O programie Szwajcarsko-Polskim

Informacje oglne o Szwajcarsko-Polskim Programie Wsppracy

Szwajcarsko-Polski Program Wsppracy jest czci programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Pastwami beneficjentami s Polska oraz 11 innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej, ktre przystpiy do niej w latach 2004 ? 2007. Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarnoci wobec nowych krajw czonkowskich UE, kadcym jednoczenie podwaliny trwaych gospodarczych i politycznych powiza z tymi krajami.

Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy ma na celu zmniejszanie rnic gospodarczych i spoecznych pomidzy Polsk a bardziej rozwinitymi pastwami Unii Europejskiej oraz na terytorium Polski ? pomidzy dynamicznie rozwijajcymi si orodkami miejskimi a regionami sabo rozwinitymi pod wzgldem strukturalnym, m.in. poprzez nawizywanie partnerstw midzy polskimi a szwajcarskimi wadzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami spoecznymi.

U podstaw podejcia akcentujcego rol partnerskich wsplnot w rozwoju spoeczestwa ley przekonanie, e jedynie wsppraca wszystkich krajw oparta na zaangaowaniu i przyjani zwykych mieszkacw moe doprowadzi do przeamania barier pomidzy narodami. Wzmocniona wsppraca midzy Polsk a bardziej rozwinitymi pastwami, m.in. w Unii Europejskiej przyczyni si do stworzenia stabilnej, pokojowej i zamonej rozszerzonej Europy, opierajcej swoje istnienie na zasadach dobrego rzdzenia, demokratycznych instytucjach, rzdach prawa, poszanowaniu praw czowieka i zrwnowaonym rozwoju.

Pomoc w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy przyznawana jest krajowym i midzynarodowym projektom na rzecz rozwoju zrwnowaonego ekonomicznie i spoecznie. Wsparcie uzyskuj projekty skoncentrowane midzy innymi na takich zagadnieniach jak: bezpieczestwo i wsparcie rozwoju regionalnego, poprawa stanu rodowiska i infrastruktury, rozwj maych i rednich przedsibiorstw, rozwj spoeczny i rozwj zasobw ludzkich.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy ustanowiony zosta specjalny instrument finansowy ? tzw. Grant Blokowy, a w jego obrbie 2 fundusze:

1. Fundusz dla Organizacji Pozarzdowych,

2. Fundusz Partnerski.

Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych jest zwikszanie aktywnoci obywatelskiej i wspieranie rozwoju spoeczestwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako wanego uczestnika procesu zmniejszania rnic spoeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a take rnic pomidzy Polsk a bardziej rozwinitymi krajami Unii Europejskiej.

W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych organizacje pozarzdowe bd miay moliwo realizacji projektw nastawionych przede wszystkim na zwikszenie aktywnego udziau obywateli w yciu publicznym, promujc w ten sposb rol spoeczestwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spjnoci spoecznej i gospodarczej kraju. Dziaania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych powinny mie na celu m.in. zwrcenie uwagi na kluczow rol aktywnoci obywatelskiej w rozwizywaniu problemw spoecznoci lokalnych, promowanie partycypacyjnego modelu demokracji, propagowanie rzdw prawa, aktywizowanie obywateli i zachcanie ich do angaowania si w spoeczn kontrol instytucji publicznych, wspieranie procesw demokratycznych oraz wymian dowiadcze i promowanie dobrych praktyk w rozwizywaniu problemw spoeczestwa obywatelskiego. Realizacja projektw wspfinansowanych ze rodkw Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych ma ponadto umoliwi organizacjom pozarzdowym, dziaajcym w dziedzinach objtych dziaaniami Funduszu, przeprowadzenie takich przedsiwzi, ktre przyczyni si do wzmocnienia potencjau instytucjonalnego organizacji i do uzyskania znaczcej pozycji we wsptworzeniu spoecznoci lokalnej. Fundusz dla Organizacji Pozarzdowych stworzy rwnie szans rozwoju maym organizacjom lokalnym o niewielkiej dotychczas sile przebicia, ktrych gos w dyskursie publicznym by nierzadko bagatelizowany. Biorc pod uwag fakt, e gwnym celem Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych jest aktywizacja spoeczestwa obywatelskiego i moe ona obejmowa wszystkie aspekty ycia spoeczno-gospodarczego, o dofinansowanie projektw bd mogy stara si wszystkie te podmioty, ktre speniaj wymagane warunki formalne uczestnictwa w programie, niezalenie od profilu swojej dziaalnoci.

Zgodnie z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy celem Funduszu Partnerskiego jest promowanie, tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomidzy polskimi a szwajcarskimi wadzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami spoecznymi oraz tworzenie i wzmacnianie sieci wsppracy polskich i szwajcarskich wadz lokalnych i regionalnych, instytucji, partnerw spoecznych z polskimi organizacjami pozarzdowymi w celu zwikszenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu.

Dziaania w ramach Funduszu Partnerskiego powinny mie na celu:

a) w przypadku tworzenia/wzmacniania partnerstw

? promowanie i wymian najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrbie partnerskich podmiotw/instytucji,

? zapewnienie transferu wiedzy i dowiadcze szwajcarskich jednostek samorzdowych, instytucji i partnerw spoecznych polskim wadzom lokalnym i regionalnym, instytucjom i partnerom spoecznym w zakresie zapewnienia dostpu do informacji i udziau w procesie podejmowania decyzji dotyczcych konkretnych przedsiwzi takich jak dziaania informacyjne, konsultacje spoeczne i negocjacje z partnerami spoecznymi

b) w przypadku tworzenia/wzmacniania sieci wsppracy

? wsppraca polskich i szwajcarskich jednostek samorzdowych, instytucji, partnerw spoecznych z polskimi organizacjami pozarzdowymi w celu zwikszenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu

W ramach Funduszu Partnerskiego Wnioskodawcy bd mieli moliwo realizacji projektw nastawionych przede wszystkim na zacienienie wsppracy bilateralnej pomidzy Polsk a Szwajcari.

Celem Funduszu Partnerskiego jest take tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomidzy regionami, instytucjami i partnerami spoecznymi w Polsce i w Szwajcarii. Realizacja projektw wspfinansowanych ze rodkw Funduszu Partnerskiego ma ponadto umoliwi przeprowadzenie takich przedsiwzi, ktre przyczyni si do wzmocnienia partnerstw pomidzy jednostkami samorzdu regionalnego, instytucjami i partnerami spoecznymi w Polsce i w Szwajcarii i do uzyskania znaczcej pozycji organizacji pozarzdowych we wsptworzeniu spoecznoci lokalnej.

Operatorem Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarzdowych i Polsko-Szwajcarskivh Regionalnych Projektw Partnerskich utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy w wyniku przeprowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu zostaa firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Batyk.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk