Save the Date! Warsztaty

Save the Date! Warsztaty

Szanowni Pastwo,

w imieniu pracowników Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk zwracamy si do Pastwa z prob o rezerwacj w kalendarzach terminu przeznaczonego na uczestnictwo w pierwszym warsztacie w dziedzinie edukacji ekologicznej pn. „ Friendly House Przyjazny Dom – warsztaty ekologiczne dla gmin z województwa warmisko-mazurskiego i pomorskiego” które odbd si w dn. 07.09.2017 w Elblgu.

Dziaanie jest finansowane w ramach dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk z rodków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu efektywnoci energetycznej, oddziaywania na klimat oraz systemu zarzdzania energi wedug midzynarodowej normy ISO 50001.

Udzia w warsztatach bezpatny!

Opis zadania

Planowane dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizacje 1-dniowych warsztatów dla gmin czonkowskich Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk.

Kiedy i gdzie:

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, ratusz Staromiejski ul. Stary Rynek 25, sala konferencyjna 300, w dn. 07.09.2017 r.

Cel zadania:

Celem bezporednim zadania jest zwikszenie wiedzy wród interesariuszy w temacie wdraania systemów zarzdzania energi w/g normy ISO 50001 oraz wykorzystania ekologicznych technologii bazujcych na zmniejszeniu zanieczyszcze w budownictwie i efektywnego wykorzystania kruszyw odpadowych.

Warsztaty maj na celu równie zebranie informacji i dowiadcze z gmin czonkowskich, które zostan opracowane w formie raportu dotyczcego wyzwa i stanu obecnego w przedstawionej dziedzinie. Posuy on do celów realizacji przyszych dziaa projektowych oraz w powstania przyszej grupy zadaniowej ds. ochrony rodowiska przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk, skupiajcych specjalistów w w/w dziedzinie.

Opis sytuacji zastanej:

Obecnie budownictwo (w tym uytkowanie obiektów mieszkalnych i publicznych) jest najwikszym konsumentem energii odpowiadajcym za ponad 40% jej zuycia. Jednoczenie RE wskazaa, e racjonalne wykorzystanie energii niezbdnej do uytkowania budynków przekada si wprost na efektywne zmniejszenie emisji CO2, dlatego w 05.2010r. PE przyj zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W nowej Dyrektywie wskazano konieczno budowania wycznie obiektów o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energi oraz zasilanych z OZE. Niestety z szeroko pojmowan ochron rodowiska oraz wpywem spoecznym, potencjalni inwestorzy kojarz wycznie cechy surowców, parametry materiaów i nazwy poszczególnych wyrobów budowlanych. W celu prawidowego wykonania zada zaplanowanych w ramach projektu Friendly House, a w szczególnoci opracowania dokumentacji budowlanej oraz analizy technologiczno-finansowej dla modelowego budownictwa pasywnego, niezbdne jest pozyskanie danych i wykonanie wstpnej analizy zaoe dotyczcej okrelenia punktów i róde najbardziej intensywnego uytkowania energii w domu, biurze, wietlicy, szkole (okrelenie, gdzie mamy "zodzieji energii"); oraz okrelenie rozkadu uytkowania budynku - w domu, biurze, wietlicy, szkole - pod kontem minimalnego zapotrzebowania na energi; okrelenie jakimi prostymi /czytelnymi wskanikami przekona ludzi do oszczdzania energii. Wynikiem warsztatów bdzie opracowanie/analiza - która powie jak mierzy upyw prdu w w/w budynkach oraz okreli jak mona oszczdza energie i jak mierzy efektywno energetyczn - zgodnie z norma ISO

Kto moe by uczestnikiem warsztatu:

- Przedstawiciele wadz jednostek samorzdu terytorialnego i instytucji podlegych posiadajce obowizek realizacji wykonanych ju „Programów gospodarki niskoemisyjnej”
( termin ostateczny to 2020 rok),

- Osoby odpowiedzialne za dziaania zwizane z ochrona rodowiska i efektywnoci energetyczna w gminach/instytucjach, w tym ekspertów o tematyce wdraania systemów zarzdzania energi w/g normy ISO 50001

- Przedstawiciele placówek  i instytucji - Osoby zwizane z zarzdzaniem budynkami, w tym uytkowników maych budynków publicznych (typu wietlica, biblioteka, przedszkole wiejskie), domów prywatnych

Odbiorcami mog by równie:

-osoby prywatne planujce budowa nowe budynki pasywne i/lub sprzone z OZE,

-osoby prywatne planujce remontowa istniejce budynki w kierunku przyblienia lub spenienia wymaga budynku pasywnego i/lub sprzonego z OZE,

-przedsibiorcy zainteresowani budow w swoich firmach nowych budynków pasywnych i/lub sprzonych z OZE,

-przedsibiorcy planujcy remontowa istniejce  budynki firmowe w kierunku przyblienia lub spenienia wymaga budynku pasywnego i/lub sprzonego z OZE,

-przedsibiorcy  zwizani z efektywnoci energetyczn ( projektanci, producenci materiaów budowlanych, producenci wiatraków przydomowych, paneli sonecznych, paneli/ baterii fotowoltaicznych , pomp ciepa itp , instalatorzy, automatycy) .

-przedsibiorcy i instytucje zainteresowane pozyskaniem wiedzy, a nastpnie wdroeniem Systemu Zarzdzania Energi , zgodnego z Norm ISO 50001.

Agenda warsztatu:

Wicej informacji w tym szczegóowa agenda warsztatu ju w krótce – najpóniej do 23.08.2017 r. zostanie rozesana drog elektroniczn (e-mail, newsletter) oraz umieszczona na stronie Stowarzyszenia: http://eurobalt.org.pl

Kto poprowadzi warsztaty:

Audytor wiodcy systemów ISO 14001 oraz ISO 50001 – Pani Urszula Maek wiadczca usugi i doradztwo w zakresie ochrony rodowiska.

Kontakt:

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk

ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elblg

Zapraszamy do zapoznania si z dostpnymi konkursami w ramach WFOiGW na stronie:

  www.wfosigw.olsztyn.pl

zuchowski@eurobalt.org.pl; paulina.lieder@euroregionbaltic.eu

w sprawie szczegóów merytorycznych e-mail: urszula.malek@ekopartner.elblag.pl


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2024
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk