Program Polska-Rosja 2014-2020

Program Polska-Rosja 2014-2020

Szanowni Pastwo,

informujemy i w dniu 28 czerwca 2016 Polscy i Rosyjscy negocjatorzy zatwierdzili dokument  Programu EWT Polska-Rosja. Wstpna wersja Programu zostaa przekazana do Komisji Europejskiej (KE) 30.06.2015 r.

Pomylny proces negocjacji zosta przeprowadzony przez przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju i rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, a take przedstawicieli regionów, które bd mogy korzysta z programu, w tym przedstawiciele trzech polskich województwa: pomorskiego, warmisko-mazurskiego oraz podlaskiego, oraz Obwód Kaliningradzki jako cao.

Budet Programu

61,9 mln euro (41,3 mln euro ze rodków Unii Europejskiej i 20,6 mln euro ze rodków budetu Federacji Rosyjskiej)  

Cele tematyczne:

Program musi by skoncentrowany na wyborze maksymalnie 4 celów tematycznych z zamknitej listy wskazanej w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa. W ramach Programu wybrano nastpujce cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego CT 6 Ochrona rodowiska i dostosowanie do zmian klimatu CT 7 Poprawa dostpnoci regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz CT 10 Promocja zarzdzania granicami i bezpieczestwo granic.

Osie priorytetowe:

Program bdzie wspiera nastpujce Osie Priorytetowe:

  • Wspópraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.

Przykadowe dziaania: wspólne projekty promujce turystyk; ochrona, renowacja i rekonstrukcja mienia dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia; projekty uzupeniajce infrastruktur turystyczn, wspólne kreowanie produktów turystycznych z uwzgldnieniem koniecznoci ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego.

  • Wspópraca na rzecz czystego rodowiska w obszarze transgranicznym.

Przykadowe dziaania: wspólne projekty w zakresie ochrony i zrównowaonego wykorzystania zasobów naturalnych; wspópraca transgraniczna w celu ochrony cennych ekosystemów i zagroonych gatunków; wspólne szkolenia, spotkania i wymiana dobrych praktyk pomidzy wadzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie ochrony rodowiska; wspólne projekty dotyczce zrównowaonego zarzdzania, ochrony i wykorzystania zasobów sodkiej wody.

  • Dostpno regionów i zrównowaony transgraniczny transport i komunikacja

Przykadowe dziaania: wspólny rozwój multimodalnych systemów transportowych; wspólny rozwój i poprawa jakoci i bezpieczestwa istniejcych pocze komunikacyjnych; wspólne projekty dotyczce poprawy mobilnoci towarów i osób; wspólne inicjatywy dotyczce rozwoju i poprawy jakoci istniejcej infrastruktury teleinformatycznej; wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych.

  • Wspólne dziaania w zakresie efektywnoci i bezpieczestwa granic

Przykadowe dziaania: wspólne inicjatywy majce na celu popraw infrastruktury przej granicznych; wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przej granicznych; wspólne projekty dotyczce wyposaenia istniejcych przej granicznych pozwalajcych na usprawnienie ich funkcjonowania.

Obszar wsparcia:

  • po stronie polskiej: podregiony gdaski, trójmiejski, starogardzki, elblski, olsztyski, ecki i suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki.

 Dofinansowanie

Poziom dofinansowania projektów prawdopodobnie pozostanie na tym samym poziomie i bdzie wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych. W kadym przedsiwziciu musi bra udzia co najmniej dwóch beneficjentów (po jednym z Polski i Rosji).

Obsuga i zarzdzanie Programem:

Polskie Ministerstwo Rozwoju bdzie odpowiedzialne za zarzdzanie programem a Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego bdzie odgrywa rol Instytucji Narodowej.

Wspólny Sekretariat Techniczny ma by przeniesiony z Warszawy do Olsztyna (warmisko-mazurskie), co uproci pomoc dla wnioskodawców i beneficjentów w trakcie przygotowywania, skadania i realizacji projektów, a take zapewni bezporedni dostp do informacji.

O dofinansowanie ubiega si mog wnioskodawcy, którzy s osobami prawnymi posiadajcymi siedzib na obszarze objtym Programem lub organizacjami midzynarodowymi posiadajcymi siedzib operacyjn na obszarze Programu. Europejskie Ugrupowania Wspópracy Terytorialnej mog korzysta ze rodków programu niezalenie od miejsca ich siedziby, o ile zasig geograficzny ich dziaania obejmuje obszar programowy.

Szczegóowe warunki dostpu do rodków programu bd okrelane osobno dla kadego naboru.  

Projekt programu dostpny pod adresem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/projekt-programu-polska-rosja-jez-polski/

Rozpoczcie pierwszych naborów wniosków o wsparcie z Programu przewiduje si w 2017 r.

Polska, Angielska wersja programu dostpne w zaczeniu.

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk