Kongres SMART METROPOLIA 2017 - Prelegenci poszukiwani

Kongres SMART METROPOLIA 2017 - Prelegenci poszukiwani

Szanowni Pastwo,

Na prob naszego partnera Gdaskiej Fundacji Wody - jednego z uczestników Grupy Wodnej dziaajcej przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk, chcielibymy zaprosi  Pastwa do udziau w Konferencji / Kongresie SMART METROPOLIA 2017, który odbdzie si w dniach 13-15 listopada 2017 w Gdasku.

Spóka Gdaskie Wody jest jednym  z organizacji, która bdzie odpowiedzialna za przygotowanie panelu dyskusyjnego dotyczcego adaptacji do zmian klimatu. Dyskusja bdzie poprzedzona wystpieniami prelegentów, do udziau w którym chcielibymy zaprosi jedna z naszych gmin czonkowskich.

Jest to szansa by reprezentant wybranej gminy (bardzo zaley nam na udziale mniejszej gminy) móg przedstawi dowiadczenia zwizane z niedoborami wody (wynikajcymi przede wszystkim ze zmian klimatu) i jej skutkami w dziaaniu samorzdu i lokalnych instytucji.

Maj pastwo niepowtarzaln okazj zainspirowa szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyk metropolitaln i wspódzieli niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczce kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast mog Pastwo pokazywa i pomaga wypracowa decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwizania zarzdcze i technologiczne w oparciu o Pastwa niepowtarzalne dowiadczenia.

 

Idea „smart cities” rozumiana jest jako jako optymalne wykorzystywanie dostpnych zasobów i pomysów na rzecz zrównowaonego rozwoju caego obszaru metropolitalnego, nie tylko najwikszych i najbogatszych miast pooonych w centrum.

Prosimy o zapoznanie si z informacjami znajdujcymi si na stronie internetowej oraz zaczonym krótkim opisem Kongresu http://smartmetropolia.pl/

Wszelkie pytania prosimy kierowa do Pana Wojciecha Szpakowskiego na adres e-mail : w.szpakowski@gdanskiewody.pl

 

O Kongresie:

Jest to ju VI EDYCJA KONGRESU SMART METROPOLIA

Miejsce wydarzenia: 13 – 15.11.2017 AMBEREXPO, GDASK

Temat: PRZESTRZENIE RELACJI.WDRAANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Idea wydarzenia

Celem Kongresu jest kreowanie dyskursu wokó najwaniejszych zagadnie zwizanych z rozwojem obszarów metropolitalnych. Chcemy, aby Kongres Smart Metropolia by najwikszym w Polsce staym forum debaty nad tym, w jaki sposób prowadzi oddoln wspóprac, aby wzmacnia konkurencyjno naszych obszarów metropolitalnych.

Podczas dyskusji w trakcie kongresu chcemy podkrela, e to gównie obszary metropolitalne s tymi miejscami na wiecie, w których kreowany jest rozwój i w konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej naley prowadzi polityk regionaln opierajc si o ich potencja. Bdziemy te mówi o tym, e efektywne wykorzystywanie dostpnych zasobów jest moliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji dziaa midzysektorowych.

Istnieje szereg czynników definiujcych metropolie, a przy tym wpywajcych na ich wyjtkowo oraz znaczenie w globalnej gospodarce.

Obok koncentracji potencjau, produktywnoci czy liczby ludnoci szczególne znaczenie maj istniejce relacje i powizania. Mona powiedzie, e na poziomie instytucjonalnym metropolia tworzy si na styku relacji pomidzy samorzdem, biznesem, nauk i organizacjami pozarzdowymi. Przede wszystkim jednak metropolia to mieszkacy: ich talenty, potencja, pomysy i idee realizowane w konkretnym miejscu i czasie.

Tegoroczn edycj chcemy powici rónym paszczyznom relacji, które zachodz wewntrz oraz pomidzy obszarami metropolitalnymi. Planujc aktywnie wczy si w debat nad kierunkami polityki Unii Europejskiej wobec metropolii i miast, chcemy te odnie si do obszarów tematycznych Agendy Miejskiej UE i zastanowi si, w jaki sposób powizania metropolitalne mog pomóc w rozwizywaniu konkretnych problemów, przed jakimi staj samorzdy, mieszkacy i przedsibiorcy europejskich metropolii.

Podobnie jak w ubiegych latach, do udziau w Kongresie zaprosimy przedstawicieli wadz publicznych, specjalistów w zakresie rozwoju obszarów metropolitalnych, przedsibiorców i inwestorów, a take mieszkaców i przedstawicieli organizacji pozarzdowych zainteresowanych tematyk metropolitaln.

rejestracja na: 

http://smartmetropolia.pl/rejestracja-na-smart-metropolia/

WIZYTY STUDYJNE

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdask-Gdynia-Sopot funkcjonuje od 2011 roku opierajc si o oddoln inicjatyw wspópracy samorzdów, a take rodowisk biznesu, nauki i organizacji pozarzdowych. To wyjtkowy w skali kraju przykad dziaa zmierzajcych do optymalizacji zarzdzania na szczeblu metropolitalnym.

Podczas wizyt studyjnych w rónych czciach obszaru metropolitalnego, które odbd si trzeciego dnia kongresu, pragniemy z jednej strony pokaza, jak z perspektywy gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, a take partnerów gospodarczych wyglda wspópraca metropolitalna. Z drugiej natomiast – zwróci uwag na potencja turystyczny metropolii.

Pragniemy równie odnie si do konkretnych wyzwa, przed jakimi staj nasze samorzdy i ich partnerzy w kontekcie wspópracy w ramach wybranych obszarów zidentyfikowanych w Agendzie Miejskiej UE.

Szczególnie cenne bdzie dla nas zestawienie dowiadcze samorzdów i partnerów OMG-G-S, a take uczestników Kongresu z innych czci kraju i z Europy.

Zapisy na wizyty studyjne rozpoczn si we wrzeniu br. Wtedy te przedstawimy ich szczegóowy program.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk