Seagull

Projekt Seagull- Seagull (po polsku "mewa") jest projektem dla Euroregionu Batyk (ERB), ktrego gwnym celem jest rozwinicie i zakorzenienie w regionie dugofalowej strategii oraz wsplnego dla regionu midzynarodowego planu rozwoju (WMPR). Plan stworzy podstawy midzy innymi do przyszych inwestycji w rodowisko naturalne i infrastruktur, dziki czemu przyczyni si on do spoecznie i ekonomicznie zrwnowaonego rozwoju caego regionu.

Na projekt Seagull skada si rwnie szeroki zakres dziaa, ktre maj na celu:

  • rozwj efektywnie dziaajcej administracji regionalnej i lokalnej
  • pogbienie zrozumienia wagi zagadnie zwizanych z rwnoci pci oraz zagwarantowanie rwnoci szans wszystkim obywatelom regionu
  • tworzenie dla regionw czonkowskich wsplnej bazy danych, ktra pozwala oceni czy rozwj regionu zmierza we waciwym kierunku (benchmarking)
  • wymiana wiedzy oraz porwnywanie struktur demokratycznych funkcjonujcych w regionach
  • rozwj profesjonalnych metod promocji rozwoju regionalnego w celu okrelenia czym jest rozwj zrwnowaony, itd.

SEAGULL II
Zarys projektu w ramach Programu Interreg III B Region Morza Batyckiego

Tytu projektu
Seagull II – Wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz zdolnoci planowania przestrzennego w Euroregionie Batyk

Priorytet
Priorytet 3: Transnarodowa promocja budowy instytucji, wzmocnienie zdolnoci dziaa zwizanych z planowaniem przestrzennym

Data zoenia wniosku
7 marca 2005

Data zatwierdzenia wniosku
3 czerwca 2005

Okres wdraania
30 miesicy: od lipca 2005 do grudnia 2007

Partnerzy aktywni
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, Polska
Region Miejski Bornholm, Dania
Administracja Okrgu Miejskiego Batijsk, Federacja Rosyjska
Region Blekinge, Szwecja
Rada Regionu Kalmar, Szwecja
Administracja Okrgu Kajpedzkiego, Litwa
Rada Regionu Kronoberg, Szwecja
Gminy i Rada Regionu Poudniowej Smalandii, Szwecja
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Pomorskiego, Polska
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego, Polska

Partnerzy dodatkowi
Agencja Rozwoju Regionu Kurzeme, otwa
Elblskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
Elblska Izba Przemysowo-Handlowa

Fundusze
Fundusze pochodzi bd ze rodkw ERDF w ramach Programu Regionu Morza Batyckiego oraz z wkadu partnerw – czonkw Euroregionu Batyk. W maju 2004 roku czonkowie ERB zdecydowali o powoaniu Midzynarodowego Staego Sekretariatu, ktry utrzymywany bdzie ze skadek z kadego regionu. Skadki te stanowi bd wkad finansowy do projektu, ktry w cigu 30 miesicy wyniesie 87,250 EUR. Pozostaa cz budetu bdzie w postaci tzw. godzin wewntrznych, to jest czasu, ktry wyznaczeni przedstawiciele regionw powic na prac nad projektem. Godzinny wewntrzne rni si bd midzy regionami. Wedug zaoe przedstawiciele regionw Danii i Szwecji powinni przepracowa w ramach dziaa zwizanych z projektem 3 dni w miesicu. Przedstawiciele Litwy, otwy, Polski i Rosji powinni przepracowa w ramach dziaa zwizanych z projektem 6 dni w miesicu. Stopa dofinansowanie ze rodkw ERDF dla krajw tzw. Celu 1 (Litwa, i Polska) wynosi 75%, a dla krajw spoza tego obszaru (Dania, Szwecja) 50%. W sumie kwota dofinansowania z ERDF wyniesie 404,200 EUR, dajc czn kwot budetu w wysokoci 604,900 EUR.
Uczestnictwo Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego mogoby opiera si na identycznych zasadach, tj. obejmowa wkad finansowy wnoszony w funkcjonowanie Midzynarodowego Sekretariatu oraz warto godzin pracy osoby reprezentujcej Region w projekcie, wynoszc w sumie rwnowarto wkadu Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego. Istotny jest tutaj fakt, i Urzd Marszakowski nie ponosi de facto adnych dodatkowych kosztw zwizanych z realizacj projektu.

Cele i rezultaty

Na terenie regionw czonkowskich Euroregionu Batyk utrzymuj si znaczne rnice w poziomie rozwoju. Potrzeb realizacji dziaa wspierajcych proces poprawy spjnoci zajmuj si liczne strategie i polityki opracowywane w Regionie Morza Batyckiego, wcznie ze Wsplnym Transnarodowym Programem Rozwoju (JTDP), wypracowanym w ramach projektu Seagull DevERB. JTDP okrela cztery priorytetowe obszary rozwoju; po pierwsze: popraw rodowiska biznesowego (poprzez promocj innowacyjnoci i klimatu dla inwestycji, budow platformy wsppracy dotyczcej rozwoju obszarw wiejskich oraz transnarodow wspprac turystyczna); po drugie: dziaanie na rzecz poprawy infrastruktury transportu; po trzecie: wzmacnianie wsppracy na rynku pracy; po czwarte: wdraanie polityk UE dotyczcych energii odnawialnej i ochrony rodowiska.
28 listopada 2005 roku Rada Euroregionu Batyk podja decyzj o przyjciu ostatecznej wersji Programu, ktry wdraany bdzie na obszarze ERB w cigu nastpnych 10 – 15 lat. Jako, i proces realizacji Programu stanowi bdzie wyzwanie dla regionw czonkowskich, ich przedstawiciele zdecydowali o podjciu strategicznych krokw, uatwiajcych to zadanie. W lipcu roku ubiegego powoano Stay Midzynarodowy Sekretariat ERB, ktremu postawiono dwa zasadnicze zadania: koordynacj wsppracy pomidzy regionami i Sekretariatami Krajowymi ERB, a take poszukiwanie finansowych moliwoci wsparcia teje wsppracy, zwaszcza z uwzgldnieniem realizacji JTDP.
Jesieni roku 2004 Sekretariat Midzynarodowy pomylnie zoy wniosek do Programu Regionu Morza Batyckiego Interreg III B w ramach instrumentu Seed Money, uzyskujc wsparcie finansowe dla przygotowania duego projektu Seagull II. Projekt ten opiera si na politycznej wsppracy Euroregionu Batyk i jest zgodny z jej oglnym celem budowy rzeczywistej spjnoci w regionie. Centralnym zadaniem projektu bdzie wspomaganie wadz lokalnych i regionalnych w procesie wdraania Wsplnego Transnarodowego Programu Rozwoju, tak aby realizowane na terenie ERB dziaania transnarodowe wspieray Drugi Plan Dziaa Wymiaru Pnocnego, Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa, Strategie Lizbosk i Goteborsk, Wsplna Przestrze Gospodarcz Unii i Rosji.
Trzy podstawowe cele projektu to: 1) poprawa moliwoci organizacyjnych ERB w procesie wsparcia dla wdraania JTDP (poprzez ustanowienie staych sieci wsppracy skupiajcych politykw, urzdnikw, ekspertw i przedstawicieli nauki oraz powoywanie zespow projektowych, ktre przygotowywa bd konkretne projekty transnarodowe realizujce postulaty JTDP); 2) stworzenie lepszych warunkw technicznych wsppracy, wspomagajcych wdraanie JTDP (poprzez uruchomienie internetowego systemu komunikacji oraz stworzenie wsplnej bazy danych statystycznych); 3) poszerzenie wiedzy i umiejtnoci kadr ERB, sucych skuteczniejszej realizacji Wsplnego Transnarodowego Programu Rozwoju (poprzez promocj wrd politykw i urzdnikw ERB polityk i programw unijnych oraz tych, wypracowanych wsplnie przez UE i Rosj).

Szczegowo, oczekujemy nastpujcych rezultatw:
- 4 sieci referencyjnych, skadajcych si z ekspertw, politykw i pracownikw ERB, przedstawicieli nauki, itd w czterech obszarach priorytetowych JTDP. Sieci te obejmowa bd take podgrupy tematyczne: a) innowacja oraz mae i rednie przedsibiorstwa, b) rozwj obszarw wiejskich, c) turystyka, d) infrastruktura transportu, e) rynek pracy, f) energia i g) rodowisko. Po zakoczeniu projektu, sieci te zostan przeksztacone w stae grupy robocze ERB;
- 7 zespow projektowych, ktre opracuj 7 wnioskw transnarodowych projektw w ramach czterech obszarw wsppracy. Zespoy projektowe bd powoywane ad hoc przez sieci referencyjne w celu przygotowania rozwiza konkretnych problemw;
- Internetowy system komunikacyjny w regionach ERB, ktry pozwoli na niedrogie i skuteczne komunikowanie si wewntrz jak i poza ERB;
- Baza Danych Statystycznych ERB bdca rozszerzeniem istniejcej strony internetowej, suca jako techniczny instrument wsparcia procesu identyfikacji problemw oraz opracowania projektw, ktre bd je rozwizywa;
- model wsppracy transgranicznej, ilustrujcy dowiadczenia ERB w tworzeniu organizacji wsppracy politycznej, ktry suy bdzie jako przykad metody “od wizji do dziaania”, od deklaracji woli wsppracy, poprzez budow wsplnej strategii oraz struktur roboczych, do realizacji konkretnych wyzwa caego Regionu.

Metodologia
Projekt zosta podzielony na trzy grupy robocze z zastosowaniem nastpujcej metody: Grupa Robocza (GP1) Nr 1 jest odpowiedzialna za organizacj sieci referencyjnych wok obszarw priorytetowych Wsplnego Transnarodowego Programu Rozwoju; Grupa Robocza Nr 2 (GP2) otrzymuje rol zabezpieczenia instrumentw technicznych oraz modeli wymiany wspierajcych sieci referencyjne w pracy; Grupa Robocza Nr 3 (GP3) dostarcza sieciom wsparcie kadrowe. Aby wspomc proces wdraania JTDP, GP1 winna zagwarantowa stosowny skad sieci i zaprosi do wsppracy politykw oraz personel ERB, przedstawicieli wadz lokalnych i regionalnych, reprezentantw sektora prywatnego i organizacji pozarzdowych, ekspertw zewntrznych zaangaowanych w opracowywanie strategii oraz projektw dotyczcych Regionu Morza Batyckiego. Aby dostarczy wsparcie techniczne przydatne w procesie wdraania JTDP, GP2 musi uruchomi system e-learning, ktry pozwoli na znaczne oszczdnoci w budetach przeznaczonych na spotkania i podre, a take bdzie uywany przez GP3 w ramach oferowanych szkole oraz wymiany najlepszych praktyk. GP2 zaoy take baz danych statystycznych ERB, ktra uatwi wiksz spjno w lokalnych i regionalnych dziaaniach dotyczcych planowania przestrzennego. W ramach wsparcia dla GP1 w opracowywaniu dobrych jakociowo projektw wdraajcych zadania JTDP, GP3 szkoli bdzie sieci referencyjne w dziedzinach polityk europejskich oraz technikach budowy i prowadzenia projektami.

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Batyk (ERB), utworzone w 1997 roku, jest organizacj poytku publicznego i od czerwca 2005 roku prowadzi w ramach Programu Interreg III B projekt Seagull II, w ktrym uczestnicz pozostae regiony czonkowskie Euroregionu: Wojewdztwo Pomorskie i Warmisko-Mazurskie w Polsce, Bornholm w Danii, Wojewdztwo Kajpedzkie na Litwie, Obwd Kaliningradzki w Rosji i powiaty Szwecji: Blekinge, Kalmar i Kronoberg. Gwnym celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnych moliwoci Euroregionu Batyk poprzez pomoc jego regionom czonkowskim w procesie wdraania Wsplnego Programu Rozwoju i dugofalowej strategii, przyjtych w 2005 roku.

W ramach projektu Seagull II Stowarzyszenie m.in. zakupio i udostpnio partnerom internetowy system telekonferencyjny, organizowao konferencje, na przykad powicone problematyce przekraczania zewntrznych granicy Unii Europejskiej, a jednoczenie zewntrznej granicy Unii, przeprowadzio szkolenia na temat nowych programw wsppracy terytorialnej. W trakcie realizacji projektu odbywa si seria wizyt studyjnych zespow projektowych, ktre w poszczeglnych obszarach rozwojowych euroregionalnej strategii buduj wsplne projekty na bazie Metodologii Struktury Logicznej. Organizowane s te wizyty robocze pomidzy Euroregionem Batyk a innymi podobnymi strukturami Regionu Morza Batyckiego, np. Euroregionem Niemen i Euroregionem Szeszupe, czy Nordyck Rad Ministrw. Obecnie koczymy te budow bazy podstawowych danych statystycznych swoich regionw czonkowskich.
Do koca 2006 roku, a wic w cigu 18 miesicy realizacji projektu, Stowarzyszenie – partner wiodcy – wydatkowa 145 394,10 EUR, a wic 41,66% swojego cakowitego budetu w wysokoci 349 000 EUR. W pierwszej poowie 2007 roku nasze wydatki wyniosy ponad 113 814,69 tysicy EUR. Budet pozostay do realizacji do koca roku wynosi 89 791, 21 EUR. Zadania planowane w drugiej czci roku 2007 to min. sfinalizowanie pracy zespow projektowych, ktre przedstawi wnioski wsplnych przedsiwzi w Euroregionie w latach 2007 – 2013 oraz konferencja koczca Seagull II w Gdasku).
Program Interreg III B zwraca 75% wydatkw poniesionych w trakcie realizacji projektu Seagull II w procznych transzach. Procedura wymaga certyfikacji poniesionych wydatkw przez audytora centralnego w Polsce, a nastpnie zoenia raportu finansowego do sekretariatu Programu Interreg III B w Rostocku. W praktyce oznacza to faktyczn refundacj po 6 – 7 miesicach od zakoczenia raportowanego danego procza. Nasze wieloletnie i bardzo pozytywne dowiadczenia z realizacji projektw, jak rwnie wsp-zarzdzania Programem Phare sprawiy, i w fazie planowania wydatkw Seagull II liczylimy na szybsze zwroty z sekretariatu Programu. Mimo to, wydatki w poprzednich okresach nie byy na tyle wysokie, aby stanowi realne zagroenie dla pynnoci finansowej Stowarzyszenia. Niestety, wydatki planowane w roku 2007 takie zagroenie stwarzaj. Ich wzrost w relacji do lat ubiegych spowodowany jest przede wszystkich pewnym opnieniem w realizacji zada maej infrastruktury, a wic internetowego systemu komunikacji oraz budowy bazy danych statystycznych.

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Stycze 2023
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 1 2 3 4 5

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk