Zaproszenie na Warsztaty - Partycypacja Modych – warsztaty dla wadz, opiekunw i czonkw Modzieowych Rad Miast i Gmin

Zaproszenie na Warsztaty - Partycypacja Modych – warsztaty dla wadz, opiekunw i czonkw Modzieowych Rad Miast i Gmin

Szanowni Pastwo,

w imieniu partnerów projektu LYC SB – Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk oraz Fundacji Civis Polonus chcielibymy  serdecznie zaprosi Pastwa zarówno przedstawicieli wadz gmin, opiekunów modzieowych Rad Gmin, 2-3 modzieowych radnych – Czonków Modzieowej Rady Miasta/Gminy do bezpatnego udziau w warsztatach  "Partycypacja Modych – warsztaty dla wadz, opiekunów i czonków Modzieowych Rad Miast i Gmin", która odbdzie si 5 grudnia 2016 r. Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblgu, III pitro, sala 300 pocztek godz. 10.00

W zaczeniu program wydarzenia.

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostan informacje i zaoenia projektu seed money facility LYC SB – nr STHB.05.01.00-28-S066 / 16-00 realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach programu  Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Programu Poudniowy Batyk 2014-2020), w partnerstwie z Fundacj Civis Polonus (Polska) oraz z Public Establishment Samogitia Community Foundation (z Litwy).

Warsztaty "Partycypacja Modych – warsztaty dla wadz, opiekunów i czonków Modzieowych Rad Miast i Gmin" s czci projektu LYC SB i ich celem jest:

  • Poznanie istoty i sposobów dziaania Modzieowych Rad Gmin
  • Poznanie dowiadcze i dobrych praktyk dziaania modzieowych rad w Polsce
  • Przedstawienie karty zasad i standardów dziaania Modzieowych Rad Gmin w Polsce
  • Analiza moliwoci gmin w prowadzeniu dialogu z modymi (wspópracy z modymi) i organizowania procesów partycypacji obywatelskiej modych w swoich gminach
  • Zebranie oczekiwa i potrzeb poszczególnych grup na temat przyszej realizacji projektu na temat partycypacji obywatelskiej modych, w tym Modzieowych Rad Gmin

Dziki udziaowi w warsztacie uczestnicy zdobd praktyczn wiedz i umiejtnoci niezbdne w codziennej pracy z Modzieowymi Radami Gmin/Miast.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, które peni w projekcie rol lidera.

Warsztat poprowadzi: Joanna Pietrasik. Prezeska zarzdu Fundacji Civis Polonus. Absolwentka Szkoy Praw Czowieka Fundacji Helsiskiej. Uczestniczka International Visitor Leadership Program dot. innowacji w pracy z modzie (organizowanego przez Departament Stanu USA). Ekspertka Zwizku Powiatów Polskich ds. partnerstwa jednostek samorzdu terytorialnego z podmiotami spoecznymi i biznesowymi. Absolwentka Szkoy Trenerów Organizacji Pozarzdowych (STOP). Tutorka w Programie "Liderzy PAFW" (Program Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowany przez Stowarzyszenie Szkoa Liderów).

W cigu ostatnich 12 lat pracy z modzie, w spo. lokalnych, z wadzami i szkoami: zrealizowaa 24 proj. podejmujce tematyk Modzieowych Rad Gmin i partycypacji modziey, inicjowaa powoanie i animowaa dziaanie 11 Modzieowych Rad Dzielnic Warszawy. Uczestniczyam w tworzeniu Modzieowej Rady Warszawy oraz systematycznie wspieraa dziaalno 34 Modzieowych Rad Gmin w Polsce.

Jednoczenie, ze wzgldów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie obecnoci oraz wskazanie liczby uczestników spotkania.

Zgoszenia prosimy kierowa do: sekel@eurobalt.org.pl lub zuchowski@eurobalt.org.pl oraz pod numerem telefonu  tel.: 601 690 335

Ogólne cele projektu LYC SB: Gównym celem przyszego projektu jest zwikszenie zaangaowania nowych podmiotów reprezentujcych lokalne instytucje samorzdowe - grup docelow i aktorów porednich (organizacje zrzeszajce modzie i ich opiekunów) w budowaniu wspólnych relacji w oparciu o wspóprac w dziedzinie polityki modzieowej w obszarze Poudniowego Batyku. Wspólny projekt midzynarodowy bdzie pomocny w zwikszaniu zainteresowania i zaangaowania nowych aktorów, pod postaci podmiotów lokalnych (w tym nowo przybyych) w yciu publicznym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Cel ten bdzie realizowany poprzez wczenie ich do Programu Poudniowego Batyku i uczenie si wzajemne o korzyciach pyncych z mikkiej wspópracy transgranicznej. To próba poszukiwania nowego podejcia i metod umoliwiajcych zwikszenie zaangaowania oraz uczestnictwa modziey. Diagnoza na pocztkowym stadium (jakoci i zdolnoci wadz) do wspópracy z modzie, i poszukiwanie rozwiza umoliwiajcych modym ludziom do przyczenia si do procesów decyzyjnych i regulacji polityk publicznych w tej dziedzinie. Nowi przybysze zostan uwzgldnione poprzez wykorzystanie narzdzi pod postaci utworzenia nowych rad modzieowych) i bardziej aktywnego ich udziau w transgranicznej sieci. Nauka uczestników o korzyciach pyncych z mikkiej wspópracy transgranicznej poprzez rozszerzenie ich moliwoci kontaktów midzynarodowych w obszarze Morza Batyckiego jest drug czci zadania. Konieczno wykorzystania Funduszu Kapitau Pocztkowego jest zwizane z potrzeb analizy zdolnoci do utworzenia midzynarodowego projektu wysokiej jakoci poprzez uczenie si o korzyciach pyncych z mikkiej wspópracy transgranicznej. Dziki wspópracy w tym projekcie zdolno podmiotów i moliwo doczenia do projektów transgranicznych w przyszoci wzronie.

Innymi sowy projekt ma zapewni narzdzia i sposoby wsparcia wadzom samorzdowym szczebla lokalnego w procesach powoywania Modzieowych RAD, ich funkcjonowania i rozwiazywania problemów z którymi zmagaj si na co dzie oraz bd zmaga w przyszoci. Z myl o dalszym rozwoju RM i wspólnym celu jakim jest wsparcie dziaa integrujcych modzie Regionu Morza Batyckiego. Projekt ma za zadanie odpowiednie ukierunkowanie dziaa podmiotów biorcych udzia w funkcjonowaniu RM i ich powoywaniu w kierunku rozwoju wspópracy midzynarodowej i tworzenia wspólnych sieci kontaktów i wspópracy.

O priorytetowa:
5 - Zwikszenie moliwoci wspópracy z lokalnymi podmiotami w obszarze Poudniowego Batyku dla wzrostu niebieskie i zielone
5 - Increasing cooperation capacity of local actors in the South Baltic area for the blue and green growth

Cel szczegóowy:
5 - Poprawa zdolnoci do wspópracy z lokalnymi podmiotami obszaru Poudniowego Batyku poprzez uczestnictwo w sieci transgranicznych
5 - Improve the cooperation capacity of local South Baltic area actors through participation in cross-border networks

KWOTA PROJEKTU OBECNIE REALIZOWANEGOotrzymana: 32.400,00 EUR dla 3 partnerów projektowych

DATY REALIZACJI:  rozpoczcie: 01.09.2016 oraz  zakoczenie: 30.12.2016

W zaczeniu program wydarzenia.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk