SB PIN - South Baltic Public Innovators Network Newsletter

SB PIN - South Baltic Public Innovators Network Newsletter

Szanowni Pastwo,

w celach informacyjnych przesyamy podstawowe materiay dotyczce postpów w ramach przeprowadzonych dziaa w projekcie SB PIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 (Sie publicznych Innowatorów poudniowego Batyku), który jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami z Danii i Szwecji w ramach programu Interreg Poudniowy Batyk. Projekt realizowany jest na terenie trzech krajów od 1 stycznia 2017.

W ramach projektu do tej pory miay miejsce nastpujce wydarzenia:

 • Spotkanie Kick off w Hassleholm - odbywao si pomidzy 31 stycznia, a 1 lutego w Hassleholm (Szwecja). Podczas tego spotkania zostay ustalone tematy oraz liczba warsztatów, które zostan przeprowadzone dla delegacji z poszczególnych krajów. cznie bdzie to sze warsztatów skupionych w trzech rónych grupach tematycznych. Kade
  z pastw partnerskich, Dania, Szwecja i Polska przygotuje dwa warsztaty dotyczce odpowiednio niebieskiego i zielonego wzrostu oraz miast i wsiom przyjaznym wszystkim grupom wiekowym.
 • Pierwszy warsztat o tematyce „niebieskiego wzrostu”- spotkanie odbyo si w Kristianstad w dn. 18 - 20 kwietnia. Podczas warsztatów dokonano priorytyzacji i umiejscowienia wyzwa dotyczcych niebieskiego wzrostu, które s podobne u partnerów, a nastpnie przedyskutowano moliwoci wspólnego ich rozwizania. Do przedstawionych w trakcie warsztatów wyzwa mona zaliczy: zanieczyszczenie zasobów wodnych i rodowiska naturalnego, monitorowanie zasobów wodnych, dzienny drena wody. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli wyrazi wasn opini na powysze tematy i razem z pozostaymi osobami podczas burzy mózgów zaproponowa rozwizania, które mog by wykorzystane przez lokalne wadze. Nastpne spotkanie w sprawie niebieskiego wzrostu odbdzie si na przeomie padziernika/ listopada 2017 w Kristianstad, Szwecja.
  W pierwszych warsztatach Polsk stron reprezentowali wybrani przedstawiciele gmin: Zalewa, Cedr Wielkich, Elblga, Gdaska, Bartoszyc.
 • Wywiad z reprezentantk szwedzkiej gminy Ostra Goinge Rebec Ohlsson – mówia o tym, e osoby pracujce z zewntrznymi ródami finansowania powinny spotyka si na podobnych warsztatach z osobami z rónych pastw, aby w przyszoci mie moliwo wspópracy z nimi. Ciekawym równie jest spojrzenie na wyzwania w dziedzinie niebieskiego wzrostu z perspektywy Szwecji, Danii i Polski oraz okrelenie wystpowania podobiestw
   i rónic w tej dziedzinie. Stwierdzia, i jedynie wspólnymi siami mona osign wicej, poprzez skorzystanie z dowiadczenia i wiedzy partnerów, dc do poprawy i udoskonalenia wspólnego otoczenia.
 • 8th Annual Forum of the EUSBSR, 19th Baltic Development Forum oraz spotkanie partnerskie grupy zarzdzajcej projektem w Berlinie w dniach 13-14 czerwca. Udzia
  w Forum wzio 800 uczestników z rzdów, organizacji midzynarodowych, organizacji pozarzdowych, uniwersytetów, administracji lokalnej i regionalnej oraz biznesu. W trakcie jego trwania dokonano omówienia szeregu kwestii istotnych dla regionu Morza Batyckiego. Tematem 8. Forum Rocznego bya czno. To motto podkrelao konieczno zintensyfikowania kontaktów w regionie Morza Batyckiego, w tym ssiednich regionach i rozwijania lepszej wiadomoci z rónych perspektyw. Okrelono, i jedynie taka wspópraca moe mie korzystne skutki uboczne i przyczyni si do budowania zaufania w czasach trudnych politycznie. Ponadto czno powizana jest z wydajn i wszechstronn wspóprac wszystkich szczebli administracji rzdowej. Szczegóowe problemy zwizane z cznoci  omówiono w trakcie przygotowanych paneli warsztatowych podkrelajc, i komunikacja, wymiana kulturalna, dziaalno badawcza czy komunikacja transportowa maj i bd mie w przyszoci zasadnicze znaczenie dla rozwoju nowoczesnych, sieciowych i wychodzcych na zewntrz dziaalnoci. W trakcie wizyty w Berlinie odbyo si równie spotkanie komitetu sterujcego projektem podczas, którego dokonano ewaluacji projektu, stworzono plan komunikacyjny oraz rozpatrzono przysze wyzwania projektowe. 
 • Ponadto przygotowano drugie warsztaty powicone zielonemu wzrostowi, które odbd si w Koge  (Dania) w dn. 26-28 wrzenia. W ramach przygotowa dokonano naboru uczestników z gmin czonkowskich Stowarzyszenia, przygotowano i rozesano agend spotkania oraz zabezpieczono techniczn stron wydarzenia (transport i zakwaterowanie).
  Dziaania projektowe w zielonym wzrocie skupia si bd na nastpujcych dziedzinach:
  - Recykling i ponowne wykorzystanie zasobów;
  - Strategiczne planowanie wykorzystania energii;
  - Zrównowaone zagospodarowanie obszarami miejskimi;
  Warsztaty bd miay charakter wielowymiarowy i poczone bd z wizytami studyjnymi oraz wykadami specjalistów.
  Zadaniem uczestników bdzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysów w jaki sposób lokalne samorzdy (w tym przypadku – uczestniczce w pracach warsztatu) mog sprosta tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu moliwoci, jakie niesie midzynarodowa wspópraca przy wsparciu takich instrumentów jak Program Poudniowego Batyku.
  Warsztaty te s jednym z elementów cyklu midzynarodowych spotka prowadzcych do rozwoju umiejtnoci uczestników z rónych regionów. Uczestnicy zgodnie z programem wydarzenia bd zobowizani do uczestnictwa w jednej z trzech grup warsztatowych w jzyku angielskim: Pierwsza grupa- recykling i ponowne wykorzystanie zasobów;
  Druga grupastrategiczne planowanie energetyczne;Trzecia grupa zrównowaone planowanie 
  przestrzene. Polsk stron bda reprezentowa przedstawiciele gmin czonkowskich Stowarzyszenia z: Elblga, Zalewa, Gdaska, Iawy, Pucka, Dzierzgo
 • Trwaj prace na przygotowaniem kolejnego warsztatu niebieskiego wzrostu, który odbdzie si w Szwecji i powiecony bdzie niebieskiemu wzrostowi. Bd one miay charakter testowy z wykorzystaniem Testbed Krinova, czyli sposobu na radzenie sobie z wyzwaniami zwizanymi z wod. Jest to rodowisko zaprojektowane do rozwoju i eksperymentalnych procesów, z dostpem do zasobów i funkcji testowych. W drugim niebieskim warsztacie zostan ukazane uczestnikom fizyczne czci testowanego materiau i przykady, w jaki sposób zostay one wykorzystane do innowacji zwizanych z wod.

Wicej informacji o SBPIN znajduje si na stronie: www.sbpin.eu oraz http://eurobalt.org.pl

Doczone pliki:


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk