STG - Poczatek projektu SB PIN - czas realizacji 1.01.2017 - 31.12. 2018

STG - Poczatek projektu SB PIN - czas realizacji 1.01.2017 - 31.12. 2018

Mam przyjemno przedstawi Pastwu informacje o rozpoczciu realizacji projektu STHB.05.01.00-SE-0039/16 z dnia 2017-02-17 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk. Projekt nosi tytu: South Baltic Public Innovators Network, co w wolnym tumaczeniu brzmi „Sie publicznych Innowatorów Poudniowego Batyku”. W skrócie SB PIN.

Tytu projektu SB PIN jest nieco zagadkowy, wic wymaga on rozwiniecia:

          Problemem z jakim borykamy si na naszej „batyckiej” granicy jest saba aktywno samorzdów lokalnych (i podmiotów z mniejszych miejscowoci) we wspópracy transgranicznej, szczególnie z partnerami ze Skandynawii. Przyczyn jest kilka, diagnozowano je w rónych badaniach, lecz zawsze powtarza si kilka najwaniejszych, a mianowicie brak partnerów, brak finansów (nie tylko na udzia wasny, równie zasada refundowania kosztów nie wspiera podmiotów o mniejszych moliwociach), czsto bariera jzykowa oraz inne ograniczenia wynikajce z jakoci kadr.

          Oczywicie nie jestemy w stanie wpyn na zmniejszenie dolegliwoci wszystkich barier, to nie jest moliwe. Lecz projekt wychodzi naprzeciw co najmniej kilku wyzwaniom, gównie w zakresie moliwoci pozyskania partnera, nawizania dobrych kontaktów i uatwienia, przynajmniej w pierwszym okresie,  pracy nad ide projektow, m.in. dziki zapewnieniu wsparcia osób dowiadczonych zarówno w zarzdzaniu midzynarodowymi projektami, jak i specjalistów w konkretnych obszarach problemowych. Temu suy bd spotkania warsztatowe o tematyce okrelonej przez Program Wsparcia (czyli gównie „zielony” i „niebieski” wzrost), za z drugiej strony tematyka zostaa przefiltrowana przez potrzeby lokalnych samorzdów (Polski, Szwecji i Danii).  Takich spotka powinno odby si 8, pierwsze z nich ju w kwietniu 2017 r. w Szwecji. Bdzie ono powicone moliwociom wspópracy w obszarze „niebieskiego” wzrostu, a dokadniej problemom jakoci wody w szerokim aspekcie, problemom zwizanym z zabezpieczeniem dostaw i jakoci wody pitnej dla mieszkaców oraz zagadnieniom zwizanym z ochron wybrzea. Zadaniem uczestników bdzie wypracowanie wspólnych , innowacyjnych pomysów w jaki sposób lokalne samorzdy (w tym przypadku – uczestniczce w pracach warsztatu) mog sprosta tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu moliwoci, jakie niesie midzynarodowa wspópraca i w ramach wsparcia takich instrumentów jak Program Poudniowego Batyku.

          W spotkaniach wezm udzia przedstawiciele samorzdów lokalnych (z obszaru kwalifikowalnego dla Poudniowego Batyku) zainteresowanych uczestnictwem w sieciach kontaktów midzynarodowych, przygotowaniem i realizacj wspólnych midzynarodowych projektów. Gownie – jst oraz organizacje z Pomorza i Warmii i Mazur (Polska), Skanii (Szwecja) oraz Koge (Dania).

          Inne tematy, które bd w centrum kolejnych warsztatów to wykorzystanie w samorzdach i przez samorzdy energii odnawialnych (wci aktualny temat), sposoby zarzdzania rodowiskiem, zrównowaona turystyka czy te problemy rozwoju obszarów wiejskich (rolnictwo a czysto rodowiska). Dosy ciekawym tematem moe te sta si problematyka planowania rozwoju miast jako „przyjaznych wiekowi”.

          Liczymy na to, e takie „kontrolowane” rodowisko uatwi nawizywanie kontaktów midzynarodowych tym podmiotom, które nie maj dowiadczenia, wspomoe organizacje w pracy nad ich projektowymi pomysami i doprowadzi do wzrostu iloci wspópracujcych organizacji i instytucji w tym obszarze przygranicznym, jak równie  przyczyni si do wzrostu  jakoci i innowacyjnoci pomysów projektowych. Nasz cel jest zbieny z priorytetami programu Poudniowy Batyk, gdzie zauwaono ju wczeniej, e o rodki aplikuje staa ilo wnioskodawców – gównie instytucje i organizacje z duych orodków miejskich, sieci kontaktów nie rozszerzaj si o nowe podmioty, za wiedza i dowiadczenie nabyte w projektach nie ma szerokiego przeoenia na inne, mniejsze centra i miejscowoci. A przecie wielokrotnie w projektach powstaj innowacyjne rozwizania, które z powodzeniem mogyby by wykorzystywane przez

          Inn kwesti jest fakt, e mniejsze podmioty nie chc uczestniczy w projektach finansowanych z projektów UE z uwagi na absurdalne czsto wymogi administracyjne (szczególnie przy rozliczeniach), których nie s w stanie udwign, a które czsto wymuszaj tworzenie nikomu niepotrzebnych pseudodokumentów. Niestety, jest to zagroenie, któremu nie moemy przeciwdziaa z tak sia i skutecznoci, z jak bymy chcieli.

NOTA O PROJEKCIE South Baltic Public Innovators Network  (SB PIN)

ródo finansowania: Program Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk

Partnerstwo: LP: Gmina Hässleholm - Biuro UE Direct Skania (Szwecja) PP2: Gmina Køge (Dania)

PP3: Stowarzyszenie Gmin Euroregion Batyk (Polska); PP4: Inkubator Krinova & Park Naukowy (Szwecja); PP5: Centrum Strategii i Innowacji, Gmina Naestved (Dania);

Partnerzy stowarzyszeni:  1. Stowarzyszenie wadz lokalnych Skanii (Szwecja) ; 2. Administracja Kultury Regionu Skanii (Szwecja)

Cel projektu: Zwikszenie za porednictwem gmin uczestniczcych i innych organizacji midzynarodowej zdolnoci do wspópracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów.

Efekty projektu: Lepsze zaangaowanie lokalnych spoecznoci i organizacji w sieci wspópracy transgranicznej. Projekt bdzie dy poprzez organizacje uczestniczce biorce udzia w sieci do wzrostu ich zdolnoci do realizacji projektów transgranicznych z udziaem midzynarodowych partnerów w dziedzinie niebieskiego i zielonego wzrostu, a take innych dziedzin o znaczeniu lokalnym.

Przewidywany czas trwania projektu: 24 miesice

Zatwierdzony budet: 497 695,76 Euro

Okres realizacji projektu: stycze 2017 – grudzie 2018

Contact persons: Municipality of Hässleholm - EU office Skåne Nordost Ludvig Einarsson EU-koordinator mobil: 0451-26 71 55 / 0721-99 68 50 Ludvig.Einarsson@hassleholm.se websiede www.hassleholm.se ; w Polsce: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk; ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elblag Tel: +48 55 611 20 00 Fax: +48 55 611 20 01 Email: sekel@eurobalt.org.pl  ; www.eurobalt.org.pl

Obecnie trwaj prace nad logotypem projektu a wszelkie dodatkowe informacje czekaj na potencjalnych odbiorców na stronie www.sbpin.eu która zostanie lada dzie uruchomiona.

W midzyczasie mona uzyska dostpu do strony internetowej pod nastpujcym adresem:

https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/internationellt-arbete/eu-verksamheter/eu-projekt-i-kommunen/sbpin.html

Jest to strona internetowa lidera projektu. Informacje dostpne w jzyku angielskim.

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk