Projekt Seagull- Seagull (po polsku "mewa") jest projektem dla Euroregionu Batyk (ERB), ktrego gwnym celem jest rozwinicie i zakorzenienie w regionie dugofalowej strategii oraz wsplnego dla regionu midzynarodowego planu rozwoju (WMPR). Plan stworzy podstawy midzy innymi do przyszych inwestycji w rodowisko naturalne i infrastruktur, dziki czemu przyczyni si on do spoecznie i ekonomicznie zrwnowaonego rozwoju caego regionu. Na projekt Seagull skada si rwnie szeroki zakres dziaa, ktre maj na celu: rozwj efektywnie dziaajcej administracji regionalnej i lokalnejpogbienie zrozumienia wagi zagadnie zwizanych z rwnoci pci oraz zagwarantowanie rwnoci szans wszystkim obywatelom regionutworzenie dla regionw czonkowskich wsplnej bazy danych, ktra pozwala oceni czy rozwj regionu zmierza we waciwym kierunku (benchmarking)wymiana wiedzy oraz porwnywanie struktur demokratycznych funkcjonujcych w regionachrozwj profesjonalnych metod promocji rozwoju regionalnego w celu okrelenia czym jest rozwj zrwnowaony, itd. SEAGULL IIZarys projektu w ramach Programu Interreg III B Region Morza Batyckiego Tytu projektuSeagull II – Wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz zdolnoci planowania przestrzennego w Euroregionie Batyk PriorytetPriorytet 3: Transnarodowa promocja budowy instytucji, wzmocnienie zdolnoci dziaa zwizanych z planowaniem przestrzennym Data zoenia wniosku7 marca 2005 Data zatwierdzenia wniosku3 czerwca 2005 Okres wdraania30 miesicy: od lipca 2005 do grudnia 2007 Partnerzy aktywniStowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, PolskaRegion Miejski Bornholm, DaniaAdministracja Okrgu Miejskiego Batijsk, Federacja RosyjskaRegion Blekinge, SzwecjaRada Regionu Kalmar, SzwecjaAdministracja Okrgu Kajpedzkiego, LitwaRada Regionu Kronoberg, SzwecjaGminy i Rada Regionu Poudniowej Smalandii, SzwecjaUrzd Marszakowski Wojewdztwa Pomorskiego, PolskaUrzd Marszakowski Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego, Polska Partnerzy dodatkowiAgencja Rozwoju Regionu Kurzeme, otwaElblskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw GospodarczychElblska Izba Przemysowo-HandlowaFunduszeFundusze pochodzi bd ze rodkw ERDF w ramach Programu Regionu Morza Batyckiego oraz z wkadu partnerw – czonkw Euroregionu Batyk. W maju 2004 roku czonkowie ERB zdecydowali o powoaniu Midzynarodowego Staego Sekretariatu, ktry utrzymywany bdzie ze skadek z kadego regionu. Skadki te stanowi bd wkad finansowy do projektu, ktry w cigu 30 miesicy wyniesie 87,250 EUR. Pozostaa cz budetu bdzie w postaci tzw. godzin wewntrznych, to jest czasu, ktry wyznaczeni przedstawiciele regionw powic na prac nad projektem. Godzinny wewntrzne rni si bd midzy regionami. Wedug zaoe przedstawiciele regionw Danii i Szwecji powinni przepracowa w ramach dziaa zwizanych z projektem 3 dni w miesicu. Przedstawiciele Litwy, otwy, Polski i Rosji powinni przepracowa w ramach dziaa zwizanych z projektem 6 dni w miesicu. Stopa dofinansowanie ze rodkw ERDF dla krajw tzw. Celu 1 (Litwa, i Polska) wynosi 75%, a dla krajw spoza tego obszaru (Dania, Szwecja) 50%. W sumie kwota dofinansowania z ERDF wyniesie 404,200 EUR, dajc czn kwot budetu w wysokoci 604,900 EUR.Uczestnictwo Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego mogoby opiera si na identycznych zasadach, tj. obejmowa wkad finansowy wnoszony w funkcjonowanie Midzynarodowego Sekretariatu oraz warto godzin pracy osoby reprezentujcej Region w projekcie, wynoszc w sumie rwnowarto wkadu Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego. Istotny jest tutaj fakt, i Urzd Marszakowski nie ponosi de facto adnych dodatkowych kosztw zwizanych z realizacj projektu. Cele i rezultatyNa terenie regionw czonkowskich Euroregionu Batyk utrzymuj si znaczne rnice w poziomie rozwoju. Potrzeb realizacji dziaa wspierajcych proces poprawy spjnoci zajmuj si liczne strategie i polityki opracowywane w Regionie Morza Batyckiego, wcznie ze Wsplnym Transnarodowym Programem Rozwoju (JTDP), wypracowanym w ramach projektu Seagull DevERB. JTDP okrela cztery priorytetowe obszary rozwoju; po pierwsze: popraw rodowiska biznesowego (poprzez promocj innowacyjnoci i klimatu dla inwestycji, budow platformy wsppracy dotyczcej rozwoju obszarw wiejskich oraz transnarodow wspprac turystyczna); po drugie: dziaanie na rzecz poprawy infrastruktury transportu; po trzecie: wzmacnianie wsppracy na rynku pracy; po czwarte: wdraanie polityk UE dotyczcych energii odnawialnej i ochrony rodowiska.28 listopada 2005 roku Rada Euroregionu Batyk podja decyzj o przyjciu ostatecznej wersji Programu, ktry wdraany bdzie na obszarze ERB w cigu nastpnych 10 – 15 lat. Jako, i proces realizacji Programu stanowi bdzie wyzwanie dla regionw czonkowskich, ich przedstawiciele zdecydowali o podjciu strategicznych krokw, uatwiajcych to zadanie. W lipcu roku ubiegego powoano Stay Midzynarodowy Sekretariat ERB, ktremu postawiono dwa zasadnicze zadania: koordynacj wsppracy pomidzy regionami i Sekretariatami Krajowymi ERB, a take poszukiwanie finansowych moliwoci wsparcia teje wsppracy, zwaszcza z uwzgldnieniem realizacji JTDP.Jesieni roku 2004 Sekretariat Midzynarodowy pomylnie zoy wniosek do Programu Regionu Morza Batyckiego Interreg III B w ramach instrumentu Seed Money, uzyskujc wsparcie finansowe dla przygotowania duego projektu Seagull II. Projekt ten opiera si na politycznej wsppracy Euroregionu Batyk i jest zgodny z jej oglnym celem budowy rzeczywistej spjnoci w regionie. Centralnym zadaniem projektu bdzie wspomaganie wadz lokalnych i regionalnych w procesie wdraania Wsplnego Transnarodowego Programu Rozwoju, tak aby realizowane na terenie ERB dziaania transnarodowe wspieray Drugi Plan Dziaa Wymiaru Pnocnego, Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa, Strategie Lizbosk i Goteborsk, Wsplna Przestrze Gospodarcz Unii i Rosji. Trzy podstawowe cele projektu to: 1) poprawa moliwoci organizacyjnych ERB w procesie wsparcia dla wdraania JTDP (poprzez ustanowienie staych sieci wsppracy skupiajcych politykw, urzdnikw, ekspertw i przedstawicieli nauki oraz powoywanie zespow projektowych, ktre przygotowywa bd konkretne projekty transnarodowe realizujce postulaty JTDP); 2) stworzenie lepszych warunkw technicznych wsppracy, wspomagajcych wdraanie JTDP (poprzez uruchomienie internetowego systemu komunikacji oraz stworzenie wsplnej bazy danych statystycznych); 3) poszerzenie wiedzy i umiejtnoci kadr ERB, sucych skuteczniejszej realizacji Wsplnego Transnarodowego Programu Rozwoju (poprzez promocj wrd politykw i urzdnikw ERB polityk i programw unijnych oraz tych, wypracowanych wsplnie przez UE i Rosj). Szczegowo, oczekujemy nastpujcych rezultatw:- 4 sieci referencyjnych, skadajcych si z ekspertw, politykw i pracownikw ERB, przedstawicieli nauki, itd w czterech obszarach priorytetowych JTDP. Sieci te obejmowa bd take podgrupy tematyczne: a) innowacja oraz mae i rednie przedsibiorstwa, b) rozwj obszarw wiejskich, c) turystyka, d) infrastruktura transportu, e) rynek pracy, f) energia i g) rodowisko. Po zakoczeniu projektu, sieci te zostan przeksztacone w stae grupy robocze ERB;- 7 zespow projektowych, ktre opracuj 7 wnioskw transnarodowych projektw w ramach czterech obszarw wsppracy. Zespoy projektowe bd powoywane ad hoc przez sieci referencyjne w celu przygotowania rozwiza konkretnych problemw;- Internetowy system komunikacyjny w regionach ERB, ktry pozwoli na niedrogie i skuteczne komunikowanie si wewntrz jak i poza ERB; - Baza Danych Statystycznych ERB bdca rozszerzeniem istniejcej strony internetowej, suca jako techniczny instrument wsparcia procesu identyfikacji problemw oraz opracowania projektw, ktre bd je rozwizywa;- model wsppracy transgranicznej, ilustrujcy dowiadczenia ERB w tworzeniu organizacji wsppracy politycznej, ktry suy bdzie jako przykad metody “od wizji do dziaania”, od deklaracji woli wsppracy, poprzez budow wsplnej strategii oraz struktur roboczych, do realizacji konkretnych wyzwa caego Regionu. MetodologiaProjekt zosta podzielony na trzy grupy robocze z zastosowaniem nastpujcej metody: Grupa Robocza (GP1) Nr 1 jest odpowiedzialna za organizacj sieci referencyjnych wok obszarw priorytetowych Wsplnego Transnarodowego Programu Rozwoju; Grupa Robocza Nr 2 (GP2) otrzymuje rol zabezpieczenia instrumentw technicznych oraz modeli wymiany wspierajcych sieci referencyjne w pracy; Grupa Robocza Nr 3 (GP3) dostarcza sieciom wsparcie kadrowe. Aby wspomc proces wdraania JTDP, GP1 winna zagwarantowa stosowny skad sieci i zaprosi do wsppracy politykw oraz personel ERB, przedstawicieli wadz lokalnych i regionalnych, reprezentantw sektora prywatnego i organizacji pozarzdowych, ekspertw zewntrznych zaangaowanych w opracowywanie strategii oraz projektw dotyczcych Regionu Morza Batyckiego. Aby dostarczy wsparcie techniczne przydatne w procesie wdraania JTDP, GP2 musi uruchomi system e-learning, ktry pozwoli na znaczne oszczdnoci w budetach przeznaczonych na spotkania i podre, a take bdzie uywany przez GP3 w ramach oferowanych szkole oraz wymiany najlepszych praktyk. GP2 zaoy take baz danych statystycznych ERB, ktra uatwi wiksz spjno w lokalnych i regionalnych dziaaniach dotyczcych planowania przestrzennego. W ramach wsparcia dla GP1 w opracowywaniu dobrych jakociowo projektw wdraajcych zadania JTDP, GP3 szkoli bdzie sieci referencyjne w dziedzinach polityk europejskich oraz technikach budowy i prowadzenia projektami. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Batyk (ERB), utworzone w 1997 roku, jest organizacj poytku publicznego i od czerwca 2005 roku prowadzi w ramach Programu Interreg III B projekt Seagull II, w ktrym uczestnicz pozostae regiony czonkowskie Euroregionu: Wojewdztwo Pomorskie i Warmisko-Mazurskie w Polsce, Bornholm w Danii, Wojewdztwo Kajpedzkie na Litwie, Obwd Kaliningradzki w Rosji i powiaty Szwecji: Blekinge, Kalmar i Kronoberg. Gwnym celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnych moliwoci Euroregionu Batyk poprzez pomoc jego regionom czonkowskim w procesie wdraania Wsplnego Programu Rozwoju i dugofalowej strategii, przyjtych w 2005 roku.W ramach projektu Seagull II Stowarzyszenie m.in. zakupio i udostpnio partnerom internetowy system telekonferencyjny, organizowao konferencje, na przykad powicone problematyce przekraczania zewntrznych granicy Unii Europejskiej, a jednoczenie zewntrznej granicy Unii, przeprowadzio szkolenia na temat nowych programw wsppracy terytorialnej. W trakcie realizacji projektu odbywa si seria wizyt studyjnych zespow projektowych, ktre w poszczeglnych obszarach rozwojowych euroregionalnej strategii buduj wsplne projekty na bazie Metodologii Struktury Logicznej. Organizowane s te wizyty robocze pomidzy Euroregionem Batyk a innymi podobnymi strukturami Regionu Morza Batyckiego, np. Euroregionem Niemen i Euroregionem Szeszupe, czy Nordyck Rad Ministrw. Obecnie koczymy te budow bazy podstawowych danych statystycznych swoich regionw czonkowskich. Do koca 2006 roku, a wic w cigu 18 miesicy realizacji projektu, Stowarzyszenie – partner wiodcy – wydatkowa 145 394,10 EUR, a wic 41,66% swojego cakowitego budetu w wysokoci 349 000 EUR. W pierwszej poowie 2007 roku nasze wydatki wyniosy ponad 113 814,69 tysicy EUR. Budet pozostay do realizacji do koca roku wynosi 89 791, 21 EUR. Zadania planowane w drugiej czci roku 2007 to min. sfinalizowanie pracy zespow projektowych, ktre przedstawi wnioski wsplnych przedsiwzi w Euroregionie w latach 2007 – 2013 oraz konferencja koczca Seagull II w Gdasku). Program Interreg III B zwraca 75% wydatkw poniesionych w trakcie realizacji projektu Seagull II w procznych transzach. Procedura wymaga certyfikacji poniesionych wydatkw przez audytora centralnego w Polsce, a nastpnie zoenia raportu finansowego do sekretariatu Programu Interreg III B w Rostocku. W praktyce oznacza to faktyczn refundacj po 6 – 7 miesicach od zakoczenia raportowanego danego procza. Nasze wieloletnie i bardzo pozytywne dowiadczenia z realizacji projektw, jak rwnie wsp-zarzdzania Programem Phare sprawiy, i w fazie planowania wydatkw Seagull II liczylimy na szybsze zwroty z sekretariatu Programu. Mimo to, wydatki w poprzednich okresach nie byy na tyle wysokie, aby stanowi realne zagroenie dla pynnoci finansowej Stowarzyszenia. Niestety, wydatki planowane w roku 2007 takie zagroenie stwarzaj. Ich wzrost w relacji do lat ubiegych spowodowany jest przede wszystkich pewnym opnieniem w realizacji zada maej infrastruktury, a wic internetowego systemu komunikacji oraz budowy bazy danych statystycznych.
Dodano 20.01.2009, godz. 12:09
Dania / Denmark Regional Municipality of BornholmMr Niels Chresten AndersenUllasvej 23DK-3700 BornholmDenmarkTel. +45 5692 1303Fax. +45 5692 1301e-mail:Niels.Chresten.Andersen@brk.dkhttp://www.brk.dk, http://www.bornholm-eu.dkLitwa / Lithuania Association ofKlaipeda County CommunesMr Valdas PuckoriusDanes g. 17LT - 5800 KlaipedaLithuaniaTel. +370 620 13490e-mail:v.puckorius@gmail.comPolska / Poland Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu BatykMs Agata Nazarul. Stary Rynek 2582-300 ElblgPolandTel. +48 55 237 47 20Fax. +48 55 237 47 26e-mail: sekel@eurobalt.org.plPolska / Poland Urzd Marszakowski Wojewdztwa PomorskiegoMs Krystyna Wrbelwska, Ms Joanna Woniakul. Okopowa 21/2780-810 GdanskPolandTel. +48 58 32 61 710Fax. +48 58 32 61 704e-mail: k.wroblewska@woj-pomorskie.pl , J.Wozniak@pomorskie.euPolska / Poland Urzd Warszakowski Wojewdztwa Warmisko-MazurskiegoMs Wioletta Sok , Mr Piotr Zwolakul. Emielii Plater 110-562 OlsztynPolandTel. + 48 89 523 27 39Fax.+ 48 89 534 00 19e-mail: w.sokol@warmia.mazury.pl , piotr.zwolak@warmia.mazury.plRosja / Russia Agency for International Affairs and Inter-regionalCooperation of theKaliningradRegionMs Elena LebedevaDonskovo 1236007 KaliningradRussiaTel.+7 4012 599 089Fax.+7 4012 599 084e-mail:e.lebedeva@gov39.ruSzwecja / Sweden The Regional Council of Southern Sm?landMsTherese MagnussonVideum P.G. Vejdes Vg 15S-352 33 VaxjoSwedenTel. +46 470 72 47 52Fax. +46 470 256 08e-mail:therese.magnusson@rfss.seSzwecja / Sweden The Regional Council of Blekinge RegionMr Peter RatcovichRonnebygatan 2SE-371 32 KarlskronaSwedenTel. +46 455 30 50 22Fax. +46 455 30 50 10e-mail: peter.ratcovich@regionblekinge.seSzwecja / Sweden The Regional Council of Kalmar RegionMr Jan MartinssonNygatan 34SE-391 27 KalmarSwedenTel. +46 480 44 87 95e-mail: Jan.Martinsson@rfkl.se
Dodano 20.01.2009, godz. 12:08
Historia, struktura, cele wsppracy Przez wiele stuleci wok Batyku rywalizowano, czsto zbrojnie o dominacj polityczn, wpywy gospodarcze, biedniejsi ssiedzi patrzyli zazdronie na zasobniejszych. Nigdy jednak nie ustawaa integracja poprzez przenikanie kultury, przepyw idei, kupcy torowali drog do wsppracy gospodarczej. Przykadem, e najsilniejszym motywem bya ch wsppracy gospodarczej jest historia powstania i dziaalnoci Hanzy.  Lata 1989-1990 przyniosy zmiany polityczne w Europie, ktre umoliwiy zmaterializowanie projektw nawizywania formalnej i faktycznej wsppracy na poziomie regionalnym w obszarze Poudniowo-Wschodniego Batyku. Kluczowym elementem byy decyzje rzdu Federacji Rosyjskiej o otwarciu Obwodu Kaliningradzkiego i zezwoleniu na nawizywanie wsppracy zagranicznej z partnerami, ktrych przez bardzo wiele lat oddzielaa granica. Idea utworzenia Euroregionu prawie rwnoczenie powstaa wrd politykw dziaaczy gospodarczych poudniowo-wschodniej Szwecji oraz pnocno-wschodniej Polski. Prace organizacyjne trway bardzo krtko, pierwsza konferencja powicono moliwociom utworzenia Euroregionu (pod robocza nazw „Jantar”) odbya si na przeomie lutego i marca 1997 roku w Malborku a ju 22 lutego 1998 roku podpisano Porozumienie o utworzenie Euroregionu Batyk. Euroregion Batyk jest jedn z najwikszych tego typu organizacji w Europie zarwno podwzgldem iloci uczestniczcych Stron, obszaru oraz ludzi zamieszkujcych te regiony. Terytorium Euroregionu to na terenie Polski wojewdztwa pomorskie i warmisko-mazurskie, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwd Kaliningradzki, na terenie Litwy Kajpeda i Okrg Kajpedzki, na terenie Szwecji wojewdztwa Blekinge, Kalmar, Kronoberg, na terenie Danii wyspa Bornholm.  Euroregion Batyk ma charakter samorzdowo-rzdowy, w pracach Euroregionu uczestnicz przedstawiciele wadz samorzdowych i pastwowych. Struktura organizacyjna jest typowa dla Euroregionw, najwyszym Organem jest Rada, ze swego skadu wyania Prezydium, pracami Rady i Prezydium kieruje Prezydent Euroregionu. Rada obraduje co najmniej dwa razy do roku, Prezydium od 4-6 razy w roku, decyzje podejmowane s na zasadach konsensusu. Funkcja Prezydenta jest peniona kolejno przez przedstawiciela kadej ze Stron Umowy, rotacja nastpuje po rocznej kadencji. W Euroregionie dziaa dziewi staych Grup Roboczych, ktre zajmuj si wdraaniem Wsplnego Programu Rozwoju Euroregionu Batyk w nastpujcych obszarach:  • rozwj innowacji i wsparcie dla rednich i maych przedsibiorstw, • rozwj obszarw wiejskich, • turystyka, • infrastruktura transportu, • wymiar spoeczny, ze szczeglnym uwzgldnieniem integracji rynkw pracy, • nowoczesna gospodarka wodna, • energia, a zwaszcza jej odnawialne rda, • ochrona rodowiska na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego. Decyzj Rady Euroregionu Batyk od dnia 1 lipca 2004 roku funkcjonuje Stay Midzynarodowy Sekretariat. Zgodnie z nowym schematem organizacyjnym, uwzgldniony on jest w strukturze sekretariatu polskiego. Intencj stron - krajw czonkowskich ERB - byo stworzenie ciaa koordynujcego prace sekretariatw krajowych Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji, wspierajcego dziaania realizowane na terenie Euroregionu oraz budujcego jego wizerunek jako organizacji dobrze przygotowanej do wdraania inicjatyw europejskich. Jest to zadanie ambitne, wymagajce efektywnej wsppracy, take finansowej. Dlatego te, powoujc Stay Midzynarodowy Sekretariat strony podjy, po raz pierwszy w historii Euroregionu, wsplne zobowizanie finansowe.  Podstawowe cele wsppracy w ramach Euroregionu Batyk s nastpujce: • Poprawa warunkw ycia ludzi zamieszkujcych obszar Euroregionu • Uatwianie wzajemnych kontaktw • Zblianie lokalnych spoeczestw • Przeamywanie historycznych uprzedze • Programowanie prac zmierzajcych do zapewnienia zrwnowaonego rozwoju gospodarczego uwzgldniajc stan rozwoju gospodarki kadej ze Stron Umowy   Wsparcie finansowe Swoje cele statutowe Euroregion Batyk realizuje dziki skadkom czonkowskim oraz programom pomocowym, zarwno jako instytucja nimi zarzdzajca, jak i ich beneficjent. Realizowany przez Stron Polsk Euroregionu – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk - w latach 1999 - 2006 Fundusz Maych Projektw w ramach programu Phare pozwoli na wdroenie 236 projektw na czn kwot dofinansowania przekraczajc 6 milionw euro. Zrealizowano projekty pozwalajce na spotkania mieszkacw ssiadujcych pastw imprezy kulturalnych, wymian modziey, targi gospodarcze, konferencje i seminaria naukowe, festiwale piosenki, zawody sportowe, jak rwnie na nauk jzyka ssiada oraz publikacje powicone problemom daleko wykraczajcym poza granice jednego kraju,  przeamuj wieloletnie bariery kulturowe i historyczne, uwiadamiajc lokalnej spoecznoci wzajemne zwizki i podobiestwa oraz wspln odpowiedzialno za ksztatowanie rzeczywistoci w najbliszej okolicy. Projekty te, cho niewielkie, przyczyniy si do stworzenia trwaych wizw kulturalnych, gospodarczych, a co szczeglnie istotne, do nawizywania zwyczajnych kontaktw towarzyskich. Inicjatywa wsparcia dla wsppracy transgranicznej realizowana jest obecnie dziki Funduszowi Maych Grantw Transgranicznych i Midzyregionalnych. Projektu ten ma charakter programu finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt partnerski realizowany  z samorzdami regionalnymi wojewdztw Warmisko-Mazurskiego oraz Pomorskiego. Rozpoczlimy jego realizacj w dniu 3 lipca 2008 r., a zakoczylimy  31 marca 2011 roku. Warto cakowita projektu przekracza kwot 2 milionw euro. Euroregion Batyk oraz jego region czonkowskie wystpuj rwnie jako wnioskodawcy wsplnych projektw. W ramach Programu Interreg III B Region Morza Batyckiego zrealizowa projekt Seagull 2: Wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz zdolnoci planowania przestrzennego, ktrego celem byo wzmocnienie zdolnoci dziaa zwizanych z planowaniem przestrzennym. Projekt o cznym budecie 600 tysicy euro nawizywa do Wsplnego Programu Rozwoju Euroregionu Batyk, budujc tzw. sieci referencyjne, czyli innymi struktury wsppracy skupiajce przedstawicieli wadz lokalnych i regionalnych, instytucje nauki, sektor prywatny i organizacje pozarzdowe wok wybranych zada Programu Rozwoju. Powoane w ramach projektu. sieci referencyjne zostay formalnie przeksztacone w Grupy Robocze Euroregionu Batyk jako podstawowe struktury wdraania Wsplnego Programu Rozwoju. Dziki nim w kwietniu 2009 roku Komitet Sterujcy Programu Wsppracy Transgranicznej przyj do realizacji 5 wsplnych projektw, ktrych czny budet wynosi prawie 7 milionw euro. Projekty te to:  • DISKE, Rozwj innowacyjnych systemw poprzez wiedz i wymian, wsppraca midzy maymi i rednimi przedsibiorstwami oraz wzmocnienie ich potencjau poprzez wspprac parkw naukowo-technologicznych, inkubatorw oraz wadz lokalnych, • BaltNet, Rozwj sieci wsppracy instytucji rynkw pracy Poudniowego Batyku w celu wzmocnienia integracji rynku pracy, • MOMENT, Nowoczesna gospodarka wodna, • LED, Poprawa oszczdnoci energii poprzez konwersj owietlenia w miejscach publicznych na technologi LED, • Yc3, Projekt wsppracy transgranicznej modziey, integracja perspektyw modziey w Euroregionie oraz sprzyjanie integracji modziey Poudniowego Batyku. Walory turystyczne Euroregion Batyk to take obszar peen rnorodnych atrakcji turystycznych, w ktre obfituj wszystkie regiony czonkowskie.  Wojewdztwo Pomorskie rozciga si na wybrzeu Morza Batyckiego i Zatoki Gdaskiej. Pomorskie to rwnie Kociewie, uawy oraz najsynniejsza w regionie kraina zwana Szwajcari Kaszubsk. Atrakcyjno wojewdztwa pomorskiego najlepiej potwierdzaj wyniki rankingu na temat jakoci ycia w Polsce, opublikowane w 2003 roku. Wynika z niego, e najbardziej zadowoleni ycia Polacy mieszkaj wanie na Pomorzu! Stolic regionu jest Gdask - miasto o przeszo tysicletniej tradycji. Miasto oczarowuje swym niezwykym klimatem starej Hansy, zabytkow architektur, a take piknem piaszczystej play. Niewiele jest polskich miast tak dobrze znanych na caym wiecie. Z uwagi na wielki zryw "Solidarnoci" w 1980 roku, ktry sta si impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy rodkowo-Wschodniej, Jednak faktyczn rol metropolii peni Trjmiasto - aglomeracja skadajca si z trzech poczonych komunikacyjnie miast: Gdaska, Gdyni i Sopotu.  Jednym z najpikniejszych terenw Polski, ze wzgldu na walory turystyczne i przyrodnicze, s Warmia i Mazury.  Region ten - peen malowniczych jezior, rzek, lasw i wzgrz -  jest miejscem, ktre warto odwiedzi chcc wspaniale spdzi urlop. Ze wzgldu na swoja unikaln przyrod i klimat Mazury czsto nazywane s Krain Tysica Jezior bd Zielonymi Pucami Polski. Gwn atrakcj Warmii i Mazur jest Kana Elblski z jedynym w wiecie funkcjonujcy system pochylni. Statki na piciu kolejnych pochylniach pokonuj prawie 100 metrow rnic poziomw "pync" w tym czasie po ldzie. Rejs zachwyca  dziewicz przyrod, czystym powietrzem i wodami jezior. Malownicze brzegi s zamieszkae przez ptactwo i zwierzyn len, dolna cz szlaku przebiega przez najwikszy w Polsce rezerwat ptactwa wodnego.  Szwedzki region Blekinge jest peen rnorodnej przyrody z niesamowitymi bukami, polami, kami i lasami wierkowymi. Szemrzce i  krystalicznie czyste strumienie zachcaj do wdkowania, a upstrzony ponad stoma wyspami Archipelag zachca do eglowania.  Krajobraz tego regionu jest unikalnym obszarem botanicznym, dlatego Blekinge nazywane jest Ogrodami Szwecji. Region Kalmar ley w poudniowo-wschodniej czci Szwecji, ktry zachwyca przede wszystkich unikatow przyrod wyspy land. Soneczna Olandia szczyci si krajobrazami Wielkiej Niziny Wapiennej, plaami i kilkoma setkami wiatrakw. Warta uwagi jest zachwycajca przyroda wyspy z cudownymi lasami, urokliwymi wioskami i przepiknym wybrzeem. Nie dziwi wic fakt, i landia jest najpopularniejszym kurortem wakacyjnym dla mieszkacw Szwecji. Z kolei region Kronoberg, nazywany te Poudniow Smalandi, jest rajem dla mionikw przyrody – bujne lasy szpilkowe, niezliczone jeziora, wartkie strumienie. Mona rozkoszowa si spacerem w lesie, ktry pomimo bliskoci miasta, ma atmosfer starej puszczy i gdzie pord majestatycznych drzew czuje si powiew historii. To tu, w Krlestwie Szka, bije serce szwedzkiego rzemiosa. Region Kajpedzki jest jednym z najciekawszych obszarw Litwy, z Mierzej Kurosk i wspaniaym wybrzeem. Charakterystyczne dla krajobrazu Mierzei Kuroskiej s malownicze wydmy, z ktrych najwysze i najokazalsze przekraczaj 50 m n.p.m. Kady, kto przybywa na mierzej po raz pierwszy, z pewnoci od razu zwrci uwag na jedyne w swoim rodzaju rybackie chaty ze cianami oszalowanymi deszczukami koloru czerwono-brzowego lub - jeszcze pikniejsze - w barwie tzw. bkitu pruskiego. Mierzeja Kuroska jako park narodowy, zarwno cz litewska, jak i rosyjska zostaa w caoci wpisana na List wiatowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. W Obwodzie  Kaliningradzkim piknym dzieem natury jest Zalew Wilany (w czci rosyjskiej nazywany Zalewem Kaliningradzkim) i jego otoczenie. Jest to strefa rozcigajca si na wschd od ujcia Wisy do Zatoki Gdaskiej, a za Kaliningrad. To znakomity teren dla tych rdldowych eglarzy, ktrzy myl o wyjciu na szersze wody.  Duska wyspa  Bornholm to  miejsce stworzone dla rowerzystw, gdzie pene  jodu morskie powietrze, klimatyczne budownictwo i drogi stworzone wrcz dla rowerzystw, zapraszaj wszystkich, ktrzy lubi wyzwania oraz poznawanie innych miejsc. Stolica wyspy, Ronne, uchodzi za rowerowy raj na Batyku.
Dodano 20.01.2009, godz. 12:07
Dodano 20.01.2009, godz. 12:07

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk