STG - Fundusz Wsppracy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu EOG

STG - Fundusz Wsppracy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu EOG

Informacja o dziaaniach Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk zwizanych z zoon ofert i  staraniami uzyskania statutu Operatora Funduszu Wspópracy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu EOG. Wicej informacji w zaczeniu

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk zoyo ofert zgodnie z ogoszeniem zamieszczonym w lipcu br. przez Biuro Mechanizmów Finansowych - Sekretariat Norweskiego Mechanizmu Finansowego dot. roli operatora Globalnego Funduszu na rzecz Wspópracy Regionalnej w wysokoci 100 mln €. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - funduszu, ustanowionego z funduszy krajów Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w celu zmniejszenia rónic gospodarczych oraz spoecznych oraz wzmocni wspóprac z 15 krajami UE w poudniowej oraz rodkowej Europie i krajach batyckich.

Stowarzyszenie spenia warunki dla operatora okrelone w Specyfikacji (operator powinien: posiada osobowo prawn, by utworzony na obszarze EOG, posiada znaczce dowiadczenie w re-grantingu i wdraaniu oraz zarzdzaniu projektami, posiada znaczce dowiadczenie w zarzdzaniu transnarodowymi projektami, wczajc kontraktowanie i przepywy finansowe).

Fundusz podzielony jest na dwie czci: Fundusz na rzecz zatrudnienia modziey oraz Fundusz Wspópracy Regionalnej.

Czas realizacji zadania: od 2017 do 2024

Warto Funduszu: 100 mln €, w tym 5 mln € na koszty zarzdzania.

Wicej o funduszu: Poprzez EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2014-21, Islandia, Liechtenstein i Norwegia ("darczycy") w cisej wspópracy z partnerami w 15 pastwach czonkowskich UE z poudniowej i rodkowej Europy oraz krajów Batyckich pragn przyczyni si do zmniejszenia rónic spoecznych i gospodarczych w EEA oraz wzmocni dwustronn wspóprac z darczycami.

Informacje o EOG i Norweskim Mechanizmie Finansowym - mona znale na stronie www.eeagrants.org.

Biuro Mechanizmu Finansowego (BMF) - Sekretariat z siedzib w Brukseli. BMF jest zwizany z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA), ale swoj dziaalno raportuje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. BMF suy równie jako punkt kontaktowy dla dotacji.

Globalny Fundusz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na rzecz Wspópracy Regionalnej ("Fundusz") – jest to ustanowiony odrbny przydzia dotacji w wysokoci 100 mln € uznajcy potrzeb finansowania w celu wsparcia wspópracy regionalnej. Globalny Fundusz jest zorientowany na projekt i wspiera odpowiedzi na europejskie wyzwania poprzez wzmoony dialog i wzmacnianie sieci europejskich.

Obszary tematyczne - bd okrelone w otwartych zaproszeniach do skadania wniosków zatwierdzonych przez darczyców. Fundusz bdzie realizowany w drodze midzynarodowych projektów z udziaem podmiotów z wszystkich krajów Beneficjentów (czonkowskich EOG i Norwegian Grants - Bugaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Wgry, otwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Sowacja i Sowenia) jak Pastwami-Darczycami a niektórymi pastwami trzecimi.

Operator Funduszu wykonywa bdzie zadania administracyjne i techniczne zwizane z wyborem projektów, sprawdzaniem i koordynacj projektów umów i wykonywaniem zada zwizanych z zarzdzaniem projektem, w tym funkcji patnoci, monitorowania i kontroli, w trakcie realizacji projektu i jego zamkniciu.

Projekty finansowane w ramach funduszu mog by realizowane do dnia 30 kwietnia 2024 najpóniej chyba, e wczeniejsza data bdzie okrelona w umowach projektowych.

Od Operatora Funduszu oczekuje si, e jego waciciele i filie bd dziaa na rzecz podstawowych celów Norweskiego Mechanizmu Finansowego wspierajc projekty we wzmacnianiu wspópracy regionalnej i przyczyni si do zmniejszania rónic ekonomicznych i spoecznych. Stosujc najwyszy stopie przejrzystoci, odpowiedzialnoci i efektywnoci kosztowej, oraz przyczyniajc si do pozytywnej reputacji Norweskiego Mechanizm Finansowego.


Telefon kontaktowy do Biura Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk

Sekretariat: 55 611 20 00    

Dyrektor Stowarzyszenia – Magorzata Samusjew 697 848 521

Biuro projektów – Marcin uchowski 509 773 620


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk