SB YCGN - NEWSLETTER PROJEKTU - STRESZCZENIE PLANOWANYCH I PRZYSZYCH DZIAA - PIERWSZE PӣROCZE 2018

SB YCGN - NEWSLETTER PROJEKTU - STRESZCZENIE PLANOWANYCH I PRZYSZYCH DZIAA - PIERWSZE PӣROCZE 2018

Szanowni Pastwo,
w imieniu Partnerów Projektu SBYCGN - South Baltic Youth Core Groups Network STHB.05.01.00-28-0117/17 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk (penicego role partnera wiodcego)  w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii oraz Litwy  w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk pragniemy serdecznie zaprosi do lektury streszczenia dotychczasowych dziaa projektowych zrealziowanych w pierwszym pólroczuy 2018 roku.

ENG:

Dear Sir or Madam,
on behalf of the SBYCGN Project Partners - South Baltic Youth Core Groups Network STHB.05.01.00-28-0117 / 17 implemented by the Association of Polish Communes Euroregion Batyk (acting as lead partner) in partnership with organizations from Sweden and Denmark and Lithuania under the Cooperation Program We would like to cordially invite you to read a summary of current pro-structure activities implemented in the first half of 2018. Attached English version of Newsletter.

1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt Sieci Grup Modzieowych Poudniowego Batyku (SB YCGN) ma na celu:

 • zintensyfikowa wspóprac transgraniczn prowadzc do budowania potencjau lokalnych podmiotów pracujcych z modzie;
 • wykaza korzyci pynce z mikkiej wspópracy transgranicznej w rozwizywaniu wspólnych problemów modziey.

Cele projektu to:

 • wzmocnienie wspópracy transgranicznej modziey w krajach partnerskich;
 • poprawa zdolnoci i kompetencji samorzdów lokalnych i ich przedstawicieli do angaowania si w dialog obywatelski z modzie;
 • upowszechnianie wyników projektu w celu opracowania przyszych planów zwikszenia udziau modziey w kwestiach lokalnych i transgranicznych w regionie Poudniowego Batyku.

2. DZIAANIA PROJEKTOWE

14-16.02.2018 ELBLG – KONFERENCJA STARTOWA PROJEKTU SB YCGN - Pierwsza trzydniowa konferencja projektu w Elblgu zorganizowana przez Partnera wiodcego Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk. Podczas spotkania wszyscy partnerzy projektu (cznie 32 uczestników) mieli okazj pozna po raz pierwszy siebie nawzajem i mieli czas na dyskusj w powikszonej grupie W trakcie omówiono szereg zagadnie zwizanych z realizacja projektu oraz kontekstem wspópracy w ramach przyszych dziaa i funkcjonowania wspólnej sieci grup modzieowych w Gminach.

 15.02.2018 ELBLG - DEBATA "MODZIE PRZYSZOCI" - 15 lutego 2018 r. w Elblgu odbya si debata "Modzie przyszoci" zorganizowana przez rad Modzieow Euroregionu Batyk i Partnera Wiodcego. Podczas spotkania omówione zostay problemy zwizane z codziennymi dziaaniami Rady Modziey ERB, wyzwaniami ten innowacyjnej wspópracy modziey w krajach Morza Batyckiego oraz ich plany na przyszo. Uwzgldniono potencjalne zaangaowanie wszystkich zainteresowanych stron z lokalnymi przedstawicielami modziey, gmin i polityków, a take partnerów projektów midzynarodowych (CAYSPOT i SB YCGN).

12.03.2018 ELBLG - WSPÓPRACA DWÓCH PROJEKTÓW WSPIERAJCYCH MODZIE SB YCGN I CASYPOT - Spotkanie miao na celu stworzenie synergii midzy dwoma projektami wspierajcymi modzie w Regionie Morza Batyckiego. Projekt z CaSYPoT (tworzcy strategie Modzieowe) oraz SB YCGN (tworzcy sieci modziey i skupiajcy si na dziaaniach lokalnych) podzieliy si swoimi celami i wartociami wynikajcych z dotychczasowych bada, które s opracowywane w obu projektach u partnerów uczestniczcych. Dokonano porównane z wynikami bada CaSYPoT i ustalono wspólne cele jakimi bd-  wzajemne wspieranie si w tworzeniu wykonalnych strategii, dziaa lokalnych które bd miay pozytywny wpyw na beneficjentów i modych ludzi w zaangaowanych gminach.

23.03.2017 IAWA - SEMINARIUM DLA POLSKICH PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH - seminarium wprowadzajce w temat projektu SB YCGN dla przedstawicieli pracowników samorzdowych, opiekunów rad modzieowych polskich gmin dziaajcych jako partnerzy projektu. Podczas spotkania przedstawiono specyfik i charakter wspópracy midzy gminami (wadzami) a modzie. Nacisk pooono na analiz obecnego stanu wspópracy w kadej z gmin uczestniczcych w projekcie. Okrelono sposób partycypacji i zaangaowania gminy, rozpoczto prace nad harmonizacj dziaa, procedurami pracy dugofalowej oraz metodami komunikacji, w tym kolejnymi wydarzeniami projektowymi w gminach.

27.03.2018 VIMMERBY - DYSKUSJA MIDZY GRUPAMI MODYCH LUDZI I POLITYKÓW – spotkanie zorganizowane w Fabriken - Allaktivitetshuset w Vimmerby pomidzy uczniami i politykami, którzy omawiali najwaniejsze kwestie z obu stron. Dotyczyy one wzajemnej komunikacji, sposobów angaowania we wspólne wydarzenia i dyskutowano o sposobach wspópracy. Uczestnikom przedstawiono zaoenia projektu i zakres planowanych dziaa, w których mogli uczestniczy przedstawiciele rónych rodowisk majcych na celu rozwizywanie problemów modziey i budowanie wzajemnego dialogu

17-18.04.2018 VIMMERBY - SPOTKANIE MONITORUJACE - pierwsze wizyta studyjna w organizacji partnerskiej projektu SB YCGN w Vimmerby (Szwecja). Spotkanie miao na celu przedstawienie szwedzkiej perspektywy projektu i zaprezentowanie organizacji partnerskiej, jej zakresu dziaa i sposobów wsparcia modziey w celu pokazania dobrych praktyk wdraanych w Szwecji. Zostao ono poczone z wizytami studyjnymi – uczestnicy mieli okazj odwiedzi wystaw Astrid Lindgren w Astrid Lindgren Nas i centrum modzieowym Fabriken. Uczestnicy dyskutowali o ogólnym postpie projektów i o dalszych dziaaniach, które naley podj, aby osign oczekiwany rezultat.

18.05.2018 GDYNIA - DRUGIE SEMINARIUM DLA POLSKICH PARTNERÓW - Drugie spotkanie polskich gmin penicych funkcj partnerów stowarzyszonych projektu SB YCGN, któremu przewodzia Joanna Pietrasik z Fundacji Civis Polonus i które odbyo si w "Wymiennikowni" – Modzieowym Centrum Innowacji Spoecznej w Gdyni. W trakcie spotkania Przedstawiciele Politechniki Gdaskiej przedstawili zaoenia pilotaowych bada w projekcie, oczekiwania i plan jego realizacji. Seminarium obejmowao równie zagadnienia identyfikacyjne dotyczce metod rekrutacji zespoów YCG z gmin i planowania kolejnych dziaa.

KONIEC MAJA 2018 - BADANIA PILOT W GMINACH PARTNERSKICH - Badania pilotaowe zostay przygotowane i rozpowszechnione przez dwie partnerskie uczelnie - Politechnik Gdask (GUT), Wydzia Zarzdzania i Ekonomii (FME) oraz Uniwersytet w Kajpedzie. Badania te pozwol nam porówna lokalne potrzeby i warunki w odniesieniu do ogólnych problemów modziey i polityki modzieowej we wszystkich krajach Partnerskich. Badania pilotaowe, maja na celu pomóc stworzy ostateczn wersj kwestionariuszy na temat stanu obywatelskiego uczestnictwa modziey, i bd trwa we wszystkich organizacjach zaangaowanych w projekt. Analiza tych wyników zostanie wykorzystana do opracowania kwestionariusza do waciwych bada transgranicznych.

3. Co si wydarzy w projekcie?

11-12.06.2018, Gdynia: Pierwsza wydarzenie aktywizujce projektu Umbrella pod nazw "Umacnianie wiadomoci" poczone z prezentacj dowiadcze z projektów SB YCGN i CASYPOT podczas warsztatów „Nie pozwól modym odchodzi z ich miast”, które maja wesprze powstajce idee projektowe w krajach Morza Batyckiego;

20.07.2018, Elblg: Trzecie warsztaty dla polskich Gmin;

22-29.06.2018, Denmark or Telšiai: Warsztaty dla partnerów Skandynawskich I Litewskich – wypracowanie sposobów wspópracy, harmonogramu kolejnych spotka.

Koniec czerwca/Pocztek Wrzenia 2018: Badania waciwe w Gminach partnerskich;

6-9.09.2018, Marseilles: Udzia w midzynarodowej Konferencji Modzieowej "Dzielne nowe wiaty?" Przyszo demokracji i edukacji obywatelskiej;

21-22.09.2018, Gdynia: Wspólny trening opiekunów i Modziey z gmin czonkowskich z 4 krajów;

Koniec Wrzenia 2018 - Finalizacja bada naukowych we wszystkich gminach objtych projektem

Padziernik 2018: Wizyta monitorujca i warsztaty w jednej z organizacji partnerskich;

8-9.11.2018, Klaipeda: Konferencja naukowa - warsztaty dla modziey uczestniczce w dziaaniach projektowych - warsztaty dla partnerów skandynawskich i litewskich,

W ZACZENIU

- Rozszerzona ifnormacja o dziaaniach projektowych (PL i ENG)

- Streszczenie dziaa projektowych (PL I ENG)

__________________________________________________________________________________

 1. GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROJECT

South Baltic Youth Core Groups Network (SB YCGN) aims to:

 • increase cross-border cooperation resulting in building capacity of local actors working with youth
 • demonstrate the benefits of soft cross-border cooperation for solving common youth issues.

The project objectives are:

 • enhancing cross-border cooperation of young people in partner countries
 • improving capacity and competencies of local governments and their representatives to engage in civil dialogue with youth
 • disseminating project results for development of future plans for increased youth participation in local and cross-border issues in the SB region.
 1. PROJECT ACTIONS

14-16.02.2018 ELBLG - SB YCGN KICK OFF CONFERENCE - The first SB YCGN kick off conference took place from 14th and 16th of February 2018 in Elblag, Poland. A total of 32 people attended the event. During the meeting, all project partners had the opportunity to meet f2f each other for the first time and had time to discuss in an enlarged group (taking into account both partners of the Associations and full partners) project details. Partner discuss a number of issues related to the application itself and the context of cooperation as part of the future actions and activities of the SB YCGN network.

15.02.2018 ELBLG - ’YOUTH OF THE FUTURE’’ DEBATE  - On 15th of February 2018 the debate “Youth of the Future” took place in Elblag, Poland. During the meeting, problems related to everyday activities of ERB Youth Board, to the challenges this innovative cooperation may face  and plans for the future were discussed. The possible involvement of all stakeholders with local representatives of youth, municipalities and politician as well as well as partners of international projects (CAYSPOT and SB YCGN) was took into consideration.

12.03.2018 ELBLG – COOPERATION OF TWO SUPPORTING YOUTH INVOLVEMENT INTERREG  PROJECTS – CaSYPoT AND SB YCGN MEETING - The meeting was aimed at creating synergy between two projects supporting young people in the Baltic Sea Region. SB YCGN project, share similar goals and values with CaSYPoT, and the research that will be developed in SB YCGN project will be  compared to CaSYPoT’s results. The aim of it will be support each other on creation  feasible strategies which will have a positive impact for the beneficiaries and the young people in the municipalities involved.

23.03.2017 IAWA - SEMINAR FOR POLISH ASSOCIATED PARTNERS - an introductory seminar on the subject of the project SB YCGN for representatives of civil servants from Polish municipalities acting as Associated partners of the SB YCGN project. During the meeting, the specificity and character of cooperation between municipalities (authorities) and young people was presented. The focus was on the analysis of the current status of cooperation in each of the municipalities participating in the project. The way of participation and involvement of the commune was defined, work was started on the harmonization of activities, the procedures of long-term work and methods of communication, including subsequent project events in the municipalities.

27.03.2018 VIMMERBY – DISCUSSION BETWEEN GROUPS OF YOUNG PEOPLE AND POLITICIANS  meeting was arranged in Fabriken - Allaktivitetshuset in Vimmerby between students and politicians who discuss the most important issues from both parts. They were related to mutual communication, ways of engaging both parties in joint events and d ways of cooperation were discussed. The participants were presented with the assumptions of the project and the scope of the planned activities, which could include representatives of various environments aimed at solving youth issues and building mutual dialogue

17-18.04.2018 VIMMERBY – PARTNER FACE2FACE MEETING - on April 17th the first SB YCGN meeting started in Vimmerby (Sweden). The meeting was aimed at presenting the partner organization, it’s scope of its activities and ways of functioning in order to show good practices implemented in Sweden. It was combined with study visits. The participants were discussing about the general proceeding of the projects and about the further step that need to be taken in order to reach the expected outcome. They also had the chance to visit the Astrid Lindgren exhibition at Astrid Lindgren Nas and the youth center Fabriken.

18.05.2018 GDYNIA - SECOND SEMINAR FOR POLISH ASSOCIATED PARTNERS - Second meeting of Polish municipalities acting as Associated partners of the SB YCGN project, which was led by Work Package Leader Joanna Pietrasik from Civis Polonus and held in “Wymiennikownia” - Youth Center for Social Innovation and Design in Gdynia. A representative of Gdask University of Technology presented the assumptions of pilot research in the project, expectations and plan for its implementation. The Seminar also cover identification issues on the methods of recruiting YCG teams from municipalities and plan for the next activities.

PILOT RESEARCH IN THE PARTNER COMMUNES AND MUNICIPALITIES - Pilot studies were prepared and disseminated by the two Partner Universities – Gdask University of Technology (GUT), Faculty of Management and Economics (FME) and Klaipeda University. This research will allow us to compare the local needs and conditions in respect to overall youth issues and youth policy in all PP countries. Pilot research will help us to create final version of questioners on the state of art of youth civic participation are ongoing in all organizations involved in the project. An analysis of this results will be used to develop a questionnaire for a cross-border research.

 1. WHAT IS HAPPENING NEXT?

11-12.06.2018, Gdynia: Umbrella’s first Awareness Raising Event and presentation of experience of SB YCGN and CASYPOT projects during workshop Don’t let your youth go away from their cities for

20.07.2018, Elblag: Third workshop for Polish associated partners  

22-29.06.2018, Denmark or Telšiai: Workshop for Scandinavian and Lithuanian partners

End of June/Beginning of September 2018: Research in Municipalities

6-9.09.2018, Marseilles: Conference "Brave new Worlds?! The Future of Democracy and Citizenship Education

21-22.09.2018, Gdynia: YCG Training

End of September – Finalization of scientific research in all project municipalities

October 2018: Study visit and workshop in one of the partner organization

8-9.11.2018, Klaipeda: Scientific Conference - Workshop for the Youth Participating in project Activities - Workshop for Scandinavian and Lithuanian partners

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk