Podsumowanie I Spotkania Grupy zadaniowej ds. Wody przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk - 29.09.2016 r.

Podsumowanie I Spotkania Grupy zadaniowej ds. Wody przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk - 29.09.2016 r.

Szanowni Panstwo, prosimy o zapoznanie si z informacjami podsumowujcymi pierwsze spotkanie seminaryjno-warsztatowe Grupy zadaniowej ds. Wody przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk ukierunkowane na aktywizacj i cilejsz wspóprac samorzdów oraz podmiotów i instytucji z regionu w dziedzinie realizacji zada i pomysów z zakresu dbaoci o stan wód ródldowych i morskich.

Grup wspótworz przedstawiciele j.s.t. oraz instytucji, przedsibiorstw z miast i gmin: Gdask, Sopot, Gdynia, Elblg, Supsk, Ktrzyn, Malbork, Mikoajki Pomorskie, Braniewo, Spopol, Bartoszyce, Bisztynek, Mynary, Braniewa, Malbork, Pszczóki

W spotkaniu oprócz przedstawicieli pracowników samorzdów gminnych, instytucji i przedsibiorstw wodnych zainteresowanych wspóprac, w tym wspóprac midzynarodow oraz prac projektow brali udzia przedstawiciele gmin nie-czonkowskich z regionu z Kobylnicy i Dobrego Miasta, którzy chcieli zapozna si ze specyfik dziaania powstajcej przy Stowarzyszeniu grupy zadaniowej ds. Wody.

Spotkanie miao charakter seminaryjny – w pierwszej czci miay miejsce prezentacje,
w tym przedstawienie dziaalnoci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk dokonane przez Dyrektor Sekretariatu Magorzat Samusjew oraz Sebastiana Magier Kierownika Staego Midzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Batyk, który przekaza podstawowe informacje o midzynarodowej dziaalnoci Euroregionu i grupy wodnej ERB. W tej czci spotkania miay miejsce równie prezentacje: organizacji penicej rol eksperta merytorycznego grupy - Gdaskiej Infrastruktury Wodocigowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (jednego z wspóinicjatorów spotkania) prowadzon przez Prezesa Spóki P. Jacka Skarbek oraz Jacka Kaszubowskiego Kierownika Dziau Planowania, a take przedstawiciela kilku gmin czonkowskich Stowarzyszenia - Pani Barbar Mulik – doradcy ds. bezpieczestwa i jakoci wody. Druga cz spotkania miaa charakter warsztatowy i oparta bya na swobodnej dyskusji uczestników: ich wzajemnej autoprezentacji oraz krótkiego opisu sfery dziaalnoci w tym oczekiwa wobec pozostaych czonków grupy i Stowarzyszenia, identyfikacji potrzeb zebranych i obszarów zainteresowa przyszych prac grupy, wspólnych wyzwa i inicjatyw, które mona realizowa wspólnie oraz sposobów rozwizywania problemów na poziomie lokalnym oraz midzynarodowym.

 

Wystpienia w pierwszej czci spotkania miay na celu zapoznanie zebranych z tematyk dziaalnoci grupy oraz ukazanie szeroko rozumianej problematyki dot. wód i ich ochrony z dwóch perspektyw: zarówno wyzwa, zada, dowiadcze i problemów z jakimi mierz si podmioty i instytucje w duych miast, oraz z drugiej strony instytucje i pracownicy gminni i komunalni z maych miejscowoci, w tym miejscowoci wiejskich z regionu województw warmisko-mazurskiego oraz pomorskiego.

 

W trakcie spotkania reprezentanci Gdaskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej przedstawili zakres swojej dziaalnoci, podzielili si swoimi dowiadczeniami oraz zaprezentowali informacje dotyczce udziau w dwóch projektach NonHazCity (Non Hazardous City) and IWAMA (Interactive Water Management) z moliwoci partycypacji podmiotów tworzcych grup.

 

Celem projektu NonHazCity - jest znalezienie innowacyjnych rozwiza w zakresie zarzdzania w celu zminimalizowania emisji szkodliwych substancji z obszarów miejskich do Morza Batyckiego. GIWK zamierza przeprowadzi szerok akcj edukacyjn dla mieszkaców maych i rednich przedsibiorstw oraz instytucji miejskich na temat substancji chemicznych obecnych w codziennym yciu oraz sposobach jak te substancje mog by zastpione

 

Celem projektu IWAMA - jest poprawa gospodarki ciekowej w Regionie Morza Batyckiego (zmniejszenie dopywu substancji odywczych do Morza) poprzez rozwój potencjau operatorów oczyszczalni cieków i realizacji inwestycji pilotaowych w zakresie efektywnoci energetycznej i radzenia sobie z osadami.

 

W tej czci spotkania zostay równie przedstawione korzyci jakie daje szeroko rozumiana wspópraca w ramach wspólnych projektów podmiotów tworzcych grup w tym efekty twarde: dostp do technologii i rozwiza,  badanie nowoczesnych technologii i ich testowanie, inwestycje, oraz efekty mikkie jak nowe kontakty midzynarodowe, wymiana dowiadcze, rozwój wiedzy oraz umiejtnoci i zdolnoci pracowników.

 

W trakcie spotkania zosta poruszony przez eksperta ds. Wody – Pani Barbar Mulik szereg tematów zwizanych z zaopatrzeniem w wod w maych gminach, zwaszcza problemy i wyzwania, przed jakimi stoj te podmioty w tym:

Wyzwania:

- ocena zagroe o której mowa w nowelizacji dyrektywy 98/83/WE (DWD);

- minimalizowanie ryzyka od ujcia do kranu – wspópraca wszystkich interesariuszy;

- zagroenie obecnoci substancji chemicznych innych ni okrelone w DWD;

- zagroenia zwizane ze zmianami klimatycznymi (powodzie i susze);

- stan techniczny infrastruktury (sieci wodocigowe);

- dostpno wody w cenie akceptowalnej przez konsumenta

Bariery:

- jako wody ujmowanej;

- problemów w obszarze uzdatniania wody;

- dystrybucji wody w tym problemów z nierozpoznanym stanem technicznym infrastruktury podziemnej;

- problemy i wyzwania zwizane ze zmianami klimatycznymi;

- problemy z nadzorem wacicielskim, w tym brakiem odpowiednich regulacji prawnych, wytycznych, procedur, specjalistycznej kadry i rodków finansowych na zakup stosownych usug;

- problemy zwizane z informowaniem konsumentów;

W czci warsztatowej zostay poruszone nastpujce problemy i oczekiwania zebranych dotyczce obecnej jak i przyszej dziaalnoci grupy oraz realizacji wspólnych projektów:

- problematyka wyznaczania stref ochrony poredniej uj wody przeznaczonej do spoycia

- modernizacja stacji uzdatniania wody oraz zwizanych z tym problemów zwaszcza w maych gminach wiejskich, w dziedzinie rodków na wkad wasny, wiedzy na temat pozyskiwania rodków, pisania projektów, racjonalizacji systemów zaopatrzenia, konsolidacji maych wodocigów, wyczania nierentownych SUW.

- inwentaryzacja, modernizacja sieci dystrybucyjnej, wprowadzanie inteligentnych systemów zarzdzania dostawami wody opartych na modelach hydraulicznych, opomiarowaniu przepywów i sprzeday.

 

Innymi obszarami zainteresowania byy:
- minimalizacja strat wody;
- szeroko rozumiana gospodarka osadowa;
- konsolidacja wiedzy i dowiadczenia zwizanego z zaopatrywaniem w wod,
- dziedzina monitoringu hydrologicznego;
- edukacja w dziedzinie wody;
- wprowadzanie nowoczesnych metod i narzdzi zarzdzania;
- edukacja w dziedzinie wody, w tym obecno w mediach spoecznociowych – wykorzystywanie nowoczesnych kanaów informacji;
- metody zarzdzania wodami opadowymi w tym metody, sposoby i narzdzia zwizane z oczyszczaniem wód pyncych;
- melioracja i modernizacja sieci wodnych;
- edukacja gminna, regionalna, centralna oraz rozwój wspópracy w dziedzinie wody na wszystkich szczeblach podmiotów zaangaowanych.

Wanym obszarem wskazanym przez uczestników bya równie bliska wspópraca podmiotów dotyczca w szczególnoci wzajemnej informacji i podejmowania wspólnych, najodpowiedniejszych dla danej sytuacji decyzji oraz szeroko rozumianego wspódziaania wszystkich podmiotów i decydentów (od szczebla lokalnego, regionalnego, centralnego oraz midzynarodowego) zaangaowanych i odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wod (gmin), dostawców wody, organów nadzorujcych jako wody oraz wacicieli i administratorów budynków.

W trakcie dyskusji w ramach warsztatu zosta poruszony temat wspólnego projektu, który mógby zosta zrealizowany w partnerstwie zagranicznym dot. realizacja projektu w dziedzinie monitoringu wód podziemnych jako obszaru najwikszego zainteresowania. Jest on zgodny z ide projektu realizowanego przez GIWK  pt. „Ocena stanu dynamiki i jakoci wód podziemnych na terenie Gdaska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdaski”, który stanowi inspiracj dla czonków grupy.  Obszarem przyszych prac projektowych mógby sta si obszar w zakresie oceny i diagnozy stanu zasobów eksploatacyjnych i ich jakoci, inwentaryzacji, modernizacji sieci dystrybucyjnej, wprowadzaniu inteligentnych systemów zarzdzania dostawami wody opartych na modelach hydraulicznych, opomiarowaniu przepywów i sprzeday. Pozwoli to na zminimalizowanie strat wody, oszczdno wody i energii, racjonalizacj kosztów i cen oraz popraw bezpieczestwa wody (dostpno, cinienie, jako wody)

Wszyscy obecni przedstawiciele wyrazili zainteresowanie równie obszarem dziaa projektowych w dziedzinie geomonitoringu (monitoring jakociowy i ilociowy) - systemami monitorowania stanu wód podziemnych sucych zbiorowemu zaopatrzeniu w wod oraz monitorowaniu wpywu zidentyfikowanych zagroe na wybranym terenie, któremu zostaa powicona znaczna cz warsztatów, które poprowadzili przedstawiciele GIWK prezentujc informacje o systemie monitorowania stanu wód podziemnych w Gdasku, Sopocie  i Gminie Pruszcz Gdaski.

Dodatkowym efektem spotkania jest jednomylne zgoszenie przez wszystkich obecnych oraz deklaracja i decyzja o wyznaczeniu przedstawiciela Gdaskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej jako reprezentanta grupy zadaniowej ds. wody przy Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Batyk do wspópracy w ramach Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody, która istnieje w strukturze midzynarodowej skupiajc wszystkie regiony czonkowskie Euroregionu Batyk. Jest to o tyle cenne, i obecnie Stowarzyszenie nie posiada aktualnie swojego staego cznika i przedstawiciela w pracach tej grupy.

Bieca obsug dziaalnoci grupy, w tym kwestiami administracyjnymi zajmie si stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk. Udzia w takiej grupie jest bezpatny – warunek czonkostwo samorzdu w Stowarzyszeniu. Koszty zwizane z komunikacj, koordynacja dziaa przedstawicieli, obsuga merytoryczna i finansowa powstaych wspólnych projektów finansowane bd z zasobów Stowarzyszenia (np. organizacja prac grupy, wewntrzna komunikacja, porednictwo lidera grupy i jego udzia w pracach midzynarodowej grupy ds. wody przy ERB) oraz przy udziale samorzdów (np. organizacja konferencji w danej jednostce, wizyt studyjnych przedstawicieli, koszty transportu przedstawicieli i ich udziau w midzynarodowych targach, konferencjach, przejazd przedstawicieli na posiedzenia grupy.

Kolejne spotkanie grupy zostao zaplanowane na pocztek roku 2017.

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk