SB YCGN - KONKURS VIDEO / VIDEO COMPETITION

SB YCGN - KONKURS VIDEO / VIDEO COMPETITION

Zapraszamy mode osoby w wieku 6-30 lat do udziau w konkursie video pt. „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA I AKTYWNO MODZIEY W KRAJACH MORZA BATYCKIEGO OCZAMI PROJEKTU SB YCGN”  organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, w ramach projektu SB YCGN:

Tematyka bdzie wymagaa od uczestników zaangaowania swojej kreatywnoci i dobrej znajomoci sytuacji swoich rówieników i stanowi bdzie refleksj nad znaczeniem modziey i jej roli w codziennym yciu danego samorzdu.

Konkurs ma przyczyni si do lepszego zrozumienia tego, jakimi niepowtarzalnymi walorami i dobrymi praktykami w dziedzinie modziey dysponuj samorzdy lokalne w Polsce, Litwie, Szwecji.

Konkurs ten ma na celu umoliwienie uczestnikom - spoecznociom, gminom, dzieciom w wieku szkolnym / studentom, spoecznociom modzieowym, radom modzieowym i rónym zainteresowanym przedstawicielom modziey:

 - dzielenie si swoimi przemyleniami na temat sytuacji modych ludzi w UE i ich miejsca oraz moliwoci rozwoju w lokalnych  spoecznociach 

- dzielenie si moliwociami i wyzwaniami ycia modych osób w maym miasteczku lub miecie czy duym miecie,

- wypowiedzenie si na temat, co oznacza by aktywnym lub biernym obywatelem i jakie s tego korzyci i skutki;

Wymagania formalne dla pracy konkursowej:

Filmik w postaci krótkiego filmiku/ clipy video w popularnym formacie (avi, mp4, vcd,flv itp.)

- Wywiady wideo lub prezentacje nie powinny trwa duej ni 3 minuty;

- Jzyk przygotowanego materiau- angielski;

- Moe zosta nakrcony telefonem komórkowym lub wykonany aparatem fotograficznym (w dowolnym formacie);

- Wszystkie klipy zostan umieszczone w portalu dla modziey (opracowanym przez PP2);

Dopuszczalne rodzaje prac konkursowych :

- prace indywidualne (twórcy indywidualni) – 1 praca/na uczestnika

- grupowe (dedykowane grupom skadajcym si z czonków Modzieowych Rad Miast, Youth Core Group powstaym w 4. krajach, lokalnym organizacjom modzieowym) – 1 praca na max/4 uczestników

Autorski charakter prac:

- Kady z uczestników moe zgosi do konkursu maksymalnie jedna prac, bdc samodzieln realizacj uczestnika konkursu.

- Poprzez przesanie pracy na konkurs, uczestnik potwierdza, e zapozna si z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

- Zgoszenie pracy jest równoczenie owiadczeniem, e zgaszajcy jest autorem pracy i zgadza si na jej bezpatn prezentacj na stronie internetowej www.eurobalt.org.pl,

Pochodzenie prac:

Kady kraj partnerski (PL, SK,LT) powinien przesa co najmniej jedn prac konkursow w postaci filmiku/klipu indywidualnego i grupowego.

HARMONOGRAM KONKURSU:

a) 04.12.2019 – ogoszenie zasad konkursu

b) 04.11.2019 – 20.01.2020 – zgaszanie prac konkursowych wraz z formularzem zgoszeniowym

c) 21.01.2020 - 22.01.2020 - gosowanie jury na najlepsze prace

d) Ogoszenie wyników konkursu nastpi najpóniej do 27.02.2020.

KRYTERIA OCENY PRAC I OGOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

a) Termin ogoszenia wyników przez Jury konkursu: najpóniej do dnia 27.02.2016.

b) Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.eurobalt.org.pl oraz na rupie facebook projektu: YCGN - Youth Core Groups Network: https://www.facebook.com/groups/SBYCGN/

c) Jury oceniajc prace konkursowe bdzie brao pod uwag:

- zgodno pracy z tematyk konkursu oraz oryginalno ujcia tematu,

- poprawno wykonania, estetyk oraz kompozycj graficzn pracy,

-  zaawansowanie i pracochonno wykorzystanych technik i narzdzi wykorzystanych do powstania clipu/filmiku.

d) Kategorie konkursowe:

     Osobno zostan nagrodzone 3 prace indywidualne wyonione przez Jury konkursu, natomiast osobne kategorie bd stanowiy 3 prace grupowe wybrane w przez czonków Komitetu skadajcych si z partnerów projektu SB YCGN

e) Nagrody w konkursie:

Wszyscy uczestnicy / osoby nagrywajce wideoklipy otrzymaj Certyfikaty projektu, a zwycizcy otrzymaj dodatkowo co bardziej znaczcego (zwycizca konkursu indywidualnego otrzyma tablet), pozostali laureaci sprzt elektroniczny

Nagrody zostan wrczone autorom osobicie przez organizatorów konkursu w trakcie konferencji kocowej przewidzianej na luty 2020 w Elblgu.

Zgoszenia zawierajce imiona i nazwiska uczestników oraz dane samorzdu, z którego pochodz nadsyamy: na adres:  paulina.lieder@euroregionbaltic.eu, nastpnie po weryfikacji otrzymaj Pastwo dostp do specjalnego adresu: GoogleDrive do przesyania i umieszczenia prac konkursowych w postaci  klipów/ filmików video

Postanowienia ogólne

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowie Regulaminu Konkursu.

Przystpienie do Konkursu jest dobrowolne.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj powszechne przepisy prawa, w szczególnoci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z pón. zm.).

________________________________________________________________________________________

We would like to invite young people aged 6-30 to participate in the video competition "CITIZENSHIP PARTICIPATION AND YOUTH ACTIVITY IN THE BALTIC SEA COUNTRIES FROM THE POINT OF VIEW OF THE SB YCGN PROJECT" organized by the Association of Polish Communes Euroregion Baltic, as part of the SB YCGN project:

Topics will require from participants to engage their creativity and good knowledge of the situation of youth and will reflect on the importance of young people and their role in the daily life of each local government.

The competition has to contribute to a better understanding of the unique qualities and good practices in the field of youth that local governments in Poland, Lithuania and Sweden.

This competition aims to enable participants - communities, municipalities, school children / students, youth communities, youth councils and various interested youth representatives:

 - sharing your thoughts on the situation of young people in the EU, their place and development opportunities in local communities;

- sharing the opportunities and challenges of young people which lives in a small town, city or large city,

- explaining what means to be an active or passive citizen and what are the benefits and consequences;

FORM OF THE COMPETITION:

a) Work in the form of a short movie / video clips in popular format (avi, mp4, vcd, flv etc.)

- Video interviews or presentations should not last longer than 3 minutes;

- Language of the prepared material - English;

- Can be shot on a mobile phone or taken with a camera (in any format);

- All clips will be posted on the youth portal (developed by PP2);

b) Acceptable types of competition entries:

- individual works (individual creators) - 1 work / per participant

- group works (dedicated to groups consisting of members of Youth City Councils, Youth Core Group established in 4 countries, local youth organizations) - 1 work for max / 4 participants

c) The original nature of the work:

- Each participant may submit a maximum of one work to the competition, being the independent implementation of the competition participant.

- By sending the entry to the competition, the participant confirms that he has read the Regulations and accepts its provisions.

- Submission of a work is also a statement that the applicant is the author of the work and agrees to its free presentation on the website www.eurobalt.org.pl,

Each partner country (PL, SK, LT) should submit at least one competition entry in the form of an individual / group video / clip.

COMPETITION SCHEDULE:

a) 4rd December 2019 - announcement of the competition rules

b) 4rd of November - 20th of January 2020 - submission of competition entries together with the application form

c) 21 - 22.01.2020 - jury voting for the best works

d) The results of the competition will be announced at 27th of February 2020.

WORK ASSESSMENT CRITERIA AND ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION RESULTS:

a) The deadline for announcing the results by the competition Jury: no later than 27.02.2016.

b) The list of laureates will be posted on www.eurobalt.org.pl and on the face of the project: YCGN - Youth Core Groups Network: https://www.facebook.com/groups/SBYCGN/

c) The jury evaluating competition entries will take into account:

- for compliance of the work with the theme of the competition and originality of the theme,

- for correct performance, aesthetics and graphic composition of the work,

- advancement and labor consumption of the techniques and tools used to create the clip / video.

d) Competition categories:

     Three individual works selected by the Jury of the competition will be awarded separately, while separate categories will consist of three group works selected by members of the Committee consisting of SB YCGN project partners

e) Awards in the competition:

All participants / persons recording video clips will receive Project Certificates, and the winners will additionally receive something more significant (the winner of the individual competition will receive a tablet), other winners will receive electronic equipment

In the group competition, electronic equipment and gadget sets containing, among others flash drives, lunchboxes, umbrellas, notebooks, pens, pencils and more ...

The prizes will be given to the authors personally by the organizers during the final conference planned for February 2020 in Elblg.

Applications containing participants' names and local government data you should send to: paulina.lieder@euroregionbaltic.eu, after verification you will receive access to a special address: GoogleDrive to send and place competition entries in the form of video clips / videos

General provisions

The organizer is entitled to change the provisions of the Competition Regulations.

Joining the Competition is voluntary.

In matters not covered by these Regulations, the general provisions of law shall apply, in particular the provisions of the Civil Code and the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws of 2000, No. 80, item 904, as amended).

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2023
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk