Fundusz Maych Grantów Transgranicznych i Midzyregionalnych Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze programu by zoony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Batyk w ramach 2 konkursu w kwietniu 2007 roku.  Zatwierdzony do realizacji 10 czerwca 2008 r. na mocy decyzji Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt partnerski realizowany  z samorzdami regionalnymi województw Warmisko-Mazurskiego oraz Pomorskiego. Rozpoczlimy jego realizacj 03 lipca 2008 r. , zakoczy si 31 marca 2011 roku. Warto cakowita projektu 2 049 479 euro, z czego dofinansowanie z Mechanizmów Finansowych wynosi 2 012 178,00 EUR, udzia wasny jest na poziomie 1,82% i bdzie zapewniony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk. System wdraania: organem decyzyjnym jest Komitet Sterujc (skadajcy si z 5 osób: przedstawiciel Zarzdu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk, przedstawiciele samorzdów regionalnych województw Pomorskiego i Warmisko-Mazurskiego, przedstawiciel organizacji pozarzdowych oraz przedstawiciel Gmin nie bdcych czonkami Stowarzyszenia), wykonanie i realizacja projektu: Biuro Projektu kierowane przez Kierownika Projektu. Podstawowe dziaania polegaj na wspieraniu wspópracy przygranicznej i midzyregionalnej dziki systemowi re-grantingu, czyli finansowego wspierania wybranych maych podprojektów o tzw. „mikkim” charakterze (nieinwestycyjnym). CELE projektu: 1. Fundusz moe wspiera podprojekty, których celem jest: - wzmocnienie wspópracy na lokalnym i regionalnym poziomie administracji publicznej poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwinitych, - wzmocnienie turystyki ekologicznej, - aktywizacj spoecznych inicjatyw na kilku paszczyznach - rozwój systemów informacji. OBSZARY WSPARCIA 2. Wsparcie bdzie udzielane w ramach nastpujcych dziaa: Dziaanie A : wspópraca transgraniczna - Rozwój i wdroenie inicjatyw wspópracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorzdów  oraz stymulowanie injatyw spoecznych w obszarze ochrony zdrowia oraz przedsibiorczoci w regionach; - Wspópraca w zakresie przygranicznej eko-turystyki w rozwijajcych si regionach; Dziaanie A : wspópraca midzyregionalna - Transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwinitych; - Promocja regionalnego i lokalnego rozwoju w Polsce; - Zapewnienie rozwoju komunikacji i rozwoju systemów wymiany informacji; - Szkolenia personelu instytucji samorzdowych w celu podniesienia ich profesjonalnych umiejtnoci; Wszystkie skadane projekty powinny by realizowane z udziaem partnera zagranicznego (samorzdy lub/i organizacje niedochodowe z terenów kwalifikowanych , tj. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA, obwód Kaliningradzki FR, Ukraina, Biaoru,  kraje Regionu Morza Batyckiego) MIKRO-PROJEKTY 3. Warunki jakie musz spenia projekty, by uzyska wsparcie w ramach FMGTM:  Wielko wsparcia projektów - Minimum 5000,00 (pi tysicy)  euro - Maksimum 30 000,00  (trzydzieci tysicy) euro  czas trwania: do 8 miesicy + 2 miesice na rozliczenie projektu z zastrzeeniem, e ostatnie projekty nie mog zakoczy si póniej ni 20 lipca 2010 roku. Wymagany udzia wasny: - w przypadku jeli wspófinansowanie pochodzi z budetu centralnego – regionalnego – lokalnego – 15%   PONIEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH ZWIAZANYCH Z NASZYM PROGRAMEM Podstawowe informacje dotyczce Mechanizmów Finansowych: www.eog.gov.pl - Program Operacyjny dla wykorzystania rodków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 - Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG (dalej Mechanizmy Finansowe), wraz z Umow o dofinansowanie projektu, systemem zarzdzania (Fund set-up) i Planem wdraania projektu. - Zasady i Procedury wdraania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 - Zasady i Procedury wdraania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 - Wytyczne w sprawie Informacji i Promocji  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 ródo 1  lub ródo 2 - Szczegóowe warunki dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 - wersja zaktualizowana z 24 maja 2006 r. - Wytyczne dla Pastwa-Beneficjenta w sprawie Raportowania i Monitorowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Strony/Wytyczne.aspx
Dodano 20.01.2009, godz. 12:11
Dodano 20.01.2009, godz. 12:09

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk