E-KONFERENCJA PROJEKTU „SZTUM CIRCULAR ECONOMY – ODPOWIEDZI NA WSPӣCZESNE WYZWANIA KLIMATYCZNE

E-KONFERENCJA PROJEKTU „SZTUM CIRCULAR ECONOMY – ODPOWIEDZI NA WSPӣCZESNE WYZWANIA KLIMATYCZNE

Szanowni Pastwo,

Pragniemy poinformowa, i trwaj intensywne prace czterostronnego polsko-norweskiego konsorcjum stworzonego pod przewodnictwem Gminy Miasta Sztum nad przygotowaniem penej aplikacji projektowej w ramach drugiego etapu naboru koncepcji, w ramach „Wzmocnienia realizacji gospodarki o obiegu zamknitym” z rodków EEA Grants.

W dniu wczorajszym (tj. 22.04.2021) miao miejsce e-spotkanie dedykowane przygotowaniu aplikacji: Sztum Circular Economy”, która znalaza si w gronie 16 aplikacji, które uzyskay najwysz liczb punktów w ramach naboru koncepcji wieloetapowego konkursu ogoszonego przez Misnisterstwo klimatu i rodowiska.

W spotkaniu wzili udzia przedstawiciele organizacji uczestniczcych w tym miedzy innymi: 
- Lider projektu: Miasto i Gmina Sztum reprezentowana przez Burmistrza Miasta Pana Leszka Tabor wraz z zespoem
- Partner Projektu 1– Stowarzyszenia Gmin RP Euroregin Batyk reprezentowanego przez Koordynatora Projektów Pana Marcina uchowskiego wraz z zespoem
- Partner Projektu 2– Politechniki Gdaskiej – Wydziau inynierii Ldowej i rodowiska reprezentowanej przez profesor Magdalen Gajewsk wraz z zespoem
- Partner Projektu 3 – International Devlopment Norway reprezentowanego przez Pani Katarzyn Kazimierczuk

W trakcie spotkania omówiono najwaniejsze kwestie projektowe i aplikacyjne, w tym aktualizacje zaoze koncepcji, podzia obowizków partnerów, harmonogram przygotowania dokumentacji i samej aplikacji oraz zakres koniecznych zmian, a take dalsze etapy i narzdzia suce do prac nad projektem.

Uczestnicy zaplanowali równie kolejne spotkanie zespou, które jeeli warunki pandemiczne pozwol odbdzie si ju w formie fizycznej (oczywicie reimie sanitarnym) ju w nastpnym miesicu w Sztumie w dniu 21.05.2021 i poczone bdzie z wizyt studyjn w obecnym PSZOK i miejscu planowanej inwestycji.

Wicej o programie w ramach którego ubiegamy si o dofinansowanie:

  • PROGRAM: RODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU
  • OBSZAR PROGRAMOWY: AGODZENIE ZMIAN KLIMATU I ADAPTACJA DO ICH SKUTKÓW
  • NABÓR: WZMOCNIENIE REALIZACJI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNITYM MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014 –2021 – NABÓR WIELOETAPOWY:
    1. Nr nadany przez NFOiGW: 1578/2020
    2. Tytu projektu: SZTUM CIRCULAR ECONOMY – ODPOWIEDZI NA WSPÓCZESNE WYZWANIA KLIMATYCZNE

Wicej o samym projekcie:

„SZTUM CIRCULAR ECONOMY – ODPOWIEDZI NA WSPÓCZESNE WYZWANIA KLIMATYCZNE"

Projekt ma charakter infrastrukturalno-edukacyjny i jest wany z pkt widzenia potrzeb spoecznych mieszkaców, potrzeb ekonomicznych i rodowiskowych dla caego regionu.

Projekt zoony w konkursie 22 wrzenia 2020 – przedstawiono draft projektu
Obecnie znajduj si w drugim etapie konkursu ( Wnioski o dofinansowanie koncepcji projektowych przyjmowane s od 12 kwietnia do 16 czerwca 2021 )
Obszar projektu: Gospodarka o obiegu zamknitym, zielony i niebieski wzrost, przeciwdziaanie zmianom klimatu
Zasig projektu: Z naciskiem lokalnym lub regionalnym, lecz majcy charakter midzynarodowy
Przewidywany okres realizacji: 30 miesicy
Przewidywana realizacja: od 01.01.2022 do 30.06.2024

Budet

  • Cakowita warto projektu – 1 169 798,16 EUR, co daje 5 122 312,21 PLN
  • Poziom dofinansowania: 85%

Projekt Sztum Circular Economy stawia sobie za cel odejcie od modelu linearnego na rzecz modelu zamknitego, który promuje ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców oraz optymalizacj systemu zbierania odpadów komunalnych w Miecie i Gminie Sztum. Celem s dziaania inwestycyjne, edukacyjno-informacyjne, stworzenie i wprowadzenie nowoczesnych narzdzi edukacyjnych dot. GOZ oraz wymiana najlepszych praktyk oraz ich promocje w kraju i za granic

Cele projektu Sztum Circular Economy:

1. Rozwój potencjau spoeczestwa zwizanego z racjonalnym gospodarowaniem odpadami, w tym zasobami przyrodniczymi i popraw warunków ycia i zdrowia mieszkaców na bazie powstaego PSZOK oraz hali magazynowo-naprawczej;
2. Budow nowoczesnej i innowacyjnej oferty eko-edukacji i transferu informacji opartej o wyspecjalizowane kadry i narzdzia, metody i techniki zarzdzania i gospodarowania odpadami;
3. Stworzenie, trwaych innowacyjnych materiaów edukacyjno-informacyjnych oraz wprowadzenie praktycznych mechanizmów, metod, rozwiza gotowych do powielenia i wdroenia jako dobre przykady wzmacniania procesów gospodarki o obiegu zamknitym: kompendium inwestycji w procesy GOZ;
4. Internacjonalizacja dziaa i umidzy-(reginowienie/narodowienie) dialogu dotyczcego dalszego wzmacniania procesów dot. GOZ oraz transfer dobrych praktyk (wspólna sie);
5. Sztum Circular Economy to take rozbudowana promocja programu i osigni projektowych oraz podkrelenie pomocy udzielonej przez kraje darczyców z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

Skrót wydarzenia w zaczeniu

Doczone pliki:



Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk