XXIV Walne Zebranie Delegatw Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk

25 marca 2011r. w Elblgu odbyo si XXIV Walne Zebranie Delegatw Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk. Walne Zebranie Delegatw rozpoczo si o godzinie 10:30 i odbyo si w Sali w. Ducha w Bibliotece Elblskiej.


Otwarcia Zebrania dokonaa Przewodniczca Zarzdu Pani Joanna Zieliska, ktra powitaa uczestnikw i zaproponowaa na Przewodniczcego Zebrania Pana Macieja Lisickiego. Delegaci w gosowaniu jawnym przy jednym gosie wstrzymujcym si wybrali Pana Macieja Lisickiego, ktry po wyborze przej przewodnictwo obrad.

Pan Maciej Lisicki dzikujc za wybr przedstawi porzdek zebrania. Delegaci przyjli porzdek zebrania jednogonie w gosowaniu jawnym.
Regulamin Obrad XXIV Walnego Zebrania dostarczony zosta delegatom drog mailow i dlatego na wniosek Przewodniczcego nie odczytywano go. Uwag nie wniesiono. Regulamin w gosowaniu jawnym przyjto jednogonie.
Na podstawie zatwierdzonego Regulaminu 2, pkt 4.1. przystpiono do wyboru Sekretarza i Czonka Prezydium XXIV Walnego Zebrania.

W gosowaniu jawnym na Czonka Prezydium oraz na Sekretarza wybrano odpowiednio Pana Janusz Goliski (jednogonie) oraz Pani Krystyn Lewask (jednogonie).
Na podstawie Regulaminu obrad 2 pkt 4.2. dokonano wyboru Komisji Mandatowej. W gosowaniu jawnym jednogonie wybrano Pani Krystyn Zawistowsk (Bisztynek), Pana Jacka Kostk (Growo Iaw.) oraz Pana Krzysztofa Nacza (Bartoszyce). Komisja ukonstytuowaa si nastpujco: Krystyna Zawistowska - Przewodniczcy, Jacek Kosta, Krzysztof Nacz – Czonkowie.
Na podstawie Regulaminu obrad 2 pkt 4.3. dokonano wyboru Komisji Wnioskw i Uchwa. Delegaci w gosowaniu jawnym wybrali jednogonie Pani Grayn Leszczysk(Pisz), Pana Krzysztofa Swata (Stegna) i Pana Jacka Michalskiego (Nowy Dwr Gd.). Komisja ukonstytuowaa si nastpujco: Grayna Leszczyska - Przewodniczcy, Krzysztof Swat, Jacek Michalski – Czonkowie.
Przewodniczca Zarzdu Joanna Zieliska przedstawia sprawozdanie z dziaalnoci Stowarzyszenia za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. Tekst sprawozdania delegaci otrzymali drog mailow. Po wygoszonym sprawozdaniu Przewodniczcy zebrania zapyta czy s pytania lub zgoszenia do dyskusji. Nikt nie zada adnego pytanie, ani nie zabra gosu w dyskusji.
Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej, Pan Jerzy Maziarz odczyta protok Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2011r. Po odczytaniu protoku Przewodniczcy zebrania zapyta delegatw czy s pytania do przedstawionego protoku. Nikt z delegatw nie zada adnego pytania.

Pani Joanna Gawroska, biegy rewident przedstawia opini z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk za rok 2010. Do Pani biegej rewident nie byo adnych pyta.
Komisja Mandatowa przedstawia protok nr 1 stwierdzajcy prawomocno XXIV WZD. Na 76 czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych byo w chwili rozpoczcia obrad 39, do godziny 11:25 przybyo pi kolejnych osb, take stan obecnych na XXIV WZD wynosi 44 osoby, co stanowi 57,89 % stanu osobowego Stowarzyszenia. Zebranie jest prawomocne.

Pani Grayna Leszczyska, Przewodniczca Komisji Wnioskw i Uchwa przedstawia projekty uchwa 1, 2 i 3. Po kadej przedstawionej uchwale Przewodniczcy zebrania zapytywa czy wymagane s wyjanienia dodatkowego. W sprawie Uchway nr 3 w sprawie przyjcia zmian w Statucie Stowarzyszenia. Z. Olszewski poinformowa, e projekt zmian dotyczy jedynie drobnych korekt wynikajcych z koniecznoci dostosowania Statutu Stowarzyszenia do wymogw wynikajcych z nowelizacji Ustawy o poytku publicznym i wolontariacie. Do zgoszonych wyjanie nikt nie wnis zastrzee.

Po bloku uchwa nr 1, 2 i 3 Pani Grayna Leszczyska przedstawia projekt uchway nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Zarzdowi Stowarzyszenia. Przewodniczcy zebrania zarzdzi glosowanie i wszystkie 4 uchway, nad ktrymi gosowali delegaci zostay przyjte w stosunku za - 41, przeciw - 0 , wstrzymujcych si – 0.

Po podjciu uchwa nastpia 10 minutowa przerwa w obradach. Delegaci w nieformalnych grupach dyskutowali o przyszych kandydatach do wadz Stowarzyszenia. Po krtkiej przerwie odbyo si zgaszanie kandydatw.

Przewodniczca ustpujcego Zarzdu podzikowaa za udzielone absolutorium i zgosia kandydatur Pana Grzegorza Nowaczyka, Prezydenta Elblga na stanowisko Przewodniczcego Zarzdu. Pan Nowaczyk wyrazi zgod na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgoszono i Przewodniczcy zebranie zamkn list kandydatw na Przewodniczcego Zarzdu. Do Zarzdu zostay zgoszone nastpujce osoby: Maciej Lisicki, Joanna Zieliska, Wodzimierz Siudek, Ryszard Kwiatkowski, Piotr Grzymowicz, Tomasz Koprowiak, Boena Olszewska-witaj, Ryszard Zajc. Przewodniczcy zebrania zapyta czy s jeszcze kandydatury, poniewa nikt ich nie zgosi, zamkn on list kandydatw na czonkw Zarzdu. Kandydaci wyrazili zgod na kandydowanie.

Do Komisji Rewizyjnej zgoszono nastpujcych kandydatw: Janusz Goliski, Krzysztof Harmaciski, Krystyna Lewaska, Jacek Michalski i Jerzy Maziarz. Kandydaci wyrazili zgod na kandydowanie, poniewa nikt nie zgosi dodatkowych kandydatur, list zamknito.

Na Delegata Stowarzyszenia do Rady Modzieowej ERB z rekomendacji Zarzdu zostaa zgoszona Krystyna Stec. Wyrazia ona zgod na kandydowanie. Z sali nie zgoszono innych kandydatur. Przewodniczcy zamkn list kandydatw.

Po zgoszeniu kandydatw Przewodniczcy zebrania zarzdzi wybr Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna wybrana zostaa w nastpujcym skadzie: Witold Namylak (Lbork), Tomasz Sielicki (Braniewo) i Wiesaw Olszewski (Iawa). Komisja Skrutacyjna ukonstytuowaa si w skadzie Witold Namylak - Przewodniczcy, Wiesaw Olszewski, Tomasz Sielicki – Czonkowie.Komisja Skrutacyjna przygotowaa karty do gosowania i udzielia instrukcji w jaki sposb naley wypeni karty do gosowania aby gos by wany. Wydano karty na podstawie posiadanych mandatw.

W wyniku gosowania na stanowisko Przewodniczcego Zarzdu Stowarzyszenia zosta wybrany Grzegorz Nowaczyk, ktry otrzyma 42 gosy.

Do Zarzdu zostali wybrani:
Maciej Lisicki - 44 gosy,
Joanna Zieliska - 43 gosy,
Wodzimierz Siudek – 43 gosy,
Ryszard Kwiatkowski - 43 gosy,
Piotr Grzymowicz - 43 gosy,
Tomasz Koprowiak – 43 glosy,
Boena Olszewska-witaj – 43 gosy,
Ryszard Zajc – 43 gosy.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Krystyna Lewaska – 44 gosy,
Jacek Michalski – 43 gosy,
Jerzy Maziarz - 43 gosy,
Krzysztof Harmaciski - 42 gosy,
Jacek Goliski – 42 gosy.

Na Delegata Stowarzyszenia do Rady Modzieowej Euroregionu Batyk wybrana zostaa Krystyna Stec - 43 glosy.

Zarzd Stowarzyszenia zebra si na krtkim posiedzeniu i wyoni dwch Wiceprzewodniczcych, ktrymi zostali Joanna Zieliska – I Wiceprzewodniczcy i Maciej Lisicki – II Wiceprzewodniczcy.

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu ukonstytuowaa si w sposb nastpujcy: Jerzy Maziarz - Przewodniczcy, Janusz Goliski – Wiceprzewodniczcy, Krystyna Lewaska – Sekretarz, Krzysztof Harmaciski i Jacek Michalski – Czonkowie.

Przewodniczcy Zarzdu Stowarzyszenia Grzegorz Nowaczyk podzikowa w swoim imieniu oraz czonkw Zarzdu za wybr.

W wolnych wnioskach Pani J. Zieliska przedstawia propozycje by nie wydawa Biuletynu Euroregion Batyk, a jedynie zamieszcza komunikaty na stronie internetowej i wydawa newsletter w formie elektronicznej. Wniosek spotka si z pozytywnym przyjciem i nikt nie zgosi wobec niego sprzeciwu.
Nastpnie Pan Maciej Lisicki zachca delegatw by przenieli na forum Gmin zainteresowanie dziaalnoci Polskiej Unii Mobilnoci Aktywnej (PUMA), organizacji, ktra zwraca uwag na korzyci promowania rnych form aktywnej mobilnoci mieszkacw naszego kraju. Inicjatywa ta ma cisy zwizek z przygotowaniem polskich samorzdw do owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 i podjcia wsplnych dziaa, zaangaowania wadz szczebla krajowego, samorzdw, organizacji pozarzdowych i firm, ktrym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej, zawaszczanych w coraz wikszej mierze przez samochody.
Na tym zebranie zakoczono.Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk