O Euroregionie

Historia, struktura, cele wsppracy

Przez wiele stuleci wok Batyku rywalizowano, czsto zbrojnie o dominacj polityczn, wpywy gospodarcze, biedniejsi ssiedzi patrzyli zazdronie na zasobniejszych. Nigdy jednak nie ustawaa integracja poprzez przenikanie kultury, przepyw idei, kupcy torowali drog do wsppracy gospodarczej. Przykadem, e najsilniejszym motywem bya ch wsppracy gospodarczej jest historia powstania i dziaalnoci Hanzy. 

Lata 1989-1990 przyniosy zmiany polityczne w Europie, ktre umoliwiy zmaterializowanie projektw nawizywania formalnej i faktycznej wsppracy na poziomie regionalnym w obszarze Poudniowo-Wschodniego Batyku. Kluczowym elementem byy decyzje rzdu Federacji Rosyjskiej o otwarciu Obwodu Kaliningradzkiego i zezwoleniu na nawizywanie wsppracy zagranicznej z partnerami, ktrych przez bardzo wiele lat oddzielaa granica.

Idea utworzenia Euroregionu prawie rwnoczenie powstaa wrd politykw dziaaczy gospodarczych poudniowo-wschodniej Szwecji oraz pnocno-wschodniej Polski. Prace organizacyjne trway bardzo krtko, pierwsza konferencja powicono moliwociom utworzenia Euroregionu (pod robocza nazw „Jantar”) odbya si na przeomie lutego i marca 1997 roku w Malborku a ju 22 lutego 1998 roku podpisano Porozumienie o utworzenie Euroregionu Batyk.

Euroregion Batyk jest jedn z najwikszych tego typu organizacji w Europie zarwno podwzgldem iloci uczestniczcych Stron, obszaru oraz ludzi zamieszkujcych te regiony. Terytorium Euroregionu to na terenie Polski wojewdztwa pomorskie i warmisko-mazurskie, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwd Kaliningradzki, na terenie Litwy Kajpeda i Okrg Kajpedzki, na terenie Szwecji wojewdztwa Blekinge, Kalmar, Kronoberg, na terenie Danii wyspa Bornholm.

 Euroregion Batyk ma charakter samorzdowo-rzdowy, w pracach Euroregionu uczestnicz przedstawiciele wadz samorzdowych i pastwowych. Struktura organizacyjna jest typowa dla Euroregionw, najwyszym Organem jest Rada, ze swego skadu wyania Prezydium, pracami Rady i Prezydium kieruje Prezydent Euroregionu. Rada obraduje co najmniej dwa razy do roku, Prezydium od 4-6 razy w roku, decyzje podejmowane s na zasadach konsensusu. Funkcja Prezydenta jest peniona kolejno przez przedstawiciela kadej ze Stron Umowy, rotacja nastpuje po rocznej kadencji. W Euroregionie dziaa dziewi staych Grup Roboczych, ktre zajmuj si wdraaniem Wsplnego Programu Rozwoju Euroregionu Batyk w nastpujcych obszarach:

 • rozwj innowacji i wsparcie dla rednich i maych przedsibiorstw,

rozwj obszarw wiejskich,

turystyka,

infrastruktura transportu,

wymiar spoeczny, ze szczeglnym uwzgldnieniem integracji rynkw pracy,

nowoczesna gospodarka wodna,

energia, a zwaszcza jej odnawialne rda,

ochrona rodowiska na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego.

Decyzj Rady Euroregionu Batyk od dnia 1 lipca 2004 roku funkcjonuje Stay Midzynarodowy Sekretariat. Zgodnie z nowym schematem organizacyjnym, uwzgldniony on jest w strukturze sekretariatu polskiego. Intencj stron - krajw czonkowskich ERB - byo stworzenie ciaa koordynujcego prace sekretariatw krajowych Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji, wspierajcego dziaania realizowane na terenie Euroregionu oraz budujcego jego wizerunek jako organizacji dobrze przygotowanej do wdraania inicjatyw europejskich. Jest to zadanie ambitne, wymagajce efektywnej wsppracy, take finansowej. Dlatego te, powoujc Stay Midzynarodowy Sekretariat strony podjy, po raz pierwszy w historii Euroregionu, wsplne zobowizanie finansowe. 

Podstawowe cele wsppracy w ramach Euroregionu Batyk s nastpujce:

Poprawa warunkw ycia ludzi zamieszkujcych obszar Euroregionu

Uatwianie wzajemnych kontaktw

Zblianie lokalnych spoeczestw

Przeamywanie historycznych uprzedze

Programowanie prac zmierzajcych do zapewnienia zrwnowaonego rozwoju gospodarczego uwzgldniajc stan rozwoju gospodarki kadej ze Stron Umowy

 

Wsparcie finansowe


Swoje cele statutowe Euroregion Batyk realizuje dziki skadkom czonkowskim oraz programom pomocowym, zarwno jako instytucja nimi zarzdzajca, jak i ich beneficjent. Realizowany przez Stron Polsk Euroregionu – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk - w latach 1999 - 2006 Fundusz Maych Projektw w ramach programu Phare pozwoli na wdroenie 236 projektw na czn kwot dofinansowania przekraczajc 6 milionw euro. Zrealizowano projekty pozwalajce na spotkania mieszkacw ssiadujcych pastw imprezy kulturalnych, wymian modziey, targi gospodarcze, konferencje i seminaria naukowe, festiwale piosenki, zawody sportowe, jak rwnie na nauk jzyka ssiada oraz publikacje powicone problemom daleko wykraczajcym poza granice jednego kraju,  przeamuj wieloletnie bariery kulturowe i historyczne, uwiadamiajc lokalnej spoecznoci wzajemne zwizki i podobiestwa oraz wspln odpowiedzialno za ksztatowanie rzeczywistoci w najbliszej okolicy. Projekty te, cho niewielkie, przyczyniy si do stworzenia trwaych wizw kulturalnych, gospodarczych, a co szczeglnie istotne, do nawizywania zwyczajnych kontaktw towarzyskich.


Inicjatywa wsparcia dla wsppracy transgranicznej realizowana jest obecnie dziki Funduszowi Maych Grantw Transgranicznych i Midzyregionalnych. Projektu ten ma charakter programu finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt partnerski realizowany  z samorzdami regionalnymi wojewdztw Warmisko-Mazurskiego oraz Pomorskiego. Rozpoczlimy jego realizacj w dniu 3 lipca 2008 r., a zakoczylimy  31 marca 2011 roku. Warto cakowita projektu przekracza kwot 2 milionw euro.


Euroregion Batyk oraz jego region czonkowskie wystpuj rwnie jako wnioskodawcy wsplnych projektw. W ramach Programu Interreg III B Region Morza Batyckiego zrealizowa projekt Seagull 2: Wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz zdolnoci planowania przestrzennego, ktrego celem byo wzmocnienie zdolnoci dziaa zwizanych z planowaniem przestrzennym. Projekt o cznym budecie 600 tysicy euro nawizywa do Wsplnego Programu Rozwoju Euroregionu Batyk, budujc tzw. sieci referencyjne, czyli innymi struktury wsppracy skupiajce przedstawicieli wadz lokalnych i regionalnych, instytucje nauki, sektor prywatny i organizacje pozarzdowe wok wybranych zada Programu Rozwoju.


Powoane w ramach projektu. sieci referencyjne zostay formalnie przeksztacone w Grupy Robocze Euroregionu Batyk jako podstawowe struktury wdraania Wsplnego Programu Rozwoju. Dziki nim w kwietniu 2009 roku Komitet Sterujcy Programu Wsppracy Transgranicznej przyj do realizacji 5 wsplnych projektw, ktrych czny budet wynosi prawie 7 milionw euro. Projekty te to: 

DISKE, Rozwj innowacyjnych systemw poprzez wiedz i wymian, wsppraca midzy maymi i rednimi przedsibiorstwami oraz wzmocnienie ich potencjau poprzez wspprac parkw naukowo-technologicznych, inkubatorw oraz wadz lokalnych,

BaltNet, Rozwj sieci wsppracy instytucji rynkw pracy Poudniowego Batyku w celu wzmocnienia integracji rynku pracy,

MOMENT, Nowoczesna gospodarka wodna,

LED, Poprawa oszczdnoci energii poprzez konwersj owietlenia w miejscach publicznych na technologi LED,

Yc3, Projekt wsppracy transgranicznej modziey, integracja perspektyw modziey w Euroregionie oraz sprzyjanie integracji modziey Poudniowego Batyku.


Walory turystyczne


Euroregion Batyk to take obszar peen rnorodnych atrakcji turystycznych, w ktre obfituj wszystkie regiony czonkowskie. 

Wojewdztwo Pomorskie rozciga si na wybrzeu Morza Batyckiego i Zatoki Gdaskiej. Pomorskie to rwnie Kociewie, uawy oraz najsynniejsza w regionie kraina zwana Szwajcari Kaszubsk. Atrakcyjno wojewdztwa pomorskiego najlepiej potwierdzaj wyniki rankingu na temat jakoci ycia w Polsce, opublikowane w 2003 roku. Wynika z niego, e najbardziej zadowoleni ycia Polacy mieszkaj wanie na Pomorzu!

Stolic regionu jest Gdask - miasto o przeszo tysicletniej tradycji. Miasto oczarowuje swym niezwykym klimatem starej Hansy, zabytkow architektur, a take piknem piaszczystej play. Niewiele jest polskich miast tak dobrze znanych na caym wiecie. Z uwagi na wielki zryw "Solidarnoci" w 1980 roku, ktry sta si impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy rodkowo-Wschodniej, Jednak faktyczn rol metropolii peni Trjmiasto - aglomeracja skadajca si z trzech poczonych komunikacyjnie miast: Gdaska, Gdyni i Sopotu. 

Jednym z najpikniejszych terenw Polski, ze wzgldu na walory turystyczne i przyrodnicze, s Warmia i Mazury.  Region ten - peen malowniczych jezior, rzek, lasw i wzgrz -  jest miejscem, ktre warto odwiedzi chcc wspaniale spdzi urlop. Ze wzgldu na swoja unikaln przyrod i klimat Mazury czsto nazywane s Krain Tysica Jezior bd Zielonymi Pucami Polski.

Gwn atrakcj Warmii i Mazur jest Kana Elblski z jedynym w wiecie funkcjonujcy system pochylni. Statki na piciu kolejnych pochylniach pokonuj prawie 100 metrow rnic poziomw "pync" w tym czasie po ldzie. Rejs zachwyca  dziewicz przyrod, czystym powietrzem i wodami jezior. Malownicze brzegi s zamieszkae przez ptactwo i zwierzyn len, dolna cz szlaku przebiega przez najwikszy w Polsce rezerwat ptactwa wodnego. 

Szwedzki region Blekinge jest peen rnorodnej przyrody z niesamowitymi bukami, polami, kami i lasami wierkowymi. Szemrzce i  krystalicznie czyste strumienie zachcaj do wdkowania, a upstrzony ponad stoma wyspami Archipelag zachca do eglowania.  Krajobraz tego regionu jest unikalnym obszarem botanicznym, dlatego Blekinge nazywane jest Ogrodami Szwecji.

Region Kalmar ley w poudniowo-wschodniej czci Szwecji, ktry zachwyca przede wszystkich unikatow przyrod wyspy land. Soneczna Olandia szczyci si krajobrazami Wielkiej Niziny Wapiennej, plaami i kilkoma setkami wiatrakw. Warta uwagi jest zachwycajca przyroda wyspy z cudownymi lasami, urokliwymi wioskami i przepiknym wybrzeem. Nie dziwi wic fakt, i landia jest najpopularniejszym kurortem wakacyjnym dla mieszkacw Szwecji.

Z kolei region Kronoberg, nazywany te Poudniow Smalandi, jest rajem dla mionikw przyrody – bujne lasy szpilkowe, niezliczone jeziora, wartkie strumienie. Mona rozkoszowa si spacerem w lesie, ktry pomimo bliskoci miasta, ma atmosfer starej puszczy i gdzie pord majestatycznych drzew czuje si powiew historii. To tu, w Krlestwie Szka, bije serce szwedzkiego rzemiosa.

Region Kajpedzki jest jednym z najciekawszych obszarw Litwy, z Mierzej Kurosk i wspaniaym wybrzeem. Charakterystyczne dla krajobrazu Mierzei Kuroskiej s malownicze wydmy, z ktrych najwysze i najokazalsze przekraczaj 50 m n.p.m. Kady, kto przybywa na mierzej po raz pierwszy, z pewnoci od razu zwrci uwag na jedyne w swoim rodzaju rybackie chaty ze cianami oszalowanymi deszczukami koloru czerwono-brzowego lub - jeszcze pikniejsze - w barwie tzw. bkitu pruskiego. Mierzeja Kuroska jako park narodowy, zarwno cz litewska, jak i rosyjska zostaa w caoci wpisana na List wiatowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

W Obwodzie  Kaliningradzkim piknym dzieem natury jest Zalew Wilany (w czci rosyjskiej nazywany Zalewem Kaliningradzkim) i jego otoczenie. Jest to strefa rozcigajca si na wschd od ujcia Wisy do Zatoki Gdaskiej, a za Kaliningrad. To znakomity teren dla tych rdldowych eglarzy, ktrzy myl o wyjciu na szersze wody. 

Duska wyspa  Bornholm to  miejsce stworzone dla rowerzystw, gdzie pene  jodu morskie powietrze, klimatyczne budownictwo i drogi stworzone wrcz dla rowerzystw, zapraszaj wszystkich, ktrzy lubi wyzwania oraz poznawanie innych miejsc. Stolica wyspy, Ronne, uchodzi za rowerowy raj na Batyku.Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk