci, jakie tworzy O. Strefa Ekonomiczna (ОЭЗ) tylko pod warunkiem stabilnoci tych stosunków w dugoterminowej perspektywie, które stan si impulsem dla pozyskania „dugich” inwestycji, zblienia standardów kultury technologicznej, budowy transnarodowych acuchów wartoci dodanej itp.

Dla obwodu Kaliningradzkiego proces integracji w makroregionie batyckim jest najbardziej istotnym. W przypadku aktywnej pozycji Rosji w regionie Batyckim (jako integralnej czci stosunków Rosja-UE), powstaje realna moliwo wczenia si w rosnce rynki pracy, kapitau i technologii w przestrzeni europejskiej w interesie caego rosyjskiego Pónocnego-Zachodu.

3. Z rozdziau 1.2.2. Zaleno od importu i deficyt bezporednich zagranicznych inwestycji (str 87 Programu): Przycignicie do regionu duych zagranicznych  inwestycji wymaga utworzenia centralnej agencji ds. promocji obwodu Kaliningradzkiego na europejskim i midzynarodowym rynku inwestycji. Obecnie ani jedna z istniejcych struktur nie jest gotowa wzi na siebie kompleksowe usugi w zakresie analizy, przycignicia oraz obsugi inwestycyjnych rodków.

4. Z tab. 25. Podstawowe problemy spoeczno-gospodarczego rozwoju obwodu Kaliningradzkiego (str. 98):

A. Obecnie obwód Kaliningradzki traci kluczowe pooenie w procesie budowania stosunków UE – Rosja. Zarówno UE jak i FR stosuj polityk strategicznego partnerstwa, a w przypadku Obwodu Kaliningradzkiego gówn ide jest koncepcja „regionu pilotaowego” wspópracy co w istocie na zasadzie inercji zachowuje kierunek na „szczególny” status obwodu Kaliningradzkiego, faktycznie zahamowujc rozbudow strategii podnoszenie konkurencyjnoci i efektywnego wbudowania si w przestrze Batyckiego makroregionu.

B. Wspóczesne uczestnictwo Obwodu Kaliningradzkiego w midzynarodowej gospodarce charakteryzuje si zbytni orientacj na wewntrzny rynek Rosji i zdecydowanie niewysokim stopniem dywersyfikacji eksportu, sabym wykorzystaniem konkurencyjnej przewagi w eksporcie usug, przede wszystkim transportowych, medycznych o edukacyjnych, produkcji bran obszaru BRT i ograniczonym zakresem wspópracy transgranicznej.

5. Z priorytetów Programu: Jednym z priorytetów rozwoju gospodarczego jest efektywna integracja z midzynarodowymi rynkami produkcyjnymi, pracy i kapitau; wypracowanie modeli zarzdzania, która odpowiadaj na wyzwania globalnego systemu gospodarczego.

6. Jeden z punktów systemu zada Programu: 4. Rozwój infrastruktury transportowej oraz energetycznej, infrastruktury cznoci i dostpu do wspóczesnych technologii informatycznych jako elementu czcego w midzyregionalnych i midzynarodowych kontaktach. 

7. W tym samym rozdziale teza 5-go punktu „Rozwój zasobów turystycznych i rekreacyjnych, infrastruktury hotelowej i ksztatowanie pozytywnego wizerunku regionu” – integracja z midzynarodowymi trasami turystycznymi i technologiami.

8. Z systemu przedsiwzi Programu:

A. Rozwój midzynarodowych kontaktów; formowanie wspólnego midzyregionalnej przestrzeni kulturalnej, jak równie wczenie nie mniej ni 5 wydarze na terenie obwodu Kaliningradzkiego do wspólnego (powtarzajcego si) kalendarza kulturalnego w regionie Batyckim bdzie zagwarantowane poprzez udzia w pracach Stowarzyszenia „Kultura”, realizacji Dni kultury w oparciu o dwustronne porozumienia, realizacji festiwalu filmowego „Batyckie debiuty”, realizacji festiwalu sztuki „Batyckie sezony”; realizacji midzynarodowych festiwali i konkursów muzycznych i teatralnych.

 Prawdinsk

Strategia spoeczno-gospodarczego rozwoju municypalnej jednostki „Prawdinskij rejon” na okres do 2020 roku (opracowana lecz jeszcze nie zatwierdzona – na dzie 31.12.2011 r.)

W zadaniach okrelonych w strategii (str 164) okrelono jeden z priorytetów jako rekonstrukcj dróg wodnych dla eglugi wewntrznej po Zalewach Kuroskim i Kaliningradzkim. Ma to wesprze zrónicowany rozwój klastra turystycznego oraz rozwój midzynarodowej eglugi.  W czci powiconej okreleniu przedsiwzi zmierzajcych do poprawy bazy prawno-normatywnej w Obwodzie Kaliningradzkim wskazano na „Rozwój przygranicznych i midzyregionalnych stosunków”. Tab. 28, str 177): A. konieczno opracowywania wspólnych projektów z Polsk i Litw, które powinny przycign inwestycje z UE; B. przygotowanie i realizacji kampanii promocyjnych zabytków i szlaków turystycznych na turystycznych midzynarodowych i rosyjskich rynkach.

Aktywny udzia w projektach midzynarodowych organizacji wskazano jako jedno ze róde finansowania w/wymienionego Programu.

 

Mamonowo:

Program  rozwoju spoeczno-gospodarczego municypalnej jednostki „Mamonowski miejski okrg” na okres 2008-2016

 

Pooenie geopolityczne na terytorium przygranicznym wskazane jest jako jedna z moliwoci (w czci powiconej czynnikom wpywajcym na rozwój spoeczno-gospodarczy). Jako sabe strony wskazuje si spoeczne problemy terenów przygranicznych; 5-kilometrow strefa ograniczajca wykorzystanie wolnego terenu. Zagroeniem jest polityka „podwójnych standardów” ze strony UE w stosunku do Rosji i Obwodu Kaliningradzkiego w zakresie kwestii tranzytu przygranicznego. W obszarze kultury okrelono jako jeden z perspektywicznych kierunków dziaalnoci municypalnych instytucji kultury ich udzia w regionalnych, rosyjskich oraz midzynarodowych grantach w celu uzyskania „finansowego, metodycznego i innego wsparcia”.

W punkcie 3.2. (Utworzenie warunków dla rozwoju przedsibiorstw konkurencyjnych, wspierajcych zrównowaony rozwój gospodarczy) zaplanowano: „w okresie do 2016 roku (…) realizacj przedsiwzi ukierunkowanych na popraw stanu sanitarnego i ekologicznego zbiorników wodnych (realizacja w ramach projektów transgranicznego partnerstwa).  Odniesienie do wspópracy transgranicznej dotyczy równie sfery infrastruktury kompleksu hotelowego w celu rozwoju turystyki: „Istniejce na terytorium municypalitetu zasoby rekreacyjne, historyczne oraz kulturowe nie s w peni wykorzystywane – turystyka nie odgrywa istotnej roli w gospodarce okrgu municypalnego. Rozwój turystyki nie jest moliwy z uwagi na praktycznie cakowity brak obiektów turystycznej infrastruktury (usugi transportowa, hotelowa, serwis tuystyczny). Wdroenie midzynarodowego programu rozwoju turystyki wodnej „Europejska droga wodna E-70 Rotterdam-Kajpeda” i utworzenie przystani „Czerwonej Floty” z przejciem granicznym ( i celnym punktem) dla transportu wodnego stanie si pierwszym krokiem na drodze rozwoju tego sektora gospodarki okrgu municypalnego”.

Analiza istniejcej sytuacji w okrgu pokazuje, e planowy rozwój turystyki powinien opiera si na programowo-celowej metodyce w nastpujcych kierunkach

-/ uatwienia dostpnoci transportowej oraz pograniczno-prawnej;

-/ aktywizacji wspópracy trnasgranicznej oraz midzynarodowej …

W rezultacie realizacji penego zakresu zada we wskazanych w Programie kierunkach, przewiduje si uformowanie wspólnego turystyczno-rekreacyjnej przestrzeni z przygranicznymi obszarami po stronie Polski (Braniewo, Prabuy, Pienino) w oparciu o midzynarodowej porozumienia.

 

Bagrationowsk

Strategia rozwoju spoeczno-gospodarczego municypalnej jednostki  „Bagrationowski municypalny rejon” na okres do 2020 roku

 

Jako jedno z zada wskazuje si dostosowanie (uzyskanie kompatybilnoci) strategii Municypalnego Rejonu ze strategiami zarówno poziomu obwodu, jak i strategiami przygranicznych jednostek. W dziale powiconym charakterystyce Rejonu wskazuje si na istnienie na jego terenie  dwóch midzynarodowych punktów przekraczania granicy pastwowej (Bagrationowsk-Bezledy oraz Mamonowo-Grzechotki-2) oraz drogi krajowej (federalnej) Bagrationowsk – Kaliningrad. Podkrela si równie dynamiczny rozwój stosunków z przygranicznymi ssiadami w ramach Euroregionu yna-awa.

Pooenie Rejonu okrela si jako „wygodne” z uwagi m.in. na przejcia midzynarodowe, rozwój wspópracy z przygranicznymi jednostkami samorzdowymi, bliskoci do centrum obwodowego.

W czci powiconej omówieniu podstawowych grup problemów i przewagi konkurencyjnej w pkt 2.2. zauwaono brak uzgodnie i porozumie w obszarze projektów i programów rozwoju przestrzennego ssiednich jednostek samorzdowych i przygranicznych obszarów.

Wanym odwoaniem jest uwzgldnienie wspópracy transgranicznej w sformowanej misji rozwojowej: „Wysoki stopie wspópracy biznesowej i partnerstwa z UE, a przede wszystkim z przygranicznymi obszarami Polski”. Moliwoci rozwojowe (szczególnie kultura, turystyka) s wizane z pozyskiwaniem rodków w ramach programów UE wspierajcych wspóprac trans graniczn (w tym przypadku Litwa, Polska, Rosja), w strategii wskazuje si na konkretne projekty i dziaania wspólnie z partnerami zagranicznymi. Dodatkowo jako moliwe perspektywy rozwojowe wskazano: rozszerzenie wspópracy z ssiednimi jednostkami municypalnymi oraz ssiadujcymi obszarami przygranicznych krajów, w tym równie w ramach euroregionów „yna-awa” oraz „Batyk”; liberalizacja trybu przebywania obywateli zagranicznych w strefie przygranicznej; rozszerzenie subowych i midzyludzkich kontaktów z przygranicznymi polskimi obszarami na skutek wprowadzenia maego ruchu granicznego (w trybie bezwizowym);

 

Niesterow

Strategia rozwoju spoeczno-gospodarczego Niestierowskiego miejskiego okrgu

W ramach przeprowadzonej analizy SWOT wskazuje si jako moliwoci rozwojowe: wzrastajce zainteresowanie wspóprac trans graniczn i udzia we wspólnych projektach.

 

Oziersk

Strategia rozwoju spoeczno-gospodarczego municypalnej jednostki  „Ozierski rejon” na okres do 2020 roku

Strategia bya przygotowana zgodnie z Ustaw Federaln Nr 131- ФЗ „O ogólnych zasadach organizacji samorzdu lokalnego w Federacji Rosyjskiej”, Statutem Municypalnej jednostki „Ozierski rejon”, z uwzgldnieniem Strategii i Programu spoeczno-gospodarczego rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego w redni- i dugoterminowej perspektywie, celowych programów oraz Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013.

Charakteryzujc sytuacj spoeczno-gospodarcz rejonu wskazano na du dynamik rozwoju dwustronnych midzynarodowych kontaktów z miastami Polski, Litwy, Biaorusi i Niemiec oraz kontaktów z samorzdami skupionymi w ramach 4 euroregionów: yna-awa, Szeszupe, Niemen, Batyk. Zdaniem autorów strategii, pomimo oddalenia od centrum regionu, geograficzne pooenie Ozierska jest korzystne z punktu widzenia wspópracy z przygranicznymi samorzdami Polski.

W charakterystyce spoecznych procesów oraz gównych tendencji zauwaono, e rejon posiada pozytywne dowiadczenia w obszarze zarzdzania projektami wspópracy transgranicznej, a na etapie realizacji obecnie znajduje si kilka midzynarodowych projektów w obszarze kultury, turystyki i rekreacji, dziedzictwa kulturowego oraz sportu.

W czci powiconej omówieniu podstawowych grup problemów i przewagi konkurencyjnej w pkt 2.2. zauwaono brak uzgodnie i porozumie w obszarze projektów i programów rozwoju przestrzennego ssiednich jednostek samorzdowych i przygranicznych obszarów, i dalej: „aktywnie bdzie wykorzystywany czynnik dobrossiedzkich stosunków z partnerami z partnerami z Polski i Litwy, co pozwoli nie tylko wykorzystywa ich najlepsze praktyki w obszarze rozwoju lokalnego, lecz równie wspólnie tworzy nowe przedsibiorstwa i produkty majce wysok warto na rynkah zewntrznych, oraz efektywnie wykorzystywa moliwoci programu wspópracy transgranicznej w interesie wspólnego rozwoju samorzdów.

 

W istniejcych strategiach rozwoju przygranicznych okrgów municypalnych nacisk kadzie si na uzyskanie okrelonych ekonomicznych zysków dziki ulokowaniu na ich terytorium infrastruktury midzynarodowych przej granicznych i zwikszenia strumieni inwestycyjnych. Oprócz tego planowane jest maksymalne wykorzystanie przewagi wspópracy przygranicznej dziki uczestnictwu wspólnie z partnerami z zagranicy w midzynarodowych programach i projektach.

 

 

 

4.7.2.

Wskaniki ilociowe

 

4.7.2.1.

Jeli s, to naley okreli ich ilo (równie w stosunku % do ogólnej iloci j.s.t. na danym obszarze przygranicznym)

Strategia rozwoju województwa Warmisko-Mazurskiego zawiera odwoanie do wspópracy transgranicznej

Poziom powiatowy: na 19 strategii …………. Zawiera odwoania do wspópracy transgranicznej

Na 116 strategii gminnych - …. Zawiera odwoania do wspópracy transgranicznej

 

Wymaga uzupenienia

4.8.

 

Czy zostay utworzone specjale midzyrzdowe organa (np. komisje dwustronne) ds. wspópracy transgranicznej (ogóem, lub w okrelonych obszarach)

4.8.1.

Wskaniki jakociowe

4.8.1.1.

Jeli zostay s utworzone, to naley przeanalizowa postawione przed nimi zadania

 

Na omawianym obszarze dziaa Polsko-Rosyjska Rada ds. wspópracy pólnocno-wschodnich województw RP i Obwodu Kaliningradzkim FR. W ramach Rady funkcjonuje 12 wspólnych dwustronnych Komisji tematycznych. Zostaa utworzona na mocy Porozumienia midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Federacji Rosyjskiej o wspópracy pólnocno-wschodnich województw RP i Obwodu Kaliningradzkim FR.z dnia 22 maja 1992 r. Zgodnie z tym Porozumieniem powoani Penomocnicy odpowiedzialni za koordynacj programów ustanowili struktur zapewniajc realizacj postanowie Porozumienia. Zadania Rady okrela Statut, s to m.in.:

-/ okrelanie wspólnych programów i dziaa majcych na celu rozwój wspópracy

-/ wskazywanie potencjalnych moliwoci wspópracy, podejmowanie kroków zmierzajcych do zwikszenia jej efektywnoci, rozwizywanie powstajcych problemów, okrelanie nowych kierunków wspópracy

-/ rozpatrywanie zalece organów administracji pastwowej obu pastw, w tym organów samorzdowych, podmiotów gospodarczych i organizacji spoecznych dotyczce konkretnych projektów wspódziaania

-/ opracowanie i przedoenie odpowiednim organom obu pastw propozycje nowych kierunków wspópracy regionów, w razie potrzeby projekty odpowiednich porozumie

-/ opracowanie propozycji w zakresie tworzenia warunków prawnych, ekonomicznych, finansowych i rynkowych niezbdnych dla wzajemnie korzystnego wspódziaania gospodarczego i rozwoju przedsibiorczoci.

Ostatnie posiedzenie Rady odbyo si w czerwcu 2011 r. na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

 

      

 

 

4.8.2.

Wskaniki ilociowe

 

4.8.2.1.

Ilo takich organów

1 Rada, 12 komisji tematycznych

 

4.9.

 

Poziom uprzywilejowania wspópracy transgranicznej w mechanizmach gospodarczych w ssiadujcych krajach

4.9.1.

Wskaniki jakociowe

4.9.1.1.

Prawodawstwo 

 

 

 

4.9.1.2.

Prawo bankowe (w szczególnoci czy daje moliwo pracy filiom zagranicznym)

 

 

4.9.1.3.

Prawo ubezpieczeniowe (w szczególnoci, czy daje moliwo pracy filiom zagranicznym)

 

Obszar ten reguluje Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 27.11.1992 r. N 4015-1 (zm z dn. 18.07.2011) „O organizacji systemu ubezpiecze w Federacji Rosyjskiej” Dziaalno filii zagranicznych jest dopuszczalna w ramach kwoty, okrelanej przez Rzd Federalny. Rozporzdzenie Rostechnadzoru z dnia 4 marca  2011 roku N 97 „O wysokoci (kwocie) udziau kapitau zagranicznego w kapitaach zakadowych instytucji ubezpieczeniowych”. Zgodnie z tym rozporzdzeniem wysoko (kwota) udziau kapitau zagranicznego w kapitaach zakadowych tego typu instytucji zostaa okrelona na poziomie 22,42 %.

 

 

 

4.9.2.

Wskaniki ilociowe

 

4.9.2.1.

Czy s  Specjalne Strefy Ekonomiczne, jeli tak, to ile.

W obwodzie Kaliningradzkim takich stref nie ma. – ilo: 0

Polska:

Zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych okrela ustawa o SSE (Ustawa z 20 padziernika 1994 r., o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz. U. 1994, nr 123, poz. 600 z poz. zm.) oraz 14 rozporzdzeniach w sprawie ustanowienia kadej ze stref.

Na terenie województwa Warmisko-Mazurskiego dziaaj 2 Strefy:

1.        Warmisko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (839,9 ha )

2.        Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

 

 

Wszystkie niezbdne informacje przydatne turystom przekraczajcym granic znajdziecie Pastwo na stronie Ambasady Feredarcji Rosyjskiej. 

 

ZALECENIA PRZY STOSOWANIU UMOWY MIDZY RZDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZDEM FEDERACJI ROSYJSKIEJ O ZASADACH MAEGO RUCHU GRANICZNEGO.

 

Niniejsze Zalecenia maj na celu zapewnienie jednakowego stosowania i rozumienia przez Ambasad Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdasku, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie i waciwe miejscowe organy wadzy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej postanowie Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Federacji Rosyjskiej o zasadach maego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie 14 grudnia 2011 roku (zwanej dalej "Umowa").
Zalecenia nie s czci Umowy i dlatego nie maj obowizujcej mocy prawnej.
Zalecenia mog ulec zmianie pod wpywem dowiadczenia, zdobytego podczas stosowania Umowy. 

1.     Dokumenty potwierdzajce miejsce staego zamieszkania w strefie przygranicznej.

W art. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 13 termin "mieszkacy strefy przygranicznej" stosowany jest do okrelenia mieszkaców strefy przygranicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. (e) Umowy, a take wymienionych w art. 2 ust. 2 kategorii obywateli posiadajcych miejsce staego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres krótszy ni 3 lata.
Wykaz dokumentów potwierdzajcych posiadanie miejsca staego zamieszkania w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przez okres nie krótszy ni 3 lata:
    paszport obywatela Federacji Rosyjskiej z adnotacj o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowoci  pooonej w strefie przygranicznej;
    tymczasowy dowód osobisty obywatela Federacji Rosyjskiej z adnotacj o rejestracji w miejscowoci pooonej w strefie przygranicznej;

    wiadectwo o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowoci pooonej w strefie przygranicznej;

    wypis z ksiki mieszkaców, potwierdzony przez organ ewidencji meldunkowej obywateli Federacji Rosyjskiej dokumentujcy fakt zamieszkiwania w miejscowoci pooonej w strefie przygranicznej;  

    zezwolenie na stay pobyt cudzoziemca lub bezpastwowca z adnotacj o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowoci pooonej w strefie przygranicznej;

Wykaz dokumentów potwierdzajcych posiadanie miejsca staego zamieszkania w strefie przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy ni 3 lata:
    dowód osobisty;

    zawiadczenie o miejscu staego zamieszkania wystawione przez waciwe organy Rzeczypospolitej Polskiej;

    karta pobytu.

2.    Wykaz dokumentów uprawniajcych do otrzymania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach maego ruchu granicznego, potwierdzajcych status wspómaonków i dzieci mieszkaców strefy przygranicznej, w tym penoletnich i przysposobionych, a take dzieci wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej, w tym penoletnich i przysposobionych (art. 2 ust. 2 Umowy).
а)    Wykaz dokumentów potwierdzajcych status wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej:
    potwierdzenie posiadania miejsca staego zamieszkania mieszkaca strefy przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    akt maestwa;

    jeden z dokumentów wymienionych w p.1 niniejszych Zalece.
Wykaz dokumentów potwierdzajcych status wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej:
    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania jednego ze wspómaonków w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania drugiego ze wspómaonków w strefie przygranicznej;

    odpis skrócony bd zupeny polskiego aktu maestwa; wielojzyczny odpis skrócony aktu maestwa lub zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdzajcy zawarcie maestwa wyej wymienionych.

b) Wykaz dokumentów potwierdzajcych status dzieci mieszkaców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, w tym przysposobionych i penoletnich, pozostajcych na ich utrzymaniu:
    dokument potwierdzajcy posiadanie miejsca staego zamieszkania jednego z rodziców w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    dokument potwierdzajcy rodzicielstwo (akt urodzenia, zawiadczenie o adopcji lub "paszport wewntrzny" mieszkaca strefy przygranicznej z informacj o dzieciach);

    jeden z dokumentów wymienionych w p.1 niniejszych Zalece (tylko w przypadku dzieci penoletnich);

    potwierdzenie posiadania przez mieszkaca strefy przygranicznej dziecka na utrzymaniu (tylko w przypadku dzieci penoletnich).

Wykaz dokumentów potwierdzajcych status niepenoletnich dzieci mieszkaców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przysposobionych:
    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania jednego z rodziców w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania dziecka wraz z rodzicem w strefie przygranicznej;

    odpis zupeny lub skrócony polskiego aktu urodzenia; wielojzyczny odpis skrócony aktu urodzenia lub zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdzajcy urodzenie dziecka.

    W przypadku mieszkaców strefy przygranicznej zarówno Rzeczypospolitej Polskiej jak te Federacji Rosyjskiej, na zoenie wniosku o wydanie zezwolenia uprawniajcego do maego ruchu granicznego dla dzieci niepenoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców, z wyjtkiem przypadków, gdy prawa rodzicielskie posiada tylko jeden rodzic. Za wyraenie zgody uwaa si obecno obojga rodziców przy skadaniu wniosku.
c) Wykaz dokumentów potwierdzajcych status dzieci wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, w tym przysposobionych i penoletnich, pozostajcych na ich utrzymaniu:
    potwierdzenie posiadania miejsca staego zamieszkania mieszkaca strefy przygranicznej w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    akt maestwa rodzica z mieszkacem strefy przygranicznej;

    dokument potwierdzajcy rodzicielstwo wspómaonka mieszkaca strefy przygranicznej (akt urodzenia, zawiadczenie o adopcji lub "paszport wewntrzny" mieszkaca strefy przygranicznej z informacj o dzieciach);

    jeden z dokumentów wymienionych w p.1 niniejszych Zalece (tylko w przypadku dzieci penoletnich);

    dokument potwierdzajcy, e dziecko pozostaje na utrzymaniu wspómaonka mieszkaca strefy przygranicznej (tylko w przypadku dzieci penoletnich).

Wykaz dokumentów potwierdzajcych status dzieci wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przysposobionych i penoletnich, pozostajcych na ich utrzymaniu:
    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania jednego ze wspómaonków w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    odpis zupeny lub skrócony polskiego aktu maestwa z wymienionym wyej mieszkacem strefy przygranicznej; wielojzyczny odpis skrócony aktu maestwa lub zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdzajcy zawarcie maestwa;

    odpis zupeny lub skrócony polskiego aktu urodzenia; wielojzyczny odpis skrócony aktu urodzenia lub zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdzajcy urodzenie dziecka;

    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania dziecka wraz z jego rodzicem w strefie przygranicznej.

3. Powody do wielokrotnego przekraczania granicy w ramach maego ruchu granicznego oraz ich uzasadnienie (art. 3 ust. 1 lit. (c) Umowy).
    
    Powody do wielokrotnego przekraczania granicy w ramach maego ruchu granicznego naley wskaza we wniosku o wydanie zezwolenia uprawniajcego do maego ruchu granicznego. Nie s wymagane dodatkowe dokumenty uzasadniajce powody do wydania zezwolenia. Wyjtkiem s przypadki gdy wystpuj powane podstawy, aby przypuszcza, i zezwolenie moe zosta wykorzystane w innym celu, ni wskazany we wniosku.
        Powody do wielokrotnego przekroczenia granicy w ramach maego ruchu granicznego, wymienione w art. 3 ust. 1 Umowy (podtrzymywanie wizi rodzinnych, spoecznych, kulturalnych, a take kontaktów ekonomicznych i  innych) s szeroko interpretowane. Jednoczenie zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach maego ruchu granicznego nie moe by wydawane w celu dziaalnoci gospodarczej bd podjcia pracy.
    Powody wskazane przez mieszkaca strefy przygranicznej we wniosku nie ograniczaj moliwoci przekraczania przez niego granicy w ramach maego ruchu granicznego w innym dozwolonym celu przez okres wanoci zezwolenia.
    Powody wskazane we wniosku nie s wymienione w zezwoleniu uprawniajcym do maego ruchu granicznego. Natomiast moe by wskazany powód ogólny, jak "may ruch graniczny".
4. Podstawy do odmowy wydania cudzoziemcom zezwolenia na wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2 lit. (b) Umowy).

Podstawy do odmowy wydania zezwolenia na wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej wymienione s w art. 26, 27 Ustawy Federalnej Nr114-ФЗ z dnia 15 sierpnia 1996 r. "O zasadach wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej".

5.    Termin wanoci zezwolenia uprawniajcego do przekroczenia granicy w ramach maego ruchu granicznego (art. 4 ust. 2, 3 Umowy).

Termin wanoci zezwolenia uprawniajcego do przekroczenia granicy w ramach maego ruchu granicznego moe by zbieny z dat upywu wanoci dokumentu podróy, na podstawie którego jest wydawane zezwolenie.

6. Dokument (wiza lub zezwolenie), na podstawie którego mieszkaniec strefy przygranicznej jednego pastwa wjecha do strefy przygranicznej drugiego pastwa (art. 4 ust. 6, 7 Umowy).

Zgodnie z art. 4 ust. 7 Umowy w przypadku, gdy mieszkacy strefy przygranicznej pastwa jednej Strony, posiadajcy jednoczenie zezwolenie i wan wiz pastwa drugiej Strony, wjedaj do strefy przygranicznej pastwa drugiej Strony na podstawie wizy, maj wówczas prawo wyjedania poza stref przygraniczn.  Fakt wjazdu mieszkaca strefy przygranicznej pastwa jednej Strony do strefy przygranicznej pastwa drugiej Strony na podstawie wizy potwierdzany jest za pomoc stempla kontroli granicznej, zamieszczanego na wanych dokumentach podróy.
7.    Okolicznoci wywoane si wysz (art. 4 ust. 8 Umowy).

Do okolicznoci wywoanych si wysz zaliczane s powane choroby, wypadek, katastrofy naturalne i technologiczne, zawieszenie stosowania umowy (art. 12). Jednak dany wykaz okolicznoci nie jest wyczerpujcy.
Mieszkacy strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, którzy na skutek okolicznoci wywoanych si wysz zmuszeni s do pozostania w strefie przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przez ponad 30 dni jednorazowo lub ponad 90 dni w okresie kadych 6 miesicy, s przy wyjedzie zobligowani do powiadomienia o tym  Stray Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawienia dokumentów lub innych dowodów potwierdzajcych zaistnienie wspomnianych okolicznoci (np. zawiadczenie lekarskie w przypadku choroby).
Mieszkacy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na skutek okolicznoci wywoanych si wysz zmuszeni s do pozostania w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przez ponad 30 dni jednorazowo lub ponad 90 dni w okresie kadych 6 miesicy, s zobligowani do powiadomienia o tym najbliszego oddziau organu terytorialnego Federalnej Suby Migracyjnej (FSM Rosji) i przedstawienia dokumentów lub innych dowodów potwierdzajcych zaistnienie wspomnianych okolicznoci (np. zawiadczenie lekarskie w przypadku choroby). Jeeli na podstawie oceny sytuacji oddzia organu terytorialnego FSM Rosji potwierdzi zaistnienie okolicznoci wywoanych si wysz, mieszkacowi strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej wydana zostanie wiza wyjazdowa.

8. Zamieszczanie stempli kontroli granicznej.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 Umowy stemple kontroli granicznej nie s zamieszczane w zezwoleniach oraz wanych dokumentach podróy przy wjedzie oraz wyjedzie.
Stemple kontroli granicznej mieszkaców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczane s w karcie migracyjnej wypenianej podczas wjazdu do strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej (rozdzia 9 (a) niniejszych Zalece).
9. Dokumenty potwierdzajce niepenosprawno (art. 9 ust. 2 lit. (b) Umowy).

Dokument potwierdzajcy, e mieszkaniec strefy przygranicznej w Federacji Rosyjskiej jest inwalid pierwszej i drugiej grupy, dzieckiem-inwalid, a w Rzeczypospolitej Polskiej - inwalid niezdolnym do pracy, przedstawiany jest przez:
    mieszkaca strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej - zawiadczenie o niepenosprawnoci;

    mieszkaca strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej:

- orzeczenie o niezdolnoci do pracy wydawane dla celów przyznawania wiadcze rentowych;

- orzeczenie o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci, wydawane przez organy orzecznictwa pozarentowego (zakres pojcia „inwalidy niezdolnego do pracy” moe obejmowa osoby zaliczone do lekkiego, umiarkowanego oraz znacznego stopnia niepenosprawnoci);

- orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnie, wydawane przez organy orzecznictwa pozarentowego;

- legitymacja osoby niepenosprawnej.

10.     Mieszkacy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przy wjedzie i przez okres pobytu w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej zobowizani s do przestrzegania porzdku prawnego Federacji Rosyjskiej (art. 10 ust. 1 Umowy).

a) Wypenienie karty migracyjnej.
Mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligowany do wypenienia karty migracyjnej i przedstawienia jej wraz z paszportem funkcjonariuszowi Stray Granicznej FSB Rosji. Karta migracyjna jest zachowana na okres pobytu w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej i przekazana funkcjonariuszowi Stray Granicznej FSB Rosji podczas kontroli paszportowej przy wyjedzie.
Kart migracyjn mona otrzyma na przejciach granicznych. W przypadku utraty lub kradziey karty migracyjnej mieszkacy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej s zobligowani do powiadomienia o tym miejscowego oddziau FSM Rosji lub funkcjonariusza Stray Granicznej FSB Rosji.

b) Procedury ewidencji migracyjnej w Federacji Rosyjskiej.
W przypadku gdy okres pobytu mieszkaca strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowizany do wpisania si do ewidencji migracyjnej w oddziale FSM Rosji.  Wpisu do ewidencji migracyjnej dokonuje hotel lub przyjmujca osoba prawna lub fizyczna w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej. W przypadku gdy celem podróy do strefy przygranicznej jest ekoturystyka, owienie ryb itd., i mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przebywa poza obszarem zabudowanym (np. w namiocie), a okres pobytu przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowizany do zgoszenia si do wadz miejskich w celu dokonania przez nie wpisu do ewidencji migracyjnej.

c) Terytorium obejmujce stref przygraniczn Federacji Rosyjskiej, którego zwiedzanie wymaga posiadania specjalnego zezwolenia.
Do wjazdu na terytorium z reglamentowanym dostpem dla cudzoziemców (granica takiego terytorium w Obwodzie Kaliningradzkim okrelona jest w Uchwale Nr470 Rzdu Federacji Rosyjskiej z dnia 4 lipca 1992 r. "Wykaz terytoriów Federacji Rosyjskiej z reglamentowanym dostpem dla cudzoziemców"), a take na teren wokó jednostek i obiektów wojskowych oraz zwizków organizacyjnych wojsk, wymagane jest specjalne zezwolenie. Zabrania si fotografowania i filmowania obiektów chronionych.
Przy tym mieszkacy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej mog przebywa w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, z wyjtkiem obiektów inynieryjnych, bez koniecznoci posiadania dodatkowej przepustki oprócz zezwolenia uprawniajcego do maego ruchu granicznego (art. 4 ust. 4 Umowy).

11.     Przewidziane w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej rodki karne wobec osób, które nie stosuj si do zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Federacji Rosyjskiej (art. 10 ust. 2, 3 Umowy).

Cudzoziemiec, który nie stosuje si do przepisów prawnych Federacji Rosyjskiej, jest pocigany do odpowiedzialnoci na mocy prawa Federacji Rosyjskiej (art. 33 Ustawy Federalnej "O sytuacji prawnej cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej").
Obecnie istniej dwa mechanizmy umoliwiajce efektywne przeciwdziaanie nielegalnej migracji - wydalenie administracyjne i deportacja.
Wydalenie administracyjne - administracyjne rodki karne, stosowane wobec cudzoziemców lub bezpastwowców, którzy naruszyli zasady pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej, wymierzone przez sdziego, a w przypadku popenienia przez cudzoziemca lub bezpastwowca wykroczenia administracyjnego przy wjedzie do Federacji Rosyjskiej - przez odpowiednich funkcjonariuszy (art. 3.10 ust. 2 Kodeksu FR o Wykroczeniach Administracyjnych).
Wydalenie administracyjne cudzoziemców lub bezpastwowców poza granice Federacji Rosyjskiej polega na przymusowym i kontrolowanym przemieszczeniu wskazanych osób przez granic pastwow Federacji Rosyjskiej poza granic Federacji Rosyjskiej (art. 3.10 ust. 1 Kodeksu FR o Wykroczeniach Administracyjnych).
Wykroczenia administracyjne prowadzce do wymierzenia przez sdziów kary administracyjnej w postaci wydalenia administracyjnego poza granice Federacji Rosyjskiej cudzoziemca lub bezpastwowca, wobec którego prowadzone jest postpowanie przy udziale organów spraw wewntrznych, przewidziane s w art. 18.8, art. 18.10 ust. 2 oraz art. 18.11 Kodeksu Federacji Rosyjskiej o Wykroczeniach Administracyjnych.
Deportacja - przymusowe wydalenie cudzoziemca z Federacji Rosyjskiej w przypadku braku podstaw prawnych do jego dalszego pobytu (zamieszkiwania) w Federacji Rosyjskiej (rozdzia 1 art. 2 ust. 1 Ustawy Federalnej "O sytuacji prawnej cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej).
Decyzj o deportacji cudzoziemca lub bezpastwowca w Federacji Rosyjskiej podejmuje dyrektor Federalnej Suby Migracyjnej (zarzdzenie Nr 533 MSW Rosji z dnia 26.08.2004 r.).
Cudzoziemcy i bezpastwowcy podlegajcy wydaleniu administracyjnemu lub deportacji z Federacji Rosyjskiej decyzj sdu mog by przetrzymywani w specjalnych pomieszczeniach organów spraw wewntrznych lub innych specjalnych urzdach do czasu wykonania decyzji.
Jednoczenie na mocy Ustawy Federalnej "O zasadach wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej" (rozdzia 4 art. 25.10) cudzoziemiec lub bezpastwowiec, który wjecha na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie stosujc si do wyznaczonych zasad, lub nie majc dokumentów potwierdzajcych prawo do pobytu (zamieszkiwania) w Federacji Rosyjskiej, lub który utraci takie dokumenty i nie zoy odpowiedniego wniosku do organu terytorialnego federalnego organu wadzy wykonawczej, uprawnionego do kontroli i nadzoru w sferze migracji, lub odmawia wyjazdu z Federacji Rosyjskiej po upywie terminu pobytu (zamieszkiwania) w Federacji Rosyjskiej, i jednoczenie nie stosowa si do zasad przejazdu tranzytowego przez terytorium Federacji Rosyjskiej, przebywa bezprawnie na terytorium Federacji Rosyjskiej i ponosi odpowiedzialno zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
Naley uwzgldni przepisy wspomnianego artykuu Ustawy Federalnej stanowice, e wobec cudzoziemca lub bezpastwowca przebywajcego bezprawnie na terytorium Federacji Rosyjskiej, lub dla którego wjazd do Federacji Rosyjskiej jest zabroniony, a take gdy pobyt (zamieszkiwanie) cudzoziemca lub bezpastwowca, przebywajcego legalnie w Federacji Rosyjskiej stanowi zagroenie dla obronnoci lub bezpieczestwa wewntrznego, porzdku publicznego lub zdrowia publicznego, w celu ochrony podstaw ustroju konstytucyjnego, zasad moralnych, praw oraz interesów prawnych innych osób, moe zosta podjta decyzja o niepodanym pobycie (zamieszkiwaniu) danego cudzoziemca lub bezpastwowca w Federacji Rosyjskiej.
Przy tym decyzja o niepodanym pobycie (zamieszkiwaniu) cudzoziemca lub bezpastwowca w Federacji Rosyjskiej jest podstaw do póniejszej odmowy wjazdu do Federacji Rosyjskiej.

12.    Ubezpieczenie zdrowotne.
Nie jest wymagane podczas ubiegania si o zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach maego ruchu granicznego i podczas przebywania w strefie przygranicznej.


13.     Inne zagadnienia.

a)    Dokumenty wymienione w niniejszych Zaleceniach mog stanowi zaczniki do wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach maego ruchu granicznego w jzyku oryginau, gdy jest nim jzyk rosyjski lub polski.
b)    Strony wymieni si wzorami wszystkich dokumentów wskazanych w punkcie pierwszym niniejszych Zalece nie póniej ni w dniu otrzymania ostatniego pisemnego zawiadomienia o spenieniu przez Strony niezbdnych procedur wewntrznych, aby Umowa moga wej w ycie.
c)    Strony wspólnie pracuj nad przygotowaniem informacji przeznaczonej do wiadomoci mieszkaców stref przygranicznych.

 

 

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk