Midzynarodowy projekt pn. „Dialog granic w rozszerzonej Europie” jest jednym ze sztandarowych projektów Instytutu na Rzecz Stabilnoci i Rozwoju (dalej: ISD) z Pragi (Czechy). Jego gównym elementem jest organizacja corocznego, midzynarodowego spotkania powiconego problemom wspópracy transgranicznej Forum „Dialog Granic”, co-rocznej pan-europejskiej platformy, która zgromadzi praktyków, polityków, jak równie naukowców na poziomie lokalnym, regionalnym oraz europejskim w celu interaktywnego dialogu w zakresie wspópracy transgranicznej i wymiany dowiadcze w obszarze programów Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa. Instytut na Rzecz Stabilnoci i Rozwoju jest spadkobierc Instytutu Wschód-Zachód, stanowi midzynarodowy zespó „Think tank” 1; Gównym obszarem zainteresowania tej organizacji jest wspieranie wspópracy transgranicznej na zewntrznych granicach UE. Misj Instytutu jest pomoc przygranicznym regionom, znajdujcym si w gorszej sytuacji oraz spoecznociom dotknitym konfliktami lub politycznymi, religijnymi czy te etnicznymi napiciami w osigniciu trwaej stabilnoci i rozwoju. Wicej informacji znajduje si na stronie http://www.isd-network.org/ Pierwsze Europejskie Forum wspópracy transgranicznej - "Border dialogues in wider Europe" (Dialog granic w rozszerzonej Europie) byo zorganizowane w Ugorodzie (Ukraina) i Koszycach (Sowacja) w 27-29 padziernika 2010 r. W Forum wzio udzia 140 uczestników z 16 krajów Europy, Ameryki i Azji. W szczególnoci byli to Viceprzewodniczcy Komisji Europejskiej p. Marosh Shevchovych, byy Prezydent Sowacji p. Rudolf Shuster, przedstawiciele Ministerstw Spraw Zagranicznych krajów unijnych oraz krajów ssiedzkich, dyplomaci, szefowie wadz lokalnych oraz instytucji samorzdowych, naukowcy, eksperci. W organizacj I Europejskiego Forum wspópracy transgranicznej - "Border dialogues in wider Europe" byy zaangaowane nastpujce instytucje i organizacje partnerskie: -  Norweski Sekretariat Morza Barentsa , Kirkines, Norwegia -  Instytut na rzecz Stabilnoci I Rozwoju, Praga, Republika Czeska -  «Instytut Wspópracy Transgranicznej, Ugorod, Ukraina  Forum odbyo si w dwóch etapach. Pierwsza cz odbya si w Ugorodzie. Podczas tego etapu eksperci- uczestnicy Forum pracowali nad praktycznymi rekomendacjami dotyczcymi podniesienia efektywnoci i wzmocnienia wspópracy transgranicznej. Kluczow metod byy warsztaty docelowych Grup Roboczych (GR). Utworzono 4 grupy, zgodnie z nastpujcymi tematami: 1. Biece problemy i perspektywy wspópracy transgranicznej w Regionie Karpackim; 2. Rola MP i instytucji spoeczestwa obywatelskiego w promowaniu wspópracy transgranicznej; 3. Sponsorzy i mechanizmy finansowe wspierajce wspóprac transgraniczn 4. Wymiana dowiadcze w zakresie wspópracy transgranicznej w Europejskim Wschodnim Ssiedztwie W oparciu o rezultaty pracy GR, podczas drugiego etapu Forum, który mia miejsce w Koszycach na Sowacji z udziaem wyszych goci oficjalnych, moderatorzy grup prezentowali wyniki pracy GR oraz ich rekomendacje w zakresie wzmocnienia (intensyfikacji) i pogbienia wspópracy transgranicznej, wskanikowania i monitoringu efektywnoci wspópracy na nowej granicy UE na wschodzie. Uczestnicy jednomylnie przyjli wspóln „Deklaracj wspópracy transgranicznej w rozszerzonej Europie”, która zostaa rozesana do europejskich, krajowych, regionalnych interesariuszy, osób i instytucji odpowiedzialnych za kluczowe decyzje w obszarze wspópracy transgranicznej. Drugie Europejskie Forum wspópracy transgranicznej w rozszerzonej Europie  zorganizowano 17-18 listopada 2011 w Elblgu (Polska) oraz Kaliningradzie (Rosja). Celem II  Forum bya dalsza konsolidacja platformy obywatelskiej wspierajcej dziaania w zakresie wspópracy transgranicznej w celu realizacji poprawy warunków ycia codziennego okoo 1/3 czonków populacji europejskiej, mieszkajcej w regionach przygranicznych.  Gównymi organizatorami II Forum byli: Praski Instytut Stabilnoci i Rozwoju, Norweski Sekretariat Morza Barentsa, Instytut Wspópracy Transgranicznej w Uhorodzie, Instytut Jeffersona w Belgradzie, Regionalna Agencja Rozwoju Gospodarczego w Kaliningradzie oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk. Forum podzielone byo na 2 sesje. Pierwsza sesja, zorganizowana bya w Kaliningradzie, gdzie uczestniczyli eksperci oraz praktycy specjalizujcy si w dziedzinach zwizanych z wspóprac transgraniczn. Zadaniem tej czci konferencji byo sfinalizowanie zalece dotyczcych procesu tworzenia polityki oraz sformuowanie kluczowych zagadnie, które nastpnie przedstawiono podczas spotkania w Elblgu. Sesja w Elblgu skupia si na promowaniu wspópracy transgranicznej na wschodniej granicy UE. W sesji w Elblgu wzio udzia ponad 100 osób reprezentujcych 15 pastw. Obrady w Elblgu po wstpnej sesji plenarnej toczyy si w czterech panelach dyskusyjnych nt. : • Rola samorzdów, przedsibiorstw oraz spoeczestwa obywatelskiego w promowaniu wspópracy transgranicznej. • Wspólna przestrze informacyjna wspópracy transgranicznej. • Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz inne róda finansowania dziaa zakresie wspópracy transgranicznej. • Budowania kompetencji w zakresie wspópracy transgranicznej w regionach, inicjatywy rodkowoeuropejskiej oraz Europy rodkowowschodniej. Po bardzo oywionej dyskusji i konstruktywnej wymianie pogldów na sesji plenarnej uczestnicy II Europejskiego Forum przyjli Deklaracj w której apeluj do krajowych i ogólnoeuropejskich wadz aby uznay wspóprac transgraniczn jako strategiczny kierunek dziaa na rzecz tworzenia ogólnoeuropejskiego obszaru swobodnego przepywu ludzi, dóbr, kapitau i myli, tym samym wzmacniajc znaczenie Europy w globalnej rywalizacji gospodarczej i politycznej. Materiay z wystpie na konferencji znajduj si na stronie http://www.slideshare.net/Borderdialogues   Trzecie Europejskie Forum wspópracy transgranicznej w rozszerzonej Europie odbyo si zgodnie z wczeniejszymi postanowieniami w stolicy Modawii – Kiszyniowie. Tym razem byo to jednodniowa konferencja. Spotkanie to poprzedzone byo intensywn prac ekspertów w ramach projektu pn „Wspópraca transgraniczna na Wschodniej granicy UE – wnioski z dowiadcze Norwegii i Finlandii” (wicej informacji na stronie: www. http://exborealux.isd-network.org/ ) oraz przygotowaniem publikacji powiconej najlepszym praktykom w obszarze wspópracy transgranicznej, które byy wypracowane na granicach fisko-rosyjskiej oraz norwesko-rosyjskiej, jak równie moliwociom ich wdroenia na innych granicach UE. Wyniki oraz sama publikacja zostay zaprezentowane w trakcie Forum. Eksperci, praktycy oraz politycy obradowali w dwóch zespoach. Pierwszy by powicony wsparciu w budowaniu tosamoci nowo powstajcego Euroregionu Dnister/Nistru, za drugi – prezentacji najlepszych praktyk i wynikom pracy grupy ekspertów. III Forum odbyo si pod patronatem i przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii oraz Sekretariatu Morza Barentsa. Gówne wnioski wynikajce z analizy zostay uwzgldnione w Deklaracji, która zostaa przyjta przez uczestników Forum. Peny tekst publikacji znajduje si na stronie http://exborealux.isd-network.org/publication   1 Think tank (ang., dosownie: zbiornik myli) – z zaoenia niezaleny, niedziaajcy dla zysku orodek zajmujcy si badaniami i analizami dotyczcymi spraw publicznych. Do celów dziaalnoci think tanków naley zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwizania problemów spoecznych i udzia w publicznej debacie. Spotka mona szersze rozumienie tego pojcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji majcych podobne cele, ale niekoniecznie posiadajcych status organizacji pozarzdowych (ródo: wikipedia.org)  
Dodano 26.11.2012, godz. 08:15
Dodano 26.11.2012, godz. 08:14

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk