W tej czci bdziemy informowa Pastwa o tym co si dzieje w ramach projektu. Jako punkt wyjcia moe posuy przedstawiany poniej planowany harmonogram dziaa:    Planowany harmonogram dziaa projektu TOURAGE     STYCZE – CZERWIEC 2012 r. Spotkania - Marzec 2012 r. – Konferencja rozpoczynajca projekt i wizyta studyjna w Pónocnej Karelii w Finlandii – spotkanie odbyo si 19.03 – 22.03.2012  Sprawozdanie z konferencji - Czerwiec 2012 r. – Spotkanie Grupy Zarzdzajcej i Roboczej i wizyta studyjna w regionie Vidzeme na otwie - spotkanie odbyo si 12.06 – 14.03.2012 Sprawozdanie z wizyty studyjnej   Dziaania zwizane z wymian dowiadcze: omówienie dobrych praktyk, które zostay zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i moliwoci przeniesienia ich do innych regionów, zebranie 36 dobrych praktyk ze wszystkich regionów, opracowanie 12 regionalnych analiz o sytuacji gospodarczej w regionach   LIPIEC – GRUDZIE 2012 R. Spotkania: - Wrzesie 2012 r. – Pierwsza roczna konferencja, spotkania robocze oraz wizyta studyjna w Hiszpanii (region Granada)  Pierwsza Konferencja Doroczna Projektu TOURAGE - Padziernik 2012 - Spotkanie Grupy Zarzdzajcej i Roboczej oraz wizyta studyjna w Zachodnim Regionie w Irlandii Sprawozdanie z wizyty studyjnej  - Listopad 2012 r. – Spotkanie Grupy Zarzdzajcej i Roboczej oraz wizyta studyjna w regionie South Transdanubia na Wgrzech Dziaania zwizane z wymian dowiadcze: omówienie dobrych praktyk, które zostay zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i moliwoci przeniesienia ich do innych regionów. STYCZE – CZERWIEC 2013 R. Spotkania: - Marzec 2013 r. - Doroczna Konferencja oraz wizyta studyjna w Regionie Pónocno – Wschodnim w Rumunii - Maj 2013 r. – Spotkanie Grupy Zarzdzajcej i Roboczej oraz wizyta studyjna w Bourgas w Bugarii - Czerwiec 2013 r. Spotkanie Grupy Zarzdzajcej i Roboczej oraz wizyta studyjna we Wschodniej Macedonii i Tracji w Grecji Dziaania zwizane z wymian dowiadcze: omówienie dobrych praktyk, które zostay zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i moliwoci przeniesienia ich do innych regionów; opracowanie syntezy regionalnych analiz; rozpoczcie prac nad opracowaniem planu wdroenia przeniesienia dobrej praktyki LIPIEC – GRUDZIE 2013 R. Spotkania: - Wrzesie 2013 r. – Spotkanie Grupy Zarzdzajcej i Roboczej oraz wizyta studyjna w regionie Warmii i Mazur - Listopad 2013 r. – Spotkanie Grupy Zarzdzajcej i Roboczej oraz wizyta studyjna w regionie Presov na Sowacji Dziaania zwizane z wymian dowiadcze: omówienie dobrych praktyk, które zostay zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i moliwoci przeniesienia ich do innych regionów; kontynuacja opracowywania planu wdroenia; rozpoczcie prac nad przewodnikiem dobrych praktyk. STYCZE – CZERWIEC 2014 R. Spotkania: - Marzec 2014 r. – Doroczna Konferencja oraz wizyta studyjna w województwie podkarpackim - Maj 2014 r. - Spotkanie Grupy Zarzdzajcej i Roboczej oraz wizyta studyjna w regionie Eszak-Alfod na Wgrzech Dziaania zwizane z wymian dowiadcze: omówienie dobrych praktyk, które zostay zaprezentowane podczas wizyt studyjnych i moliwoci przeniesienia ich do innych regionów; opracowanie ostatecznej wersji przewodnika dobrych praktyk, wspópraca przy stworzeniu wspólnych zalece dla polityki regionalnej.   LIPIEC – GRUDZIE 2014 R. Spotkania: - Konferencja Zamykajca Projekt TOURAGE Dziaania zwizane z wymian dowiadcze: powstanie 12 ostatecznych planów wdroenia dobrych praktyk w poszczególnych regionach oraz wspólnie wypracowane rekomendacje dla polityk regionalnych.    
Dodano 03.07.2012, godz. 07:24
    Z przyjemnoci informujemy, i od dnia 1 marca 2012 r. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk uczestnicy w projekcie realizowanym w ramach Programu Wspópracy Midzyregionalnej INTERREG IVC pt. TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych (TOURAGE – Developing Senior Tourism in Remote Regions). Projekt powsta dziki intensywnej wspópracy regionów zrzeszonych w sieci Network of Eastern External Border Regions - NEEBOR (Sie Europejskich Wschodnich Regionów Granicznych), które s w wielu przypadkach odlege i sabo zaludnione, a ich rozwój gospodarczy i zatrudnienie napotykaj na due wyzwania. Na takich obszarach turystyka generuje wiele nowych moliwoci zatrudnienia. Dostrzegaj to wadze regionalne uwzgldniajc rozwój turystki w swoich regionalnych strategiach rozwoju. Projekt TOURAGE zajmuje si rosncym w caym wiecie zachodnim problemem starzenia si. Starzenie si spoeczestwa jest powanym wyzwaniem dla caej Europy, a Unia Europejska ucierpi z tego powodu w tym samym stopniu co np. Japonia czy USA. Istotne jest zatem utrzymanie aktywnoci i zdrowia u starzejcych si obywateli oraz wdraanie odpowiednich przepisów dotyczcych zaawansowanego wieku, tak aby wygra walk z rosncymi kosztami opieki zdrowotnej i spoecznej. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionalnej poprzez rozwój turystyki dla osób starszych oraz wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia si. Cel ten zostanie osignity poprzez wymian rozwiza i dowiadcze dotyczcych usprawnienia polityki rozwoju regionalnego w obszarze turystki dla seniorów. Projekt bdzie mia take na celu uwiadomienie wadzom regionalnym i lokalnym znaczenia tej gazi turystyki poprzez przekazywanie informacji o wyzwaniach i korzyciach, a przede wszystkim o dobrych praktykach wykorzystywanych w innych pastwach czonkowskich UE. Cele szczegóowe projektu to:     identyfikacja i wymiana dobrych praktyk, które maj przezwyciy wyzwania zwizane z turystyk osób starszych;     rozwój penego zrozumienia dla moliwoci zwizanych z turystyk osób starszych w regionach     ewaluacja najwaniejszych wyzwa turystyki dla seniorów w regionach;     wymiana dowiadcze poprzez seminaria, konferencje, grupy robocze i wizyty studyjne;     pogbianie dobrych stosunków midzy partnerami projektu;     opracowanie wspólnych metodologii i zapewnienie propozycji zmian dla polityki odnoszcej si do turystyki osób starszych poprzez wymian dobrych praktyk w ramach projektu;     upowszechnienie uzyskanych wyników na poziomie europejskim;     wzmocnienie zrównowaonej gospodarki regionalnej. Rezultaty uzyskane w wyniku tej wspópracy bd rozpowszechniane w caej Europie i bd miay za zadanie wzmacnia i promowa tworzenie nowego modelu turystyki dla osób starszych a take pozyskiwanie niezbdnych narzdzi do wdraania zaoe projektu dla wszystkich regionów UE. Nowe informacje zdobyte w wyniku projektu bd dostpne dla wszystkich regionów i obywateli UE w trakcie i po zakoczeniu projektu poprzez kanay komunikacyjne TOURAGE. Na potrzeby TOURAGE zostay wybrane podtematy: Zatrudnienie, Kapita Ludzki i Edukacja. Za pomoc rozwoju turystyki dla osób starszych moliwe jest zwikszenie zatrudnienia poprzez rozwój innowacyjnych produktów turystycznych i przedsibiorstw. Dodatkowo, poprzez zacienienie wspópracy z wadzami regionalnymi i instytucjami edukacyjnymi, mona usprawni pomoce naukowe i szkolenia majce na celu polepszanie usug dla turystów w zaawansowanym wieku. Dziaania takie bd take miay pozytywny wpyw na ogólny kapita ludzki w regionach poszerzajc wiedz na temat zmian demograficznych i starzenia. Dobre praktyki i przepisy w tych dziedzinach bd przenoszone i rozwijane w ramach dziaa projektu. Ulepszone strategie i wymiany dobrych praktyk mog take wspiera podróujce grupy niepenosprawnych lub suy pomoc w ramach innych specyficznych potrzeb, nie tylko dotyczcych osób starszych. M.in. w Pónocnej Karelii odpowiedni stopie wiedzy jest posiadany przez zespó do spraw opieki spoecznej, który opracowuje strategi opieki zdrowotnej, jest odpowiedzialny za jej dziaania i monitorowanie. Zespó skada si z przedsibiorstw socjalnych, przedstawicieli sektora edukacji i sektora publicznego, w tym Rady Regionalnej (model Potrójnej Spirali). Zespó zajmuje si potrzebami edukacyjnymi i politycznymi zwizanymi z wiedz dotyczc zaawansowanego wieku i turystyki osób starszych oraz opracowuje rozwizania bazujc na silnej wspópracy regionalnej. Okres realizacji projektu stycze 2012 r. – grudzie 2014 r. – 36 miesicy Partner Wiodcy Regional Council of North Karelia, Finlandia Pertnerzy P2 - Vidzeme Planning Region (otwa), P3 - Eszak-Alfod Regional Development Agency (Wgry), P4 - South Transdanubian Regional Development Agency (Wgry), P5 - Region of East Macedonia and Thrace (Grecja), P6 - Regional Development Agency of the Presov Self-governing Region (Sowacja), P7 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, Elblg (Polska), P8 - North-West Regional Development Agency (Rumunia), Bourgas Regional Tourist Association (Bugaria), P10 - Podkarpackie Region (Polska), P11 - West Regional Authority (Irlandia), P12 - County Council of Granada (Hiszpania) ródo finasowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspópracy Midzyregionalnej INTERREG IVC Budet Projektu cakowity STG: (85%) 96 674,00 EUR, (15%) 17 060,00 EUR; razem: 113 734 € Poziom dofinansowania 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   Wane dokumenty strategiczne: „EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaonego rozwoju sprzyjajcego wczeniu spoecznemu” Strategia wskazuje na zwikszenie konkurencyjnoci europejskiej turystyki. Poza tym, kadzie si nacisk na wspieranie zdrowia i aktywnoci osób starszych, aby umoliwi osignicie spójnoci spoecznej oraz wyszej wydajnoci. „ Strategia Rozwoju Spoeczno – Gospodarczego Województwa Warmisko – Mazurskiego do roku 2020” Cel 9.1.6 Wzrost konkurencyjnoci usug dla starzejcego si spoeczestwa Wojewódzki program na rzecz osób starszych na lata 2009 – 2013 „Pogodna i bezpieczna jesie ycia na Warmii i Mazurach” Bazowe dane statystyczne: “Ageing in the European Union: where exactly? Rural areas are losing the young generation quicker than urban areas”, EUROSTAT, Statistics in focus 26/2010 Dane statystyczne wskazuj, e proces starzenia si ludnoci nasila si przede wszystkim na obszarach wiejskich i peryferyjnych. Regiony Partnerskie projektu TOURAGE, które nale do obszarów peryferyjnych w Europie, zaczynaj w coraz wikszym stopniu  zmaga si z powanym problemem zwizanym ze starzeniem si spoeczestwa. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-026/EN/KS-SF-10-026-EN.PD
Dodano 03.07.2012, godz. 06:09
Dodano 02.07.2012, godz. 12:43

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk