Prawo midzynarodowe

ZALECENIA PRZY STOSOWANIU UMOWY MIDZY RZDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZDEM FEDERACJI ROSYJSKIEJ O ZASADACH MAEGO RUCHU GRANICZNEGO.

 

Niniejsze Zalecenia maj na celu zapewnienie jednakowego stosowania i rozumienia przez Ambasad Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdasku, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie i waciwe miejscowe organy wadzy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej postanowie Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Federacji Rosyjskiej o zasadach maego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie 14 grudnia 2011 roku (zwanej dalej "Umowa").
Zalecenia nie s czci Umowy i dlatego nie maj obowizujcej mocy prawnej.
Zalecenia mog ulec zmianie pod wpywem dowiadczenia, zdobytego podczas stosowania Umowy. 

1.     Dokumenty potwierdzajce miejsce staego zamieszkania w strefie przygranicznej.

W art. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 13 termin "mieszkacy strefy przygranicznej" stosowany jest do okrelenia mieszkaców strefy przygranicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. (e) Umowy, a take wymienionych w art. 2 ust. 2 kategorii obywateli posiadajcych miejsce staego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres krótszy ni 3 lata.
Wykaz dokumentów potwierdzajcych posiadanie miejsca staego zamieszkania w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przez okres nie krótszy ni 3 lata:
    paszport obywatela Federacji Rosyjskiej z adnotacj o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowoci  pooonej w strefie przygranicznej;
    tymczasowy dowód osobisty obywatela Federacji Rosyjskiej z adnotacj o rejestracji w miejscowoci pooonej w strefie przygranicznej;

    wiadectwo o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowoci pooonej w strefie przygranicznej;

    wypis z ksiki mieszkaców, potwierdzony przez organ ewidencji meldunkowej obywateli Federacji Rosyjskiej dokumentujcy fakt zamieszkiwania w miejscowoci pooonej w strefie przygranicznej;  

    zezwolenie na stay pobyt cudzoziemca lub bezpastwowca z adnotacj o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowoci pooonej w strefie przygranicznej;

Wykaz dokumentów potwierdzajcych posiadanie miejsca staego zamieszkania w strefie przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy ni 3 lata:
    dowód osobisty;

    zawiadczenie o miejscu staego zamieszkania wystawione przez waciwe organy Rzeczypospolitej Polskiej;

    karta pobytu.

2.    Wykaz dokumentów uprawniajcych do otrzymania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach maego ruchu granicznego, potwierdzajcych status wspómaonków i dzieci mieszkaców strefy przygranicznej, w tym penoletnich i przysposobionych, a take dzieci wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej, w tym penoletnich i przysposobionych (art. 2 ust. 2 Umowy).
а)    Wykaz dokumentów potwierdzajcych status wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej:
    potwierdzenie posiadania miejsca staego zamieszkania mieszkaca strefy przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    akt maestwa;

    jeden z dokumentów wymienionych w p.1 niniejszych Zalece.
Wykaz dokumentów potwierdzajcych status wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej:
    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania jednego ze wspómaonków w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania drugiego ze wspómaonków w strefie przygranicznej;

    odpis skrócony bd zupeny polskiego aktu maestwa; wielojzyczny odpis skrócony aktu maestwa lub zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdzajcy zawarcie maestwa wyej wymienionych.

b) Wykaz dokumentów potwierdzajcych status dzieci mieszkaców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, w tym przysposobionych i penoletnich, pozostajcych na ich utrzymaniu:
    dokument potwierdzajcy posiadanie miejsca staego zamieszkania jednego z rodziców w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    dokument potwierdzajcy rodzicielstwo (akt urodzenia, zawiadczenie o adopcji lub "paszport wewntrzny" mieszkaca strefy przygranicznej z informacj o dzieciach);

    jeden z dokumentów wymienionych w p.1 niniejszych Zalece (tylko w przypadku dzieci penoletnich);

    potwierdzenie posiadania przez mieszkaca strefy przygranicznej dziecka na utrzymaniu (tylko w przypadku dzieci penoletnich).

Wykaz dokumentów potwierdzajcych status niepenoletnich dzieci mieszkaców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przysposobionych:
    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania jednego z rodziców w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania dziecka wraz z rodzicem w strefie przygranicznej;

    odpis zupeny lub skrócony polskiego aktu urodzenia; wielojzyczny odpis skrócony aktu urodzenia lub zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdzajcy urodzenie dziecka.

    W przypadku mieszkaców strefy przygranicznej zarówno Rzeczypospolitej Polskiej jak te Federacji Rosyjskiej, na zoenie wniosku o wydanie zezwolenia uprawniajcego do maego ruchu granicznego dla dzieci niepenoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców, z wyjtkiem przypadków, gdy prawa rodzicielskie posiada tylko jeden rodzic. Za wyraenie zgody uwaa si obecno obojga rodziców przy skadaniu wniosku.
c) Wykaz dokumentów potwierdzajcych status dzieci wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, w tym przysposobionych i penoletnich, pozostajcych na ich utrzymaniu:
    potwierdzenie posiadania miejsca staego zamieszkania mieszkaca strefy przygranicznej w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    akt maestwa rodzica z mieszkacem strefy przygranicznej;

    dokument potwierdzajcy rodzicielstwo wspómaonka mieszkaca strefy przygranicznej (akt urodzenia, zawiadczenie o adopcji lub "paszport wewntrzny" mieszkaca strefy przygranicznej z informacj o dzieciach);

    jeden z dokumentów wymienionych w p.1 niniejszych Zalece (tylko w przypadku dzieci penoletnich);

    dokument potwierdzajcy, e dziecko pozostaje na utrzymaniu wspómaonka mieszkaca strefy przygranicznej (tylko w przypadku dzieci penoletnich).

Wykaz dokumentów potwierdzajcych status dzieci wspómaonków mieszkaców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przysposobionych i penoletnich, pozostajcych na ich utrzymaniu:
    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania jednego ze wspómaonków w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata;

    odpis zupeny lub skrócony polskiego aktu maestwa z wymienionym wyej mieszkacem strefy przygranicznej; wielojzyczny odpis skrócony aktu maestwa lub zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdzajcy zawarcie maestwa;

    odpis zupeny lub skrócony polskiego aktu urodzenia; wielojzyczny odpis skrócony aktu urodzenia lub zagraniczny akt stanu cywilnego potwierdzajcy urodzenie dziecka;

    jeden z dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszych Zalece, potwierdzajcy fakt zamieszkania dziecka wraz z jego rodzicem w strefie przygranicznej.

3. Powody do wielokrotnego przekraczania granicy w ramach maego ruchu granicznego oraz ich uzasadnienie (art. 3 ust. 1 lit. (c) Umowy).
    
    Powody do wielokrotnego przekraczania granicy w ramach maego ruchu granicznego naley wskaza we wniosku o wydanie zezwolenia uprawniajcego do maego ruchu granicznego. Nie s wymagane dodatkowe dokumenty uzasadniajce powody do wydania zezwolenia. Wyjtkiem s przypadki gdy wystpuj powane podstawy, aby przypuszcza, i zezwolenie moe zosta wykorzystane w innym celu, ni wskazany we wniosku.
        Powody do wielokrotnego przekroczenia granicy w ramach maego ruchu granicznego, wymienione w art. 3 ust. 1 Umowy (podtrzymywanie wizi rodzinnych, spoecznych, kulturalnych, a take kontaktów ekonomicznych i  innych) s szeroko interpretowane. Jednoczenie zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach maego ruchu granicznego nie moe by wydawane w celu dziaalnoci gospodarczej bd podjcia pracy.
    Powody wskazane przez mieszkaca strefy przygranicznej we wniosku nie ograniczaj moliwoci przekraczania przez niego granicy w ramach maego ruchu granicznego w innym dozwolonym celu przez okres wanoci zezwolenia.
    Powody wskazane we wniosku nie s wymienione w zezwoleniu uprawniajcym do maego ruchu granicznego. Natomiast moe by wskazany powód ogólny, jak "may ruch graniczny".
4. Podstawy do odmowy wydania cudzoziemcom zezwolenia na wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2 lit. (b) Umowy).

Podstawy do odmowy wydania zezwolenia na wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej wymienione s w art. 26, 27 Ustawy Federalnej Nr114-ФЗ z dnia 15 sierpnia 1996 r. "O zasadach wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej".

5.    Termin wanoci zezwolenia uprawniajcego do przekroczenia granicy w ramach maego ruchu granicznego (art. 4 ust. 2, 3 Umowy).

Termin wanoci zezwolenia uprawniajcego do przekroczenia granicy w ramach maego ruchu granicznego moe by zbieny z dat upywu wanoci dokumentu podróy, na podstawie którego jest wydawane zezwolenie.

6. Dokument (wiza lub zezwolenie), na podstawie którego mieszkaniec strefy przygranicznej jednego pastwa wjecha do strefy przygranicznej drugiego pastwa (art. 4 ust. 6, 7 Umowy).

Zgodnie z art. 4 ust. 7 Umowy w przypadku, gdy mieszkacy strefy przygranicznej pastwa jednej Strony, posiadajcy jednoczenie zezwolenie i wan wiz pastwa drugiej Strony, wjedaj do strefy przygranicznej pastwa drugiej Strony na podstawie wizy, maj wówczas prawo wyjedania poza stref przygraniczn.  Fakt wjazdu mieszkaca strefy przygranicznej pastwa jednej Strony do strefy przygranicznej pastwa drugiej Strony na podstawie wizy potwierdzany jest za pomoc stempla kontroli granicznej, zamieszczanego na wanych dokumentach podróy.
7.    Okolicznoci wywoane si wysz (art. 4 ust. 8 Umowy).

Do okolicznoci wywoanych si wysz zaliczane s powane choroby, wypadek, katastrofy naturalne i technologiczne, zawieszenie stosowania umowy (art. 12). Jednak dany wykaz okolicznoci nie jest wyczerpujcy.
Mieszkacy strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, którzy na skutek okolicznoci wywoanych si wysz zmuszeni s do pozostania w strefie przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przez ponad 30 dni jednorazowo lub ponad 90 dni w okresie kadych 6 miesicy, s przy wyjedzie zobligowani do powiadomienia o tym  Stray Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawienia dokumentów lub innych dowodów potwierdzajcych zaistnienie wspomnianych okolicznoci (np. zawiadczenie lekarskie w przypadku choroby).
Mieszkacy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na skutek okolicznoci wywoanych si wysz zmuszeni s do pozostania w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przez ponad 30 dni jednorazowo lub ponad 90 dni w okresie kadych 6 miesicy, s zobligowani do powiadomienia o tym najbliszego oddziau organu terytorialnego Federalnej Suby Migracyjnej (FSM Rosji) i przedstawienia dokumentów lub innych dowodów potwierdzajcych zaistnienie wspomnianych okolicznoci (np. zawiadczenie lekarskie w przypadku choroby). Jeeli na podstawie oceny sytuacji oddzia organu terytorialnego FSM Rosji potwierdzi zaistnienie okolicznoci wywoanych si wysz, mieszkacowi strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej wydana zostanie wiza wyjazdowa.

8. Zamieszczanie stempli kontroli granicznej.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 Umowy stemple kontroli granicznej nie s zamieszczane w zezwoleniach oraz wanych dokumentach podróy przy wjedzie oraz wyjedzie.
Stemple kontroli granicznej mieszkaców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczane s w karcie migracyjnej wypenianej podczas wjazdu do strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej (rozdzia 9 (a) niniejszych Zalece).
9. Dokumenty potwierdzajce niepenosprawno (art. 9 ust. 2 lit. (b) Umowy).

Dokument potwierdzajcy, e mieszkaniec strefy przygranicznej w Federacji Rosyjskiej jest inwalid pierwszej i drugiej grupy, dzieckiem-inwalid, a w Rzeczypospolitej Polskiej - inwalid niezdolnym do pracy, przedstawiany jest przez:
    mieszkaca strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej - zawiadczenie o niepenosprawnoci;

    mieszkaca strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej:

- orzeczenie o niezdolnoci do pracy wydawane dla celów przyznawania wiadcze rentowych;

- orzeczenie o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci, wydawane przez organy orzecznictwa pozarentowego (zakres pojcia „inwalidy niezdolnego do pracy” moe obejmowa osoby zaliczone do lekkiego, umiarkowanego oraz znacznego stopnia niepenosprawnoci);

- orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnie, wydawane przez organy orzecznictwa pozarentowego;

- legitymacja osoby niepenosprawnej.

10.     Mieszkacy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przy wjedzie i przez okres pobytu w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej zobowizani s do przestrzegania porzdku prawnego Federacji Rosyjskiej (art. 10 ust. 1 Umowy).

a) Wypenienie karty migracyjnej.
Mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligowany do wypenienia karty migracyjnej i przedstawienia jej wraz z paszportem funkcjonariuszowi Stray Granicznej FSB Rosji. Karta migracyjna jest zachowana na okres pobytu w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej i przekazana funkcjonariuszowi Stray Granicznej FSB Rosji podczas kontroli paszportowej przy wyjedzie.
Kart migracyjn mona otrzyma na przejciach granicznych. W przypadku utraty lub kradziey karty migracyjnej mieszkacy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej s zobligowani do powiadomienia o tym miejscowego oddziau FSM Rosji lub funkcjonariusza Stray Granicznej FSB Rosji.

b) Procedury ewidencji migracyjnej w Federacji Rosyjskiej.
W przypadku gdy okres pobytu mieszkaca strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowizany do wpisania si do ewidencji migracyjnej w oddziale FSM Rosji.  Wpisu do ewidencji migracyjnej dokonuje hotel lub przyjmujca osoba prawna lub fizyczna w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej. W przypadku gdy celem podróy do strefy przygranicznej jest ekoturystyka, owienie ryb itd., i mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przebywa poza obszarem zabudowanym (np. w namiocie), a okres pobytu przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowizany do zgoszenia si do wadz miejskich w celu dokonania przez nie wpisu do ewidencji migracyjnej.

c) Terytorium obejmujce stref przygraniczn Federacji Rosyjskiej, którego zwiedzanie wymaga posiadania specjalnego zezwolenia.
Do wjazdu na terytorium z reglamentowanym dostpem dla cudzoziemców (granica takiego terytorium w Obwodzie Kaliningradzkim okrelona jest w Uchwale Nr470 Rzdu Federacji Rosyjskiej z dnia 4 lipca 1992 r. "Wykaz terytoriów Federacji Rosyjskiej z reglamentowanym dostpem dla cudzoziemców"), a take na teren wokó jednostek i obiektów wojskowych oraz zwizków organizacyjnych wojsk, wymagane jest specjalne zezwolenie. Zabrania si fotografowania i filmowania obiektów chronionych.
Przy tym mieszkacy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej mog przebywa w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, z wyjtkiem obiektów inynieryjnych, bez koniecznoci posiadania dodatkowej przepustki oprócz zezwolenia uprawniajcego do maego ruchu granicznego (art. 4 ust. 4 Umowy).

11.     Przewidziane w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej rodki karne wobec osób, które nie stosuj si do zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Federacji Rosyjskiej (art. 10 ust. 2, 3 Umowy).

Cudzoziemiec, który nie stosuje si do przepisów prawnych Federacji Rosyjskiej, jest pocigany do odpowiedzialnoci na mocy prawa Federacji Rosyjskiej (art. 33 Ustawy Federalnej "O sytuacji prawnej cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej").
Obecnie istniej dwa mechanizmy umoliwiajce efektywne przeciwdziaanie nielegalnej migracji - wydalenie administracyjne i deportacja.
Wydalenie administracyjne - administracyjne rodki karne, stosowane wobec cudzoziemców lub bezpastwowców, którzy naruszyli zasady pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej, wymierzone przez sdziego, a w przypadku popenienia przez cudzoziemca lub bezpastwowca wykroczenia administracyjnego przy wjedzie do Federacji Rosyjskiej - przez odpowiednich funkcjonariuszy (art. 3.10 ust. 2 Kodeksu FR o Wykroczeniach Administracyjnych).
Wydalenie administracyjne cudzoziemców lub bezpastwowców poza granice Federacji Rosyjskiej polega na przymusowym i kontrolowanym przemieszczeniu wskazanych osób przez granic pastwow Federacji Rosyjskiej poza granic Federacji Rosyjskiej (art. 3.10 ust. 1 Kodeksu FR o Wykroczeniach Administracyjnych).
Wykroczenia administracyjne prowadzce do wymierzenia przez sdziów kary administracyjnej w postaci wydalenia administracyjnego poza granice Federacji Rosyjskiej cudzoziemca lub bezpastwowca, wobec którego prowadzone jest postpowanie przy udziale organów spraw wewntrznych, przewidziane s w art. 18.8, art. 18.10 ust. 2 oraz art. 18.11 Kodeksu Federacji Rosyjskiej o Wykroczeniach Administracyjnych.
Deportacja - przymusowe wydalenie cudzoziemca z Federacji Rosyjskiej w przypadku braku podstaw prawnych do jego dalszego pobytu (zamieszkiwania) w Federacji Rosyjskiej (rozdzia 1 art. 2 ust. 1 Ustawy Federalnej "O sytuacji prawnej cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej).
Decyzj o deportacji cudzoziemca lub bezpastwowca w Federacji Rosyjskiej podejmuje dyrektor Federalnej Suby Migracyjnej (zarzdzenie Nr 533 MSW Rosji z dnia 26.08.2004 r.).
Cudzoziemcy i bezpastwowcy podlegajcy wydaleniu administracyjnemu lub deportacji z Federacji Rosyjskiej decyzj sdu mog by przetrzymywani w specjalnych pomieszczeniach organów spraw wewntrznych lub innych specjalnych urzdach do czasu wykonania decyzji.
Jednoczenie na mocy Ustawy Federalnej "O zasadach wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej" (rozdzia 4 art. 25.10) cudzoziemiec lub bezpastwowiec, który wjecha na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie stosujc si do wyznaczonych zasad, lub nie majc dokumentów potwierdzajcych prawo do pobytu (zamieszkiwania) w Federacji Rosyjskiej, lub który utraci takie dokumenty i nie zoy odpowiedniego wniosku do organu terytorialnego federalnego organu wadzy wykonawczej, uprawnionego do kontroli i nadzoru w sferze migracji, lub odmawia wyjazdu z Federacji Rosyjskiej po upywie terminu pobytu (zamieszkiwania) w Federacji Rosyjskiej, i jednoczenie nie stosowa si do zasad przejazdu tranzytowego przez terytorium Federacji Rosyjskiej, przebywa bezprawnie na terytorium Federacji Rosyjskiej i ponosi odpowiedzialno zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
Naley uwzgldni przepisy wspomnianego artykuu Ustawy Federalnej stanowice, e wobec cudzoziemca lub bezpastwowca przebywajcego bezprawnie na terytorium Federacji Rosyjskiej, lub dla którego wjazd do Federacji Rosyjskiej jest zabroniony, a take gdy pobyt (zamieszkiwanie) cudzoziemca lub bezpastwowca, przebywajcego legalnie w Federacji Rosyjskiej stanowi zagroenie dla obronnoci lub bezpieczestwa wewntrznego, porzdku publicznego lub zdrowia publicznego, w celu ochrony podstaw ustroju konstytucyjnego, zasad moralnych, praw oraz interesów prawnych innych osób, moe zosta podjta decyzja o niepodanym pobycie (zamieszkiwaniu) danego cudzoziemca lub bezpastwowca w Federacji Rosyjskiej.
Przy tym decyzja o niepodanym pobycie (zamieszkiwaniu) cudzoziemca lub bezpastwowca w Federacji Rosyjskiej jest podstaw do póniejszej odmowy wjazdu do Federacji Rosyjskiej.

12.    Ubezpieczenie zdrowotne.
Nie jest wymagane podczas ubiegania si o zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach maego ruchu granicznego i podczas przebywania w strefie przygranicznej.


13.     Inne zagadnienia.

a)    Dokumenty wymienione w niniejszych Zaleceniach mog stanowi zaczniki do wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach maego ruchu granicznego w jzyku oryginau, gdy jest nim jzyk rosyjski lub polski.
b)    Strony wymieni si wzorami wszystkich dokumentów wskazanych w punkcie pierwszym niniejszych Zalece nie póniej ni w dniu otrzymania ostatniego pisemnego zawiadomienia o spenieniu przez Strony niezbdnych procedur wewntrznych, aby Umowa moga wej w ycie.
c)    Strony wspólnie pracuj nad przygotowaniem informacji przeznaczonej do wiadomoci mieszkaców stref przygranicznych.

Doczone pliki:


KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2023
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk