EEA Grants - Kolejne wsplne aplikacje projektowe z partnerami 3 sektora i naszymi samorzdami zoone!

EEA Grants - Kolejne wsplne aplikacje projektowe z partnerami 3 sektora i naszymi samorzdami zoone!

Szanowni Pastwo,

pragniemy poinformowa, i w ramach zamykajcego si dzi naboru koncepcji projektowych w ramach pierwszego konkursu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zostay zoone 2 nowe aplikacje – pn. „Green up” oraz „My nastoletni Obywatele”. Zostay one stworzone dziki wspólnym staraniom i wielosektorowej wspópracy lokalnych organizacji trzeciego sektora z Warmii i Mazur, naszego Stowarzyszenia jako organizacji parasolowej dla jednostek samorzdowych, w szerokim partnerstwie polsko-norweskim. Obydwie aplikacje s ukierunkowane na rozwój regionalnego sektora pozarzdowego i jego dziaa na rzecz wsparcia modziey oraz budowania kultury demokratycznej oraz zaangaowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Realizacja dwóch idei projektowych obejmujcych wielosektorowe konsorcja projektowe angaujce cznie 5 organizacji spoecznych z Polski i Norwegii, 1 inkubator przedsibiorczoci i park technologiczny, 9 jednostek samorzdowych, byy moliwe dziki staraniom i aktywnoci organizacji pozarzdowych, z którymi wspópracujemy tj.:

  1. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SPÓDZIELCZOCI I PRZEDSIBIORCZOCI LOKALNEJ WAMA-COOP penicego rol beneficjenta wiodcego w projekcie „GREEN UP - MODZI NA RZECZ ZIELONEJ ZMIANY SZKÓ I SPOECZNOCI LOKALNYCH”
  2. FORUM ANIMATORÓW SPOECZNYCH penicego role lidera w aplikacji „MY NASTOLETNI OBYWATELE – AKTYWNI PRZEDSIBIORCZY LIDERZY LOKALNEJ ZMIANY”

Projekt "Green Up" angauje 3 partnerów spoecznych (2 PL i 1 NO), 1 inkubator przedsibiorczoci (EPT), 3 jednostki samorzdu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych w dziaania pro-rodowiskowe dziaajcych na rzecz modego pokolenia w regionie Warmii i Mazur oraz Pomorza poprzez umidzynarodowienie dziaa skupionych na idei przedsibiorczoci ekologicznej, aktywnoci pro-ekologicznej modego pokolenia w regionach peryferyjnych;  „Green UP” jest take zwikszenie zaangaowania obywatelskiego oraz praktycznego wpywu modziey na podejmowane decyzje lokalne i zmiany w szkoach (9) w 3 JST (na poziomie szkoy i gminy).

Projekt przewiduje midzy innymi: konferencje, warsztaty, seminaria edukacyjno-informacyjne w placówkach szkolnych, raporty diagnostyczne na rzecz zielonego i niebieskiego wzrostu, „SFERALAB” – dowiadczenia empiryczne dla dzieci i modziey, audyty i diagnozy klimatyczne w szkoach, okrge stoy dialogu obywatelskiego, wysuchania publiczne oraz pilotowane zmiany w szkoach.

Zaangaowane jednostki samorzdowe: Gmina Dzierzgo, Gmina Miasta Braniewa, Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Projekt "My Nastoletni Obywatele" dy do zwikszenia ekspertyzy 4 organizacji spoecznych z PL i 1 z NO, a take do zwikszenia i polepszenia stanu zaangaowania obywatelskiego i praktycznego wpywu na nowe inicjatywy lokalne i zachodzce zmiany w przynajmniej 7 jst.  Partnerzy projektu od lat realizuj dziaania aktywizacyjne, edukacyjne i informacyjne wzmacniajce poziom tworzenia spoeczestwa obywatelskiego wród swoich partnerów lokalnych i zachcajc inne podmioty do zaangaowania si we wspóprac na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Ide przewodni dziaa bdzie haso: „Aktywni, przedsibiorczy, wspópracujcy dla dobra naszych spoecznoci”, wyznaczajce cele dziaania jak:
• rozwój partycypacji obywatelskiej w regionie Warmii i Mazur;
• ksztatowanie wiadomoci i upowszechnianie wiedzy na temat moliwych form zaangaowania obywatelskiego w lokalnych spoecznociach
• partnerskie relacje ze sfer samorzdu, instytucjami w regionie i czonkami 3 sektora na rzecz wzmocnienia sektora modzieowego;
• promowanie uzdolnionej modziey szkolnej i akademickiej a take kreowanie modzieowych lokalnych liderów spoecznych i obywatelskich;
• dziaalno popularyzatorsk i edukacyjn na rzecz spoecznoci lokalnej i regionalnej,
• otwarto na nowe przedsiwzicia oraz pomoc w przezwycianiu lokalnych wyzwa i problemów;

Podczas tej aktywnoci prowadzonej przez partnerów z organizacji pozarzdowych postaramy si wczy modzie i otoczenie sektora modzieowego do dyskusji, eksploracji i zaznajomienia si z:
• wyzwaniami ekonomii spoecznej i obywatelskiej oraz rol modziey w rozwoju tych ruchów;
• rol rozwoju idei i pomysów lokalnych jako motorów inicjatyw rozwoju spoeczestw lokalnych;
• jak aktywnie wczy si i wzi udzia we wspópracy obywatelskiej w celu umoliwienia czerpania z tego korzyci w swoich codziennych czynnociach;

Projekt przewiduje midzy innymi:
- SUMMER CAMP - letni szko aktywnoci i przedsibiorczoci dla modziey, biuro konsultacji inicjatyw spoecznych oraz rekomendacje dotyczce wpywu projektu na polityki regionalne;
- FORUM INICJATYW LOKALNYCH – dwudniowe (12 godzin) forum dla przedstawicieli NGO, uczestników kursu i szkole w projekcie, animatorów, lokalnych liderów spoecznych oraz zaproszonych goci. Podczas forum zaprezentujemy efekty projektu, ciekawe przykady zarzdzania organizacjami pozarzdowymi, dobre praktyki w postaci rozwiza technologicznych i narzdzi wykorzystywanych przez organizacje do skutecznego zarzdzania, pozyskiwania rodków.
- MODZIEOWE INICJATYWY SPOECZNE - Proces Mikrodotacji dla lokalnych inicjatyw NGO polega ma na udzielaniu wsparcia dla mikro-inicjatyw w ramach konkurs grantowego do skadania ofert na mikro i mae dotacje dla organizacji z 7 jst wspierajcych projekt. Dziaanie obejmowa bdzie zorganizowanie i przeprowadzenie procesu grantowego (dla podprojektów) dziki którym wyonione bdzie min. 14 podprojektów – maych i mikro dla inicjatyw lokalnych w wybranych jednostkach samorzdowych majcych charakter spoeczny i obywatelski, realizowanych przez beneficjentów z regionu Warmii i Mazur za porednictwem lokalnych organizacji 3-sektora

Zaangaowane jednostki samorzdowe: Gmina Miasta Olsztynek (W-M), Gmina Miasta Iawa (W-M), Gmina Miasta Nowe Miasta Lubawskie (W-M), Gmina Orneta (W-M), Gmina Wiejska Braniewo (W-M), Gmina Miasto Bartoszyce (W-M), Gmina Górowo Iaweckie W-M)

Wszystkie te dziaania zostay zaplanowane w ramach Programu   Aktywni   Obywatele – Fundusz  Regionalny  finansowanego przez  Islandi, Liechtenstein  i  Norwegi  (zwane  dalej  Pastwami-Darczycami)  w  ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), z którego korzysta 15 pastw czonkowskich Unii Europejskiej z Europy rodkowej i Poudniowej.

Celem Funduszu jest wzmocnienie spoeczestwa obywatelskiego, aktywnoci obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagroonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans. 

Program suy równie wzmocnieniu stosunków dwustronnych midzy spoeczestwem obywatelskim i podmiotami z Polski i Pastw-Darczyców, a take promowaniu wymiany regionalnej i sieciowaniu, ze szczególnym uwzgldnieniem dzielenia si wiedz i dobrymi praktykami w obszarze wzmacniania spoeczestwa obywatelskiego. 

W ramach konkursów grantowych przyznawane jest wsparcie na dziaania prowadzone przez polskie organizacje spoeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Pastw-Darczyców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Pastw-Beneficjentów korzystajcych z Funduszy EOG (Bugaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, otwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Sowacja, Sowenia, Wgry) oraz z krajów ssiadujcych z Polsk nienalecych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Biaoru, Ukraina, Rosja).

Wszystkich zainteresowanych programem i przyszymi moliwociami rozwoju inicjatyw lokalnych z wykorzystaniem wspópracy miedzynarodowej zapraszamy do obserwowania strony programu: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

 

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk