WYNIKI KONKURSU VIDEO W RAMACH PROJEKTU SB YCGN / SB YCGN VIDEO COMPETITION RESULTS

WYNIKI KONKURSU VIDEO W RAMACH PROJEKTU SB YCGN / SB YCGN VIDEO COMPETITION RESULTS

PL: Wyniki konkursu video pod nazw „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA I AKTYWNO MODZIEY W KRAJACH MORZA BATYCKIEGO OCZAMI PROJEKTU SB YCGN”  organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, w ramach projektu SB YCGN.

ENG: The results of the video competition under the name "CITIZENSHIP PARTICIPATION AND YOUTH ACTIVITY IN THE BALTIC SEA COUNTRIES WITH THE EYES OF THE SB YCGN PROJECT" organized by the Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic, as part of the SB YCGN project.

Szanowni Pastwo,

zgodnie z postanowieniami konkursu pragniemy Pastwu zaprezentowa wyniki konkursu na klip video powstay w ramach projektu SB YCGN.

Dla przypomnienia

  1. TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs mia na celu przyczyni si do lepszego zrozumienia tego, jakimi niepowtarzalnymi walorami i dobrymi praktykami w dziedzinie modziey dysponuj samorzdy lokalne w: Polsce, Litwie, Szwecji.

Dziaania umoliwiy uczestnikom - spoecznociom, gminom, dzieciom w wieku szkolnym / studentom, spoecznociom modzieowym, radom modzieowym i rónym zainteresowanym przedstawicielom modziey na:

 - podzielenie si swoimi przemyleniami na temat sytuacji modych ludzi w UE i przedstawienie miejsca oraz moliwoci rozwoju w lokalnych spoecznociach, 

- okrelenie moliwoci i wyzwa ycia modych osób;

- wypowiedzie si na temat, co oznacza by aktywnym lub biernym obywatelem oraz jakie s tego korzyci i skutki;

  1. PODSUMOWANIE KONKURSU

Komisja Konkursowa w skadzie:

Paulina Lieder, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk
Katarzyna Chrapka, Fundacja civis Polonus
Magorzata Samusjew, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk
Joanna Pietrasik, Fundacja Civis Polonus
Marcin uchowski, , Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk

w trakcie spotkania online postanowia nagrodzi i wyróni przesane prace.

Nadesano cznie 6 prac konkursowych, przygotowanych przez 29. uczestników, z których decyzj komisji tylko jedna nie speniaa wymogów formalnych.

Decyzj Komisji Konkursowej postanowiono nagrodzi, zgodnie z regulaminem, trzy pierwsze miejsca oraz wyróni dwie pozostae.

Wszystkie filmy i klipy wyrónia profesjonalizm, nieszablonowe podejcie do tematu, autorski charakter prac.

Podczas wyboru brano pod uwag zaangaowanie, trud woony w przygotowanie technicznej strony klipu oraz zrozumienie tematu.

Wyrónione prace to:

Telšiai Young Riflemen za stworzenie filmu pod nazw “Expectation vs reality“

Autorzy: Desika Bartušytė, Povilas Stanys

oraz

Telsiai emaitės Gymnasium, member of the European Parliament Ambassador School Programme – za film pod tytuem “Petition“|

Autorzy: Eglė Adomaitytė, Kotryna Vilkaitė, Kotryna Petkutė, Ugnė Petkutė, Jogilė Vaitkaitytė, Greta Gureckytė, Gabrielė Skiotytė

Z kolei decyzj Komisji trzecie miejsce zaj film „Elblscy modzi obywatele dla partycypacji” przygotowany przez Modzieow Rad Miasta Elblg w skadzie: Adam Gronek, Alan Rynkiewicz, Kinga Gasto, ukasz Sosnowski, Anna Koronowska

Na podium znaleli si take twórcy filmu pod nazw “Generation Europe is giving you a challenge - give an item the second chance“ przygotowany przez Telsiai Youth Center, w skadzie: - Martyna Šiurkutė, Arianda Simanauskaitė, Deimantė Savickytė, Deimantė Vilkaitė, Jonas Aleksandraviius, Almantas Kasmauskas, Mykolas Banys, Ignas Videika.

Pierwsze miejsce zaja produkcja Modzieowej Rady Miasta Dzierzgo „Civic activity of the Dzierzgo youth council for local residents”, któr przygotowali:
- Szymon Kamiski
- Kacper Karabin
- Maciej Leoniak
- Mateusz Sitek

Nagrody uzyskane przez zwycizców to: tablet oraz pozostay sprzt komputerowy, midzy innymi: myszki bezprzewodowe, suchawki, pendrivy, ponadto zwycizcy otrzymaj gadety promocyjne projektu YCGN: lunch boxy, parasolki, notesy, zestawy biurowe, bidony i inne.

Kady ze zwycizców pierwszego miejsca otrzyma równie szklan statuetk pamitkow oraz dyplom.

Pozostali uczestnicy otrzymaj zestawy nagród w zalenoci od zajtego miejsca oraz dyplomy pamitkowe.

Dzikujemy wszystkim za nadesane prace, zwycizcom gratulujemy, yczymy realizacji planowanych przedsiwzi oraz dalszych sukcesów  w zwikszaniu partycypacji obywatelskiej modych. Wszystkim  yczymy dalszych sukcesów w promocji aktywnoci modych ludzi w lokalnych samorzdach.

Uwaga! W zwizku z zaistnia sytuacja epidemiologiczn – nagrody zostay wysane Poczt Polsk do lokalnych koordynatorów konkursu filmowego, którzy s odpowiedzialni za dorczenie uczestnikom nagród.

Koordynatorami s:

- Pan Ryszard wider – Dzierzgo  - Rikardo8@poczta.onet.pl
- Pan Arūnas Juška – Telšiai Lithunia - arunas.juska@telsiai.lt
- Pan Bogusaw Walewski – Elblg – bogania@wp.pl

W przypadku pyta i ustalenia terminu odbioru nagród prosimy o kontakt z koordynatorami lokalnymi.

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie zaakceptowane prace zostan opublikowane na stronie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk oraz grupie Facebook projektu!

W zaaczeniu:
1. SB YCGN - VIDEO COMPETITION RESULTS - ENG.
1. SB YCGN - WYNIKI KONKURSU VIDEO - PL.
2. SB YCGN - AUTHORS OF COMPETITION WORKS - RANKING OF AWARDED WORKS - ENG.
3. SB YCGN - VIDEO COMPETITION SC PROTOCOLS - ENG.
4. SB YCGN - VIDEO COMPETITION REGULATIONS (updated – 28.03.2020) - ENG.

ENGLISH __________________________________________________________________________

Dear Sir or Madam,

in accordance with the provisions of the competition, we would like to present you the results of the video clip competition created as part of the SB YCGN project.

For the record:

COMPETITION THEMES:

The competition was aimed at contributing to a better understanding of the unique qualities and good practices in the field of youth that local governments have in Poland, Lithuania and Sweden.

The activities enabled participants - communities, municipalities, school children / students, youth communities, youth councils and various interested youth representatives to:

 - share your thoughts on the situation of young people in the EU and present the place and development opportunities in local communities,
- identifying the opportunities and challenges of young people's lives;
- comment on what it means to be an active or passive citizen and what are the benefits and consequences;

COMPETITION SUMMARY
The Competition Committee composed of:
Paulina Lieder, Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic
Katarzyna Chrapka, civis Polonus Foundation
Magorzata Samusjew, Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic
Joanna Pietrasik, Civis Polonus Foundation
Marcin uchowski,, Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic
during the online meeting, SC decided to award and highlight submitted works.

A total of 6 competition entries were submitted, prepared by 29 participants, of which only one did not meet the formal requirements by a committee decision.

By the decision of the Competition Committee, it was decided to award, in accordance with the regulations, the first three places and distinguish the other two.

All films and clips are distinguished by professionalism, unconventional approach to the topic, original nature of the work.

The selection took into account the commitment, effort put into the preparation of the technical side of the clip and understanding of the topic.

Featured works are:
Telšiai Young Riflemen for creating a movie called "Expectation vs reality"
Authors: Desika Bartušytė, Povilas Stanys

and

Telsiai emaitės Gymnasium, member of the European Parliament Ambassador School Program - for the film titled "Petition" |

Authors: Eglė Adomaitytė, Kotryna Vilkaitė, Kotryna Petkutė, Ugnė Petkutė, Jogilė Vaitkaitytė, Greta Gureckytė, Gabrielė Skiotytė

In turn, the decision of the Commission took the third place in the film "Elblg young citizens for participation" prepared by the Elblg Youth City Council composed of: Adam Gronek, Alan Rynkiewicz, Kinga Gasto, ukasz Sosnowski, Anna Koronowska

Also on the podium were the creators of the film called "Generation Europe is giving you a challenge - give an item the second chance" prepared by the Telsiai Youth Center, composed of: - Martyna Šiurkutė, Arianda Simanauskaitė, Deimantė Savickytė, Deimantė Vilkaitė, Jonas Aleksandraviius, Almantas Kasmauskas, Mykolas Banys, Ignas Videika.

The first place went to the production of the Dzierzgo Youth Council "Civic activity of the Dzierzgo youth council for local residents", which was prepared by:
- Szymon Kamiski
- Kacper Karabin
- Maciej Leoniak
- Mateusz Sitek

Prizes obtained by the winners are: tablet and other computer equipment, among others: wireless mice, headphones, pendrives, in addition, the winners will receive promotional YCGN project gadgets: lunch boxes, umbrellas, notebooks, office sets, water bottles and more.

Each of the first place winners will also receive a glass souvenir statuette and diploma.

The other participants will receive prize sets depending on the place they have taken and commemorative diplomas.

Thank you all for the submitted works, congratulations to the winners, we wish you the implementation of planned projects and further successes in increasing the civic participation of young people. We wish everyone further successes in promoting the activity of young people in local governments.

Warning! Due to the epidemiological situation - the prizes were sent by Polish Post to the local coordinators of the film competition, who are responsible for delivering the prizes to the participants.

Coordinators are:
- Mr. Ryszard wider - Dzierzgo - Rikardo8@poczta.onet.pl
- Mr Arūnas Juška - Telšiai Lithunia - arunas.juska@telsiai.lt
- Mr. Bogusaw Walewski - Elblg - bogania@wp.pl

If you have questions and arrange a pickup date, please contact your local coordinators.

According to the rules of the competition, all accepted works will be published on the website of the Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic and the project's Facebook group!

Attached:
1. SB YCGN - VIDEO COMPETITION RESULTS - ENG.
1. SB YCGN - RESULTS OF THE VIDEO COMPETITION - PL.
2. SB YCGN - AUTHORS OF COMPETITION WORKS - RANKING OF AWARDED WORKS - ENG.
3. SB YCGN - VIDEO COMPETITION SC PROTOCOLS - ENG.
4. SB YCGN - VIDEO COMPETITION REGULATIONS (updated - 28.03.2020) - ENG.

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk