ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI Z EFEKTAMI PROJEKTU CONTRA I WCZENIA SI W SIE INTERESARIUSZY!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI Z EFEKTAMI PROJEKTU CONTRA I WCZENIA SI W SIE INTERESARIUSZY!

Szanowni Pastwo,

okres realizacji projektu CONTRA - Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset, realizowanego w ramach programu Interreg Morza Batyckiego, implementowany wspólnie z 14 penymi partnerami i 22 partnerami stowarzyszonymi przez ostatnie dwa lata dobiega koca. Wraz z zakoczeniem gównych obszarów dziaa projektowych, chcielibymy podzieli si z Pastwem najwaniejszymi jego efektami i zachci do dalszej wspópracy w ramach powstaej sieci interesariuszy.

Poczwszy od 2019 roku czonkowie zespou CONTRA w tym nasze Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk i lokalni partnerzy z Miasta Puck, Miasta Gdynia, Miasta i Gminy Tolkmicko, Politechniki Gdaskiej oraz IOPAN staralimy si gromadzi wiedz wymagan do poprawy zrównowaonego zarzdzania odpadami morskimi w regionie Morza Batyckiego.

Poprzez dziaania sieciowe, inwestycje pilotaowe i materiay edukacyjno-informacyjne dylimy do zmiany sposobu, w jaki gminy przybrzene i inne instytucje postrzegaj kidzin morsk/morszczyn plaowy i radz sobie z nim, tak aby pomóc im w rozwijaniu wiedzy wymaganej do jego zrównowaonego oczyszczania w ramach zarzdzania obszarami nadbrzenymi.

W ramach projektu ustanowiono midzynarodow sie wymiany wiedzy, budowania potencjau, podnoszenia wiadomoci i promowania moliwoci wykorzystania odpadów morskich.

Koniec projektu to nie koniec dziaa powstaego konsorcjum. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do doczenia do sieci Interesariuszy, która bdzie funkcjonowa po jego zakoczeniu pod kierownictwem naszych partnerów z Niemiec z EUCC-D  – Coastal Union Germany e.V., lub w skrócie EUCC-Niemcy (która w codziennej pracy promuje zintegrowane zarzdzanie stref przybrzen oraz zrównowaony rozwój wybrzey i mórz w Niemczech)

Sie, której i STG ERB jest czonkiem to dobrowolna unia partnerska i udzia w niej nie wie si z adnymi kosztami.  Jest to sie interesariuszy o charakterze forum wielobranowego i transnarodowego. Wród czonków s midzy innymi przedstawiciele wadz lokalnych, zarzdcy pla, waciciele gruntów, inynierowie wybrzea, historycy krajobrazu, krajowi decydenci polityczni, dziaacze na rzecz ochrony przyrody, studenci i naukowcy, przedstawiciele przemysu, zarzdzajcy zasobami, przedsibiorstwa prywatne i przedstawiciele brany turystycznej. Nasze zadania opieraj si w wikszoci na rónorodnych zainteresowaniach tematycznych, aby wywoa szerok i oywion dyskusj - tworzc tym samym unikalne i dedykowane forum zarzdzania obszarami nadbrzenymi.

Doczenie do sieci Beach Wrack Network jest bezpatne i bez zobowiza. Czonkowie co roku otrzymuj wiadomo e-mail o dziaaniach sieci, a od czasu do czasu informacje o istotnych wiadomociach z obszarów funkcjonowania obszarów plaowych!

Jeli kto z Pastwa chce by czci sieci, zapraszamy do wypenienia poniszego formularza (Zacznik 1) czonkowskiego i odesanie go e-mailem na adres:  beachwrack@eucc-d.de

Powstae w ramach projektu kompilacje w postaci zestawu narzdzi, kompleksowej oceny wszystkich rodowiskowych, spoecznych i ekonomicznych aspektów zarzdzania kidzina morsk/morszczynem plaowym w szeciu miejscach studiów przypadku, s do Pastwa dyspozycji.

Wszystkich zainteresowanych tymi materiaami zapraszamy do odwiedzenia strony projektu CONTRA dostpnej pod linkiem: https://www.beachwrack-contra.eu/publications/

Znajd tam Pastwo nie tylko informacje o samym projekcie, ale równie szerok gam narzdzi i uytecznych materiaów pomocniczych.

Wród szeregu publikacji, opracowa znajduj si midzy innymi:

Efekt 4.1a – Dokument ramowy | Ramy prawne zarzdzania kidzin morsk/morszczynem morskim
Opracowanie stanowi swoisty przewodnik po przepisach prawnych obowizujcych na dzie jego sporzdzenia (2020 rok). Zawiera równie rekomendacje, zgodne z Informacj Polityczn CONTRA, oraz postulaty co do sposobów rozwizywania problemów zwizanych z odpadami plaowymi na poziomie ogólnym – na poziomie systemowym i w sposób bardziej skoncentrowany w odniesieniu do cile okrelonych podmiotów. Dokument próbuje zaj si m.in. nastpujcymi kwestiami: luki w ustawodawstwie krajowym/regionalnym, niedobory i ograniczenia uniemoliwiajce odzyskiwanie energii i skadników odywczych, przetwarzanie morszczynu plaowego i wytwarzanie go na produkty rynkowe.
•    Legal aspects of beach wrack management 

Efekt 4.1b – Piguka norm prawnych |  Identyfikacja przepisów krajowych, regionalnych i unijnych w odniesieniu do wraków plaowych
Niniejszy dokument zawiera niewyczerpujc list przepisów na poziomie UE, krajowym i regionalnym, które reguluj usuwanie, gromadzenie i przetwarzanie tzw. wraków plaowych - kidziny morskiej
•    Identification of national, regional and EU regulations with respect to beach wrack

Efekt 4.2 – Beach Wrak na play w rodowisku biznesowym — wskazówki i inspiracje w zakresie zwikszonego wykorzystania zasobów w oparciu o innowacyjne opcje zarzdzania
Celem tego raportu jest przedstawienie spostrzee, wskazówek i inspiracji dla wszystkich, którzy chc odkrywa oraz wdraa nowe i innowacyjne sposoby tworzenia wartoci rodowiskowej, spoecznej i ekonomicznej poprzez rozwinite praktyki w dziedzinie zarzdzania kidzin morsk. Niniejszy raport jest podzielony na trzy gówne sekcje: pierwsza sekcja zawiera krótki wgld w obecny stan praktyk i brany, a nastpnie przeksztaci si w opracowanie na temat czynników warunkujcych warto i zmian; druga cz skupia si na studiach przypadków CONTRA i opcjach zarzdania, które zostay zbadane, wraz ze wstpem, po którym nastpuje porównanie opcji w oparciu gównie o perspektywy rodowiskowe i ekonomiczne; cz trzecia zajmuje si perspektyw wskazówek i implementacji, w której przedstawiane s sugerowane modele biznesowe.
•    Beach wrack in a business environment - Guidance and inspiration towards increased resource utilization based on innovative treatment options

Efekt 5.2 – Przegld polityki | W kierunku zrównowaonych rozwiza dotyczcych wykorzystania i recyklingu odpadów plaowych (Kidziny morskiej/morszczynu morskiego wyrzucanego na brzeg)
Ten krótki opis zaleca zasady dotyczce odpadów morskich, które zostay ju usunite z zarzdzanych pla. Projekt CONTRA zaleca, aby na naturalnych niezagospodarowanych plaach szcztki plaowe pozostaway zasadniczo nienaruszone, chyba e stanowi zagroenie dla rodowiska lub zdrowia.
•    Policy Brief | Towards sustainable solutions for beach wrack use and recycling

Efekt 5.3 – Zestaw Narzdzi | Batycka Kidzina Morska - wyzwania dla zrównowaonego uytkowania i zarzdzania
„Zestaw narzdzi”, obejmujcy praktyczne aspekty zarzdzania odpadami na play, zawiera wskazówki dla lokalnych i regionalnych decydentów. Suy zarówno jako punkt odniesienia, jak i pomoc w podejmowaniu decyzji, aby pomóc praktykom zmieni obecne schematy zarzdzania wrakami na play w bardziej zrównowaone rozwizania.
•    Baltic beach wrack - challenges for sustainable use and management - toolkit

Na stronie projektu znajd Pastwo równie dedykowan zakadk pn. Market Place - Zrównowaone rozwizania w zakresie uytkowania i zarzdzania odpadami plaowymi – umoliwiajcego zapoznanie si podobnymi inicjatywami w obszarze caego Morza Batyckiego i kontakt z wyspecjalizowanymi organizacjami dziaajcymi w obszarze tematyki zarzdzania obszarami nadmorskimi oraz faun i flor morsk.
Zapraszamy do lektury i korzystania z przedstawionych materiaów ze wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi osobami/podmiotami

W razie pyta zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami: zuchowski@eurobalt.org.pl

Zespó projektu CONTRA

W zaczeniu:

  1. ZACZNIK 1 - Beach Wrack Network Membership Form
Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk