Partner Prowadzcy Projektu Ms. Ulla Äänismaa, Koordynator Projektu Regional Council of North Karelia Pielisjoen linna, Siltakatu 2, FI-80100 Joensuu Tel. +358 405942601 E-mail ulla.aanismaa@pohjois-karjala.fi Manager ds Komunikacji Ms. M?ra Rud?te Vidzeme planning region C?su str. 19-54, Valmiera, LV-4201, Latvia Tel. +371 64219027 Mob. +371 26454562 E-mail mara.rudite@vidzeme.lv   Regiony partnerskie: Bugaria Bourgas Regional Tourist Association / Regionalne Stowarzyszenie Turystyczne Bourgas Ms. Sonya Enilova, Project manager Tel/fax +359 56 841966 E-mail brta@abv.bg Finlandia Regional Council of North Karelia / Rada Regionalna Pónocnej Karelii Ms. Ulla Äänismaa, Project Manager Regional Council of North Karelia Pielisjoen linna, Siltakatu 2, FI-80100 Joensuu Tel. +358 405942601 E-mail ulla.aanismaa@pohjois-karjala.fi Grecja Region of East Macedonia & Thrace / Region Wschodniej Macedonii i Tracji Dr. Spyridon Arseniou 1, Dimokratias Ave., 69100, Komotini Tel. +30 25313 50185 Fax. +30 25313 50190 E-mail sarseniou@pamth.gov.gr Wgry Lake Balaton Development Coordination Agency / Agencja Koordynacji Rozwoju Regionu Jeziora Balaton Mr. István Hegeds 8600 Siófok Batthyány u. 1. Tel/Fax +36 84 317 00 E-mail hegedusi@balatonregion.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg County Regional Development and Environmental Management Agency / Agencja Rozwoju Regionalnego i Zarzdzania rodowiskiem Regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg Mr. Dávid Bartók Benczúr tér 7. 4400, Nyíregyháza Tel. +36 42 508 379 Fax. +36 42 508 366 E-mail bartok.david@szszbmfu.hu Irlandia West Regional Authority / Urzd Regionu Zachodniego Ms. Mary Molloy, Senior Staff Officer 1st Floor, Woodquay Court, Woodquay, Galway Tel: +353 91 563842 Fax: +353 91 561328 E-mail: mmolloy@galwaycoco.ie otwa Vidzemes planning region / Region Vidzeme Ms. El?na Muiniece J??a Poruka str. 8 - 108 C?sis Tel. +371 64219027 Fax. +371 64116012 E-mail elina.muizniece@vidzeme.lv Polska Association of Polish Communes of Euroregion Baltic / Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk Mrs. Magorzata Samusjew Programme Manager Stary Rynek 25, 82-300 Elblg, POLAND Tel. +48 55 611 20 04 Fax +48 55 611 20 01 malgorztas@eurobalt.org.pl Podkarpackie Region / Województwo Podkarpackie (Urzd Marszakowski) Mr. Marek Rainer, Project Coordinator Al. ukasza Ciepliskiego 2 35-604 Rzeszów, POLAND Tel. +48 17 747 64 29 Fax +48 17 747 67 24 E-mail m.rainer@podkarpackie.pl Rumunia North-West Regional Development Agency / Agencja Rozwoju Regionu Pónocno-Zachodniego Ioana uta, Project Manager North-West Regional Development Agency Radaia 50, Baciu, Cluj, Romania Tel. +40-264-431550 Mob. +40-755-777699 Fax +40-264-439222 E-mail ioana.suta@nord-vest.ro Hiszpania County Council of Granada /Rada Regionu Granada Trinidad Manrique de Lara Vílchez Office of European Projects Delegation of employment and provincial development Tel. +34 958 804947 Fax. +34 958 805825 E-mail trinim@dipgra.es Sowacja Regional Development Agency of the Prešov Self-Governing Region /Agencja Rozwoju Regionalnego Samorzdowego Regionu Prešov Matúš Go, Project manager Prostjovská 117/A, 080 01 Prešov Tel. +421 51 7465 389 Fax. +421 51 7465 386 Mob. +421 915 963 036
Dodano 03.07.2012, godz. 08:10
Dodano 03.07.2012, godz. 08:07
Dziaania na otwie Komitet Doradczy ds. Turystyki Stworzony przez wadze miasta Valmiera w celu wspierania rozwoju turystki lokalnej i regionalnej. Komitet stworzono w oparciu o koncepcj Triplex Helix (Potrójna Helisa), spenia kilka funkcji, m.in. uatwia przepyw informacji miedzy poszczególnymi uczestnikami (podmiotami w obszarze Turystyki), pozwala zwikszy efekt synergii midzy projektami realizowanymi w obszarze oddziaywania, umoliwia koncentracje rodków i dziaa w wybranych obszarach priorytetowych, stanowi platform uatwiajc wypracowywanie wspólnych projektów. W skad komitetu wchodz przedstawiciele lokalnych przedsibiorstw z brany turystycznej, administracje czterech gmin regionu (Valmiera, Bever?na, Burtnieki i Koc?ni) i specjalizujcy si zagadnieniach turystyki naukowcy Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Valmiera. Oprócz funkcji doradczych dotyczcych wyznaczania najwaniejszych kierunków rozwoju turystyki, Komitet prowadzi take praktyczne dziaania informacyjne i promocyjne poprzez swoj stron internetow Visit Valmiera. Hotel „Paac Dikli” Dziaajcy od roku 2003 Hotel „Paac Dikli” mieci si w odrestaurowanym XIX-wiecznym neobarokowym dworze pooonym w maej miejscowoci Dikli nieopodal stolicy regionu Vidzeme, Valmiery. Oprócz usug hotelowych, Paac Dikli oferuje rónorodne formy turystyki wypoczynkowej, historycznej i leczniczej, w tym midzy innymi wycieczki krajoznawcze do Parku Narodowego Gauja, spektakle teatralne w Teatrze Miejskim w Valmierze czy zabiegi lecznicze w hotelowym SPA. Oferta hotelu cieszy si bardzo duym zainteresowaniem take wród seniorów, którzy obecnie stanowi okoo 35% klientów. Dc do staego poszerzania swojej oferty, hotel cile wspópracuje z wieloma instytucjami i przedsibiorstwami rónych bran. Oprócz Teatru Miejskiego w Valmiera s to m.in. linie lotnicze Air Baltic i Browar Valmiera (“Valmiermuias alus”). Centrum Rehabilitacyjne Ligatne Pooone w sercu Parku Narodowego Rzeki Gauji Centrum Rehabilitacyjne Ligatne (SIA Rehabilit?cijas centrs "L?gatne") oferuje bardzo szeroki wachlarz usug rehabilitacyjnych, leczniczych i wypoczynkowych dla osób starszych i niepenosprawnych z caego terytorium otwy. W zwizku z bardzo wysokim poziomem usug, Centrum cieszy si bardzo du popularnoci take wród turystów zagranicznych. Rocznie z jego usug korzysta ponad 2000 kuracjuszy. Oferta rehabilitacyjna Centrum kierowana jest gównie do osób z chorobami ukadu krenia, puc, krgosupa czy stawów. Oprócz tego Centrum oferuje terapie zajciowe i psychologiczne dla osób z zaburzeniami nerwicowymi lub dotknitych zespoem chronicznego zmczenia. Z usug Centrum korzystaj gównie osoby starsze, które mog ubiega si o dofinansowanie pobytu w wysokoci do 50% kosztów. Obecnie cz Centrum Rehabilitacji przechodzi przebudow dofinansowan ze rodków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Celem dziaania jest dostosowanie oferty rehabilitacyjnej Centrum do najwyszych standardów. Centrum to powstao na bazie Radzieckiego Bunkra, który by wybudowany jeszcze w latach 80-ych ubiegego wieku, wanie w tym bunkrze mia si mieci punkt dowodzenia na wypadek wojny atomowej. „Przykrywk” od pocztku byo legalnie dziaajce Centrum Rehabilitacji . Bunkier o powierzchni 2000 m2 wybudowano na gbokoci 9 metrów. Centrum obok usug typowo leczniczych oferuje równie wycieczki po bunkrze z atrakcjami typu posiek w stylu komunizmu. Kompleks stanowi udany przykad wykorzystania lokalnych moliwoci i czenia ze sob, wydawaoby si, nie moliwych do poczenia, elementów. Muzeum Opera „Banuta” Muzeum stworzono na terenie starego gospodarstwa rolnego z XIX w. Prezentuje ono szereg eksponatów zwizanych z pierwsz otewsk oper pt. Banuta skomponowan w roku 1920 przez Alfredsa Kalninsa. Gospodarstwo organizuje take coroczne uroczystoci wita przesilenia letniego J??u nakt? (Noc Jana), którego polskim odpowiednikiem jest Noc witojaska. Kadego roku w uroczystociach bierze udzia kilkanacie tysicy ludzi z terenu caej Litwy, a w tym take przedstawiciele najwyszych wadz pastwowych. Muzeum kultywuje tradycje niepodlegociowe i kulturowe otwy, zachowujc przy tym niepowtarzalny charakter otewskiej wsi. Oferta cieszy si bardzo duym zainteresowaniem turystów, w tym take osób starszych. Podkreli naley fakt, i od pocztku do koca jest to idea prywatna, znajduje si na terenie posiadoci prywatnej jednego z potomków Alfredsa Kalninsa, osoby mocno zaangaowanej w zachowanie kultury otewskiej. Muzeum Historii Regionalnej i Sztuki w Valmiera Muzeum Historii Regionalnej i Sztuki (Valmieras Muzejs) zlokalizowane jest w samym sercu historycznego centrum Valmiery w obrbie ruin starego zamku Zakonu Kawalerów Mieczowych. W jego skad wchodzi osiem odrestaurowanych XVII-wiecznych kamienic, w których znajduj si zarówno pomieszczenia wystawiennicze, jak magazyny, archiwa i biura. Muzeum powstao w 1959 roku i obecnie jest najwaniejszym obiektem tego typu w caym regionie. Jego zbiory zawieraj ponad 60 tysicy eksponatów z rónych epok dokumentujcych bogat histori miasta i regionu. Oprócz klasycznej oferty wystawienniczej, muzeum organizuje take wycieczki, wykady i rozmaite programy edukacyjne. Duym zainteresowaniem osób starszych cieszy si program edukacyjny na temat zielarstwa i parzenia herbat zioowych. Podczas zaj odbywajcych si w ogrodzie zielnym muzeum, uczestnicy maj okazj zapozna si rozmaitymi rodzajami zió, sposobami ich pielgnacji i preparowania, by potem uczestniczy w zajciach parzenia herbat zioowych. Duym zainteresowaniem seniorów ciesz si take wycieczki piesze z przewodnikiem organizowane przez muzeum w sezonie letnim. Tramwaj Wodny na rzece Gauja Dziaajcy od tego roku Tramwaj Wodny stanowi najnowsz atrakcj turystyczn Valmiery adresowan do wszystkich grup wiekowych, w tym take do osób starszych i niepenosprawnych. Pomys uruchomienia tej usugi turystycznej powsta na bazie inicjatywy lokalnego centrum turystyki aktywnej “EI” i uzyska wsparcie finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, co umoliwio stworzenie odpowiedniej infrastruktury portowej dostpnej dla osób niepenosprawnych. Oferta przewiduje 30-40 minutowe rejsy rzek Gauj przez zabytkowe centrum Valmiera i stanowi ciekaw alternatyw turystyczn zwaszcza dla osób niepenosprawnych i w podeszym wieku.
Dodano 03.07.2012, godz. 08:06
Pierwszy Newsletter projektu TOURAGE Projekt TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych opublikowa pierwszy elektroniczny newsletter. Oprócz podstawowych informacji dotyczcych samego projektu i uczestniczcych w nim partnerach, newsletter prezentuje ciekawe artykuy dotyczce najwaniejszych wydarze projektowych, w tym Konferencji otwierajcej i wizyt studyjnych  w Karelii Pónocnej, Finlandia i Regionie Vidzeme (otwa), a take zaplanowanej na wrzesie 2012 r. Konferencji Dorocznej w Granadzie, Hiszpania. Pozostae informacje dotycz dziaa informacyjnych w ramach projektu, w tym take tych prowadzonych przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk podczas XXVI Walnego Zebrania Delegatów w dniu 30 marca br. i posiedzenia Zarzdu w dniu 25 maja br.  Na szczególn uwag zasuguj teksty dotyczce polityki na rzecz osób starszych prowadzonej przez Rad Regionaln Karelii Pónocnej, zgodnie z któr starzejca si populacja stanowi wany zasób regionalny. Oprócz dziaa dotyczcych zabezpieczenia socjalnego i opieki zdrowotnej, duy nacisk kadzie si na turystyk osób starszych i jej prorozwojowy potencja spoeczny i ekonomiczny.  Pene wydanie newslettera w jzyku angielskim wraz z zacznikami - Tourage Newsletter Nr 1   Plik pdf do pobrania Drugi Newsletter projektu TOURAGE Uprzejmie zapraszamy do lektury kolejnego wydania biuletynu informacyjnego projektu pt. TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych. W biecym wydaniu zaprezentowano najwaniejsze dziaania projektowe zrealizowane w drugim póroczu 2012 roku. W tym czasie przeprowadzono trzy wizyty studyjne w Hiszpanii, Irlandii i na Wgrzech, a take zorganizowano pierwsz Konferencj Doroczn TOURAGE, która odbya si w dniu 25 wrzenia 2012 r. w Granadzie.  W ramach dziaa regionalnych przeprowadzono dwie analizy dotyczce sytuacji demograficznej poszczególnych regionów, a take ogólnej sytuacji  na rynku usug turystycznych. Dodatkowo partnerzy projektu podejmowali dziaania wewntrzne zwizane z promocj projektu wród spoecznoci seniorów, a take organizowali spotkania dyskusyjne dotyczce konkretnych dziaa na rzecz rozwoju turystyki osób starszych. Cao biuletynu TOURAGE dostpna jest w jzyku angielskim - Tourage Newsletter Nr 2  
Dodano 03.07.2012, godz. 07:25

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk