Szanowni Pastwo, W ramach projektu "liczmy si z granic" 17 listopada br. odbdzie si w Kaliningradzie konferencja - spotkanie ekspertw pracujcych w obszarze wsppracy transgranicznej. Spotkanie to jest poczone z II Forum "Dialog granic", ktre bdzie zorganizowane w Elblgu w dniu 18 listopada br. Uczestnicy kaliningradzkiego spotkania w czasie dyskusji panelowej bd omawia takie tematy jak ocena stanu wsppracy transgranicznej metod indeksowania ("border index") w tym rwnie wpyw granicy oraz wsppracy transgranicznej na rozwj lokalny i regionalny, wnioski pynce z dowiadcze wsppracy euroregionalnej, sposoby wzmacniania moliwoci instytucjonalnych wsppracy itp. W spotkaniu tym potwierdzili swj udzia przedstawiciele instytucji i organizacji z Polski, Rosji, Ukrainy, Norwegii, Litwy, Czech, Finlandii oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Wypracowane wnioski zostan przedstawione w czasie konferencji w Elblgu oraz, co wane, zawarte w deklaracji kocowej Forum, ktra zostanie przekazana wadzom centralnym w poszczeglnych krajach oraz w Komisji Europejskiej. Jest to tym bardziej wane, e obecnie trwaj prace oraz dyskusja nad ksztatem nowych programw pomocowych, ktre w kolejnym okresie programowania (2014-2020) zdeterminuj dalsze kierunki i moliwoci wsppracy transgranicznej w caej Europie. Projekt "Liczmy sie z granic" jest dofinansowany ze rodkw Mechanizmu Norweskiego oraz budetu pastwa w ramach Programu "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Midzyregionalnych i Transgranicznych w EEuroregionie Niemen.
Dodano 09.11.2011, godz. 09:47
26 wrzenia 2011r. w Gdasku czonkowie Euroregionu Batyk zgromadzili si na II Dorocznym Forum Interesariuszy Euroregionu Batyk pt. „Pobudzenie niewykorzystanego potencjau regionw wok Morza Batyckiego”.Ponad 70 reprezentantw z rnych organizacji europejskiego, narodowego, regionalnego i lokalnego poziomuz regionu Morza Batyckiego zebrao si by zosta zainspirowanym przez now wiedz oraz poinformowao obecnych dziaaniach wanych dla przyszej wsppracy w ERB.Czonkowie i urzdnicy z omiu regionw czonkowskich euroregionu, tj. Danii, Polski, Rosji, Litwy i Szwecji omawiali rol organizacji oraz priorytety ich wsplnych inicjatyw, ktre bd wkadem we wspprac w UE, Regionie Morza Batyckiego oraz pomidzy Uni Europejsk a Rosj.Prof. Jacek Zaucha z Uniwersytetu Gdaskiego mwi o obecnej sytuacji w krajach nadbatyckich oraz wezwa regiony do podjcia bardziej aktywnej roli w dziaaniach na rzecz inicjowania zrwnowaonego wzrostu. Prof. Zaucha potwierdzi, e potencja regionu Morza Batyckiego jest duy, a koordynacja, dialog i wymiana powinny by wzmocnione i prowadzone nie tylko przez jego regiony.Strategia UE dla Regionu Morza Batyckiego bya wan ram polityczn dla dyskusji na Forum. Pani Joanna Held, Przewodniczca grupy roboczej Przyjaci Prezydencji ds. przegldu Strategii UE dla Regionu Morza Batyckiego, zwrcia uwag na najwaniejsze informacje koczcego si procesu przegldu Strategii.Podczas kolejnej dyskusji panelowej pani Christina Skantze (Tillvxtverket, Szwecja), pan Micha Czy (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP) oraz pani Baiba Liepa (Punkt INTERACT Turku, Finlandia) przedstawili dowiadczenia zebrane w trakcie wdraania Strategii.Forum byo rwnie doskona okazj dla organizacji czonkowskich ERB, aby omwi moliwoci wsplnych dziaa w przyszoci. Zainspirowani nowymi informacjami nabytymi podczas Forum, wyposaeni w mandaty polityczne jako przedstawiciele polityczni swoich regionw, uczestnicy ostatniego panelu wskazali kierunki pracy w ERB. Podsumowanie Forum (w j. angielskim) dostne jest tutaj.
Dodano 21.10.2011, godz. 12:29
27 wrzenia 2011r. Prezydium Euroregionu Batyk przyjo wsplne stanowisko w sprawie przyszoci Programu Wsppracy Transgranicznej Poudniowy Batyk po 2013r. Poniewa Euroregion Batyk od pocztku wspiera powstanie Programu i pniej aktywnie uczestniczy w jego wdraaniu i zarzdzaniu, dlatego Prezydium Euroregionu Batyk postanowio jednomylnie poprze jego przysz kontynuacj.Przyjcie dokumentu byo rwnie bezporednim rezultatem prac Zespou Zadaniowego ERB ds. Unijnej Polityki Spjnoci, ktry zosta powoany podczas procesu przegldu wsppracy w ERB w 2010 roku, by polepszy rol ERB jako platformy lobbingowej w UE poprzez monitorowanie przygotowa przyszej Polityki Spjnoci i promowanie wikszej roli Celu 3 – Europejskiej Wsppracy Terytorialnej.Dokument rozpatruje cztery gwne elementy Programu tj. zakres geograficzny, zakres tematyczny, ramy finansowe oraz zarzdzanie i wdraanie, jak rwnie podaje konkretne propozycje co do jego przyszej struktury.Odnonie zakresu geograficznego, Euroregion Batyk proponuje, by w przyszym okresie programowania wszystkie regiony czonkowskie ERB zostay wczone do Programu. Co oznaczaoby powikszenie obszaru Programu do caego Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w Polsce, jak rwnie wczenie do tego obszaru Obwodu Kaliningradzkiego FR. Ponadto Euroregion Batyk proponuje zastpienie istniejcego obecnie ograniczenia 150 km dla granic morskich nowym kryterium odzwierciedlajcym geografie funkcjonalne takie jak euroregiony.Zakres tematyczny Programu Poudniowy Batyk powinien opiera si na Strategii Europa 2020, Strategii UE dla Regionu Morza Batyckiego oraz na Wymiarze Pnocnym Unii Europejskiej. Powinien on obejmowa takie zagadnienia jak: zrwnowaone rozszerzanie rynkw dla pracownikw, konsumentw i MSP oraz zrwnowaone zarzdzenie i wykorzystanie rodowiska morskiego, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a take dziaania ludzie-dla-ludzi.Euroregion Batyk proponuje znaczce zwikszenie przydziau funduszy europejskich dla Programu co pozwoli na zrwnanie rnic spoeczno-ekonomicznych, sprostanie wyzwaniom zwizanym z wdraaniem Strategii UE dla Regionu Morza Batyckiego oraz przezwyciy trudnoci wynikajce z znacznych odlegoci i granicy morskiej pomidzy wsppracujcymi ze sob regionami.Odnonie wdraania i zarzdzania, Stanowisko proponuje poczenie Komitetu Monitorujcegoi Komitetu Sterujcego w jeden Komitet, wprowadzenie procedury samo-oceny, uproszczenie regu dotyczcych wdraania oraz wyczenie z koniecznoci zastosowania automatycznej zasady anulowania zobowiza (zasady N+3 ) dla wszystkich programw wsppracy terytorialnej.Peny tekst Stanowiska Euroregionu Batyk w sprawie przyszoci Programu Wsppracy Transgranicznej Poudniowy Batyk dostpny jest tutaj.
Dodano 06.10.2011, godz. 13:54

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk