STG - Zakoczenie warsztatw ekologicznych Friendly House 07.09.2017

STG - Zakoczenie warsztatw ekologicznych  Friendly House 07.09.2017

Szanowni Pastwo,

wszystkim uczestnikom pragniemy serdecznie podzikowa za udzia w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk pn. „Friendly House Przyjazny Dom - warsztaty ekologiczne dla gmin z województwa warmisko-mazurskiego i pomorskiego” dofinansowanych przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib w Olsztynie zgodnie z umow umowy nr 00378/17/61011/EE-SE/D.

Mamy nadziej, e przedstawione podczas warsztatów tematy okazay si dla Pastwa interesujce, a tematyka w nich poruszana tzn. upowszechnienie wiedzy z zakresu efektywnoci energetycznej, oddziaywania na klimat oraz systemu zarzdzania energi wedug midzynarodowej normy ISO 50001 okae si dla Pastwa przydatna w codziennej pracy.

Celem bezporednim zadania byo zwikszenie wiedzy w temacie wdraania systemów zarzdzania energi w/g normy ISO 50001 oraz wykorzystania ekologicznych technologii i efektywnego wykorzystania materiaów. Oczywicie zdajemy sobie spraw oraz mamy pen wiadomo z przeprowadzonych dyskusji oraz korespondencji zwrotnej, i temat ten nie zosta do koca wyczerpany i wymaga bdzie pogbienia i uszczegóowienia, w trakcie kolejnych tego typu spotka.

Na podstawie Pastwa uwag wniesionych podczas szkolenia oraz informacji przekazanych bezporednio do prowadzcego szkolenie – P. Urszuli Maek pozwoliy na uszeregowanie zagadnie wymagajcych szerszego i bardziej szczegóowego omówienia na kolejnych, ukierunkowanych  szkoleniach dla dedykowanych grup uczestników w przyszoci.

TEMATY proponowane na kolejne szkolenia z zakresu efektywnoci energetycznej i ochrony klimatu to:

  1. Obliczanie emisji CO2 w cyklu ycia produktu wytwarzanego w przedsibiorstwie tzw „Drop the C”.
  2. Analiza i realizacja celów wyznaczonych w Programach Gospodarki Emisyjnej Gmin.
  3. Wymagania i zastosowanie rozwiza w budownictwie energooszczdnym (+) i budownictwie pasywnym.
  4. System zarzdzania energi ISO 50001– wdraanie, audytowanie  i wyznaczanie celów energetycznych.

W ramach, a take pomimo planowanych przyszych warsztatów (oraz potencjalnych róde ich finansowania) Stowarzyszenie planuje równie powoanie grupy zadaniowej ds. ochrony rodowiska majc na celu realizacj zada zwikszenia aktywnoci wród naszych gmin czonkowskich w dziedzinie zarówno efektywnoci energetycznej, ale równie szeroko rozumianych spraw rodowiskowych. Grupa ta ma stanowi platform do realizacji wspólnych dziaa.

Powoanie wyspecjalizowanej Grupy (oraz grup tematycznych w ramach niej) czcej przedstawicieli instytucji, specjalistów, naukowców oraz pracowników i wadze samorzdowe w wyspecjalizowanych tematach jest szans na poruszenie i wspólne podejcie systemowe, przez bezporedni wspóprac z instytucjami zarzdzajcymi ochrona rodowiska w naszych województwach. Pozwolio by to zwikszenie uwagi decydentów na tematy wane z pkt widzenia naszych regionów, a przez wspólne prace oraz ich wyniki zwikszymy si gosu naszych lokalnych spoecznoci przyczyniajc si do tak oczekiwanych zmian w deniu do zrównowaonej ochrony rodowiska w naszych regionach.

Tematyka pracy grupy to jeden z potencjalnych obszarów wspópracy projektowej dla Euroregionu w ramach Programu Poudniowy Batyk i innych programów pomocowych. Jej dziaalno to szansa na wymian dowiadcze, dobrych praktyk w tej dziedzinie równie poza projektami, poprzez wspóln identyfikacj potrzeb wzgldzie szeroko rozumianej ochrony rodowiska, omówienie wyzwa przed jakimi staj nasze gminy czonkowskie. To take okazja do dyskusji nad kwestiami wanymi dla caego obszaru pónocnej polski, co moe stanowi niezwykle cenny wkad do dyskusji na temat wspólnego projektu transgranicznego w tej dziedzinie, który mógby zosta zoony w ramach Programów Funduszy Europejskich.

Czekamy na Pastwa uwagi i propozycje zwizane z organizacja kolejnych warsztato oraz przyszej grupy zadaniowej ds. ochrony rodowiska pod adresem: adag@eurobalt.org.pl lub zuchowski@eurobalt.org.pl

W zaaczeniu:
1. Notatka ze spotklania
2. Raport eksperta z przeprowadzonych warsztatów
3. Prezentacje z warsztatów

Doczone pliki:


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Marzec 2023
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk