SB YCGN - NEWSLETTER PROJEKTU - STRESZCZENIE DZIAA PROJEKTOWYCH- DRUGIE PӣROCZE 2018

SB YCGN - NEWSLETTER PROJEKTU - STRESZCZENIE DZIAA PROJEKTOWYCH- DRUGIE PӣROCZE 2018

Szanowni Pastwo,

w imieniu Partnerów Projektu SBYCGN - South Baltic Youth Core Groups Network STHB.05.01.00-28-0117/17 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk (penicego role partnera wiodcego)  w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii oraz Litwy  w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk pragniemy serdecznie zaprosi do lektury streszczenia dotychczasowych dziaa projektowych zrealizowanych w drugim póroczu 2018 roku.

___________Scroll for English version_________

Ze wzgldu na ilo wydarze jakie miay miejsce od maja do koca padziernika 2018 roku przedstawiamy Pastwu tylko wersj skrócon - dokadne opisy wydarze s do pobrania z zaczników w dwóch wersjach jzykowych PL-ENG.

Prosimy o rozpowszechnienie poniszych informacji wród potencjalnie zainteresowanych osób!

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SB YCGN

GÓWNE ZAOENIA:
- Zwikszy wspóprac transgraniczn poprzez budowanie potencjau lokalnych podmiotów pracujcych z modzie;
- Wykaza korzyci pynce z mikkiej wspópracy transgranicznej w rozwizywaniu wspólnych problemów modziey.

CELE:
- Zwikszenie transgranicznej wspópracy modziey w krajach partnerskich
- Poprawa zdolnoci i kompetencji samorzdów lokalnych i ich przedstawicieli do angaowania si w dialog obywatelski z modzie
- upowszechnianie wyników projektu w celu opracowania przyszych planów zwikszenia udziau modziey w kwestiach lokalnych i transgranicznych w regionie Poudniowego Batyku

DZIAANIA PROJEKTOWE

07.05.2018 - UCZESTNICTWO W 16-TYM MIDZYNARODOWYM TYGODNIU NAUKOWYM 2018 - KONFERENCJA NAUKOWA "OBSZARY KONKURENCYJNOCI W GOSPODARCE KONKURENCYJNEJ W SIEDLCACH

18.05.2018 - DRUGIE WARSZTATY YCGN SB DLA POLSKICH STOWARZYSZONYCH PARTNERÓW W GDYNI W "WYMINNIKOWNI" MODZIEOWYM CENTRUM INNOWACJI SPOECZNYCH I DESIGNU

12.06.2018 - WSPÓLNE WARSZTATY PROJEKTÓW CASYPOT I SB YCGN PODCZAS UMBRELLA AWERNESS RAISING EVENT „W KIERUNKU WSPÓLPRACY AKTORÓW POUDNIOWEGO MORZA BATYCKIEGO"

16.06.2018 – UTWOZENIE GRUPY MODZIEOWEJ SB YCGN  W TELŠIAI

 20.07.2018 - TRZECIE WARSZTATY SB YCGN SKIEROWANE DO POLSKICH PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH W ELBLGU

20.07.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZDU I WADZAMI GMINY MIASTA ELBLG

16.08.2018 - WIZYTA PARTNERÓW DUSKICH W TELŠIAI (LITWA)

25.08.2018 – PANEL DYSKUSYJNY MODZIEY W ŠILUTĖ (GMINA LAUIAI)

30.08.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZDU I ORGANIZACJAMI MODZIEOWYMI GMINY MIASTA GDYNIA

01.09.2018 - DYSKUSJA MODZIEOWA W RASEINIAI (LITWA)

06-09.09.2018 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI NECE 2018 - ODWANE NOWE WIATY ?! PRZYSZO EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ W MARSYLII (FRANCJA)

09.09.2018 – SPOTKANIE ZESPOU SB YCGN: GRUPY PROJEKTOWEJ I CZONKÓW KOMIETU STERUJCEGO W MARSYLII (FRANCJA)

19.09.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE ORAZ KONSULTACJE NAUKOWE POLSKO-LITEWSKIE ZESPOU AKDEMICKIEGO PROJEKTU SB YCGN

21-22.09.2018 – MIDZYNARODOWE SZKOLENIE Z PARTYCYPACJI OBYWATESLKIEJ  JAKO CZʦ DZIAALNOCI GRUP MODZIEOWYCH PROJEKTU

30.09.2018 - PRZYGOTOWANIE BADA ILOCIOWYCH I JAKOSCIOWYCH DLA MODZIEY I INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTOWYCH BADAN NAUKOWYCH

18-19.10.2018 - UDZIA POLSKICH PARTNERÓW W ODDZIELANYM ZEWNTRZNYM SZKOLENIU DEDYKOWANYM MODZIEOWYM RADOM  IAWIE

Powstay równie wersje dwujzyczne (ENG i PL) tego biuletynu:
1. 10-stronicowa wersja z szerszym opisem dziaa wraz ze zdjciami
2. Krótsza wersja zawierajca dwustronicowy biuletyn
3. Krótka wersja informacyjna - 1-stronicowy biuletyn
4. Wersja JPG do umieszczenia na facebooku

___________English version_________

Dear Sir or Madam,
on behalf of the SBYCGN Project Partners - South Baltic Youth Core Groups Network STHB.05.01.00-28-0117 / 17 implemented by the Association of Polish Communes Euroregion Batyk (acting as lead partner) in partnership with organizations from Sweden and Denmark and Lithuania under the Interreg South Baltic Cooperation Program. We would like to cordially invite you to read a summary of current project activation summary from the second half of 2018.

Due to the number of events that took place from May to the end of October 2018, we present you only an abridged version - detailed descriptions of events are available for download from attachments in two language versions of PL and ENG.
Please, distribute the following information to potentially interested people!

GENERAL INFO ABOUT THE PROJECT:

AIMS:

- Increase cross-border cooperation by building capacity of local actors working with youth

- Demonstrate the benefits of soft cross-border cooperation for solving common youth issues

OBJECTIVES:

- Enhancing  cross-border cooperation of young people in partner countries
- Improving capacity and competencies of local governments and their representatives to engage in civil dialogue with youth

- Disseminating project results for development of future plans for increased youth participation in local and cross-border issues in the SB region

PROJECT ACTIONS

07.05.2018 - PARTICIPATION IN 16TH INTERNATIOAL WEEK 2018 – SCIENTIFIC CONFERENCE “AREAS OF COMPETITIVENESS IN THE COMPETOTARY ECONOMY IN SIEDLCE (POLAND)

18.05.2018 - SECOND SB YCGN WORKSHOP FOR POLISH ASSOCIATE PARTNERS IN GDYNIA IN “WYMIENNIKOWNIA” YOUTH CENTER FOR SOCIAL INNOVATION AND DESIGN

12.06.2018 – JOINT WORKSHOP OF CASYPOT AND SB YCGN PROJETS DURING UMBRELLA AWERNESS RAISING EVENT “ON THE WAY OF COOPERATION IN SOUTH BALTIC SEA”

16.06.2018 - A YOUTH CORE GROUP LAUNCHED ITS ACTIVITY N TELŠIAI

 20.07.2018 – THIRD SB YCGN WORKSHOP FOR POLISH ASSOCIATE PARTNERS IN ELBLG IN OLD TOWN CITY HALL

20.07.2018 – SB YCGN PROJECT PARTNER MEETING WITH REPRESENTATIVES AND AUTHORITIES OF ELBLG MUNICIPALITY

16.08.2018 - DANISH PARTNERS’VISIT IN TELŠIAI  (LITHUANIA)

25.08.2018 - A YOUTH DISCUSSION IN ŠILUTĖ (Lauiai community) (LITUANIA)

30.08.2018 – SB YCGN PROJECT PARTNER MEETING WITH REPRESENTATIVES AND AUTHORITIES OF GDYNIA MUNICIPALITY

01.09.2018  - A YOUTH DISCUSSION IN RASEINIAI (LITHUANIA)

06-09.09.2018 – PARTICIPATION IN NECE CONFERENCE 2018 - BRAVE NEW WORLDS?! THE FUTURE OF DEMOCRACY AND CITIZENSHIP EDUCATION IN MARSEILLE

09.09.2018 - SB YCGN STERRING COMITTE AND PROJECT TEAM MEETING IN MARSEILLE (FRANCE)

19.09.2018 – SCIENTYFIC SB YCGN PARTNER MEETING AND CONSULTATIONS IN GDASK IN GDASK UNIVERSITY OF TECHLOGY (FACULTY OF ECONOMICS)

21-22.09.2018 - YCGN INTERNATIONAL CIVIL PARTICIPATION TRAINING AS A PART OF YOUTH CORE GROUPS TRAINING

30.09.2018 – PREPARATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH SCIENTIFIC RESEARCH- DEVELOPMENT OF TWO FINAL VERSIONS OF QUESTIONNAIRES FOR YOUTH AND INSTITUTIONS

18-19.10.2018 – PARTICIPATION OF POLISH ASSOCIATED PARTNERS IN EXTERNAL TREINING IN IAWA

Bilingual versions (ENG and PL) of this newsletter were also created:
1. a 10-page version with a wider description of the actions along with photos
2. A shorter version containing a 2-page newsletter
3. Brief information version - 1-page newsletter
4. The JPG version to be placed on facebook

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk